• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

Bir gruba üye olma, kabul edilme, dostluk gibi ihtiyaçlar Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi'ne göre aşağıdaki hangi ihtiyaç grubu içerisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Sosyal ihtiyaçlar
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi davranışsal liderlik teorisi kapsamındaki çalışmalar arasında yer alır?
Doğru Cevap: "D" X ve Y teorileri
Soru Açıklaması
Davranışsal liderlik teorileri arasında Ohio ve Michigan Üniversitesi Çalışmaları, Yönetim Tarzı Matriksi, X ve Y Teorileri ve Sistem 4 Modeli yer almaktadır. Buna göre sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.
3.
Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren doküman aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Örgüt el kitabı 
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi biçimsel iletişimin dört türünden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Grup iletişimi
Soru Açıklaması
Biçimsel iletişimin dört türü vardır. Aşağı doğru iletişim, yukarı doğru iletişim, yatay iletişim, çapraz iletişim
5.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi biçimsel örgüt yapısıyla ilgili değildir?
Doğru Cevap: "B" Çalışanların iş dışı gruplar oluşturması
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi modern liderlik teorisi kapsamında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "A" Etkileşimci liderlik teorisi
Soru Açıklaması

1980’lerden sonra ortaya çıkan hızlı teknolojik değişimler, küreselleşme ve rekabet koşulları klasik ve geleneksel liderlik teorilerini yeni durumlara cevap vermekte zorlar hale getirmiştir. Modern liderlik teorileri, Etkileşimci Liderlik, Dönüşümcü Liderlik ve Karizmatik Liderlik’tir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde işlevsel bölümlendirme sisteminin zayıf yanlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Zayıf iletişim
Soru Açıklaması
Bu bölümlendirme sisteminin zayıf yanları ise; • İşlevsel alan dışında iletişimin zayıf olması ve • Örgütsel hedeflerin sınırlı görünümüdür.
8.
Aşağıdakilerden hangisi en çok kullanılan bölümlendirme türüdür?
Doğru Cevap: "A" İşlevsel
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Biçimsel olmayan örgüt yapısına önem vermek 
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölümlendirmenin örgüte sağladığı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yerel pazara en iyi hizmet
Soru Açıklaması

Coğrafi temelli bölümlendirmenin faydalarından biri, yerel pazara en iyi hizmetin sağlanmasına fayda sağlamasıdır.

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.

Örgütün yönetiminin, yapısının ve yeteneklerinin iç ve dış müşterilerin değişen gereksinimleri doğrultusunda sürekli yenilenmesi sürecine ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "C" Değişim yönetimi
Soru Açıklaması

İşletmecilik açısından değişim yönetimi; örgütün yönetiminin, yapısının ve yeteneklerinin iç ve dış müşterilerin değişen gereksinimleri doğrultusunda sürekli yenilenmesi sürecidir. Diğer taraftan değişim yönetimi, örgüt çalışanlarının ve kültürünün işletme stratejisi, iş yapıları ve sistemleri ile bütünleşmesi ve uyum sağlaması süreci olarak ifade edilmektedir.

12.

Başkalarını etkileyebilme, istenildiği yönde davranışasevk edebilme yeteneği ne olarak adlandırılır.

Doğru Cevap: "D" Güç
Soru Açıklaması

Güç isebaşkalarını etkileyebilme,istenildiği yönde davranışasevk edebilme yeteneğidir.

13.
Yönetici pozisyonundaki kişilerin insanlara ne yapması gerektiğini söylemesi ve onlardan bunu yapmasını beklemesini içeren haklarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yetki
Soru Açıklaması
14.

Aşağıdakilerden hangisi sürekli planlar arasında yer almaz?

Doğru Cevap: "A" Programlar
Soru Açıklaması

İŞLETME ORGANİZASYONLARINDA PLANLAMA

Plan Türleri

Sürekli Planlar

Sürekli planlar belirli aralıklarla tekrarlayan faaliyetler için tasarlanır. Sürekli planlar, karar alma sürecinde rutinleşmeyle sonuçlandığı için bu tür planların ye­terlilik düzeyi fazladır. Sürekli planlar temel olarak politikalar, prosedürler, kural­lar ve düzenlemelerden oluşur.

15.
Bir çalışan sahip olduğu yasal gücü aşağıdaki kaynakların hangisinden alır?
Doğru Cevap: "C" Sahip olunan pozisyondan ya da örgütsel hiyerarşide yer alınan mevkiden.
Soru Açıklaması
16.

Yöneticinin sahip olduğu güçlerden hangisi sahip olunan pozisyondan ya da örgütsel hiyerarşide yer alınan mevkiden alınan bir güçtür?

 

Doğru Cevap: "A" Yasal güç
Soru Açıklaması

Bir yöneticin sahip olduğu pozisyondan dolayı sahip olduğu yetkiye yasal güç denir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olduğu güç kaynaklarından biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Yetki gücü
Soru Açıklaması

Yöneticinin sahip olduğu güç kaynakları; ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, yasalgüç, uzmanlık gücü ve karizmatik güçtür.

18.

Sistem 4 liderlik modeli kim tarafından ortaya atılmıştır?

Doğru Cevap: "D" Rensis Likert
Soru Açıklaması

Sistem 4 Modeli Rensis Likert tarafından ortaya atılmış olup, Michigan Üniversitesi Çalışmalarının devamı niteliğinde bir modeldir. Likert davranışları, bir uçta kişiye yönelik davranışların diğer uçta işe yönelik davranışların bulunduğu bir doğru üzerinde toplamıştır.

19.
Aşağıdakilerden hangisi  bilimsel yönetim yaklaşımının izleyicilerinden değildir?
Doğru Cevap: "B" Amitai Etzioni
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi " başkalarını etkileyebilme, istenildi¤ği yönde davranışa sevk edebilme yeteneği"ni tanımlayan kavramdır?
Doğru Cevap: "A" Güç
Soru Açıklaması
Yetki kavramı ile karıştırılan diğer bir kavram ise güçtür. Güç, yetkiyi içeren daha geniş bir kavramdır. Bir başka ifadeyle yetki güç kaynaklarından sadece bir tanesidir. Güç ise başkalarını etkileyebilme, istenildiği yönde davranışa sevk edebilme yeteneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler