• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

Çoğunlukla fiziksel birimlerin geniş bir coğrafik alana yayıldığı ve her bir bölgedeki kuruluşun aynı ya da benzer mal ve hizmetleri sunduğu örgütler için yapılan bölümlendirme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Coğrafi (bölge)
Soru Açıklaması

Faaliyetlerin coğrafik bölgelere göre gruplandırılmasıdır. Çoğunlukla fiziksel birimlerin geniş bir coğrafik alana yayıldığı ve her bir bölgedeki kuruluşun aynı ya da benzer mal ve hizmetleri sunduğu örgütler için gidilen bir yoldur. Doğru cevap C'dir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi organik örgütlerin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Çapraz fonksiyonel takımlar
Soru Açıklaması
3.
İletişim süresinde gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Geribildirim
Soru Açıklaması
Gönderici, mesajlarını alıcının anlayabileceği şekilde kodlar ve iletişim kanalı vasıtasıyla alıcıya ulaştırır. Alıcı mesajı çözümler ve göndericiye geribildirimde bulunur. Geribildirim iletişim süresinde gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılıktır.
4.
Aşağıdakilerden hangisi tek kullanımlık planlardandır?
Doğru Cevap: "C" Bütçe 
Soru Açıklaması

Prosedür, politika ve kurallar ve düzenlemeler sürekli planlardandır. Buna karşılık, plan, proje ve bütçe tek kullanımlık planlardandır. Doğru yanıt C seçeneğidir.

5.
Aşağıdakilerden hangisi Durumsal Liderlik Teorilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Victor Vroom ve Philip Yetton- Liderlik Kuramı
Soru Açıklaması
6.
Örgütlerin çevreleri ve personeli ile ilişkilerinin ilk şekli olan bilen örgütün en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rasyonellik
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki şıklardan hangisinde ürün temelli bölümlendirmeye ilişkin doğru bir pozisyon verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Çikolata Ürünleri
Soru Açıklaması
E şıkkında ürün temelli bir bölümlendirmeye ilişkin doğru seçenek bulunmaktadır. bu nedenle doğru yanır E şıkkıdır.
8.
Açık ve örtülü bilgi arasındaki dönüşüm sürecinin aşamalarından olan “açık bilgiden örtülü bilgiye dönüşüm” aşamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İçselleştirme
Soru Açıklaması
Açık bilgiden örtülü bilgiye dönüşüm aşamasına içşelleştirme adı verilir.
9.
Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyeti olarak tanımlanan işletme fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Yöneltme
Soru Açıklaması
Yöneltme fonksiyonun temel amacı örgütü harekete geçirme eylemini gerçekleştirmekten olduğundan sorunun cevabı yöneltme fonksiyonu olacaktır.
10.
Aşağıdakilerden hangisi Örgütleme için doğru değildir ?
Doğru Cevap: "C" Aynı örgütsel görevleri koordine eder.
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

İşlerin birbirini bütünler ve tamamlar şekilde nasıl düzenleneceğinin belirlenmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Koordinasyon
Soru Açıklaması

KOORDİNASYON FONKSİYONU

Koordinasyon, örgütlerin giderek büyümesi, üretim süreçlerinin karmaşıklaş­ması, örgüt içi davranışların çok yönlü olması ve işlerin farklı kişiler tarafından görülmesinin ortaya çıkarttığı düzen ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış bir yönetim fonksiyonudur. İşletmenin amaçlarına ulaşması için çok sayıda insanın katkısı gerekir. İnsanlar işbirliği ve uzmanlaşmanın sağlanması için, yapılacak iş­ler küçük parçalara (görevlere) ayrılır ve her bir parça bir çalışanın sorumluluğu­na verilir. Örgütün amacına ulaşabilmesi için söz konusu küçük parçalar arasında anlamlı ilişkilerin kurulması gerekir. Söz konusu gereklilik koordinasyon fonksi­yonu ile karşılanır. İşbirliği sistemi olan örgütlerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi etkinliğine koordi­nasyon veya eşgüdümleme denir (Tutar, 2010).

Başka bir tanıma göre koordinasyon, işlerin birbirini bütünler ve tamamlar şekilde nasıl düzenleneceğinin belirlenmesidir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğün verilen addır?

Doğru Cevap: "C" Sorumluluk
Soru Açıklaması

Sorumluluk, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüdür.

13.

Aşağıdakilerden hangisi örgütleme ilkelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Strateji oluşturma
Soru Açıklaması

Örgütleme fonksiyonunun etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için bazı ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Bu ilkeler;

  • İşbölümü ve uzmanlaşma,
  • Bölümlendirme
  • Emir komuta zinciri,
  • Kontrol alanı,
  • Merkezileşme/merkezileşmeme ve
  • Formelleşmedir.

Doğru cevap E'dir.

14.

İletişim süreci kapsamında yöneticinin mesajını alıcının gereksinimlerine ve tepkilerine uygun hale getirmesine yardımcı olan mekanizmaya ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Geribildirim
Soru Açıklaması

Geribildirim, yöneticinin mesajını alıcının gereksinimlerine ve tepkilerine uygun hale getirmesine yardımcı olan bir mekanizmadır.

15.
Aşağıdakilerden hangisi örgütleme fonksiyonunun etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için gerekli ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Formlaşma
Soru Açıklaması
Örgütleme fonksiyonunun etkin bir biçimde yerine getirilebilmesi için bazı ilkeler doğrultusunda hareket edilmesi gerekmektedir. Bu ilkeler; •İşbölümü ve uzmanlaşma, • Bölümlendirme, • Emir komuta zinciri, • Kontrol alanı, • Merkezileşme/merkezileşmeme ve • Formelleşmedir. Aynı zamanda bu ilkeler bir örgüt karakterize etmektedir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin üst düzeyinde yeralan karar verme derecesiyle ilişkili kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Merkezileşme
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi öncülüğünü Frederick W. Taylor’un yaptığı ‘bilimsel yönetim’ yaklaşımı; ikincisi öncülüğünü Henri Fayol’un yaptığı ‘yönetim süreci’ yaklaşımı veüçüncüsü de, öncülü¤ğünü Max Weber’in yaptığı ‘bürokrasi’ yaklaşımının ortak özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Örgüt ve çevre arasında önemli bir etkileşim yoktur
Soru Açıklaması
her üç yaklaşımın ortak özellikleri aşağıda sıralandığı gibidir: • Kurumsal performans ve kar arasındaki doğrusal ilişkiye odaklanmışlardır: • Kurallar ve davranış standartları (normlar) doğrultusunda çalışanları zorlayarak üretimin artırılabileceğine inanmaktadırlar. • Otoriter ve merkeziyetçi bir örgüt yapısının gerekli olduğunu düşünmektedirler, • İletişimin yukarıdan aşağıya doğru tek yönlü olması gerektiğini savunmaktadırlar. • Biçimsel örgüt yapısı üzerinde durmakta, biçimsel olmayan örgüt yapısını önemsememektedirler. • İş güvencesinin çalışanlar için sorumluluk almaktan ve inisiyatif kullanmakta daha önemli olduğunu vurgulamaktadırlar. • Çal›ışanların genelde akılcı (rasyonel) davrandıklarını ve ücretle çalışmaya motive edilebileceklerini öngörmektedirler. • Çalışanların kişisel sorunlarının işyerindeki verimlilikleri ve etkinlikleri üzerinde önemli olmadığına inanmaktadırlar. • Örgüt ve çevresi arasında önemli bir etkileşimin olmadığını düşünmektedirler.
18.
Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın dayandığı temel düşünce nedir?
Doğru Cevap: "A" Sosyal taraflar arasında refahın yükseltilmesi
Soru Açıklaması
19.

I. Neo-klasik yönetim kuramı temelde klasik yönetim kuramının görüş ve ilkelerine dayanır.

II. Neo-klasik yönetim kuramında, insan unsuru öne

çıkartılarak insanın örgüt içinde nasıl davrandığı, davranışlarının nedenleri ve örgüt yapısı ile davranışlar arasındaki ilişkiler incelenmiştir.

III. İşletme, neo-klasik yönetim kuramı tarafından teknik bir sistem olarak ele alınıp incelenir.

Neo-klasik yönetim kuramına ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

 

Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması

I’inci ve II’nci ifadeler neo-klasik yönetim kuramının tanımı gereği doğrudur. Ancak, III’üncü ifade yanlıştır. İşletme; klasik yönetim kuramı tarafından teknik bir sistem olarak ele alınıp incelenirken, neo-klasik yönetim kuramı tarafından sosyal bir sistem olarak ele alınıp incelenir.

20.
Farklı hiyerarşik seviyelerdeki yönetici/çalışanlar arasındaki iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Çapraz iletişim
Soru Açıklaması
Çapraz iletişim faaliyetleri koordine etmek, gerekli bilgileri sağlamak ve ihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere farklı hiyerarşik seviyelerdeki yönetici/çalışanlar arasındaki iletişimdir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler