• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 15

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
1.
Taylor’un bilimsel yönetim yaklaşımı, işletme yönetiminin başarısını dört temel ilkenin uygulanmasına bağlamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi bu ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yönetim biliminin çalışması
Soru Açıklaması
2.

Emir verme ve itaat bekleme hakkına ne denir?

Doğru Cevap: "A" Yetki
Soru Açıklaması

Yetki, yönetici pozisyondaki kişilerin insanlara ne yapması gerektiğini söylemesi ve onlardan bunu yapmasını beklemesi şeklindeki içsel haklarını ifade eder. Diğer bir ifadeyle, emir verme ve itaat bekleme hakkıdır. Doğru cevap A'dır.

3.
Kontrol alanı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Kademe sayısının küçük olması basık bir yapıyı, büyük olması ise sivri bir örgüt yapısını ifade eder.
Soru Açıklaması
4.
Bir işletmede çalışanın kendine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüne ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "C" Sorumluluk 
Soru Açıklaması
Çalışanların görevlerini yerine getirme yükümlülüğü onların sorumlulukları olarak adlandırılır. Sorunun doğru cevabı C seçeneğidir.
5.

Hangisi bilgi yönetiminin başarısında rol oynayan temel ilkelerden biri değildir?

 

Doğru Cevap: "E" Bilgi girişimleri için pilot programa gerek yok
Soru Açıklaması

Bilgi yönetiminin başarısında rol oynayan bazı temel ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler şunlardır: • Bilgi insanların beyinlerinde ortaya çıkar ve orada yaşar. • Bilgi paylaşımı güven gerektirir. • Teknoloji yeni bilgi davranışlarının gelişimini kolaylaştırır .• Bilgi paylaşımı desteklenmeli ve ödüllendirilmelidir. • Yönetimin desteği ve kaynak sağlanması şarttır. • Bilgi girişimleri bir pilot program ile başlatılmalıdır. • Girişimi değerlendirmek için niteliksel ve niceliksel ölçümlerini yapmak gerekir. • Bilgi yaratıcıdır ve beklenmedik yönlerde gelişimi desteklenmelidir.

6.
Bir işletmenin ya da bir grup işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlamayı ya da rakiplerin mal ve hizmetlerinden farklılaştırmayı amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, dizayn veya tüm bunların bileşimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Marka
Soru Açıklaması
Bir işletmenin ya da bir grup işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlamayı ya da rakiplerin mal ve hizmetlerinden farklılaştırmayı amaçlayan bir isim, terim, işaret, sembol, dizayn veya tüm bunların bileşimine marka denir.
7.

Hangisi işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasına imkan sağlar?

 

Doğru Cevap: "C" Kurumsal kaynak planlaması (ERP)
Soru Açıklaması

ERP’nin diğer bir özelliği, işletmenin coğrafi olarak farklı bölgelerde (yurt içi ve dışı) bulunan fabrikalarının, bunların tedarikçi firmalarının ve dağıtım merkezlerinin (depo) kaynaklarını eşgüdümlü olarak planlamasıdır.

8.

Belli bir şekle sokulmuş, anlam taşıyan ve insanlara faydalı olabilecek veri şeklinde tanımlanan kavram hangisidir?

 

Doğru Cevap: "B" Enformasyon
Soru Açıklaması

Enformasyon belli bir şekle sokulmuş, anlam taşıyan ve insanlara faydalı olabilecek veri şeklinde tanımlanmaktadır.

9.

Örgütte kullanılan ve üretilen önemli bilgilerin tüm örgüt çalışanları tarafından kullanılabilmesine imkan tanıyan bilgi yönetim süreci hangisidir?

 

Doğru Cevap: "D" Bilginin Paylaşılması
Soru Açıklaması

Bilginin Paylaşılması: Bu aşama, örgütte kullanılan ve üretilen önemli bilgilerin tüm örgüt çalışanları tarafından kullanılabilmesine imkan tanımaktadır.

10.

Bir örgütsel yapının rutin sistemini bozan ve aniden ortaya çıkan herhangi bir acil duruma ne denir?

Doğru Cevap: "E" Kriz
Soru Açıklaması

Kriz; belirsizlik altında başarısızlığa neden olan tehdit edici bir durum; bir sistemin temel ilkelerini, mevcut özünü ve subjektif yapısını bütünüyle tehdit eden fiziksel bir bozulma; bir örgütün rutin sistemini bozan ve aniden ortaya çıkan herhangi bir acil durum; zamanı ve tipi belli olmayan, işletmenin varlığını tehlikeye sokabilecek, ancak içinde çeşitli fırsatları da barındırabilen, çabuk karar almayı, acil eyleme geçmeyi zorunlu kılan, örgüt psikolojisini derinden yaralayabilecek olay veya olgular bütününün ortaya çıktığı an olarak tanımlanmaktadır.

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 15
11.

Sistem 1- Sistem 4 Modeli hangi bilim adamı tarafından geliştirilmiştir?

Doğru Cevap: "C" Rensis Likert
Soru Açıklaması

Likert, işletmelerdeki yönetim uygulamalarıyla ilgili varsayımlarını dörtlü bir sınıflandırma doğrultusunda açıklamaktadır. Buna göre; Sistem 1 çalışanları sömüren ve otoriter bir işletme yönetimini, Sistem 2 iyilikçi ve otoriter bir işletme yönetimini, Sistem 3 çalışanlarına danışmaya önem veren bir işletme yönetimini ve Sistem 4, verilen kararlara katılmayı öngören grup yönetim biçimine dayanan bir işletmeyi tanımlamaktadır.

12.

Örgütsel kademelerin az olduğu yatay bir örgüt yapısına neden olan kontrol alanına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Geniş kontrol alanı
Soru Açıklaması

Geniş kontrol alanı ise örgütsel kademelerin az olduğu yatay bir örgüt yapısına neden olur.

13.

Aşağıdakilerden hangisi, Liderlerin görev odaklı veya işe yönelik davranışlarına örnektir?

Doğru Cevap: "A" Liderler resmi otoritesini kullandıkları bir davranış türüdür.
Soru Açıklaması

Görev odaklı veya işe yönelik davranışa Yönelen liderler iş süreçleri, işle ilgili formaliteler, kural ve prosedürler vb. konularda sistem kurma ve sonuç odaklı davranışları benimsemektedirler. Grup üyelerinin önceden belirlenen ilke ve yöntemlere göre çalışıp çalışmadıklarını yakından kontrol eden ve resmi otoritesini kullanan bir davranış türüdür. Doğru cevap A şıkkıdır.

14.
Aşağıdakilerden hangisi motivasyona yönelik kapsam teorilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" İhtiyaçlar hiyerarşisi teorisi
Soru Açıklaması
Motivasyona yönelik kapsam teorileri arasında İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi, Çift Faktör Teorisi, Başarma İhtiyacı Teorisi ve ERG Teorisi yer almaktadır. Buna göre sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi “Kapalı Sistem”in özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Değişen çevre koşullarında başarılı olabilir. 
Soru Açıklaması
16.

Uyumlu bir plan ile iyi bir örgüt yapısı, iyi düzenlenmiş ve yöntemi belirtilmiş iletişim düzeni koordinasyon tekniklerinden hangisi için bir ön koşuldur?

Doğru Cevap: "D" Gönüllü koordinasyonun özendirilmesi
Soru Açıklaması

Gönüllü Koordinasyonun Özendirilmesi: Aynı basamaktaki farklı bölümlerde yer alan bir faaliyete ilişkin olarak, bu faaliyeti yürüten kişilerin yöneticilerin müdahalesi olmaksızın anlaşmaları ve koordinasyonu sağlamaları durumunda veya böyle bir çabaya özendirilmeleri durumunda gönüllü koordinasyondan söz ediliyor demektir. Bunun için uyumlu bir plan ile iyi bir örgüt yapısı, iyi düzenlenmiş ve yöntemi belirtilmiş iletişim düzeni ön koşuldur.

17.
Yöneltme faaliyeti, yönetim sürecinin kaçıncı aşamasıdır?
Doğru Cevap: "C" 3.
Soru Açıklaması
18.
Hedef pazarın koşullarına göre uzun dönemde kârı en yükseğe çıkarmak hedefi ile ilgili olan dengeli başarı göstergesi boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Müşteri boyutu
Soru Açıklaması
Müşteri Boyutu: Müşteri boyutu en genel anlamda hedef pazarın koşullarına göre uzun dönemde kârı en yükseğe çıkarmak hedefi ile ilgilidir. Bu durum ise müşteri memnuniyetini ölçerek sağlanmaktadır. İşletmeler müşteri boyutunda tüketici ve pazar kesimini, rekabet ettikleri konu doğrultusunda seçerler. Müşteri boyutunda tüketici tatmini, tüketicinin işletmeye sadakati, süreklilik kazanma ve hedef pazarla uyumlu hale gelme gibi temel ölçütler kullanılır. İşletmeler için işletmeye sadık müşteri, hizmetten veya üründen memnun olmuş müşteri ve sayıca fazla müşteri gibi sonuçlara bakılarak işletmenin geleceği ve kârlılık oranı ortaya çıkarılmaya çalışılır. Müşteri boyutundaki müşterilerle ilgili göstergeler, strateji uygulaması sonucu müşterilerle ilgili olarak beklenen hedefleri göstermektedir. Daha doğrusu, işletmenin müşterilerine nasıl göründüğünü gösterir. Sözgelimi, tatmin olmuş müşteri işletme ile iş yapmaya devam eden, işletmeyi başkalarına tavsiye eden ve yeni müşteri getiren müşteridir.
19.

Hangisi çatışma stratejilerinden yöneticinin taraf olmadığı ve çatışmaya doğrudan girmediği bir stratejidir?

Doğru Cevap: "C" Kaçınma
Soru Açıklaması

Kaçınma, sorunun daha fazla büyümesini engellemek ya da tarafların sorunu kendi aralarında çözmelerine imkan tanımak için yöneticinin taraf olmadığı ve çatışmaya doğrudan girmediği bir stratejidir. Çalışanların daha etkin bir çözüm bulmasının mümkün olduğu durumlarda uygulanabilmektedir.

20.
1. Maliyetleri kontrol etmek 2. Çalışanları bir arada tutmak 3. Öğrenen örgütler inşa etmek Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri günümüzde örgütsel tasarımda karşılaşılan sorunlardandır?
Doğru Cevap: "A" 2 ve 3
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler