• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel bölümlendirme biçimlerinden biri değildir?  
Doğru Cevap: "E" Piyasa temelli 
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisinde gözetim yoluyla koordinasyonun sağlandığının bir göstergesidir?

Doğru Cevap: "A" Aksayan işlerin düzeltilmesi veya üst kademe yöneticilerinden bu yönde talepte bulunmaları
Soru Açıklaması

Farklı yönetim kademelerinde gözetim görevi yapanlar aynı zamanda koordinasyon görevini de yerine getirmiş olurlar. Gözetim neticesinde, aksayan işlerin düzeltilmesini temin etmeleri veya üst kademe yöneticilerinden bu yönde talepte bulunmaları da bir koordinasyon faaliyetinin sağlandığının bir göstergesi olarak değerlendirilebilir

3.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısıyla ilişkisi araştırılan çevre boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yoğunluk
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi planlama sürecinin ilk aşamasıdır?

Doğru Cevap: "E" İşletme misyon ve vizyonunun açıklanması
Soru Açıklaması
5.
Sistem düzensizliğinin ölçüsüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Entropi
Soru Açıklaması
6.

Bir işletme, uzun vadeli plan geliştirdiğinde, bu süreç içinde ne kadar teknolojik yenilik olabileceğini hesaba katmak zorundadır ancak böyle bir öngörüde bulunmak oldukça zordur. Bu da yapılan planlama çalışmalarını olumsuz etkileyebilir.

Yukarıda verilen durum, etkili amaç belirleme ve planlama sürecine engellerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Dinamik ve karmaşık çevre
Soru Açıklaması

Bir organizasyonun içinde bulunduğu çevrenin yapısı, sözgelimi dinamik ve karmaşık bir çevre etkili amaç belirleme ve planlama için bir engel oluşturabilir. Hızlı değişim, teknolojik yenilikler ve yoğun rekabet, bir organizasyonun gele­cek fırsatları ve tehditleri değerlendirmesini güçleştirebilir. Özellikle ekonomik, teknolojik, yasal, dış çevre faktörlerinde meydana gelen değişimler işletme organizasyonlarının amaç belirleme ve planlama faaliyetlerini olumsuz yönde etkile­yebilmektedir. Verilen durum etkili amaç belirleme ve planlama sürecine engellerden dinamik ve karmaşık çevre ile ilgilidir.

7.

Örgütün yapması gereken tüm işlerin ekipler tarafından yerine getirildiği örgüt yapısına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Takım yapısı
Soru Açıklaması

Takım yapıları; örgütün yapması gereken tüm işlerin ekipler tarafından yerine getirildiği yapıdır.

8.
Etkinliğin matematiksel formülü aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Gerçekleşen durum/amaçlanan durum=1
Soru Açıklaması
9.

Yönetici pozisyondaki kişilerin insanlara ne yapması gerektiğini söylemesi ve onlardan bunu yapmasını beklemesi şeklindeki içsel haklarını ifade eden kavram nedir?

Doğru Cevap: "A" Yetki
Soru Açıklaması

Yetki, yönetici pozisyondaki kişilerin insanlara ne yapması gerektiğini söylemesi ve onlardan bunu yapmasını beklemesi şeklindeki içsel haklarını ifade eder.

10.

Süreç Teorilerinde; Ödüllendirme ve cezalandırma bu tür şartlanmanın iki önemli elemanı olan teorisi hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Skinner’in Şartlandırma Teorisi
Soru Açıklaması

Skinner’in Şartlandırma Teorisi, davranışların karşılaşılan sonuçlar tarafından şartlandırıldığını savunan ve bunu sonuçsal şartlandırma olarak adlandıran teoridir. Ödüllendirme ve cezalandırma bu tür şartlanmanın iki önemli elemanıdır. Kişi davranışlarının tekrarlanma olasılığını yükselten her sonuç, ödül olarak; bu olasılığı azaltan her türlü fiziksel veya zihinsel olay da ceza olarak nitelendirilebilir. Kişi gösterdiği davranışın sonucuna göre ya aynı davranışı gösterecek ya da bu davranıştan vazgeçecektir. Doğru cevap D şıkkıdır.

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
11.

Aşağıdakilerden hangisi iki ya da daha fazla kişi arasındaki duygu, düşünce, amaç ve görüş farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlıkları ifade eden çatışma türüdür?

Doğru Cevap: "B" Kişilerarası çatışma
Soru Açıklaması

Kişilerarası çatışma, iki ya da daha fazla kişi arasındaki duygu, düşünce, amaç ve görüş farklılıklarından kaynaklanan anlaşmazlıkları ifade eden çatışma türüdür. 

12.

Çevre koşullarının durgun, dengeli ve değişim hızının yavaş olduğu durumlarda uygun örgüt yapısına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Mekanik yapı
Soru Açıklaması

Mekanik ve Organik Örgüt

Bir mekanik yapı; yüksek uzmanlaşma, katı bölümleme, dar kontrol alanı, yük­sek formelleşme, sınırlı bir bilgi ağı ve alt düzey çalışanların kararlara sınırlı katı­lımı ile sert ve sıkı bir biçimde kontrol edilen yapıyı karakterize eder.

Mekanik yapı, çevre koşullarını durgun, dengeli ve değişim hızının yavaş olduğu durumlarda uygun örgüt yapısıdır.

13.

Klasik yönetim kuramının kapsamında kaç ayrı alt yaklaşım bulunmaktadır?

Doğru Cevap: "D" 3
Soru Açıklaması

Klasik yönetim kuramının kapsamında üç ayrı alt yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, öncülüğünü Frederick W. Taylor’un yaptığı ‘bilimsel yönetim’ yaklaşımı; ikincisi, öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı ‘yönetim süreci’ yaklaşımı ve üçüncüsü de, öncülüğünü Max Weber’in yaptığı ‘bürokrasi’ yaklaşımıdır.

14.

Motivasyona yönelik teorilerden Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisi kapsamında bireyin bir gruba üye olma ihtiyacı hangi ihtiyaçlarında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "C" Sosyal ihtiyaçlar
Soru Açıklaması

Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, motivasyon teorileri arasında en çok bilinenidir. Bu teoriye göre insan ihtiyaçlarını beş ana grupta toplanmak mümkündür. Sosyal ihtiyaçlar (bir gruba üye olma, kabul edilme, dostluk) olarak sıralanabilir.

15.

Yöneticilerin astlarına emir vermesi veya ne yapması gerektiğini söylemesi hangi yönetim fonksiyonunun gereğidir.

Doğru Cevap: "C" Yöneltme
Soru Açıklaması

Yöneticilerin astlarına emir vermesi veya ne yapması gerektiğini söylemesi yöneltme fonksiyonunun gereğidir.

16.

aşağıdakilerden hangi kavram; hasar, kayıp, tehlike, zarar bazen de fırsat ve kazanç olarak ifade edilir?

Doğru Cevap: "B" Risk
Soru Açıklaması

Kökeni Fransızca olan risk kavramı; hasar, kayıp, tehlike, zarar bazen de fırsat ve kazanç olarak ifade edilir.

17.

Kendi uzmanlık konularında yardım, öneri ve danışmanlık ya­pan yöneticilerin sahip olduğu yetki türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kurmay yetki
Soru Açıklaması

Yöneticinin Yetkileri

Kurmay yetki, kendi uzmanlık konularında yardım, öneri ve danışmanlık yapan yöneticilerin sahip olduğu yetki türüdür. Danışma yetkisi olarak da adlandırılır. Bu yetki türü, aynı düzeyde çalışanlara birbirine direk emir verme ya da denetim hakkı vermez. Organigramda danışmanlık yetkisi yatay çizgiyle gösterilmiştir. Kurmay yetki yöneticilerin koordinasyonu sağlamalarına katkıda bulunur. Yöneticiler birbirlerinin bilgi ve deneyiminden yararlanırlar. Ayrıca, empati sağlamaya ve ortak akıl oluşturmaya katkıda bulunur.

18.
Lider ve yönetici arasında bazı farklılıklar vardır. Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin farklılıklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yenilikçi
Soru Açıklaması
Yöneticiler görece olarak liderlere göre daha olumsuz niteliklere sahiptirler. Yöneticiler mevcut durumu muhafaza etmeye çalışırken, farklı ve yeni uygulamalara pek sıcak bakmazlar. Buna karşın liderler değişimi ve yeniliği bir fırsat olarak görürler. Bu nedenle yenilikçilik liderlerin özellikleri arasında yer almaktadır. Doğru cevap A seçeneğidir.
19.

Sistemin kendi kendini yok etme eğiliminin azaltılması yada ortadan kaldırılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Negatif entropi
Soru Açıklaması

Entropi (entropy) termodinamiğin ikinci yasasıdır. Sistemin düzensizliğinin ölçüsüdür. Sistemlerin bozulmaya eğilimli olmalarını, başka deyişle, doğadaki tüm sistemlerin sonunda kendisini yok etmeye eğilimli olmasını ifade etmektedir. Entropiyi terse çevirmek mümkündür. Negatif entropi, sistemin kendini yok etme eğiliminin negatif hale gelmesi, başka deyişle sistemin hayatta kalmayı başarabilmesi anlamındadır.

20.

İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" uzmanlaşma
Soru Açıklaması

İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması, uzmanlaşma olarak bilinmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler