• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.

Planlanan bir yapının kurulmasını ifade eden yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Örgütleme
Soru Açıklaması

ÖRGÜT VE ÖRGÜTLEME KAVRAMLARI

Örgütleme fonksiyonu, planlamada belirlenen faaliyetlerin netleştirilmesi işleri yapacak kişilerin ve aralarındaki ilişkilerin belirlenmesi ile yer, araç ve yöntemlerin hazırlanmasını içerir. Diğer bir ifadeyle örgütleme, planlanan yapının kurulmasıdır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde biçimsel olmayan ilişkilerde uyumu sağlayan en önemli faktörlerdendir?

Doğru Cevap: "D" Örgüt kültürü
Soru Açıklaması

Biçimsel ilişkilerde ilişkilerin ve uyumun sağlanmış olması bilgi akışını hızlandırmaya imkân tanımaktadır. Biçimsel olmayan ilişkilerde ise örgüt kültürü ve alt kültür unsurları iletişimi ve uyumu sağlayan en önemli faktörlerdir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Örgüt kültürünün somut bir kavram olması
Soru Açıklaması
Örgüt kültürünün özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: (Özalp, 2004: 95) • Örgüt kültürü organizasyon üyelerince paylaşılır. Örgüt kültürü organizasyon üyeleri tarafından oluşturulur ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü öğrenilir. Örgüt kültürü, organizasyon üyelerince, organizasyona girdikleri andan itibaren ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü çeşitli ihtiyaçları giderme özelliğine sahiptir. Örgüt kültürü organizasyon üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderir. Yani örgüt kültürü organizasyon üyelerinin psikolojik gereksinmelerini karşılayarak, bireylerin daha verimli olmasını dolayısıyla da maddi olarak daha fazla tatmin olması nı sağlar. • Örgüt kültürü değişebilir. Organizasyonun iç ve dış çevresinde meydana gelen değişim zamanla örgüt kültürünün de değişmesine neden olur. Ancak zaman alır • Örgüt kültürü soyut bir kavramdır. Örgüt kültürü, organizasyonu bir arada tutan bir sistemdir. Gözle görülüp, elle tutulamaz, soyuttur. Ancak yansımaları görülebilir.
4.
Başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hakka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yetki
Soru Açıklaması
Başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hakka yetki denilmektedir. Sorunun doğru cevabı E seçeniğidir.
5.

İletişim kavramı sıklıkla hangi yönetim fonksiyonu ile ilişkilendirilir?

Doğru Cevap: "C" Yöneltme
Soru Açıklaması

İletişim konusu işletmecilik kitaplarında genellikle yöneltme fonksiyonu ile ilişkilendirilerek ele alınan bir konudur. Ancak, işletmelerde koordinasyonun sağlanmasında kişiler, gruplar, departmanlar, fonksiyonlar, vb. arasında etkin bir iletişim sisteminin önemi ve gerekliliğini biliyoruz. Bu nedenle iletişim kavramı, iletişim süreci ve iletişim türleri koordinasyon konusu içinde ele alınmaktadır. Doğru cevap C seçeneğidir. 

6.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi öncülüğünü Max Weber’in yaptığı Bürokrasi yaklaşımının takipçilerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Tom Burns
Soru Açıklaması
Weber öncülüğünü yaptığı bu kuramın takipçilerinden olan A şıkkı Tom Burns doğru seçenektir.
7.

Kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönde davranışta bulunmaya yönelten faktörleri anlamaya ve açıklamaya çalışan teori aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Kapsam Teorileri
Soru Açıklaması

Kapsam Teorileri kişinin içinde bulunduğu ve kişiyi belirli yönde davranışta bulunmaya yönelten faktörleri anlamaya ve açıklamaya çalışmaktadır. Yani, kişileri anlamaya çalıştığı için içsel faktörlere odaklanan teorilerdir.

8.

Rensis Likert’in Sistem 4 Modeline göre, aşağıdakilerden hangisi, Katılımcı Liderliğin özelliklerinden biridir?

Doğru Cevap: "D" Astlara kısmen güvenmekte ancak verilecek kararlarla kontrol sahibi olmak istemektedir.
Soru Açıklaması

Katılımcı Liderlik; Astlara kısmen güvenmekte ancak verilecek kararlarla kontrol sahibi olmak istemektedir. Genelde astlara fikirlerini sormakta ve onları kullanmaya çalışmaktadır. Astlar kendilerini oldukça serbest hissederler. Doğru cevap D şıkkıdır.

9.

Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin bir sonraki nesle sistematik hale getirilmeden dağınık olarak aktarılması hangi dönüşüm süreci aşamasına örnek verilebilir?

 

Doğru Cevap: "C" Açık Bilgiden Örtülü Bilgiye
Soru Açıklaması

Açık Bilgiden Örtülü Bilgiye (İçselleştirme): Açık bilgi işletmenin bütünü içinde paylaşıldıkça, diğer çalışanlar o bilgiyi içselleştirmeye, yani kendi örtülü bilgilerini genişletmek, yaymak ve yeniden biçimlendirmek için kullanmaya başlayacaktır. Kayıtlı bilgilerden edinilen deneyimlerin bir sonraki nesle sistematik hale getirilmeden dağınık olarak aktarılması içselleştirilmeye örnek olarak verilebilir.

10.
Yönetici değişimi, mesleki yanlışlıklar, çalışanların düşük moralli olması gibi olaylar aşağıdaki kriz türlerinden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" İnsan kaynakları faktörleri
Soru Açıklaması
‹flletmelerde genel anlamda befl tür krizden bahsetmek mümkündür. Bunlar› d›flsal ekonomik sald›r›lar (boykotlar, gasp ve rüflvet vb.); d›flsal bilgiye dayal› sal- d›r›lar (gizli bilgilerin çal›nmas›, dedikodular); iflin durmas›; psikopatoloji (sabotaj, yönetici kaç›rma, cinsel taciz, ürüne hasar verme) ve insan kaynaklar› faktörleri (çal›flanlar›n düflük morali, yönetici de¤iflimi, mesleki yanl›fll›klar vb.) fleklinde s›- ralamak mümkündür. ‹flletmelerde kendisini gösteren bu krizlerin, iflletmelerde iz- ledi¤i süreç ise flu flekilde bir seyir izleyebilmektedir. Krizin ilk aflamalar›n› göre- meme olarak kendini gösteren örgütsel körelme aflamas›; iflletmede de¤ifliklik ge- reksinimi olmas›na ra¤men herhangi bir önlem al›nmamas› olarak kendini göste- ren hareketsizlik aflamas›; önlem al›nd›¤› halde, al›nan önlemin do¤ru olmamas› olarak adland›r›lan hatal› önlem ve da¤›lma aflamas›, kriz durumu ya da krizden ç›k›fl aflamas›
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.

"Ne, nerede, ne zaman, nasıl ve niçin sorularına cevap arayan yönetim fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Planlama
Soru Açıklaması

Planlama: Geleceğe yönelik faaliyetler doğrultusunda öngörüde bulunma işidir.Bu doğrultuda gerçekleştirilen alternatif planlar arasından en uygun olanını seçme şeklinde tanımlanabilir. Planlama aşamasında ne, nerede, ne zaman, nasıl veniçin sorularına cevap verilmeye çalışılmaktadır. Bu sorulara cevap bulunduğunda işletmenin planları ortaya çıkmaktadır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Weber’in bürokratik örgüt modelini açıklamakta kullanılabilir?
Doğru Cevap: "A" Akılcı-yasal örgüt
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinde yer alan unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kontrol
Soru Açıklaması
İletişim sürecinin unsurları; gönderici, kodlama, mesaj, kanal, alıcı, çözümleme ve geribildirimdir.
14.

İşletmenin hedeflerine ulaşmasında ve gerekli görülen faaliyetlerin sürdürülmesinde yöneticilerin kullandığı en temel araç aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yetki
Soru Açıklaması

Yetki, başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır. Yöneticinin yönetim faaliyetini gerçekleştirebilmesi için öncelikle bu hakka sahip olması gereklidir. Her işletmenin kendine özgü hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmada ve gerekli görülen faaliyetlerin sürdürülmesinde yöneticilerin kullandığı en temel araç yetkidir

15.
Hangi bölümlendirme şeklinde daha fazla maliyet ve koordinasyon problemleri görülmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ürün temelli bölümlendirme
Soru Açıklaması

Ürün temelli bölümlendirmenin sakıncaları; işlevlerin her bölge için tekrarlanmasının maliyeti, diğer ürün gruplarından yalıtılmışlık hissi uyandırması ve koordinasyon problemleridir. Bu nedenle doğru yanıt B'dir.

16.
Aşağıdakilerden hangisi kriz yönetiminin temel özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kriz yönetiminin önemli, gerekli, zor ve karmaşık bir süreç olması
Soru Açıklaması
• Kriz yönetiminin temel amac› krizleri önceden görebilen, bunlar›n türlerini ay›rt edebilen, bunlara karfl› birtak›m önlemler alabilen, bunlardan birçok alanda yeni fleyler ö¤renebilen ve en çabuk flekilde toparlanan iflletmeler yaratmakt›r. • Karar vericilerin alg›lama yap›lar› kriz yönetiminde önemli bir yer tutmakta- d›r. Krizleri önlemedeki baflar›, yöneticilerin krizleri ne flekilde alg›lad›klar›- na ba¤l› olarak de¤iflebilmektedir. • Kriz yönetimi sürekli bir ifllemdir, bafllang›c› ve sonu yoktur. O¨nceden tah- min edilebilen krizlerle ilgili haz›rlanan planlar›n sürekli denenmesi ve göz- den geçirilmesi gerekir. • Kriz yönetimindeki baflar›n›n ödülü çok büyük olabilmektedir. Baflar›l› bir kriz yönetimi yöneticilerin kendilerine olan güvenlerini ve morallerini güç- lendirebilmektedir. • Kriz yönetimi, önemli, gerekli, zor ve karmafl›k bir süreçtir. • ‹letiflim, düzenleme, kontrol, maliyet, kültür, durumsall›k planlamas›, sis- temlerin karmafl›kl›¤› ve birbirine ba¤l›l›¤› gibi faktörler kriz yönetiminde önemli yer tutmaktad›r. • Kriz yönetimi stratejik yönetim alan›na girmektedir. C¸ünkü krizler stratejik hedefleri de tehlikeye sokmaktad›r. • Kriz yönetim ekiplerine hem fiziksel hem de ruhsal e¤itim verilmelidir.
17.
Lawrance ve Lorsch'un plastik, gıda ve ambalaj sektörü üzerine yaptığı araştırmalara göre hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ambalaj sektörünün bütünleşmesi yüksektir.
Soru Açıklaması

Lawrence ve Lorsch’un araştırmasına göre ambalaj sektörünün çevre belirsizliği, farklılaşma ve bütünleşme değişkenleri düşüktür. Doğru cevap D seçeneğidir. 

18.

Aşağıdakilerden hangisi temel bölümlendirme biçimlerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Hammadde
Soru Açıklaması

Hammadde, temel bölümlendirme biçimlerinden biri değildir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi belirli bir probleme çözüm olarak çok sayıda araç ve teknik öne sürmekte, yöneticilere göre daha geniş bir bakış açısı ortaya koymaktadır?

Doğru Cevap: "B" Planlama uzmanı
Soru Açıklaması

Planlama uzmanı, belirli bir probleme çözüm olarak çok sayıda araç ve teknik öne sürmekte, yöneticilere göre daha geniş bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Ayrıca yalnızca gözde projeler ve işletmenin belirli bölümleri üzerine odaklanmayıp, daha geniş bir çerçeve çizerek çalışmaktadır.

20.
İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Uzmanlaşma 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler