• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin örgütsel tasarımında dikkat etmesi gereken özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomi
Soru Açıklaması
Üst düzey yöneticiler uygun yap›y› tasarlarken genellikle büyük bir çaba içinde düşünürler. Uygun yapıyı seçmek; örgüt stratejileri, büyüklük, teknoloji ve çevrenin belirsizliği gibi faktörlere bağlıdır. Ekonomi şıkkı doğrudan bir örgütü tasarlarken etken bir rol oynamamaktadır.
2.
Başarılı yöneticiler, özellikle büyük ve karmaşık işletmelerde ileri dönük kontrol, eş zamanlı kontrol ve geriye dönük kontrol türlerini bir arada kullanmaktadırlar. İleriye dönük kontrol yöneticilerin daha en başta hata yapmalarının önüne geçmeye yardımcı olmakta; eşzamanlı kontrol hatalar yapılırken yöneticilerin onları fark etmelerine yardımcı olmakta; geriye dönük geribildirim ise yöneticilerin geçmişteki hatalarını tekrarlamalarının önüne geçmeye yardımcı olmaktadır. Yukarıdaki paragraftan hareketle işletmeyle alakalı en doğru yorum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşletmelerde arzu edilen durum, bu üç kontrol türünün etkileşim halinde kalması ve aralarında bir denge olmasıdır.
Soru Açıklaması
B şıkkı haricinde diğer şıklar hakkında yorum yapabilmek için başka bilgilerin de biliniyor olması gerekir. Fakat B şıkkında ise paragraftan çıkarılabilecek bir yorumdur.
3.
Örgütün amaçlarına ulaşmasına engel yaratan çatışma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Fonksiyonel olmayan çatışma
Soru Açıklaması
Ortaya ç›k›fl flekline göre çat›flmalar ise; uyumsuzluk ve anlaflmazl›k ihtimali tafl›yan çat›flma türü flek- linde tan›mlanan potansiyel çat›flma; taraflararas› alg› farkl›l›klar›ndan kaynakla- nan alg›lanan çat›flma ve gözle görülür bir flekilde eyleme dönüfltürülen aç›k ça- t›flma olmak üzere üç grupta incelenmektedir. Niteli¤ine göre çat›flmalar ise; örgü- tün amaçlar›na hizmet eden fonksiyonel çat›flma ile örgütün amaçlar›na ulaflmas›- na engel yaratan fonksiyonel olmayan çat›flma olmak üzere iki bafll›k alt›nda ince- lenmektedir
4.

Faaliyetlerin coğrafik bölgelere göre gruplandırılmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" coğrafi temelli bölümlendirme
Soru Açıklaması

Faaliyetlerin coğrafik bölgelere göre gruplandırılmasıdır. C¸oğunlukla fiziksel birimlerin geniş bir coğrafik alana yayıldığı ve her bir bölgedeki kuruluşun aynı ya da benzer mal ve hizmetleri sunduğu örgütler için gidilen bir yoldur.

5.
Aşağıdakilerden hangisi çatışmanın temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Farklı beden yapıları
Soru Açıklaması
Anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk ve birbirine ters düşme çatışmanın temel unsurları olurken farklı beden yapıları değildir.
6.

Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işarete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Marka
Soru Açıklaması

Marka kelimesi dilimize İtalyanca “Marca” sözcüğünden girmiştir. Marka, Türk Dil Kurumu Sözlüğü’nde “bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel isim veya işaret” olarak tanımlanmaktadır (TDK Sözlüğü). Bir başka tanıma göre marka; “üretici ya da satıcı işletmenin ürünlerinin kimliği, rakip mallardan ayırt edici simgesi ve ismidir”.

7.

Hangisi çatışma yönetimi stratejilerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Birleşme
Soru Açıklaması

Beş çatışma yönetimi stratejisi şunlardır:

İşbirliği

Uzlaşma

Güç Kullanma

Uyum

Kaçınma

8.
Yöneltme fonksiyonu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Örgütün saptanan amaçları doğrultusunda çalışanları istenen yönde davranışa yönlendirme, harekete geçirme ve onlara iş yaptırma faaliyetidir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi karizmanın kelime anlamlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Çekicilik
Soru Açıklaması
10.
Problemler daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanında önleyici tedbir alınmasına ne ad verilir? 
Doğru Cevap: "A" İleri dönük kontrol
Soru Açıklaması
İleri dönük kontrol, problemler daha ortaya çıkmadan tahmin edilmesi ve zamanı nda önleyici tedbir alınması anlamına gelir. Bu kontrol türünde girdi olarak işletmede kullanılan tüm kaynaklar izlenir ve denetlenir. Bunun yapılmasındaki amaç girdi kalitesinin garantiye alınmasıdır. Bu nedenle bu denetime önleyici kontrol da denilebilir.
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Aşağıdakilerden hangisi örgüt kültürünün özelliklerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "A" Örgüt kültürü üst düzey yönetimi ilgilendirir.
Soru Açıklaması

Örgüt kültürünün özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: (Özalp, 2004: 95)

• Örgüt kültürü organizasyon üyelerince paylaşılır. Örgüt kültürü organizasyonüyeleri tarafından oluşturulur ve diğer bireylerle etkileşime geçereköğrenilir.

• Örgüt kültürü öğrenilir. Örgüt kültürü, organizasyon üyelerince, organizasyonagirdikleri andan itibaren ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir.

• Örgüt kültürü çeşitli ihtiyaçları giderme özelliğine sahiptir. Örgüt kültürüorganizasyon üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderir. Yani örgütkültürü organizasyon üyelerinin psikolojik gereksinmelerini karşılayarak,bireylerin daha verimli olmasını dolayısıyla da maddi olarak daha fazla tatminolmasını sağlar.

• Örgüt kültürü değişebilir. Organizasyonun iç ve dış çevresinde meydanagelen değişim zamanla örgüt kültürünün de değişmesine neden olur. Ancakzaman alır

• Örgüt kültürü soyut bir kavramdır. Örgüt kültürü, organizasyonu bir aradatutan bir sistemdir. Gözle görülüp, elle tutulamaz, soyuttur. Ancak yansımalarıgörülebilir.

Doğru cevap A'dır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yönetim yaklaşımının izleyicilerinden değildir?

 

Doğru Cevap: "C" Tom Burns
Soru Açıklaması

Tom Burns bürokrasi yaklaşımının izleyicilerindendir.

13.
Liderlik teorilerinin hangisinde belirli bir grup içinde bir kişinin lider olarak kabul edilmesinin nedeni bu kişinin sahip olduğu özelliklerdir?
Doğru Cevap: "E" Özellikler teorisi
Soru Açıklaması
belirli bir grup içinde bir kişinin lider olarak kabul edilmesinin nedeni bu kişinin sahip olduğu özelliklerdir Sayfa 173. Bu özellikler teorisine göre, belirli bir grup içinde bir kişinin lider olarak kabul edilmesinin nedeni bu kişinin sahip olduğu özelliklerdir ve bu liderlik özellikleri süreci etkileyen en önemli faktör olarak kabul edilmektedir. Bu yaklaşım liderin diğer grup üyelerinden farklı özelliklere sahip olduğunu kabul eder. Bu özellikler arasında; yaş, cinsiyet, yakışıklılık, olgunluk, ileriyi görebilme, insiyatif sahibi, duygusal olgunluk, dürüstlük, güzel konuşma, güven verme, zeka, bilgi, ilişki kurma yeteneği, kararlılık, samimiyet, doğruluk, açıksözlülük, kendine güven duyma, iş başarma yeteneği gibi özellikler yer almaktadır
14.
Örgütleme süreci ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Belirlenen örgütsel amaçlara ulaşmak için kimlerle çalışılacağının yanıtının verildiği süreçtir.
Soru Açıklaması
Belirlenen örgütsel amaçlara ulaşmak için kimlerle çalışılacağının yanıtının verildiği süreçtir. bu şık örgütlenme süreci ile ilgili doğru bir bilgidir. a şıkkı planamayı, b şıkkı denetimi, c şıkkı planlamayı, e şıkkı ise denetimin özelliklerine değinmiştir.
15.
Beklenmeyen, istenmeyen ve bazı önlemlerle kaçınılmaya çalışılan bir durumu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Risk
Soru Açıklaması
Risk beklenmeyen, istenmeyen ve baz› önlemlerle kaç›n›lmaya çal›fl›lan bir duru- mu ifade etmektedir.
16.

İletişim sürecinde; düşüncelerin ve fikirlerin somut olarak formüle edildiği ifadeye ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Mesaj
Soru Açıklaması

KOORDİNASYON VE İLETİŞİM

İletişim Süreci

Gönderici, mesajlarını alıcının anlayabileceği şekilde kodlar ve iletişim kanalı vasıtasıyla alıcıya ulaştırır. Alıcı mesajı çözümler ve göndericiye geribildirimde bulunur. İletişim sürecinde yer alan unsurlar şunlardır (Mirze, 2010: s.154):

1- Gönderici: Belirli bir alıcıya gönderilecek bir düşünce veya fikri olan ve bunları bir mesaj biçimine dönüştüren kişi ya da kurum.

2- Kodlama: Düşüncelerin ve fikirlerin gönderici tarafından, mesajlarında kullanacağı anlaşılabilir ifadelere çevrilmesi.

3- Mesaj: Düşüncelerin ve fikirlerin somut olarak formüle edildiği ifade.

4- Kanal: Mesajların göndericiden alıcıya doğru aktığı ortam.

17.
Bir kişinin cinsiyetinin, yakışıklı olmasının veya yaşının lider olmasında etkili faktörler olduğunu belirten liderlik teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Özellikler teorisi
Soru Açıklaması
Özellikler teorisine göre lider grubun diğer üyelerine göre farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler arasında cinsiyet, yaş, yakışıklılık, zeka, güven, kararlılık, samiyet vb. özellikler bulunmaktadır. Buna göre sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.
18.

Bir örgütün kendi paydaşları tarafından nasıl algılandığı açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İtibar
Soru Açıklaması

İtibar, Arapça kökenli bir kavramdır ve saygı görme, değerli ve güvenilir olma, prestij ve saygınlık anlamlarına gelmektedir. Örgüt açısından itibar; örgütün kendi paydaşları (çalışanlar, müşteriler, hissedarlar vb.) tarafından nasıl algılandığıdır. İtibar kavramı özünde güven ve inanç unsurlarını içermektedir.

19.

Örgüt yapılanmasında hiyerarşik kaynağı açısın­dan “ast ve üstleri arasındaki koordinasyona”a ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Dikey koordinasyon
Soru Açıklaması

KOORDİNASYON FONKSİYONU

Koordinasyon fonksiyonu, örgüt yapılanmasındaki hiyerarşik kaynağı açısın­dan dikey, yatay ve merkezi olmak üzere üçe ayrılır. Bir işletmede ast ve üstleri arasındaki koordinasyona dikey koordinasyon adı verilmektedir. Genel müdür ile yardımcıları, üretim müdürü ile şefler arasındaki iletişim bağlantısı dikey koordi­nasyona bir örnektir. Aynı seviyedeki kişilerin arasındaki koordinasyon ise yatay koordinasyon olarak adlandırılır.

20.
Örgütsel amaçları başarmada yöneticilerin astlarını etkilemek ve iş görmelerini sağlamak amacıyla sahip oldukları bazı güçleri kullanabilme yetenek tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Liderlik
Soru Açıklaması
Bir örgütte çalışanları etkileme, harekete geçirme, vizyon oluşturma, amaç birliği sağlama ve örgüt hedefleri doğrultusunda iş gördürme yetenekleri liderliğe ilişkindir. Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok