• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 26

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
1.

Aşağıdakilerden hangisi, Durumsal Liderlik Teorilerinde biridir?

Doğru Cevap: "C" Hersey ve Blanchard’ın Liderlik Kuramı
Soru Açıklaması

Hersey ve Blanchard’ın Liderlik Kuramı, Durumsal Liderlik Teorilerilerinden biridir. Doğru cevap C şıkkıdır.

2.
Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin temel fonksiyonlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Örgütleme
Soru Açıklaması
İşletme yönetiminin temel fonksiyonları planlama, örgütleme, yöneltme ve kontrol ve koordinasyondur.
3.

Hangisi tüm farklılıkları hoşgörü ve anlayışla karşılamayı içeren yaklaşımdır?

Doğru Cevap: "A" Farklılık yönetimi
Soru Açıklaması

Farklılık yönetimi, insanların birbirlerinden farklı olduğu gerçeğinden hareketle, tüm farklılıklara hoşgörü ve anlayışla yaklaşmayı içermektedir.

4.
Bir yönetici çalışanlarını ikramiye vererek hangi güç kaynağını kullanmış olmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ödüllendirme gücü
Soru Açıklaması
Yöneticiler çalışanların ücretlerini arttırarak ya da ikramiye vererek ödüllendirme gücüne sahip olabilirler. Doğru Yanıt A seçeneğidir.
5.
Örgütün dış çevresinde gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için kendi bünyesinde değişim yapması aşağıdaki değişim türlerinden hangisini açıklar?
Doğru Cevap: "B" Pasif değişim
Soru Açıklaması
Örgütün dış çevresinde gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için kendi bünyesinde değişim yapması pasif değişimdir.
6.
Örgütün kendi paydaşları tarafından nasıl algılandığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İtibar
Soru Açıklaması
Ö¨rgüt aç›s›ndan itibar; örgütün kendi paydaşları (çal›flanlar, müflteriler, hissedarlar vb.) taraf›ndan nas›l alg›land›¤›d›r.
7.

Bir işletmede koordinasyonun sağlanması için uygulanabilecek teknikler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır?

Doğru Cevap: "C" Yetki devrinin minimum düzeyde tutulması
Soru Açıklaması

Bir işletmede koordinasyonun sağlanması uygulanabilecek teknikler arasında iyi ve basit bir örgüt yapısının kurulması, plan ve programların uyumlaştırılması, iyi düzenlenmiş iletişim yöntemleri ve araçlarından yararlanma, gönüllü koordinasyonun özendirilmesi ve gözetim yoluyla koordinasyonun sağlanması vardır. Doğru cevap C'dir.

8.
Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi ne tür bir değişimi açıklamaktadır?
Doğru Cevap: "D" Aktif değişim
Soru Açıklaması
Örgütün yenilik yaparak, dış çevresini etkilemesi ve değiştirmesi aktif değişimdir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal Liderlik Teorilerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Amaç-Yol Kuramı
Soru Açıklaması
Amaç-Yol kuramı durumsal liderlik teorileri arasında yer almaktadır. Sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir.
10.

Yöneticilerin ve çalışanların sayısının işin kendisinden bağımsız olarak genişleyebileceğini söyleyen yasa hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Parkinson yasası
Soru Açıklaması

C. Northcote Parkinson, yöneticilerin ve çalışanların sayısının işin kendisinden bağımsız olarak genişleyebileceğini söylemiş ve bu görüşünü “Parkinson Yasası” olarak adlandırarak bürokrasinin halk dilinde kırtasiyecilik anlamında kullanılmasına bilimsel olarak açıklık getirmiştir.

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 26
11.

Geçmişle bağlantılı bir öğrenmesürecine dayanan, evrensel, objektif, enformasyonun biçimlendirilmiş ve işlenmiş bir sonucu olan, transfer edilebilen ve sorun çözmeye yönelik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Bilgi
Soru Açıklaması

Bilgi ise, geçmişle bağlantılı bir öğrenmesürecine dayanan, evrensel, objektif, enformasyonun biçimlendirilmiş ve işlenmiş bir sonucu olan, transfer edilebilen ve sorun çözmeye yönelik bir kavram olarak ele alınmaktadır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olduğu güç kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Liderlik gücü
Soru Açıklaması
13.

Her iki tarafın da kendi çıkarlarından vazgeçerek ortak çıkarlar doğrultusunda birleşmeleri aşağıdaki tanımlardan hangisine karşılık gelir?

Doğru Cevap: "A" Uzlaşma
Soru Açıklaması

Uzlaşma: Her iki tarafın da kendi çıkarlarından vazgeçerek ortak çıkarlar doğrultusunda birleşmeleridir. Dolayısıyla her iki taraf da bir şeylerdenvazgeçmektedir. Sendika ile işveren arasında yapılan anlaşmalar bu stratejiye örnek olarak verilebilir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi, yönetici ve lider karşılaştırmasında Yönetici özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Alt yönetsel kademelere odaklanır.
Soru Açıklaması

Yönetici ve lider karşılaştırmasında Yönetici özelliklerinden biri, alt yönetsel kademelere odaklanmasıdır. Doğru cevap C şıkkıdır.

15.

Bir örgütte veya fiziki çevrede meydana gelmiş olayları temsil eden, insanların anlayabileceği ve kullanabileceği şekle dönüştürülmemiş ham gerçeklere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Veri
Soru Açıklaması

Veri, bir örgütte veya fiziki çevrede meydana gelmiş olayları temsil eden, insanların anlayabileceği ve kullanabileceği şekle dönüştürülmemiş ham gerçeklerdir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş örgüt tasarımlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Proje ve matris yapılar
Soru Açıklaması
Yöneticiler günümüzde geleneksel yapıların günümüz dinamik ve karmaşık çevresel koşulları için çok uygun olmadığını düşünmektedirler. Bunun sebebi, örgütlerde daha esnek, daha yalın daha yenilikçi kısacası daha organik olmaya duyulan ihtiyaçtır. Çağdaş örgüt tasarımlarını takım yapıları, proje ve matris yapıları, sınırları olmayan yapılar biçiminde üç grupta toplayabiliriz
17.
Koordinasyon ilkeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Koordinasyon sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmelidir.
Soru Açıklaması
Bu ilkeler dört başlık altında toplanır: 1. İlgili sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yapılmalıdır. Koordinasyon, planlama yapılırken ve politikalar oluşturulurken daha başlangıçta temin edilmelidir. 2. Koordinasyon, planlama yapılırken ve politikalar oluşturulurken daha başlangıçta temin edilmelidir. 3. Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbiri üzerindeki etkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır. 4. Koordinasyon sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmelidir.
18.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Günümüzde Örgütsel Tasarımda Karşılaşılan Sorunlardandır? 1.Maliyetleri kontrol etmek 2. Çalışanları bir arada tutmak 3. Öğrenen örgütler inşa etmek
Doğru Cevap: "D" 2-3
Soru Açıklaması
19.

Astlarına dostluk ve ilgi gösterip, onların refahve mutluluğu önemli olan liderlik türü hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Destekleyici liderlik
Soru Açıklaması

Destekleyici liderlik: Lider astlarına dostluk ve ilgi gösterir. Onların refahve mutluluğu lider için önemlidir.

20.
Ağır kurallar, yönetmelik, standardize görevler ve düşük kontrolü içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mekanik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler