• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 25

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 25
1.
I. Gözetim yoluyla koordinasyonun sağlanması II. Denetimli iletişim yapısının kurulması III. İyi ve basit bir örgüt yapısının kurulması IV. Plan ve programların uyumlaştırılması V. Örgütsel amaçların koordine edilmesi VI. Gönüllü koordinasyonun özendirilmesi Yukarıdakilerden hangileri bir işletmede koordinasyonun sağlanması açısından uygulanabilecek teknikler arasındadır?
Doğru Cevap: "E" I, III, IV ve IV
Soru Açıklaması
Bir işletmede koordinasyonun sağlanması uygulanabilecek teknikler arasında iyi ve basit bir örgüt yapısının kurulması, plan ve programların uyumlaştırılması, iyi düzenlenmiş iletişim yöntemleri ve araçlarından yararlanma, gönüllü koordinasyonun özendirilmesi ve gözetim yoluyla koordinasyonun sağlanması vardır. Bu kapsamda E şıkkı doğru seçenektir.
2.
2.000’li yıllarda Cisco firması pazarlama, yazılım mühendisleri, üretim, kalite kontrol ve müşteri hizmetlerinden oluşan bir çapraz fonksiyonel takım oluşturuyor. Amaç; router hatlarının güvenliğini arttırmak. Neredeyse 100 kişinin katıldığı toplantılar yapıldı. Çekirdek kadro ise 20 kişiydi. Küçük bir yönetici grup vardı. Bu tür çapraz takım uygulaması işe yaradı ve iyi iş çıkarıldı. Cisco şimdi piyasada en iyi router güvenlik dağıtıcısı.Yukarıdaki örnekte çapraz takım uygulaması ile örgütlemede başarıya ulaştığı görülmektedir. Bu örnek hangi örgütleme ilkesi ile ilişkilidir?
Doğru Cevap: "E" Bölümlendirme (Bölümlere ayırma)
Soru Açıklaması
Son yıllarda popüler bir eğilim olan çapraz fonksiyonel takımlar, firma içinden çeşitli fonksiyonlardan bir araya toplanmış tek proje için çalışacak ekiptir. Ekipte doğru insanların olması başarı için kriterdir. Bu eğilimde hangi iş ve görevlerin kimler tarafından yapılacağı daha stratejik bir biçimde kurgulanmaktadır.
3.

İşletmenin örgüt yapısındaki emir-komuta zinciri içinde yer alan iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Biçimsel iletişim
Soru Açıklaması

KOORDİNASYON VE İLETİŞİM

Örgütsel İletişim

İşletmelerde iki tür iletişimden bahsedilebilir: biçimsel (resmi) ve biçimsel olma­yan (gayri resmi) iletişim (Mirze, 2010). Şimdi bunları kısaca açıklayalım:

Biçimsel iletişim. İşletmenin örgüt yapısındaki emir-komuta zinciri içinde yer alan iletişimdir. Biçimsel iletişimin dört türü vardır. Bunlar:

 • a) Aşağı doğru iletişim (emirler, yönergeler, prosedürler gibi üst kademelerden aşağıya doğru akan iletişim);
 • b) Yukarı doğru iletişim (astlardan üstlere doğru aktarılan bilgiler, raporlar, vb.);
 • c) Yatay iletişim (aynı hiyerarşik seviyede bulunan yönetici (çalışanlar arasın­da, çoğunlukla koordinasyon amaçlı iletişim);
 • d) Çapraz iletişim (faaliyetleri koordine etmek, gerekli bilgileri sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere farklı hiyerarşik seviyelerdeki yönetici/çalışanlar arasındaki iletişim.
 • 4.
  Organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan bir ifadeye ne denir?
  Doğru Cevap: "D" Misyon
  Soru Açıklaması

  Organizasyonun amacını, çevresini, değerlerini ve gitmek istediği yönü genel hatlarıyla ortaya koyan bir ifadeye misyon denir. Doğru yanıt D seçeneğidir.

  5.
  I. PolitikaII. ProsedürIII. BütçeIV. Kural ve düzenlemelerV. ProjeVI. ProgramYukarıdaki planlama faaliyetlerinden hangisi/hangileri tek kullanımlık planların uygulama biçimidir?
  Doğru Cevap: "E" III, V, VI
  Soru Açıklaması
  6.

  Yüksek uzmanlaşma, katı bölümleme, dar kontrol alanı, yüksek formelleşme, sınırlı bir bilgi ağı ve alt düzey çalışanların kararlara sınırlı katılımı ile sert ve sıkı bir biçimde kontrol edilen yapıyı karakterize eden organizasyon yapısına ne ad verilir?

  Doğru Cevap: "A" Mekanik yapı
  Soru Açıklaması

  Bir mekanik yapı; yüksek uzmanlaşma, katı bölümleme, dar kontrol alanı, yüksek formelleşme, sınırlı bir bilgi ağı ve alt düzey çalışanların kararlara sınırlı katılımı ile sert ve sıkı bir biçimde kontrol edilen yapıyı karakterize eder.

  7.
  Kaynağına göre kontrol türlerinden olan "Pazar Kontrolü" ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "B" Özellikle birden fazla bağlı işletmeye sahip büyük şirketlerde kullanılabilecek bir yaklaşımdır.
  Soru Açıklaması
  Pazar Kontrolü: Özellikle birden fazla bağlı işletmeye sahip büyük şirketlerde kullanılabilecek bir yaklaşımdır. Kontrol sisteminde kullanılacak standartları oluşturmak için fiyat rekabeti, göreceli pazar payı gibi piyasa mekanizmalarının kullanı lmasının önemini vurgular. Pazar kontrolü esas alındığında bir şirketin her bir işletmesi/ bölümü (division) bir kâr merkezine dönüşür ve ana şirkete yapmış oldu- ğu katkıya (örneğin kâr) göre değerlendirir. Görüldüğü üzere işletme içi değil işletme dışı bir faktöre göre kontrol fonksiyonu yerine getirilmektedir
  8.

  Hangisi Planlama döneminin sonuna kadar gereksinim duyulan tahmini miktarı gösterir?

   

  Doğru Cevap: "E" Brüt Gereksinim
  Soru Açıklaması

  Brüt Gereksinim: Brüt gereksinimler son ürünlere ilişkin MPS verilerinden, diğer bileşenler için birleştirilmiş gereksinimlerden elde edilir. Planlama döneminin sonuna kadar gereksinim duyulan tahmini miktarı gösterir.

  9.

  Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede koordinasyonun sağlanması uygulanabilecek teknikler arasında yer almaz?

  Doğru Cevap: "E" İletişim kanallarının daraltılması
  Soru Açıklaması

  KOORDİNASYON TEKNİKLERİ

  Bir işletmede koordinasyonun sağlanması uygulanabilecek teknikler arasında iyi ve basit bir örgüt yapısının kurulması, plan ve programların uyumlaştırılması, iyi düzenlenmiş iletişim yöntemleri ve araçlarından yararlanma, gönüllü koor­dinasyonun özendirilmesi ve gözetim yoluyla koordinasyonun sağlanması vardır (Özalp, 2000, Yozgat, 1984 ve Oluç, 1978’den akt. Ertürk 2010: 182-184).

  10.

  "............." sistemin kendi kendini yok etme eğilimidir. 

  Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

  Doğru Cevap: "D" Entropi
  Soru Açıklaması

  Entropi (entropy) termodinamiğin ikinci yasasıdır. Sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür. Sistemlerin bozulmaya eğilimli olmalarını, başka deyişle, doğadaki tüm sistemlerin sonunda kendisini yok etmeye eğilimli olmasını ifade etmektedir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

  logo
  İşletme Yönetimi
  Deneme Final Sınavları - Deneme 25
  11.
  Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinde yer alan bir boyuttur?
  Doğru Cevap: "B" Müşteri boyutu
  Soru Açıklaması
  Dengeli baflar› göstergesi, finansal boyut, süreçler boyutu, müflteri boyutu ve yenilik ve ö¤renme boyutu ol- mak üzere dört boyuttan oluflmaktayd›. Daha sonra, yenilik ve ö¤renme boyutu, ö¤renme ve geliflme boyutu olarak adland›r›lm›flt›r. Dengeli baflar› göstergesi, ifllet- me stratejisini eyleme dönüfltürmek için tasarland›¤›ndan dolay›, dengeli baflar› göstergesinin tüm boyutlar›n›n iflletmenin vizyonu ve stratejisi ile iliflkisi kurulmufl- tur
  12.

  İnşaat teknisyenlerinin geleneksel yöntemlerle ustalarından öğrendikleri bilgileri kaydederek yazılı bir metne dönüştürmesi hangi bilgi dönüşüm aşamasına örnektir?

   

  Doğru Cevap: "B" Örtülü bilgiden açık bilgiye
  Soru Açıklaması

  Örtülü bilginin açık bilgiye dönüşüm süreci, örtülü bilginin açıklanması, ifade edilmesi ve kaydedilmesi anlamına gelen bir adımdır.

  13.
  İletişim sürecinde yer alan unsurlardan hangisi düşüncelerin ve fikirlerin somut olarak formüle edilmesi olarak adlandırılır ?
  Doğru Cevap: "B" Mesaj
  Soru Açıklaması

  İletişim sürecinde yer alan unsurlar şunlardır: 1- Gönderici: Belirli bir alıcıya gönderilecek bir düşünce veya fikri olan ve bunları bir mesaj biçimine dönüştüren kişi ya da kurum. 2- Kodlama: Düşüncelerin ve fikirlerin gönderici tarafından, mesajlarında kullanacağı anlaşılabilir ifadelere çevrilmesi. 3- Mesaj: Düşüncelerin ve fikirlerin somut olarak formüle edildiği ifade. 4- Kanal: Mesajların göndericiden alıcıya doğru aktığı ortam. 5- Alıcı: Mesajın iletildiği kişi ya da kurum. 6- Çözümleme: Mesajların yorumlanması ve anlatılmak istenen şeyin anlaşılması için alıcı tarafından anlamlı hale getirilmesi. 7- Geribildirim: Gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılık (Geri besleme).

  14.
  Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyetine ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Yöneltme
  Soru Açıklaması
  Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyetine yöneltme denir.
  15.

  Başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek veonlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hakka ne ad verilir.

  Doğru Cevap: "A" Yetki
  Soru Açıklaması

  Yetki, başkalarını amaçlaradoğru yönlendirmek veonlara iş yaptırabilmek içinyöneticinin sahip olduğubir haktır.

  16.
  Aşağıdakilerden hangisi McGregor’un “X” Kuramı varsayımlarından biri değildir? 
  Doğru Cevap: "D" İnsanlar sorumluluk alabilmek için öğrenirler
  Soru Açıklaması
  17.
  Personelini geliştirmeyi ön plana çıkaran, açık iletişim ve yapıcı diyaloglara önem veren örgüt türü aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Öğrenen
  Soru Açıklaması
  18.
  Aşağıdakilerden hangisi yönetim sürecinin üçüncü aşamasıdır?
  Doğru Cevap: "B" Yöneltme
  Soru Açıklaması
  Yönetim sürecinin üçüncü aşamasını, planlama ve örgütlemeden sonra, yöneltme faaliyeti oluşturmaktadır. Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygun organizasyon yapısının oluşturulmasından sonra, sıra örgütün harekete geçirilmesine gelmektedir. Yöneltme fonksiyonu ile çalışanlar, işletmenin amaçları doğrultusunda harekete geçirilmektedir.
  19.

  Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede koordinasyonun sağlanması için uygulanabilecek teknikler arasında yer almaz.

  Doğru Cevap: "E" Koordinasyon sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmelidir
  Soru Açıklaması

  Bir işletmede koordinasyonun sağlanması uygulanabilecek teknikler arasında iyive basit bir örgüt yapısının kurulması, plan ve programların uyumlaştırılması, iyi düzenlenmiş iletişim yöntemleri ve araçlarından yararlanma, gönüllü koordinasyonun özendirilmesi ve gözetim yoluyla koordinasyonun sağlanması vardır.

  20.
  Geleneklere ve geçmişe bağlı olmaktan çok, değişime, geleceğe ve yeniliğe bağlı olan ve liderin astları için bir rol model olduğunu ileri süren liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
  Doğru Cevap: "B" Dönüşümcü Liderlik Teorisi
  Soru Açıklaması
  DönüŞümcü Liderlik Teorisi, geleneklere ve geçmiŞe bağlı olmaktan çok, değişime, gelece¤e, yeniliğe bağlı liderlik teorisidir. Bu yaklaşıma göre, lider astların ihtiyaçlarını, inançlarını, değer yargılarını değiştiren, vizyon sahibi olan, bu vizyon doğrultusunda onları motive eden, amaçlara ulaşma konusunda kendisine güven duyulmasını sağlayan, astları için bir rol model oluşturan kişidir. Sorunun doğru cevabı B seçeniğidir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler