• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Bir örgütte veya fiziki çevrede meydana gelmiş olayları temsil eden, insanların anlayabileceği ve kullanılabileceği şekle dönüştürülmemiş ham gerçeklere ne ad verilir?

 

Doğru Cevap: "A" Veri
Soru Açıklaması

Soruda tanımı verilen kavram veridir.

2.

Fayol’un Genel Yönetim ilkelerinden hangisinde uzmanlaşma bireye ustalık kazandırarak daha üretken çalışmasına olanak sağlamaktadır?

Doğru Cevap: "D" İş bölümü
Soru Açıklaması

İşbölümü: Uzmanlaşma bireye ustalık kazandırarak daha üretken çalışmasına olanak sağlamaktadır.

3.
Liderlik sürecinin anlaşılmasında çevre ve koşulların dikkate alınması gerektiğini savunan liderlik teorisi hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Durumsallık teorisi
Soru Açıklaması
Durumsal kuramlar değişik koşullarda farklı liderlik davranışlarının geçerli olabileceğini, her durum ve koşula uygun tek bir “en iyi” liderlik davranışı olmadığını savunmuşlardır. Bu nedenle çevre ve koşuların dikkate alınması gerektiğini ileri sürmüşlerdir. Buna göre sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
4.

Bir örgütte, işler görülürken önceden tanımlanmış belirli belirgin ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Formelleşme
Soru Açıklaması

Formelleşme derecesi bir örgütte, işler görülürken önceden tanımlanmış belirli belirgin ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eder. Doğru cevap D'dir.

5.

Örgüte uzun dönemde nereye gideceği ve kimlere hizmet sunacağı konusundaki vizyonunu belirleyen örgüt kültürü unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Maddi Nesneler
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünü oluşturan maddi nesnelerden en önemlisi görev cümlesi ve işletme logolarıdır. Görev cümlesi ise örgüte uzun dönemde nereye gideceği ve kimlere hizmet sunacağı konusundaki vizyonunu belirler.

6.
Aşağıdakilerden hangisi ürün temelli bölümlendirmenin örgüte sağladığı yararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Derinlemesine uzmanlaşmadan yararlanma
Soru Açıklaması

Fonksiyonlara göre bölümlendirme sayesinde derinlemesine uzmanlaşmadan yararlanılır.

7.

Bugünden gelecek ile ilgili kararların alınmasına ne denir?

Doğru Cevap: "C" Planlama
Soru Açıklaması

Plan, bugünden gelecek ile ilgili kararların alınmasıdır. Bir kararlar toplamıdır.

8.

Belli bir şekle sokulmuş, anlam taşıyan ve insanlara faydalı olabilecek veri şeklinde tanımlanmakta olan kavram hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Enformasyon
Soru Açıklaması

enformasyon; belli bir şekle sokulmuş, anlam taşıyan ve insanlara faydalı olabilecek veri şeklinde tanımlanmaktadır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünü oluşturan unsurlardan birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünü oluşturan unsurlar şunlardır (Berberoğlu, 1999: 60):

Sosyal ve Fiziki Çevre: Sosyal ve fiziki çevreyi oluşturan unsurlardan birisimaddi nesnelerdir. Bunlar işletmenin ürünleri olabileceği gibi yıllık raporlar,belgeler, demirbaşlar ve kullanılan araç ve gereçler de olabilir. Büro alanının nasılkullanıldığı, mobilyalar, giyim kuralları, binaların mimarisi gibi öğeler fiziki çevreyioluşturur.

Maddi Nesneler: Örgüt kültürünü oluşturan maddi nesnelerden en önemlisigörev cümlesi ve işletme logolarıdır. Görev cümlesi ise örgüte uzun dönemde nereyegideceği ve kimlere hizmet sunacağı konusundaki vizyonunu belirler.

Mimari Özellikler ve Örgüt Kimliği: İşletme binasının mimarisini, tarzı ve içtasarımı gerek çalışanların gerekse müşterilerin davranışlarını etkiler.

Kullanılan Dil: Örgüt içinde kullanılan dil örgütü tanıtıcı ipuçları verir. Örgütkültürünü şekillendiren değer ve normların ifade edilmesi dil aracılığıyla olur.

Öyküler ve Efsaneler: Öyküler, örgütsel değerler ve inançları yerleştirmekamacıyla örgütün tarihinden alınan yaşanmış olayların sözlü olarak aktarılmasıdır.Öyküler ağızdan ağıza dolaşırken gerçeklikten uzaklaşacak şekilde değişikliğeuğramışsa artık efsane haline gelmiş demektir.

Törenler: Örgüt kültürünün bir kutlama aracıdır ve örgüt içindeki kültüreldeğerleri pekiştirmeyi amaçlar. Örneğin ödül törenleri, atanma ve emeklilik törenleriörgüt kültürünün açığa çıktığı törenlerdir.

Davranış Tarzları ve Örgütsel Kurallar: Her örgütte davranış tarzları ve kurallarvardır. Kurallar örgütte günlük hayatın sürdürülebilmesi için hayati öneme sahiptir.

Semboller: Grup için özel ve farklı anlam taşıyan söz biçimi ya da eylemler,renk veya logo olabilir.

Kahramanlar: Örgütler kendi kahramanlarını yaratırlar. Apple için SteveJobs, Microsoft için Bill Gates, vb.

Değer Sistemi: Örgüt üyeleri için neyin iyi-kötü olduğu, neyin istenip istenmeyeceğive neyin yapılıp yapılmaması gerektiğini tanımlar. Örgüt üyelerininortak bir tutuma yönelmesi için normatif inançlarla oluşturulmuş ve paylaşılanortak bir değer sistemine ihtiyaç vardır.

Temel Varsayımlar: Örgütte uygulanmakta olan teoriler ve felsefelerdir. Temelvarsayımlar, insan doğa ilişkileri gibi nitelikte olabilir.

Örgüt Tarihi: Bir örgütün kültürü o kültürün tarihi ele alınmaksızın anlaşılmaz.Çünkü örgüt kültürü örgüt tarihinin ürünüdür.

Doğrun cevap E'dir.

10.
Aşağıdakilerden hangisi işletme faaliyetlerinin bölümlere ayrılmasında göz önünde bulundurulacak unsurlardan biri değildir? 
Doğru Cevap: "C" Denetimin zorlaştırılması 
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin bölümleri arasında ortaya çıkmış bir sorun için çözüm bulunduğunda, daha sonra ortaya çıkabilecek benzer sorunlar için de aynı çözüm yolu ve harekât tarzının uygulanmasıyla ilgili bir ilkedir?

Doğru Cevap: "E" Koordinasyonun sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmesi
Soru Açıklaması

İşletmenin bölümleri arasında ortaya çıkmış bir sorun için bir çözüm bulunduğunda, daha sonra ortaya çıkabilecek benzer sorunlar için de aynı çözüm yolunun ve harekât tarzının uygulanması “Koordinasyon sürekliliği olan bir işlem olarak düşünülmeli” ilkesiyle ilgilidir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi Fayol tarafından belirlenen yönetimin fonksiyonlarından biri değildir? 
Doğru Cevap: "A" Ayrıştırma
Soru Açıklaması
13.
Gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılığa ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Geribildirim 
Soru Açıklaması

Gönderilen mesajların anlamı yorumlandıktan sonra alıcı tarafından göndericiye verilen karşılığa geribildirim (geri besleme) adı verilir. Doğru yanıt A seçeneğidir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticinin sahip olduğu özelliklerden birisidir?
Doğru Cevap: "B" Düzeni sürdürmek
Soru Açıklaması
Sayfa 172 Tablo 6.1 Yönetici ve Lider Karşılaştırması
15.

Hangi örgüt tipi hiyerarşik kademeleşmeden mümkün olduğu kadar uzak yatay ilişkiler içinde çalışan birimlerden oluşmaktadır?

 

Doğru Cevap: "C" Şebeke örgüt
Soru Açıklaması

Şebeke yapının temel özelliği; bir mal veya hizmeti üretebilmek için yapılması gereken iş ve faaliyetlerin ve bunun için gerekli olan kaynakların tek bir işletmenin bünyesinde toplanması yerine, farklı işletmelere dağıtılmış olmasıdır. Fiebeke örgütünün diğer önemli bir özelliği de, daha önceki örgüt yapılarının ana karakteri olan komuta ve kontrol bakış açısı yerine, hiyerarşik kademeleşmeden mümkün olduğu kadar uzak yatay ilişkiler içinde çalışan birimlerden oluşmasıdır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi işletme organizasyonundaki temel amaçlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "E" Vizyon
Soru Açıklaması

Bir işletme organizasyonu içinde amaçlar, farklı seviyelerde belirlenir. Daha önce de bahsedildiği üzere dört temel amaç vardır. Bunlar misyon, stratejik, taktik ve fonksiyonel amaçlardır. Vizyon bu amaçlar arasında bulunmamaktadır. Doğru yanıt E seçeneğidir.

17.

Örgüt yapılanmasında hiyerarşik kaynağı açısın­dan “aynı seviyedeki kişilerin arasındaki koordinasyon”a ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Yatay koordinasyon
Soru Açıklaması

KOORDİNASYON FONKSİYONU

Koordinasyon fonksiyonu, örgüt yapılanmasındaki hiyerarşik kaynağı açısın­dan dikey, yatay ve merkezi olmak üzere üçe ayrılır. Bir işletmede ast ve üstleri arasındaki koordinasyona dikey koordinasyon adı verilmektedir. Genel müdür ile yardımcıları, üretim müdürü ile şefler arasındaki iletişim bağlantısı dikey koordi­nasyona bir örnektir. Aynı seviyedeki kişilerin arasındaki koordinasyon ise yatay koordinasyon olarak adlandırılır

18.
“Yöneticilerin gönderecekleri mesajları formüle etmeden önce, olayları mesajı alacak olanlar açısından değerlendirmesi süreci” aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Empati
Soru Açıklaması
Belli bir organizasyon yapısı içinde faaliyet gösteren yöneticiler, çeşitli teknikler yardımı ile iletişim sürecini daha iyi ve etkin hale getirmeye çalışmaktadır. Bu tekniklerden biri empatidir. Empati: Yöneticiler, gönderecekleri mesajları formüle etmeden önce, olayları mesajı alacak olanlar açısından değerlendirmelidir. Böylece mesaj daha az filtrelenecektir.
19.

Aşağıdakilerden hangisi yeni risk bakış açısı için doğru değildir?

 

Doğru Cevap: "A" Risk örgütsel bölümlerde yönetilir.
Soru Açıklaması

Riskin örgütsel bölümlerde yönetilme düşüncesi geleneksel risk bakış açısı için doğrudur.

20.

Aşağıdakilerden hangisi örgütün harekete geçirilmesini açıklayan yönetim fonksiyonudur?

Doğru Cevap: "A" Yöneltme
Soru Açıklaması

Amaç ve hedeflerin belirlenmesi ve uygun organizasyon yapısının oluşturulmasından sonra, sıra örgütün harekete geçirilmesine gelmektedir. Yöneltme fonksiyonu ile çalışanlar, işletmenin amaçları doğrultusunda harekete geçirilmektedir. Daha basit bir ifadeyle, örgütü bir makine gibi düşünecek olursak makineyi çalıştırdığımız, düğmeye bastığımız aşama yöneltme aşamasıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok