• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.

"Yöneticiler "yetkiyi" nasıl elde ederler?" sorusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Doğru Cevap: "D" Yetki, kişinin karizması ya da başkalarını etkileme süresi ile doğrudan ilişkili değildir.
Soru Açıklaması

Yöneticiler bu yetkiyi nasıl elde etmektedirler? Bazı yöneticiler yetkiyi doğrudan bağlı bulunduğu bir üst kademeden almaktadırlar. Bir başka ifadeyle yetki mevkiye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin bir işletmede genel müdür en üst mevki olarak görülen yönetim kurulundan yetki alırken, genel müdür yardımcıları da genel müdürden yetki almaktadır. Bazı yöneticiler ise sahip oldukları teknik bilgilerinden ve yönetim becerilerinden dolayı yetkili görülebilirler. Bu tür yetkiler doğrudan yöneticinin bireysel özelliklerine bağlıdır. Resmi bir pozisyonda olmasa da bir kişinin karizması, bilgisi ya da deneyimi ile diğer çalışanları etkilemesi ve yönlendirmesi mümkündür

2.

Çoğunlukla fiziksel birimlerin geniş bir coğrafik alana yayıldığı ve her bir bölgedeki kuruluşun aynı ya da benzer mal ve hizmetleri sunduğu örgütler için uygun olan bölümlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Coğrafi temelli bölümlendirme
Soru Açıklaması

Coğrafi (Bölgesel) Temelli Bölümlendirme: Faaliyetlerin coğrafik bölgelere göre gruplandırılmasıdır. Çoğunlukla fiziksel birimlerin geniş bir coğrafik alana yayıldığı ve her bir bölgedeki kuruluşun aynı ya da benzer mal ve hizmetleri sunduğu örgütler için gidilen bir yoldur. Doğru yanıt B’dir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi liderin özelliklerinden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Nasıl ve ne zaman sorularına önem verir.
Soru Açıklaması

Lider, nasıl ve ne zaman sorularına değil; ne ve ne için sorularına önem veren kişidir.

4.

Geleneklere ve geçmişe bağlı olmaktan çok, değişime, geleceğe, yeniliğe bağlı liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir.

Doğru Cevap: "C" Dönüşümsel liderlik
Soru Açıklaması

Dönüşümcü Liderlik Teorisi, geleneklere ve geçmişe bağlı olmaktan çok, değişime, geleceğe, yeniliğe bağlı liderlik teorisidir.

5.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi örgütlemenin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Amaçlanan hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ortaya koyar.
Soru Açıklaması
B seçeneği denetleme ya da kontrol sürecinin işlevleri ile ilgilidir. Doğru yanıt B'dir
6.

İşletmedeki işlerin daha kısa zamanda, daha kolay, daha verimli, daha etkili, daha iktisadi yapılması yollarına ve yöntemlerine ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "B" İşletme yönetimi
Soru Açıklaması

İşletme yönetimi; işletmenin amaçları doğrultusunda kurumsal performansı verimli, etkili ve iktisadi olarak gerçekleştirebilmek için yapılması gerekli işlerin planlanması, organize edilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve denetlenmesidir. İşletme yönetiminin süreklilik gösteren dinamik bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. İşletme yönetimi bir süreçtir; yol ve yöntemlerden oluşur.

7.
Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Açık çatışma
Soru Açıklaması
Gözle görülür bir şekilde eyleme dönüştürülen çatışma türüne açık çatışma denir.
8.

Hangisi bir işletmenin MPS ile üretim kapasitesi arasındaki uyumu sağlamaya yönelik çalışmaları içermektedir?

 

Doğru Cevap: "E" Kapasite gereksinim planlaması (CRP)
Soru Açıklaması

Kapasite gereksinim planlaması (CRP), bir işletmenin MPS ile üretim kapasitesi arasındaki uyumu sağlamaya yönelik çalışmaları içermektedir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi biçimsel iletişim örneklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Söylentisel iletişim
Soru Açıklaması

Mesajın her düzeydeki söylenti ve dedikodu gibi yollarla aktarıldığı, söylenti zinciri olarak da adlandırılan iletişimdir. Söylentisel iletişim biçimsel olmayan iletişim kapsamındadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

10.
I. Muhasebe müdürüne bağlı olarak çalışan maliyet muhasebesi şefi ile muhasebe müdürü arasındaki yetki türü: .................... II. Satış müdürünün muhasebe müdürünün altındaki maliyet muhasebesi elemanından bir ürünün birim maliyetine dair bilgi isteyebilmesini sağlayan yetki türü: .................... III. Şirketin pazarlama müdürünün pazarlamayla ilgili pazarlama danışmanlığı yapması veya dışarıdan danışmanlık alması yetkisinin türü: .................... Yukarıdaki yetki türleriyle alakalı örnekler verilmektedir. Noktalı olan yerlere aşağıdaki yetki türlerinden hangileri gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" I. Hat yetki II. Fonksiyonel yetki III. Kurmay yetki
Soru Açıklaması
Örnekler incelendiğinde sırayla hat yetkisi, fonksiyonel yetki ve kurmay yetkiyle alakalı örnekler verilmektedir. Dolayısıyla boşlukları en doğru şekilde dolduran seçenek B şıkkıdır.
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.
Kesin olmayan geleceğin doğasını anlama, eğer tehdit içeriyorsa bu tehditleri hafifletme ve eğer fırsatlar sunuyorsa bu fırsatlardan yarar sağlamak için iyimser planlar yapma süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Risk yönetimi
Soru Açıklaması
Örgütün dış çevresinde gelişen koşullara uyum sağlayabilmek için kendi bünyesinde değişim yapması risk yönetimidir.
12.
Başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir hak olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yetki  
Soru Açıklaması
Her işletmenin kendine özgü hedefleri vard›r. Bu hedeflere ulaşmada ve gerekli görülen faaliyetlerin sürdürülmesinde yöneticilerin kullandığı en temel araç yetkidir. Yetki başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır. Sorunun doğru yanıtı E seçeneğidir.
13.

Önemli ve yüksek hedefler belirleme hangi liderlik tipinin bir örneğidir?

 

Doğru Cevap: "A" Başarı yönelimli liderlik
Soru Açıklaması

Başarı yönelimli liderlikte lider önemli ve yüksek hedefler belirler. Astlarının bu işleri en iyi şekilde başaracaklarına olan güveni tamdır.

14.
Başkalarını amaçlara doğru yönlendirebilmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hakka ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Yetki 
Soru Açıklaması
Yöneticilerin örgüt çalışanlarını amaçlara doğru yönlendirebilmesi, çalışanlara görev vermesi ve iş yaptırabilmesi için sahip olunan hakka yetki adı verilmektedir. Sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir.
15.

İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapmasına ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "E" Uzmanlaşma
Soru Açıklaması

İşlerin parçalara bölünerek her görevi bir kişinin yapması, uzmanlaşma olarak bilinmektedir.

16.

Dengeli başarı göstergesi, finansal olmayan performans ölçütlerinin performans yönetim sisteminde sayısal bir şekilde ifade edilmesine yardımcı olmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutları arasında değildir? 

Doğru Cevap: "B" Çevresel boyut
Soru Açıklaması

Dengeli başarı göstergesinin boyutları şunlardır:

  • Finansal boyut
  • Müşteri boyutu
  • İçsel süreçler boyutu
  • Öğrenme ve gelişme boyutu

Doğru cevap B seçeneğidir. 

17.
Bir kişinin lider olarak kabul edilmesi için bu kişinin çeşitli özellikleri nedeniyle grup üyelerinden farklı bir kişi olması gerektiğini öne süren teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Özellikler
Soru Açıklaması
18.

Daha çok üretim bölümlerinin kısımlara ayrılmasında kullanılan bölümlendirme biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Süreç temelli bölümlendirme
Soru Açıklaması

Süreç Temelli Bölümlendirme: İşlerin süreçlerine göre oluştuğu örgütlerde tercih edilen bu sistemde bölümlere ayırma, üretimdeki süreçlere veya kullanılan donanıma göre olabilir. Bu ölçüte göre bölümlendirme daha çok üretim bölümlerinin kısımlara ayrılmasında kullanılır. Doğru yanıt E’dir.

19.
Problemler daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbir alınması anlamına gelen kontrol türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İleri dönük kontrol
Soru Açıklaması
İleri dönük kontrol, problemler daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanı nda önleyici tedbir alınması anlamına gelir. Bu kontrol türünde girdi olarak işletmede kullanılan tüm kaynaklar izlenir ve denetlenir. Bunun yapılmasındaki amaç girdi kalitesinin garantiye alınmasıdır. Bu nedenle bu denetime önleyici kontrol da denilebilir
20.

Bir işletmede ast ve üstler arasındaki koordinasyona ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Dikey koordinasyon
Soru Açıklaması

Koordinasyon fonksiyonu, örgüt yapılanmasındaki hiyerarşik kaynağı açısından dikey, yatay ve merkezi olmak üzere üçe ayrılır. Bir işletmede ast ve üstleri arasındaki koordinasyona dikey koordinasyon adı verilmektedir. Doğru cevap A'dır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler