• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Gönderilen mesajların anlamı  yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılığa  ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" Geribildirim
Soru Açıklaması
İletişim sürecinde gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılık geribildirim olarak adlandırılır.
2.

Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutlarından birisi değildir.

Doğru Cevap: "E" Örgüt Kültürü Boyutu
Soru Açıklaması

Dengeli başarı göstergesinin boyutları şunlardır;

* Finansal Boyut

* Müşteri Boyutu

* İçsel Süreçler Boyutu

* Öğrenme ve Gelişme Boyutudur.

3.
Aşağıdakilerden hangisi temel bölümlendirme biçimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Emir komuta zinciri
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Organik Örgüt özelliklerindendir? 1. Çapraz fonksiyonel takımlar 2. Katı bölümlendirme 3. Düşük formelleşme 4. Açık emir komuta zinciri
Doğru Cevap: "B" 1-3
Soru Açıklaması
5.
Enformasyonun biçimlendirilmiş ve işlenmiş bir sonucu olan, transfer edilebilen ve sorun çözmeye yönelik kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bilgi
Soru Açıklaması
Bilgi , geçmiflle ba¤lant›l› bir ö¤renme sü- recine dayanan, evrensel, objektif, enformasyonun biçimlendirilmifl ve ifllenmifl bir sonucu olan, transfer edilebilen ve sorun çözmeye yönelik bir kavram olarak ele alınmaktadır.
6.

Aşağıdakilerden hangisi koordinasyonu ortaya çıkaran nedenlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Uzmanlaşma ihtiyacının giderilmesi
Soru Açıklaması

Koordinasyon, örgütlerin giderek büyümesi, üretim süreçlerinin karmaşıklaşması, örgüt içi davranışların çok yönlü olması ve işlerin farklı kişiler tarafından görülmesinin ortaya çıkarttığı düzen ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış bir yönetim fonksiyonudur.

7.

Bir örgüt şemasında aşağıdaki ögelerden hangisi görülmez?

Doğru Cevap: "A" İnformal ilişkiler
Soru Açıklaması

Örgütsel yapı, örgüt içerisinde resmi bir düzenleme işidir. Örgüt yapısı görev­lerin nasıl bölündüğünü, kaynakların nasıl dağıldığını, bölümlerin nasıl koordine edildiğini tanımlar. Bir örgüt şeması olarak gösterilebilen bu yapı aynı zamanda birçok amaca hiz­met eder. Kısacası örgütsel yapının görsel ifadesi, örgüt şeması olarak adlandı­rılmaktadır. Şemalar; pozisyonları, yetki ilişkilerini, yönetim alanını, ve faaliyet biçimini ilk bakışta görmemizi sağlar. Doğru yanıt A’dır.

8.
Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri Bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlarındandır?1. Benzer işlerin bir araya getirilmesi2. Uzmanlaşmadan yararlanılması3. Giderlerin azaltılması 4. Denetimin kolaylaştırılması
Doğru Cevap: "E" 1-2-3-4
Soru Açıklaması
9.
Örgüt kültürünün özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Değişim yoktur.
Soru Açıklaması
Örgüt kültürünün özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: (Özalp, 2004: 95) • Örgüt kültürü organizasyon üyelerince paylaşılır. Örgüt kültürü organizasyon üyeleri tarafından oluşturulur ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü öğrenilir. Örgüt kültürü, organizasyon üyelerince, organizasyona girdikleri andan itibaren ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü çeşitli ihtiyaçları giderme özelliğine sahiptir. Örgüt kültürü organizasyon üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderir. Yani örgüt kültürü organizasyon üyelerinin psikolojik gereksinmelerini karşılayarak, bireylerin daha verimli olmasını dolayısıyla da maddi olarak daha fazla tatmin olması nı sağlar. • Örgüt kültürü değişebilir. Organizasyonun iç ve dış çevresinde meydana gelen değişim zamanla örgüt kültürünün de değişmesine neden olur. Ancak zaman alır • Örgüt kültürü soyut bir kavramdır. Örgüt kültürü, organizasyonu bir arada tutan bir sistemdir. Gözle görülüp, elle tutulamaz, soyuttur. Ancak yansımaları görülebilir.
10.
I. Lawler ve Porter'ın Bekleyiş-Değer TeorisiII. Alderfer'in ERG TeorisiIII. 1.Victor H.Vroom'un Bekleyiş TeorisiIV. McClelland'ın Başarma İhtiyacı TeorisiV. Adams'ın Eşitlik TeorisiVI. Herzberg'in Çift Faktör TeorisiYukarıdaki teorilerden hangileri süreç teorilerindendir?
Doğru Cevap: "C" I, III, V.
Soru Açıklaması
II, IV ve VI no'lu şıklar Kapsam Teorileri iken I, III ve V no'luşıklar ise Süreç Teorileri arasındadır.
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Yöneltme fonksiyonu ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?
Doğru Cevap: "C" Planlama, örgütleme gibi yöneltme fonksiyonu da statik bir özellik gösterir
Soru Açıklaması
Yöneltme, planlama ve örgütleme fonksiyonlarının statik olma özelliğinden ayrılmakta ve örgütün çeşitli basamaklarına yerleştirdiği kişilerle karşı karşıya gelip ilişki kurduğu için dinamik bir süreci bünyesinde barındırmaktadır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.
12.

Varolma ihtiyacı hangi motivasyon teorisinin bir unsurudur?

 

Doğru Cevap: "A" ERG teorisi
Soru Açıklaması

Varolma ihtiyacı Alderfer’in ERG teorisinin ihtiyaçlarından biridir.

13.

Mesajı oluşturan sembollerin ve mesajın içeriğinin mesajı alacaklar tarafından anlaşılır olması hangi iletişim tekniği ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "C" Sade dil
Soru Açıklaması

Belli bir organizasyon yapısı içinde faaliyet gösteren yöneticiler, çeşitli teknikler yardımı ile iletişim sürecini daha iyi hale getirmeye çalışmaktadırlar. Bunlardan sade dil tekniği ile mesajı oluşturan sembollerin ve mesajın içeriğinin mesajı alacaklar tarafından anlaşılır olması amaçlanmaktadır.

14.
Emirler, yönergeler, prosedürler gibi üst kademelerden aşağı doğru akan iletişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aşağı doğru iletişim
Soru Açıklaması
İşletmenin örgüt yapısındaki emir-komuta zinciri içinde yer alan iletişimdir. Biçimsel iletişimin dört türü vardır. Aşağı doğru iletişim (emirler, yönergeler, prosedürler gibi üst kademelerden aşağıya doğru akan iletişim)
15.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt yapısını etkileyen durumsal faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hukuksal yapı
Soru Açıklaması
16.

Henri Fayol’un oluşturduğu yönetim öğretisinde “emir verme yetkisine sahip olanlar verdikleri emirlerin sorumluluğunu da taşımalıdırlar” ilkesini aşağıdakilerden hangisi açıklar?

 

Doğru Cevap: "E" Yetki ve sorumluluk
Soru Açıklaması

Fayol’un yönetim öğretisi (doktrini) on dört ilkeye dayanmaktadır ve bu ilkeler işletmede “iyi bir yönetimin” gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. Bu ilkeler doğrultusunda ilk kez Fayol tarafından yönetsel faaliyetin kuramsal bir analizi yapılmıştır.

17.

Yönetimin işlevleri düşünüldüğünde hangisi işlerin kimler tarafından yapılacağının, ne kadar yetkiyle ve hangi fiziksel ortamda gerçekleştirileceğinin belirlenmesi sürecidir?

Doğru Cevap: "A" Örgütleme
Soru Açıklaması

Örgütleme, işlerin kimler tarafından yapılacağının, ne kadar yetkiyle ve hangi fiziksel ortamda gerçekleştirileceğinin belirlenmesidir.

18.
Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışla yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyeti olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yöneltme
Soru Açıklaması
Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışla yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyeti yöneltme olarak ifade edilmektedir Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
19.
Geleneklere ve geçmişe bağlı olmaktan çok, değişime, geleceğe, yeniliğe bağlı liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dönüşümcü Liderlik Teorisi
Soru Açıklaması
20.
Örgüt içerisinde resmi bir düzenleme işi olan ve görevlerin nasıl bölündüğünü, kaynakların nasıl dağıldığını, bölümlerin nasıl koordine edildiğini tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Örgütsel yapı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler