• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Aşağıdakilerden hangisi Davranışsal Liderlik Teorilerinden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Ohio ve Michigan Üniversitesi Çalışmaları
Soru Açıklaması
Tablo 6.2 Liderlik Teorileri Liderleri başarılı ve etkin yapan hususun, liderin özelliklerinden çok, liderin liderlik yaparken gösterdiği davranışlar olduğudur. * Ohio ve Michigan Üniversitesi Çalışmaları • Yönetim Tarzı Matriksi • X ve Y Teorileri • Sistem 4 Modeli
2.
Kişiyi güçlü kılan yetkiden başka daha birçok kaynak vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Etik
Soru Açıklaması
3.

Bilginin örgütsel amaçlar doğrultusunda, üretilmesi,dağıtılması ve uygulanması sürecine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Bilgi yönetimi
Soru Açıklaması

Bilgi yönetimi; bilgininörgütsel amaçlardoğrultusunda, üretilmesi,dağıtılması ve uygulanmasısürecidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi açık bilgi ile örtülü bilgi arasındaki dönüşüm süreci aşamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çatışma
Soru Açıklaması
O¨rtülü Bilgiden O¨rtülü Bilgiye (Sosyalizasyon): Sosyalizasyon, örtülü bilginin bir baflkas›na örtülü bir biçimde aktar›lmas› fleklinde ifade edilmek- tedir. Tam olarak, usta-ç›rak iliflkisi ile aç›klanan bu modelde deneyimler, gözlem ve taklit yolu ile kazan›labilir. • O¨rtülü Bilgiden Aç›k Bilgiye (D›flsallaflt›rma): O¨rtülü bilginin aç›klan- mas›, ifade edilmesi ve kaydedilmesi anlam›na gelen bir ad›md›r. ‹nflaat tek- nisyenlerinin geleneksel yöntemlerle ustalar›ndan ö¤rendikleri bilgileri kay- dederek yaz›l› bir metne dönüfltürmesi bu aflamaya örnek olarak verilebilir. • Aç›k Bilgiden Aç›k Bilgiye (Birlefltirme): Kay›tl› herhangi bir bilginin baflka bir biçimde kaydedilmesidir. O¨rne¤in, örgütlerde ayn› konuda yap›- lan farkl› çal›flmalar›n biraraya getirilerek yeniden kazan›lmas›d›r. • Aç›k Bilgiden O¨rtülü Bilgiye (‹çsellefltirme): Aç›k bilgi iflletmenin bütü- nü içinde paylafl›ld›kça, di¤er çal›flanlar o bilgiyi içsellefltirmeye, yani kendi örtülü bilgilerini geniflletmek, yaymak ve yeniden biçimlendirmek için kul- lanmaya bafllayacakt›r. Kay›tl› bilgilerden edinilen deneyimlerin bir sonraki nesle sistematik hale getirilmeden da¤›n›k olarak aktar›lmas› içsellefltirilme- ye örnek olarak verilebilir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi dengeli başarı göstergesinin boyutlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Örgüt kültürü boyutu
Soru Açıklaması
Dengeli başarı göstergesinin boyutları; finansal boyut, müşteri boyutu, içsel süreçler boyutu, öğrenme ve gelişme boyutudur.
6.

Aşağıdakilerden hangisi kontrol türlerinden biri değildir

Doğru Cevap: "B" AÇık çevrim denetim sistemleri
Soru Açıklaması

İşletmelerde uygulanan farklı kontrol yöntemleri vardır. Bunları üç temel grup altında inceleyebiliriz: Müdahale zamanına göre, düzeylerine göre ve kontrolün kaynağına göre. İlk grup altında; ileri dönük, eş zamanlı, geriye dönük kontrol bulumaktadır. İkinci grupta; yönetim denetim sistemleri, operasyon denetim sistemleri ve finansal denetim sistemleri bulunmaktadır. Son grupta ise pazar kontrolü, bürokratik kontrol ve klan kontrolü bulunmaktadır. Doğru cevap B seçenğidir. 

7.
Aşağıdakilerden hangisi hiyerarşik olarak fabrika müdürünün altında çalışmaz?
Doğru Cevap: "A" Güney bölgesi satış direktörü
Soru Açıklaması

Güney bölgesi satış direktörü, coğrafi bölümlendirmenin bir örneğidir. Bu birim, satış başkanlığı hiyerarşisinde çalışmaktadır.

8.
“İşlerin parçalara böluünerek her görevi bir kişinin yapması” aşağıdakilerden hangisine ait bir tanımdır?
Doğru Cevap: "C" İşbölümü
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi değişim türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bireysel ve Örgütsel Değişim
Soru Açıklaması
Bireysel ve Örgütsel Değişim
10.
I. Planlama KomisyonuII. Planlama UzmanıIII. Mali İşler KoordinatörüIV. Genel MüdürV. Yönetim KuruluYukarıdaki planlamadan sorumlu kişi ve gruplardan hangisi planlama sürecinde en etkilidir?
Doğru Cevap: "B" IV
Soru Açıklaması
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.
Bir işletmenin hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli yetki ve sorumlukların dağıtılmasını içeren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Örgütleme
Soru Açıklaması
12.

Hangisi ana üretim programının amacı değildir?

 

Doğru Cevap: "B" Üretim hızını, işgücü büyüklüğünü, stokları ve diğer kontrol edilebilir kaynakları düzenlemek.
Soru Açıklaması

Ana üretim programının amacı;

• Müşteri memnuniyetini olabildiğince üst seviyede tutmak: Bunun için ürün stok düzeylerini ve müşteriye verilen teslimat tarihlerini dengelemek. • Malzeme, iş gücü ve üretim araçlarının en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak, • Malzemeye yapılan yatırım düzeyini istenen seviyede tutmak.

13.
Projede yapılacak işin bir kısmının işletme çalışanlarıyla, iş için gerekli diğer unsurların ise dış tedarikçiler kullanarak yapışmasını içeren “çağdaş örgüt yapısı” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şebeke (ağ) örgütler 
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi işlevsel bölümlendirme sisteminin zayıf yanlarındandır ?
Doğru Cevap: "B" Örgütsel hedeflerin sınırlı görünümü
Soru Açıklaması
15.
Rensis Likert’in Sistem 4 Modeli’nin  hangisinde;  Yönetici Astlarına az da olsa güven duyar, astlar kendilerini fazla serbest hissetmezler ve yönetici bazen astlara fikrini sormaktadır?
Doğru Cevap: "D" Yardımsever  Otokratik Liderlik
Soru Açıklaması
Yardımsever Otokratik Liderlikte yönetici astlarına az da olsa güven duyar, astlar kendilerini fazla serbest hissetmezler ve bazen astlara fikrini sormaktadır. İstismarcı Otokratik Liderlikte astlara güven söz konusu değildir. Katılımcı liderlikte de kısmen astlara güvenilmekte ancak kararlarda yönetici kontrol sahibidir. Demokratik liderlikte astlara tam güven vardır. Sistem 4 Modelinde zorlayıcı liderlik yer almamaktadır. Bu nedenle sorunun doğru yanıtı D seçeneğidir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi biçimsel iletişim türleri arasında yer almaz.

Doğru Cevap: "B" Yüz yüze iletişim
Soru Açıklaması

Biçimsel iletişim. İşletmenin örgüt yapısındaki emir-komuta zinciri içindeyer alan iletişimdir. Biçimsel iletişimin dört türü vardır. Bunlar:a) Aşağı doğru iletişim (emirler, yönergeler, prosedürler gibi üst kademelerdenaşağıya doğru akan iletişim);b) Yukarı doğru iletişim (astlardan üstlere doğru aktarılan bilgiler, raporlar, vb.);c) Yatay iletişim (aynı hiyerarşik seviyede bulunan yönetici (çalışanlar arasında, çoğunlukla koordinasyon amaçlı iletişim);d) Çapraz iletişim (faaliyetleri koordine etmek, gerekli bilgileri sağlamak veihtiyaç duyulduğunda yardım etmek üzere farklı hiyerarşik seviyelerdekiyönetici/çalışanlar arasındaki iletişim.

17.
Aşağıdakilerden hangisi yöneticilerin sahip olabileceği güç kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yetki gücü
Soru Açıklaması
18.

İnşaat teknisyenlerinin geleneksel yöntemlerle ustalarından öğrendikleri bilgileri kaydederek yazılı bir metne dönüştürmesi hangi aşamaya örnek olarak verilebilir.

Doğru Cevap: "B" Örtülü Bilgiden Açık Bilgiye (Dışsallaştırma)
Soru Açıklaması

Örtülü Bilgiden Açık Bilgiye (Dışsallaştırma): Örtülü bilginin açıklanması,ifade edilmesi ve kaydedilmesi anlamına gelen bir adımdır. İnşaat teknisyenlerinin geleneksel yöntemlerle ustalarından öğrendikleri bilgileri kaydederekyazılı bir metne dönüştürmesi bu aşamaya örnek olarak verilebilir

19.

Aşağıdakilerden hangisi, Yöneticinin sahip olduğu güç kaynaklarından biri değildir? 

Doğru Cevap: "B" İleriyi görebilme gücü,
Soru Açıklaması

Yöneticinin sahip olduğu güç kaynakları; ödüllendirme gücü, zorlayıcı güç, yasal güç, uzmanlık gücü ve karizmatik güçtür. Doğru cevap B şıkkıdır.

20.

Vadesi 1 ile 5 yıl arasında olan planlar aşağıdaki plan türlerinden hangisine dahildir?

Doğru Cevap: "B" Orta süreli planlar
Soru Açıklaması

C ve E seçeneklerindeki plan türleri 1 yıldan kısa vadelidir. A ve D seçeneklerindeki plan türleri ise 5 yıldan fazla bir süreyi kapsar. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. 

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler