• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.
Aşağıdakilerden hangisi   Hersey ve Blanchard’ın Durumsal Liderlik Teorisinde belirttiği liderlik tarzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Destekleme 
Soru Açıklaması
Hersey ve Blanchard'ın Durumsal Liderlik Teorsine göre emir verme, ikna etme, kararlara katma ve yetki verme olmak üzere dört liderlik tarzı bulunmaktadır. Destekleme bu tarzlar arasında yer almamaktadır.
2.

Hangisi bir işletmede koordinasyonun sağlanmasında uygulanabilecek tekniklerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Koordinasyonu sağlarken gözetimde bulunulması
Soru Açıklaması

Bir işletmede koordinasyonun sağlanması uygulanabilecek teknikler arasında iyi ve basit bir örgüt yapısının kurulması, plan ve programların uyumlaştırılması, iyi düzenlenmiş iletişim yöntemleri ve araçlarından yararlanma, gönüllü koordinasyonun özendirilmesi ve gözetim yoluyla koordinasyonun sağlanması vardır.

3.
Durumsal liderlik teorileri aşağıdakilerden hangisine ağırlık verir?
Doğru Cevap: "A" Koşullara
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticileri yetki devretmeye yönelten nedenler arasında değildir?
Doğru Cevap: "E" Çalışanların yeteneklerinin az olması
Soru Açıklaması
Yetki devri ile çalışanların kendilerine güvenleri gelişir çünkü yeteneklerine inanıldığı hissini yaşarlar. Ancak gerçekten yetenek sorunu olan çalışanlara yetki devredilmesi örgütün amaçlarına ulşamasında engeller oluşturabilir. Bu nedenle çalışanların yeteneklerinin az olması yetki devretmeye neden olan unsurlar arasında yer almamaktadır. Sorunun doğru cevabı E seçeneğidir.
5.

Planlama süreci aşağıdaki aşamaların hangisi ile başlamaktadır?

Doğru Cevap: "C" İşletme misyon ve vizyonunun belirlenmesi
Soru Açıklaması

İşletmelerde bir işin planlanabilmesi için öncelikle kurumun misyon ve vizyonunu belirlemesi gerekmektedir. 

6.

Mal ya da hizmet üretmek için gerekli işlevlerin örgütün üretim, pazarlama, finansman gibi bölümlerini oluşturduğu bölümlendirme hangisidir?

Doğru Cevap: "A" işlevsel bölümlendirme
Soru Açıklaması

Mal ya da hizmet üretmek için gerekli işlevler örgütün bölümlerini oluşturur. İşletmede temel olan bu işlevler; üretim, pazarlama finansman ve insan kaynaklarıdır.

7.
Örgütleme süreci ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir ?
Doğru Cevap: "C" Aynı  örgütsel görevleri koordine eder.
Soru Açıklaması
8.

Aşağıdakilerden hangisi işletmeye ait faaliyetleri bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "D" Gelirlerin azaltılması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi biçimsel iletişim türlerinden  biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Dışsal iletişim 
Soru Açıklaması
Biçimsel iletişimin dört türü vardır: Aşağı doğru iletişim, yukarı doğru iletişim, çapraz iletişim
10.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel bölümlendirme biçimleri arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "B" Fiyat temeli
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.
Çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sorumluluk
Soru Açıklaması
Çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne sorumluluk adı verilmektedir.
12.
Yöneticinin sahip olduğu güç kaynaklarından   hangisi  kişilik özelliklerine bağlı  olarak oluşur ?
Doğru Cevap: "D" Karizmatik Güç
Soru Açıklaması
Yöneticiler ücretleri artırarak, terfi ettirerek veya ikramiye vererek ödüllendirme gücüne ya da bunun tam tersi maaş veya ikramiye keserek, işine son vererek veya ihtar vererek zorlayıcı güce de sahip olabilirler. Bir yönetici bilgi, yetenek ve tecrübesine dayanarak uzmanlık gücüne ya da kişilik özelliklerine bağlı olarak da karizmatik güce sahip olabilir. Yöneticilerin bulundukları pozisyondan kaynaklanan güce ise yasal güç denilmektedir. Buna göre sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir.
13.

Aşağıdakilerden hangisi yönetici özelliklerinden biridir? 

Doğru Cevap: "C" İşi doğru yapandır
Soru Açıklaması

YÖNETİCİ

Yöneticidir Düzeni sürdürür Koruyucudur Sistem ve yapı merkezlidir Kontrol eğilimlidir Kısa vadeli bakış açısına sahiptir Nasıl ve ne zaman sorularına önem verir Alt yönetsel kademelere odaklanır Mevcut durumu kabul etme eğilimi gösterir Yerleşik normlara uygun kişilerle çalışır İşi doğru yapandır

14.

Hangisi koordinasyon fonksiyonunun ortaya çıkış nedenleri arasında yer almaz?

 

Doğru Cevap: "C" Standartların belirlenmesi ihtiyacı
Soru Açıklaması

Koordinasyon, örgütlerin giderek büyümesi, üretim süreçlerinin karmaşıklaşması, örgüt içi davranışların çok yönlü olması ve işlerin farklı kişiler tarafından görülmesinin ortaya çıkarttığı düzen ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış bir yönetim fonksiyonudur.

15.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme fonksiyonunun ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Taktik oluşturma
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi organik örgüt yapısının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Merkezileşme
Soru Açıklaması

Merkezileşme, mekanik örgüt yapısının bir özelliğidir.

17.
 • Yetki örgütsel pozisyona bağlıdır.
 • Yetki bireylerle ilişkilidir.
 • Yetki astlar tarafından kabul edilmelidir.
 • Yetki aşağıdan yukarıya doğru dağılır.
 • Yetkinin özellikleri ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "B" I ve III
  Soru Açıklaması
  18.

  Aşağıdakilerden hangisi insanların birbirlerinden farklı olduğu gerçeğinden hareketle, tüm farklılıklara hoşgörü ve anlayışla yaklaşmayı içermektedir?

  Doğru Cevap: "E" Farklılık yönetimi
  Soru Açıklaması

  Farklılık yönetimi, insanların birbirlerinden farklı olduğu gerçeğinden hareketle, tüm farklılıklara hoşgörü ve anlayışla yaklaşmayı içermektedir.

  19.

  Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler tarafından yapılan plan türü aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Stratejik plan
  Soru Açıklaması

  Stratejik planlar, öncelikle yapılması gereken plan türüdür. Yani misyon ve vizyon belirlemekten sonra gelen karar sürecidir. Bu nedenle üst düzey yöneticiler tarafından yapılır.  

  20.
  Çatışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  Doğru Cevap: "A" Niteliğine göre çatışmalar; potansiyel çatışma, algılanan çatışma ve açık çatışma olmak üzere üç grupta incelenir.
  Soru Açıklaması
  Niteliğine göre çatışmalar ise; örgütün amaçlarına hizmet eden fonksiyonel çatışma ile örgütün amaçlarına ulaşmasına engel yaratan fonksiyonel olmayan çatışma olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler