• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.
Aşağıdakilerden hangisi Örgütleme ilkelerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Farklılaştırma
Soru Açıklaması
2.

I. Etkin Liderlik 

II. Katılımcı Liderlik

III. İstismarcı Otokratik Liderlik

IV. Demokratik Liderlik

V. Destekleyici liderlik

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi/hangileri Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli içerisinde yer alır? 

Doğru Cevap: "C" II, III, IV
Soru Açıklaması

Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli, Michigan Üniversitesi Çalışmalarının devamı niteliğinde bir modeldir. Likert davranışları, bir uçta kişiye yönelik davranışlarındiğer uçta işe yönelik davranışların bulunduğu bir doğru üzerinde toplamıştır. Buçalışmaya göre yöneticiler şu davranışları göstermektedirler. • Sistem 1 (İstismarcı Otokratik Liderlik)

• Sistem 2 (Yardımsever Otokratik Liderlik)

• Sistem 3 (Katılımcı Liderlik)

• Sistem 4 (Demokratik Liderlik)

 

3.

Aşağıdakilerden hangisi koordinasyon fonksiyonun ilkeleri arasında değildir?

Doğru Cevap: "B" Koordinasyonun sağlanmasında üst yönetim ile astların organizasyona dahil edilmesi elzem değildir
Soru Açıklaması

Bir işletmede koordinasyonun sağlanması için bir takım ilkelere göre hareket etmek gerekir. Bu ilkeleri dört başlık altında toplamak mümkündür.

-İlgili sorumlu kişiler arasında doğrudan görüşmeler yapılmalıdır.

-Koordinasyon, planlama yapılırken ve politikalar oluşturulurken dahabaşlangıçta temin edilmelidir.

-Bir sorun ile ilgili bütün faktörlerin karşılıklı olarak birbiri üzerindekietkileri göz önüne alınarak koordinasyon yapılmalıdır.

-Koordinasyon sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmelidir.

Doğru cevap B'dir.

4.

Değişik koşullarda işe ve kişiye yönelik liderlik davranışlarının etkili olabileceklerini varsayan liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Durumsal liderlik teorileri
Soru Açıklaması

Durumsallık teorisi değişik koşullarda işe ve kişiye yönelik liderlik davranışlarının etkili olabileceklerini varsaymaktadır. 

5.
Sorunun daha fazla büyümesini engellemek ya da tarafların sorunu kendi aralarında çözmelerine olanak tanımak için yöneticinin taraf olmadığı ve çatışmaya doğrudan girmediği çatışma yönetimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaçınma
Soru Açıklaması
Sorunun daha fazla büyümesini engellemek ya da tarafların sorunu kendi aralarında çözmelerine olanak tanımak için yöneticinin taraf olmadığı ve çatışmaya doğrudan girmediği çatışma yönetimi kaçınmadır.
6.
I. Kontrol eğilimlidir.II. Birey merkezlidir.III. Kendi çalışanlarıyla çalışır.IV. Yerleşik normlara uygun kişilerle çalışır.V. Güveni özendiricidir.VI. Çevreye odaklanır.Yukarıdakilerden hangileri liderin özelliklerindendir?
Doğru Cevap: "E" II, III, V, VI.
Soru Açıklaması
II, III, V ve VI no'lu özellikler liderin özellikleri iken I ve IV no'lu özellikler ise yöneticinin özelliklerindendir.
7.

Fayol’un Genel Yönetim ilkelerinden hangisinde iki yönlü bir durum vardır, çünkü önce çalıışanlara emirlerin benimsetilebilmesiiçin işletme yönetiminin liderlik rolünü üstlenmesi, sonra da çalışanların işletme yönetiminin liderliğini kabullenmeleri gerekmektedir?

Doğru Cevap: "E" Disiplin
Soru Açıklaması

Disiplin: iki yönlüdür, çünkü önce çalışanlara emirlerin benimsetilebilmesi için işletme yönetiminin liderlik rolünü üstlenmesi, sonra da çalışanların işletme yönetiminin liderliğini kabullenmeleri gerekmektedir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel risk bakış açısı için doğru değildir?

 

Doğru Cevap: "B" Risk bir fırsattır.
Soru Açıklaması

Riskin fırsat olduğu düşüncesi yeni bakış açısına uygundur.

9.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Maddi nesneler
Soru Açıklaması
Örgüt kültürünü oluşturan unsurlar şunlardır: Sosyal ve fiziki çevre, maddi nesneler, mimari özellikler ve örgüt kimliği, kullanılan dil, öyküler ve efsaneler, törenler, davranış tarzları ve örgütsel kurallar, semboller, kahramanlar, değer sistemi, temel varsayımlar örgüt tarihi
10.
I. Ödüllendirme gücü II. Zorlayıcı güç III. Yasal güç Yukarıdakilerden hangileri yöneticinin sahip olduğu güç kaynaklarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.
Mesajların göndericiden alıcıya doğru aktığı ortam aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kanal
Soru Açıklaması
Gönderici, mesajlarını alıcının anlayabileceği şekilde kodlar ve iletişim kanalı vasıtasıyla alıcıya ulaşır. Kanal, mesajların göndericiden alıcıya doğru aktığı ortamdır.
12.
İşletmenin misyonu, vizyonu, uzun dönemli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yollarını somut göstergelerle belirlenmesini sağlayan plana ne denir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik planlar
Soru Açıklaması

İşletmenin misyonu, vizyonu, uzun dönemli hedeflerini ve bu hedeflere ulaşma yollarını somut göstergelerle belirlenmesini sağlayan bir plana stratejik plan denir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi çağdaş örgüt tasarımlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Matris yapı
Soru Açıklaması
14.

Girdi ve çıktı arasında neden sonuç ilişkisi olan sistemler hangileridir?

Doğru Cevap: "D" Deterministik sistemler
Soru Açıklaması

Girdi ve çıktı kavramları arasında neden-sonuç ilişkisinin olduğu sistemler deterministik sistemlerdir. Hesap makinesi, müzik seti belirli girdilere bağlı olarak çıktılar elde ettiğimiz deterministik sistemlerdir. Girdi ile çıktı arasında olasılık dağılımına bağlı rastlantısal bir ilişkinin olduğu sistemler de stokastik sistemlerdir. Doğru cevap D seçeneğidir. 

15.

Aşağıdakilerden hangisi klasik yönetim kuramının özelliklerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "B" İşletme ve çevresi arasında bir etkileşimin olduğunu varsayma
Soru Açıklaması

Yönetim kuramlarının tarihi gelişimi incelendiğinde, odak noktalarının iş; iş ve insan; iş, insan ve çevre unsurları olmak üzere ilerlediği görülür. Klasik yönetim kuramı “iş”e önem vermiştir, Neo-Klasik kuram işe ve ağırlıklı olarak “insan”a önem vermiştir. Modern kuramlar ise “iş” ve “insan”ın yanı sıra “iç ve dış çevre unsurları”na da vurgulamıştır. Sonuç olarak, klasik yönetim kuramının özellikleri arasında işletme ve çevresi arasında bir etkileşimin olduğunu varsayımı yer almaz.

16.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlemenin amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "B" Yeniden yapılanmayı sağlamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kontrol
Soru Açıklaması
18.
Astlardan üstelere doğru aktarılan bilgi ne tür iletişimdir?
Doğru Cevap: "B" Yukarı doğru iletişim
Soru Açıklaması
Astlardan üstlere doğru aktarılan bilgiler, raporlar vb. yukarı doğru iletişim türünü oluşturmaktadır.
19.

Aşağıdakilerden hangisi kapsam teorilerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Amaç teorisi
Soru Açıklaması

Amaç teorisi süreç teorilerinden biridir.

20.
Etkileşimci liderlik teorileri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Geleneklere ve geçmişe bağlı değildir.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok