• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.
I. Dışsal süreçler boyutu II. Finansal Boyut III. Öğrenme ve gelişme Boyutu IV. Satıcı Boyutu V. Müşteri boyutu VI. İçsel süreçler boyutu Yukarıdakilerden hangileri dengeli başarı göstergesinin boyutları arasındadır?
Doğru Cevap: "C" II, III, V ve VI
Soru Açıklaması
Dengeli başarı göstergesinin boyutları; finansal boyut, müşteri boyutu, içsel süreçler boyutu ve öğrenme ve gelişme boyutlarından oluşmaktadır.
2.
"Bir kişinin lider olarak kabul edilmesi için bu kişinin çeşitli özellikler itibariyle grup üyelerinden farklı bir kişi olması gerekmektedir" yaklaşımını kabul eden liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özellikler teorisi
Soru Açıklaması

Özellikler teorisinde, bir kişinin lider olarak kabul edilmesi için bu kişinin çeşitli özellikler itibariyle grup üyelerinden farklı bir kişi olması gerekmektedir.

3.
Çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğü tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sorumluluk
Soru Açıklaması
Çalışan verilen görevleri kabul ettiğinde sorumlu hale gelir. Bu açıdan bakıldığında sorumluluk, çalışanın kendisine verilen faaliyetleri yerine getirme yükümlülüğüdür. Sorunun doğru yanıtı B seçeneğidir.
4.
Örgüt içinde görevlerin nasıl bölündüğünün, kaynakların nasıl dağıldığının, bölümlerin nasıl koordine edildiğinin tanımlanmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "D" Örgütsel yapı 
Soru Açıklaması
5.

Bir örgütte, işler görülürken önceden tanımlanmış belirli belirgin ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığa ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Formelleşme
Soru Açıklaması

Formelleşme derecesi bir örgütte, işler görülürken önceden tanımlanmış belirli belirgin ilke ve yöntemlerin izlenmesi konusuna verilen ağırlığı ifade eder. Doğru yanıt E’dir.

6.
Aşağıdaki araştırmacılardan hangisi örgütleri “karizmatik, geleneksel ve akılcı-yasal” olmak üzere üç temel grupta analiz etmiştir? 
Doğru Cevap: "D" Max Weber 
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde uygun yapıyı seçmenin bağlı olduğu faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Çevrenin belirsizliği
Soru Açıklaması
Üst düzey yöneticiler uygun yapıyı tasarlarken genellikle büyük bir çaba içinde düşünürler. Uygun yapıyı seçmek; örgüt stratejileri, büyüklük, teknoloji ve çevrenin belirsizliği gibi faktörlere bağlıdır
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir örgütte işlerin nasıl standardize edileceğini, kurallar ve prosedürlerle ölçüleceğini açıklayan kavramdır?
Doğru Cevap: "B" Formelleşme
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi değişim yönetimi sürecinin aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Değişim önerilerinin yeniden gözden geçirilmesi
Soru Açıklaması
Değişim önerilerinin yeniden gözden geçirilmesi değişim yönetim süreci aşamalarından biri değildir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi kontrol süreci aşamalarından birisi değildir.

Doğru Cevap: "E" Geri bildirim
Soru Açıklaması

KONTROL SÜRECİ:

* Standartların Belirlenmesi

* Performansın Ölçülmesi

* Performansın ve Standartların Karşılaştırılması

* Düzeltici Önlemlerin Alınması

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.
Sorunun daha fazla büyümesini engellemek için yöneticinin taraf olmayarak çatışmaya doğrudan girmediği çatışma yönetimi stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kaçınma
Soru Açıklaması
Sorunun daha fazla büyümesini engellemek için yöneticinin taraf olmayarak çatışmaya doğrudan girmediği çatışma yönetimi stratejisine kaçınma adı verilmektedir.
12.
Emir, yönerge ve prosedürlerin üst kademelerden aşağı doğru akmasını sağlayan biçimsel iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Aşağı doğru iletişim
Soru Açıklaması
Biçimsel iletişimin dört türü vardır. Bunlardan aşağı doğru iletişim emirler, yönergeler, prosedürler gibi üst kademelerden aşağıya doğru akan iletişimdir.
13.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi "Başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hak" olarak tanımlanmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Yetki
Soru Açıklaması
Yetki, başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır. Yöneticinin yönetim faaliyetini gerçekleştirebilmesi için öncelikle bu hakka sahip olması gereklidir. Her işletmenin kendine özgü hedefleri vardır. Bu hedeflere ulaşmada ve gerekli görülen faaliyetlerin sürdürülmesinde yöneticilerin kullandığı en temel araç yetkidir
14.
Aşağıdakilerden hangisi  kapsam teorilerinden  biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bekleyiş-Değer Teorisi
Soru Açıklaması
Bekleyiş-Değer Teorisi Süreç Teorileri arasında yer alır. Vroom'un teorisne eklemeler yapılarak geliştirilen bu teoriye göre kişi gayretine, bilgi ve yeteneğine ve algıladığı role göre belirli bir ödülle ödüllendirilecektir. Bu naçıklamalar ışığında sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
15.
Aşağıdakilerden hangisi dört temel amaçtan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vizyon
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Merkezileşmenin özelliklerinden biri değildir ?
Doğru Cevap: "A" Şirket kültürü yöneticilere söz söyleme hakkı verir.
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Klasik Yönetim Kuramı’nı oluşturan yaklaşımlardan birisi değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsan İlişkileri Yaklaşımı
Soru Açıklaması
18.

Hangisi başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hakkı açıklamaktadır?

Doğru Cevap: "B" Yetki
Soru Açıklaması

Yetki, başkalarını amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu bir haktır. Yöneticinin yönetim faaliyetini gerçekleştirebilmesi için öncelikle bu hakka sahip olması gereklidir.

19.

Hangisi örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi olarak adlandırılır?

 

Doğru Cevap: "A" Eşgüdümleme
Soru Açıklaması

İşbirliği sistemi olan örgütlerin etkin bir şekilde işleyebilmesi için örgütsel unsurların uygun bir şekilde bir araya getirilmesi etkinliğine koordinasyon veya eşgüdümleme denir.

20.
İyilikçi ve otoriter işletme yönetimini tanımlayan sistem yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sistem 2 
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler