• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 24

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
1.
Aşağıdakilerden hangisi üst düzey yöneticilerin uygun örgüt yapısını tasarlarken göz önüne almaları gereken faktörlerden biri değildir? 
Doğru Cevap: "E" Politika 
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi modern liderlik teorilerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Dönüşümcü liderlik teorisi
Soru Açıklaması
3.
I. Kodlama II. İletim III. Kanal IV. Algılama V. Çözümleme VI. Geribildirim Yukarıdakilerden hangileri iletişimin unsurları arasındadır?
Doğru Cevap: "D" I, III, V ve VI
Soru Açıklaması
İletişim sürecinde yer alan unsurlar; Gönderici, Kodlama, Mesaj, Alıcı, Çözümleme,Kanal ve Geribildirim aşamalarından oluşmaktadır.
4.

Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren bir dokümana ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Örgüt el kitabı
Soru Açıklaması

ÖRGÜT VE ÖRGÜTLEME KAVRAMLARI

Örgüt (organizasyon) el kitabı ise, Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren bir dokümandır.

5.

Bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Taylor
Soru Açıklaması

Taylor bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusudur.

6.
Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Marka sadakati
Soru Açıklaması
Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışlarına marka sadakati denir.
7.
Motivasyon teorileri kapsamında aşağıdakilerden hangisi Kapsam teorilerinden birisidir?
Doğru Cevap: "B" İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi
Soru Açıklaması
Kapsam Teorileri kiş inin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönde davranşta bulunmaya yönelten faktörleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Yani, kişileri anlamaya çalıştığı için içsel faktörlere odaklanan teorilerdir.
8.

Aşağıdakilerden hangisi basit örgüt yapısının güçlü yönlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Uzmanlaşma sonucunda maliyetleri azaltması
Soru Açıklaması
9.
  • Kâr ve/veya zarar etme riskini yüklenen kişidir,
  • Üretim faktörlerini bulan kişidir,
  • Bulduğu üretim faktörlerini birleştirerek tüketicilerin belirli bir mal ve/veya hizmet ihtiyacını karşılamayı düşünen kişidir.

İfadeleri hangi tanımına uygundur?

Doğru Cevap: "D" Girişimci
Soru Açıklaması

Girişimciyi yöneticiden ayıran üç önemli unsur bulunmaktadır. Şöyle ki;• Girişimci kâr ve/veya zarar etme riskini yüklenen kişidir,• Girişimci üretim faktörlerini bulan kişidir,• Girişimci bulduğu üretim faktörlerini birleştirerek tüketicilerin belirli birmal ve/veya hizmet ihtiyacını karşılamayı düşünen kişidir

10.
Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi Sistem yaklaşımına katkıda bulunanlardan değildir?
Doğru Cevap: "A" Robert Duncan 
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 24
11.

Hangisi karizmatik liderlerin davranışları arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "C" Yeni girişimlerde bulunma
Soru Açıklaması

Karizmatik liderlerin davranışları altı grupta toplanmaktadır. Bunlar, vizyon ve net ifade, çevresel duyarlılık, geleneksel olmayan davranış, kişisel risk alma, astların ihtiyaçlarına duyarlılık, statükoya başkaldırma şeklindedir.

12.
Kontrol süreci başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi mevcut olmalıdır?
Doğru Cevap: "C" Stratejik amaçlar
Soru Açıklaması
fiekil 7.4, kontrol fonksiyonunun nas›l yerine getirildi¤ini göstermektedir. fieklin en üst sol köflesinde görüldü¤ü gibi kontrol sürecinin bafllat›lmas›ndan önce ifllet- menin amaç belirlenmifl olmas› gerekir. Daha önce de ifade edildi¤i üzere kontrol fonksiyonunun olmas›n›n sebebi, herhangi zamanda amaçlar›m›za do¤ru yol al›- yor oldu¤umuzdan emin olmakt›r. Bu nedenle iflletmenin amaçlar›n›n ne oldu¤u- nun bütün çal›flanlarca bilinmesi çok önemlidir. fiimdi kontrol döngüsünün ad›m- lar›n› biraz daha detayl› olarak ele alal›m.
13.

Liderlik teorilerinde yeni yaklaşım arayışı sonucunda modern liderlik teorileri olarak kabul edilen teoriler ortaya çıkmış, Aşağıdakilerden hangisi bunlardan birisidir.

Doğru Cevap: "B" Karizmatik liderlik
Soru Açıklaması

Liderlik teorilerinde yeni yaklaşım arayışı sonucunda modern liderlik teorileri kabul edilen teoriler ortaya çıkmıştır. Bunlar;Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik ve Karizmatik Liderlik’tir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi bir yöneticinin sahip olduğu güç kaynaklarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" fiziksel güç
Soru Açıklaması
Yöneticinin sahip olduğu güç kaynakları; ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, yasal güç, uzmanlık gücü ve karizmatik güçtür. Kişiyi güçlü kılan yetkiden başka daha birçok kaynak vardır. French ve Raven yöneticilerin sahip olabilece¤i bu güç kaynaklarını beşe ayırmaktadır. Bunlar ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, yasal güç, uzmanlık gücü ve karizmatik güçtür (French ve Raven, 1982, 334). Yöneticiler ücretleri artırarak, terfi ettirerek veya ikramiye vererek ödüllendirme gücüne ya da bunun tam tersi maaş veya ikramiye keserek, işine son vererek veya ihtar vererek zorlayıcı güce de sahip olabilirler. Bir yönetici bilgi, yetenek ve tecrübesine dayanarak uzmanl›k gücüne ya da kiflilik özelliklerine bağlı olarak da karizmatik güce sahip olabilir. Dolayısıyla yetkiyi güç veren tek bir faktör olarak algılamamak gereklidir. Tabii ki yetki yöneticilerin elinde bulundurdukları yasal bir güçtür. Yasal güç, sahip olunan pozisyondan ya da örgütsel hiyerarşide yer alınan mevkiden alınmaktadır. Ancak yasal gücün dışında yöneticinin birçok güce sahip olabileceğini de gözardı etmemek gerekir. O halde gücü tanımlamak istersek, güç, başkalarını etkileyebilme, istenildiği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğidir. Bu nedenle kiflinin gücü başkaları ile ilişki kurduğu zaman anlaşılabilir. Tek başına bir kişiyi güçlü olarak nitelendirmemiz mümkün değildir. Aynı zamanda güç formal bir organizasyona bağlı olmayabilir. Yetki nasıl organizasyondan kaynaklanıyorsa güç organizasyonun içinden ya da dışından da olabilir
15.

Açık bilgi, biçimlendirilen, açıkça belirtilen, herkesçe anlaşılabilen ve gizlenmeyen bilgi, örtülü bilgi ise; açıklanmayan, anlaşılması ve paylaşılması zor olan ve genellikle gizlenen bilgi türüdür. Açık ve örtülü bilginin farklı şekillerde birbirine dönüştürülebilmektedir. Hangisi örtülü bilgiden örtülü bilgiye dönüşümü ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "D" Sosyalizasyon
Soru Açıklaması

Sosyalizasyon, örtülü bilginin bir başkasına örtülü bir biçimde aktarılması şeklinde ifade edilmektedir. Tam olarak, usta-çırak ilişkisi ile açıklanan bu modelde deneyimler, gözlem ve taklit yolu ile kazanılabilir. 

16.

X işletmesi üretimini gerçekleştireceği elbisenin renk, boyut sayı vb. sahip olması gereken özellikleri bağlamında işletme pazarlama departmanı ve aşağıdakilerden hangisi arasında koordinasyonun sağlanması gereklidir?

Doğru Cevap: "B" Üretim departmanı
Soru Açıklaması

Bir işletmede üretilecek ürün özelliklerinin belirlenmesi için pazarlama ve üretim departmanları arasında koordinasyonun sağlanması gereklidir

17.
Prosedür ve politikalara dayanan kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bürokratik kontrol 
Soru Açıklaması

Büroktratik kontrol, örgütsel otoriteyi ön plana çıkartan yönetsel kural, prosedür ve politikalara dayanır. Doğru yanıt B seçeneğidir.

18.

Durumsal liderlik teorileri kapsamında yer alan amaç-yol teorisinde farklı lider davranışları mevcuttur. Hangisi liderin karar vermeden önce astlarının düşüncelerini almasını ve onları karar verme sürecine dahil etmesini açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "E" Katılımcı liderlik
Soru Açıklaması

Katılımcı liderlikte, lider karar vermeden önce astlarının düşüncelerini almakta ve onları karar verme sürecine katmaktadır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi mekanik örgüt yapısının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Serbest bilgi akışı
Soru Açıklaması

Serbest bilgi akışı organik örgüt yapısının bir özelliğidir.

20.
Aşağıdakilerden hangisi bölümlendirmenin beş yaygın biçiminden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ulusal
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler