• İşletme Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlara göre bölümlendirmenin bir örneği olamaz?

 

Doğru Cevap: "A" Batı bölgesel satış direktörü
Soru Açıklaması

Batı bölgesi satış direktörü, satış başkanlığı altında çalışan bir pozisyondur. Coğrafi bölümlendirme örneğidir.

2.

Bir biyolog olan Ludwig von Bertalanffy’nin 1928 yılında öne sürdüğü Genel Sistem Teorisi'nin yönetim alanına yansımasına ne ad verilir?

     
Doğru Cevap: "A" Sistem yaklaşımı
Soru Açıklaması

Bir biyolog olan Ludwig von Bertalanffy’nin 1928 yılında öne sürdüğü Genel Sistem Teorisi'nin yönetim alanına yansımasına "sistem yaklaşımı" denir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi kendi uzmanlık konularında yardım, öneri ve danışmanlık yapan yöneticilerin sahip olduğu yetki türüdür?

Doğru Cevap: "A" Kurmay yetki
Soru Açıklaması

Kurmay yetki, kendi uzmanlık konularında yardım, öneri ve danışmanlık yapan yöneticilerin sahip olduğu yetki türüdür. Danışma yetkisi olarak da adlandırılır. Bu yetki türü, aynı düzeyde çalışanlara birbirine direk emir verme ya da denetim hakkı vermez. Kurmay yetki yöneticilerin koordinasyonu sağlamalarına katkıda bulunur.

4.
Aşağıdakilerden hangisi başkalarına amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu haktır?
Doğru Cevap: "A" Yetki
Soru Açıklaması
5.
“Sistem Yaklaşımı”na göre, sürece katılan girdilerle, planlanandan daha fazla çıktı elde edilmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Pozitif geri bildirim 
Soru Açıklaması
6.
Yönetimin hangi üç temel özelliği olan yönetimin akılve bilime dayanan bir eylem olduğunu göstermektedir?
Doğru Cevap: "A" "Amacın belirlenmesi", "verimlilik, etkinlikve iktisadilik", işbirliğinin sağlanması”
Soru Açıklaması
Yönetimin üç temel özelliği olan “amacın belirlenmesi”, “verimlilik, etkinlik, iktisadilik” “işbirliğinin sağlanması” yönetimin akıl ve bilime dayanan bir eylem olduğunu göstermektedir. Değişik bakış açılarına göre yapılan tanımlar yönetimin anlamına “boyut ya da derinlik” kazandırdıkları için önemlidir. Ancak her bakış açısında üç temel özellik öne çıkmaktadır. Bunlardan birincisi “amaçlara ulaşmak”, ikincisi “verimlilik, etkinlik ve iktisadilik”, üçüncüsü ise “işbirliğinin sağlanması”dır.
7.
Aşağıdakilerden hangisi kontrol sisteminin etkin, yani amaçlara ulaştırıcı olmasının özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kontrolde sürekli olmak
Soru Açıklaması
Bir kontrol sisteminin etkin, yani amaçlara ulaştırıcı olması isteniyorsa aşağıdaki özellikleri taşıması gereklidir (Tutar, 2010): Kontrol, amaçlara ve planlara dayanmalıdır. Kontrolün amacı, işletmenin amaçlarına ulaşmasını kolaylaştırmaktır. Bu nedenle stratejiler, planlar ve politikalar açık bir şekilde belirlenmelidir. Kontrol, ilgili faaliyetin gerek ve ihtiyaçlarını yansıtmalıdır. Bütün kontrol sistemleri yapılan işi kapsamalıdır. Satış bölümünün kontrol sistemi ile finans bölümünün kontrol sistemi farklıdır. Kontrol esnek olmalıdır. İşletmenin faaliyet gösterdiği çevre sürekli değişim içinde bulunduğundan plan, program ve politikalar sık sık değişebilir. Bu nedenle kontrol sisteminin esnek olması gereklidir. Kontrol, örgüt yapısına uygun olmalıdır. Örgütsel yapı biçimsel ilişkileri belirlediği kadar, biçimsel olmayan ilişkilerin ortaya çıktığı yerdir. Kontrol sürecinde biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkiler birlikte değerlendirilmelidir. Kontrol tarafsız olmalıdır. Örgüt, insan ilişkileri sistemi olduğundan duygusal davranışlar ortaya çıkabilir. Kontrol tarafsız olmazsa kontrol etkinliğinin nesnel ölçütlere ve standartlara dayandırılmasıyla mümkün olabilir. Kontrol, düzeltici önlemlerin alınmasını sağlamalıdır. Hataların veya sorunları n tespitinin amacı düzeltici tedbir almaktır.
8.

Karar vermeden önce astlarının düşüncelerini almakta ve onları karar verme sürecine katmakta olan liderlik türü hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Katılımcı liderlik
Soru Açıklaması

Katılımcı liderlik: Lider karar vermeden önce astlarının düşüncelerini almakta ve onları karar verme sürecine katmaktadır.

9.
Aşağıdakilerden hangisi  örgüt kültürünün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Örgüt kültürü değişemez. 
Soru Açıklaması
Örgüt kültürünün özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir: (Özalp, 2004: 95) • Örgüt kültürü organizasyon üyelerince paylaşılır. Örgüt kültürü organizasyon üyeleri tarafından oluşturulur ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü öğrenilir. Örgüt kültürü, organizasyon üyelerince, organizasyona girdikleri andan itibaren ve diğer bireylerle etkileşime geçerek öğrenilir. • Örgüt kültürü çeşitli ihtiyaçları giderme özelliğine sahiptir. Örgüt kültürü organizasyon üyelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını giderir. Yani örgüt kültürü organizasyon üyelerinin psikolojik gereksinmelerini karşılayarak, bireylerin daha verimli olmasını dolayısıyla da maddi olarak daha fazla tatmin olması nı sağlar. • Örgüt kültürü değişebilir. Organizasyonun iç ve dış çevresinde meydana gelen değişim zamanla örgüt kültürünün de değişmesine neden olur. Ancak zaman alır • Örgüt kültürü soyut bir kavramdır. Örgüt kültürü, organizasyonu bir arada tutan bir sistemdir. Gözle görülüp, elle tutulamaz, soyuttur. Ancak yansımaları görülebilir.
10.
I. Bireysel işlerle ilgili görev ve sorumlulukları belirlerII. Yer, amaç ve yöntemlerin belirlenmesinden oluşan bir süreçtir.III. Yapılacak işleri özelliklerine ve departmanlara göre bölerIV. Örgütsel kaynakları ayırır ve dağıtır.V. İşleri yapacak personelin belirlenmesi ve yetkilendirilmesi.Yukarıdaki örgütleme fonksiyonunu özelliklerinden hangileri kaynakların dağılımını sağlayan yapılar içerisindedir?
Doğru Cevap: "D" I, III, IV
Soru Açıklaması
I, III ve IV no'lu şıklarda örgütleme aşamasında gerçekleşen yapılacak işlerle alakalı görev ve sorumlulukların belirlenmesi, departmanlara bölünmesi ve oluşan kaynakların ayırıp dağıtılması süreci kaynakların dağılımı ile ilgilidir.
logo
İşletme Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi örgüt şemasının metin olarak açıklanmasıdır?
Doğru Cevap: "B" Örgüt el kitabı
Soru Açıklaması
12.
 • Organizasyon içinde herkesle iletişim kurulmamalı
 • Amaç ve planlar sürekli göz­den geçirilmeli
 • Etkili bir ödül sistemi oluşturulmalı
 • Temel amaçlar iyi anlaşılmalı
 • Yukarıdakilerden hangisi/hangileri etkili amaç belirleme ve planlama sürecindeki engelleri ortadan kaldırma yöntemlerindendir?

  Doğru Cevap: "E" II, III ve IV
  Soru Açıklaması

  Planlamaya yönelik engelleri ortadan kaldırmak bir başka ifade ile etkili planla­ma yapabilmek için temel amaçları anlamalı, organizasyon içinde herkesle iletişim kurmalı ve planlama sürecine katılmaları sağlanmalı, amaç ve planlar sürekli göz­den geçirilmeli ve güncellenmeli, etkili bir ödül sistemi oluşturulmalıdır.

  13.

  Sendika ve işveren arasında yapılan anlaşmalar hangi çatışma yöntemi stratejisine örnektir?

   

  Doğru Cevap: "B" Uzlaşma
  Soru Açıklaması

  Her iki tarafın da kendi çıkarlarından vazgeçerek ortak çıkarlar doğrultusunda birleşmesine uzlaşma denir.

  14.

  İşletmedeki gayri resmi sosyal temaslar, sohbetler, dedikodular ve rivayetler hangi iletişim türüne örnek gösterilebilir?

  Doğru Cevap: "D" Biçimsel olmayan iletişim
  Soru Açıklaması

  KOORDİNASYON VE İLETİŞİM

  Örgütsel İletişim

  Biçimsel Olmayan İletişim. Bilinmeyen ya da eksik kalan bilgilerin, biçimsel iletişim kanalları dışında ve işletmenin hiyerarşik emir komuta düzeyine bağlı olmadan, her düzeydeki söylenti ve dedikodu gibi yollarla aktarıldığı, söylenti zinciri olarak da adlandırılan iletişimdir. İşletmedeki gayri resmi gruplar, işlet­me dışındaki sosyal temaslar, gayri resmi kişisel sohbetler, dedikodu ve rivayetler biçimsel olmayan iletişimin örnekleridirler. Biçimsel olmayan iletişim, uygun za­manlarda ve gerektiği gibi kullanıldığında yönetimin kendi mesajlarını işletme içi ve dışına yayması için iyi bir araçtır (Mirze, 2010: s. 157).

  15.

  Hangi tür bölümlendirmede, bölümlerden her birinin yöneticisi ürüne ilişkin tüm eylemlerden sorumlu olacağı gibi, her bir bölüm ayrı ayrı tüm işlevlerin yerine getirilmesini üstlenmiş olacaktır?

  Doğru Cevap: "A" Ürün temelli bölümlendirme
  Soru Açıklaması

  Bu tür bölümlendirmede, bölümlerden her birinin yöneticisi ürüne ilişkin tüm eylemlerden sorumlu olacağı gibi, her bir bölüm ayrı ayrı tüm işlevlerin yerine getirilmesini üstlenmiş olacaktır.

  16.

  Bir örgütte veya fiziki çevrede meydana gelmiş olayları temsil eden, insanların anlayabileceği ve kullanabileceği şekle dönüştürülmemiş ham gerçekler ne olarak adlandırılır.

  Doğru Cevap: "C" Veri
  Soru Açıklaması

  Veri, bir örgütte veya fiziki çevrede meydana gelmiş olayları temsil eden, insanların anlayabileceği ve kullanabileceği şekle dönüştürülmemiş ham gerçeklerdir.

  17.

  Aşağıdakilerden hangisi performansı tekrar eski haline getirmek için alınan acil önlemleri ifade eder?

  Doğru Cevap: "D" Anlık düzeltici önlem
  Soru Açıklaması

  KONTROL SÜRECİ

  Düzeltici Önlemlerin Alınması

  Performans ile standartların karşılaştırılması sonucu ortaya çıkabilecek üç olasılık vardır:

  1) Eğer gösterilen performans ile standart arasında fark yoksa hiçbir şey yapıl­maz, 2) gerçekleşen performansın düzeltilmesi yönünde önlemler alınır,

  3) Standartlar gözden geçirilir. Şimdi son iki durumu biraz daha ayrıntılı ola­rak ele alalım.

  Gerçekleşen performansın düzeltilmesi. Performanstaki sapmanın kaynağı yetersiz faaliyette bulunma ise yöneticiler düzeltici önlem almak isteyecektir. Dü­zeltici önlemler arasında strateji, örgüt yapısı, ücret uygulamaları, ya da eğitim programlarında değişiklikler yapma; işlerin yeniden tanımlanması ya da kimi ça­lışanların işten çıkarılması, vb. vardır.

  Gerçekleşen performansı düzeltmek isteyen bir yönetici, düzeltici önlemin kapsamı hakkında da karar vermelidir: anlık bir düzeltici önlem mi yoksa temel düzeltici bir önlem mi alınacaktır? Anlık düzeltici önlem, performansı tekrar eski haline getirmek için alınan acil önlemleri ifade etmektedir.

  18.
  “Saptanan amaçlara ulaşmak için gerekli koşulların, fiziksel unsurların ve insan kaynaklarının uyumlu biçimde bir araya getirilmesi sürecine” ne ad verilir?
  Doğru Cevap: "D" Örgütleme
  Soru Açıklaması
  19.
  Yöneticinin özellikleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
  Doğru Cevap: "A" Kontrol eğilimlidir.
  Soru Açıklaması
  20.
  Başkalarını  amaçlara doğru yönlendirmek ve onlara iş yaptırabilmek için yöneticinin sahip olduğu hakka ne  ad verilir?
  Doğru Cevap: "C" Yetki
  Soru Açıklaması
  Örgüt çalışanlarını örgüt amaçları doğrultusunda harekete geçirme ve yönlendirebilmek için yöneticilerin sahip oldukları hakka yetki denilmektedir. Sorunun doğru yanıtı C seçeneğidir.
  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler