• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi durumsal liderlik teorileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" X ve Y Teorileri
Soru Açıklaması
X ve Y Teorileri, davranışsal liderlik teorileri arasında yer almaktadır. Sorunun doğru cevabı E seçeniğidir.
2.

Aşağıdakilerden hangisi Modern sistem kuramının teorisinden biri olan sistem yaklaşımının özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Entropi ve negatif entropi
Soru Açıklaması

Sistem Yaklaşımı

Sistem, bir amacı gerçekleştirmek için alt sistemlerden oluşan bütünüdür. 

Alt sistemler birbiriyle, bütünle ve sistemin çevre unsurlarıyla ilişki içerisindedir. 

Entropi ve negatif entropi

Açık ve kapalı sistemler

Sinerji

3.

"Gelir maksimizasyonu ve gider minimizasyonu” ne üzerine kurulmuştur?

Doğru Cevap: "C" Yönetim paradigması
Soru Açıklaması

Paradigma, üzerinde çalışılan konuya ve olaylara bakarken kullanılan gözlük metaforuyla tanımlanabilir. Yönetimin paradigması “gelirmaksimizasyonu ve gider minimizasyonu” üzerine kurulmuştur ve doğal olarak“kurumsal performans” odaklıdır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nın özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsana önem vermek
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi “Koordinasyon” fonksiyonu ile aynı anlamda kullanılmaktadır?

Doğru Cevap: "A" Eşgüdümleme
Soru Açıklaması

KOORDİNASYON FONKSİYONU

Koordinasyon, örgütlerin giderek büyümesi, üretim süreçlerinin karmaşıklaş­ması, örgüt içi davranışların çok yönlü olması ve işlerin farklı kişiler tarafından görülmesinin ortaya çıkarttığı düzen ihtiyacını karşılamak üzere ortaya çıkmış bir yönetim fonksiyonudur. İşletmenin amaçlarına ulaşması için çok sayıda insanın katkısı gerekir. İnsanlar işbirliği ve uzmanlaşmanın sağlanması için, yapılacak iş­ler küçük parçalara (görevlere) ayrılır ve her bir parça bir çalışanın sorumluluğu­na verilir. Örgütün amacına ulaşabilmesi için söz konusu küçük parçalar arasında anlamlı ilişkilerin kurulması gerekir. Söz konusu gereklilik koordinasyon fonksi­yonu ile karşılanır. İşbirliği sistemi olan örgütlerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi etkinliğine koordi­nasyon veya eşgüdümleme denir (Tutar, 2010).

6.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Motivasyon
Soru Açıklaması
İletişim sürecinde yer alan unsurlar şunlardır: Gönderici, kodlama, mesaj, kanal, alıcı, çözümleme, geribildirim "Motivasyon" bu unsurlardan biri değildir.
7.

Marka sadakati ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışları
Soru Açıklaması

Marka Sadakati: Marka sadakati, tüketicilerin belirli bir markaya karşı olan olumlu tutumları ve o markayı sürekli satın alma davranışları olarak tanımlanabilir. Bir başka tanıma göre ise, marka sadakati rakiplerin yoğun pazarlama faaliyetlerine rağmen, tüketicinin aynı markayı tekrar satın alma kararlılığıdır.

8.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt şemasının “metin” olarak açıklanmasıdır?

Doğru Cevap: "E" Örgüt el kitabı
Soru Açıklaması

ÖRGÜT VE ÖRGÜTLEME KAVRAMLARI

Örgüt (organizasyon) el kitabı ise, Örgütsel yapı ve çalışanların yaptıkları işle ilgili tüm bilgileri içeren bir dokümandır. Özellikle çalışanlara yol göstermesi açısından çok önemlidir. Örgüt içi ve örgüt dışı iletişimi kolaylaştırır, disiplini ve kontrolü sağlar. Örgüt şemasının “metin” olarak açıklanmasıdır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi açık bilgi ile örtülü bilgi arasındaki dönüşüm sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yayma
Soru Açıklaması
Açık bilgi ile örtülü bilgi arasındaki dönüşüm sürecinin aşamalarında yayma bulunmamaktadır.
10.
Yönetim ve ilgili özellikleri kapsamında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çalışanların bireysel amaçlarının işletmenin amaçlarıyla uyumlaştırılmasına gerek duyulmamaktadır.
Soru Açıklaması
Yönetimin başta gelen özelliği amacın belirlenmesi ve bu amaç doğrultusunda çalışanların işbirliğinin sağlanmasıdır. Başka deyişle, yönetimden söz edebilmek için insanlaın belirlenmiş bir amaç doğrultusunda işbirliği sağlamaları gerekmektedir. Ayrıca, çalışanların bireysel amaçlarının işletmenin amaçlarıyla uyumlaştırılması da önemlidir. Amaç doğrultusunda yönetim sürecinde görev alanlar; ast-üst, yönetilen-yöneten, memur-amir gibi sosyal statü (rol) farklılaşması içine girmektedirler. Yönetim hiyerarşisi, yönetim basamaklarını ve bu basamaklara ait yetki/sorumluluk düzeylerini belirlemektedir. Bu bağlamda, yönetim hiyerarşisindeki yerine göre bazı çalışanların diğer çalışanlar üzerinde yaptırım gücü söz konusudur. Yönetimin bir diğer özelliği verimliliktir. Verimlilik, amaçların gerçekleşmesi için kaynakların doğru kullanılması anlamına gelmektedir. Bir işin doğru yapılması sonucunda belli bir dönemde oluşan artı değeri göstermektedir. Yönetimin bir başka özelliği etkinliktir. Etkinlik, müşteri tatmini sağlayabilmek için kaynakların en uygun şekilde düzenlenerek mal ve/veya hizmetin en kısa zamanda sağlanmasıdır. Belirtilen yönetimin özellikleri kurumsal performansın artırılmasını destekleyen özelliklerdir. Bu da yöneticilerde önemli bir paradigmayı (bakış açısını) zorunlu kılmaktadır. Paradigma, üzerinde çalışılan konuya ve olaylara bakarken kullanılan gözlük metaforuyla tanımlanabilir. Yönetimin paradigması “gelir maksimizasyonu ve gider minimizasyonu” üzerine kurulmuştur ve doğal olarak “kurumsal performans” odaklıdır. Konuyu bu açıdan ele aldığımızda, iktisadilik de yönetimin önemli bir özelli¤idir. İktisadilik, belli bir dönemde birim mal ve/veya hizmetin üretilebilmesi için gerekli maliyet giderlerinin düzeyiyle ilgili bir kavramdır ve bunun en düşük maliyetle gerçekleştirilmesini temel alır.
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.
Aşağıdakilerden hangisi çatışma yönetimi sürecinde kullanılan davranış stratejileri içerisinde en çok kabul gören stratejilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Rekabet
Soru Açıklaması
İşbirliği, uzlaşma, güç kullanma ve kaçınma çatışma yönetiminde kullanılan davranış stratejileri iken rekabet değildir.
12.

Gruplandırılmış, aynı kategoride toplanmış işlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Bölümlendirme
Soru Açıklaması

Hangi iş ve görevlerin kimler tarafından yapılacağına karar verdikten sonra, ortak çalışma aktivitesini içeren gruplaşma gerekir. Bu yüzden işler koordineli ve entegre bir biçimde yürütülmelidir. Gruplandırılmış, aynı kategoride toplanmış işlere bölümlendirme denir. Doğru cevap D'dir.

13.
Bir kişinin lider olmasında, liderlik yaparken gösterdiği tutumların etkili olduğunu ileri süren liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Davranışsal Liderlik Teorisi
Soru Açıklaması
Davranışsal Liderlik Teorisine göre liderlik, liderin özelliklerinden çok, onun davranışlarının grup tarafından kabullenilmesi ve beğenilmesiyle dolayısıyla gösterdiği tutumları ile ortaya çıkmaktadır. Sorunun doğru
14.

Uygun zamanlarda ve gerektiği gibi kullanıldığında yönetimin kendi mesajlarını işletme içive dışına yayması için iyi bir araçtır. 

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

Doğru Cevap: "E" Biçimsel olmayan iletişim 
Soru Açıklaması

Biçimsel olmayan iletişim, uygun zamanlarda ve gerektiği gibi kullanıldığında yönetimin kendi mesajlarını işletme içi ve dışına yayması için iyi bir araçtır. İşletmenin örgüt yapısındaki emir-komuta zinciri içinde yer alan iletişim ise biçimsel iletişimidr ve dört türü bulunmaktadır: 

 • Yatay iletişim
 • Çapraz iletişim
 • Aşağı doğru iletişim
 • Yukarı doğru iletişim

Doğru cevap E seçeneğidir. 

15.

Bilgi yönetim sürecinin hangi aşaması örgütte kullanılan ve üretilen önemli bilgilerin tüm örgüt çalışanları tarafından kullanılabilmesine imkân vermektedir?

 

Doğru Cevap: "D" Bilginin paylaşılması
Soru Açıklaması

Örgütte kullanılan ve üretilen önemli bilgilerin tüm örgüt çalışanları tarafından kullanılabilmesine imkan sağlayan bilgi yönetim aşaması bilginin paylaşılması adımıdır.

16.
 • Sistem kelimesi “birleşme” anlamına gelen Latin kökenli bir sözcük olup Eski Yunancada da kullanılan “systma” kelimesinden türemektedir.
 • Sistemin bir amacı vardır.
 • Sistemin,  alt parçaları (alt sistemleri) vardır ve bu alt parçalar birbirleriyle ve sistemin bütünüyle ilişki içerisindedir.
 • Alt sistemler ve sistemin kendisi dış çevreyle ilişki içindedir.
 • Sistem kavramı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

  Doğru Cevap: "A" I, II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Sistem kelimesi “birleşme” anlamına gelen Latin kökenli olup Eski Yunancada da kullanılan “systma” kelimesinden türemektedir. Sistemin bir amacı vardır. Sistemin,  alt parçaları (alt sistemleri) vardır ve bu alt parçalar birbirleriyle ve sistemin bütünüyle ilişki içerisindedir. Alt sistemler ve sistemin kendisi dış çevreyle ilişki içindedir, değişen dış çevre koşullarına göre uyum gösterir. 

  17.
  Hangisi bölümlendirme yapılırken dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında değildir?
  Doğru Cevap: "D" Örgütsel kaynakların ayrılması
  Soru Açıklaması

  Bölümlere ayırmada göz önünde tutulacak unsurlar: Benzer işlerin bir araya getirilmesi, uzmanlaşmadan yararlanılması,  denetimin kolaylaştırılması, koordinasyonun kolaylaştırılması, giderlerin azaltılması olmalıdır.

  18.
  Örgüt içerisinde resmi bir düzenleme iş tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
  Doğru Cevap: "A" Örgüt yapısı
  Soru Açıklaması
  19.
  Aşağıdakilerden hangisi örgütsel mücadele stratejilerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "E" Biyolojik geri bildirim
  Soru Açıklaması
  Ö̈rgütsel Mücadele Stratejileri: Bu teknikler, örgüt düzeyindeki stres kay- naklar›n› ortadan kald›rmay› veya sosyal destek sistemleri ile stresin etkisini azaltmay› hedeflemektedir. Örgüt düzeyinde stresle mücadele etmede kul- lan›lan stratejileri; fiziksel çal›flma koflullar›n›n iyilefltirilmesi, sosyal destek sistemleri, e¤itim, meslek ve stres dan›flmanl›¤›, yetki devri, ifli yeniden ya- p›land›rma ve çal›flma ortam›n› insanc›llaflt›rma fleklinde s›ralamak müm- kündür.
  20.
  Örgütün yapması gereken tüm işlerin yetkileri güçlendirilmiş küçük guruplar tarafından yerine getirildiği yapılara ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "A" Takım yapısı
  Soru Açıklaması
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler