• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemleriyle sağlanabilecek başlıca değişimlerden değildir?

Doğru Cevap: "E" İş süreçlerinin sonlandırılması
Soru Açıklaması

Bilgi sistemleriyle sağlanabilecek başlıca değişimler, süreçlerin otomatikleştirilmesi, standart olarak yürütülen işlerin verimliliğinin artırılması, iş süreçlerinin analiz edilmesi, basitleştirilmesi ve yeniden tasarlanmasıdır. İş süreçlerinin sonlandırılması başlıca değişimlerden biri değildir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin öneminin artmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İş gücü devir oranının azalması
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetiminin öneminin giderek artmasının birçok nedeni vardır. Bu önemin artması genellikle işletmedeki olumsuzluklar ve yeni gelişmelere ayak uydurmakla alakalıdır. İş gücü devrinin azalması ise işletme için olumlu bir durumdur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin genel amaçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
4.

Kullanıcıların bilgi sistemini gerçek verilerle gerçek kullanıcı ortamında test etmelerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Beta testi
Soru Açıklaması

Kullanıcıların bilgi sistemlerini gerçek verilerle gerçek kullanıcı ortamında test etmelerine Beta testi denir.

5.

I. Adı Soyadı: Ünver Bayramlı

II. Doğum Tarihi: 09.11.1969

III. İşe Giriş Tarihi: 01.01.1994

IV. Öğrenim Düzeyi: Yüksek lisans

V. İşten Ayrılma Tarihi: 15.10.2018

Yukarıdaki kurumsal girdilerden  hangileri özlük enformasyona ait verilerdir?

Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması

Özlük enformasyonu: Ad soyad, doğum tarihi, TC kimlik, vergi numarası ve SSK sicil numarası, işe giriş bildirgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı ve evlilik cüzdanı fotokopileri ve ikametgâh belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durumuna ilişkin belgeler (tecil ya da tezkere) vb.

6.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Enformasyon
Soru Açıklaması

Bigi sisteminin bileşenleri; bilgisayar donanımı, yazılım, veri kaynakları, ağ teknolojileri ve insan biçimindedir.

7.

İş gücü devir oranının düşmesi

Hatalı üretimin azalması

Ürün niteliğinin yükselmesi

İşçi-işveren çatışmasının azalması

Devamsızlık oranın düşmesi

Yukarıdaki seçenekler hangi bilgi sistemlerinin olumlu sonuçlarındandır?

Doğru Cevap: "C" İnsan Kaynakları Bilgi sistemleri
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi yetenek yönetimi altında kullanılan uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İçerik yönetimi
Soru Açıklaması
İçerik yönetimi, eğitim ve geliştirme uygulaması içinde yer alır.
9.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan terime verilen addır?
Doğru Cevap: "B" Biyometri
Soru Açıklaması
Bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir. Örneğin; retina taraması, parmak izi taraması, el taraması, imza taraması vb.
10.
Stratejik yönetim düzeyinde aşağıdaki kararların hangisinin verilmesinde İKBS destek olmaktadır?
Doğru Cevap: "C" İnsan kaynaklarını nicelik ve nitelik olarak planlama
Soru Açıklaması
Stratejik yönetim düzeyinde İKBS, doğru insanı, doğru yerde ve zamanda bulundurma ve işletmeyi etkili kılma düşüncesiyle dış çevreyi de göz önüne alarak, rasyonel bir şekilde, insan kaynakları plan, politika ve stratejilerinin oluşturulmasına ilişkin yapılandırılmamış kararların verilmesini desteklemektedir.
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.

I. İşletme yöneticileriII. Dış denetçilerIII. HissedarlarIV. DevletV. İşletme çalışanlarıFinansal muhasebenin temel amaçları kapsamında yukarıda verilen kişi ya da kurumlardan hangilerine faydalı finansal bilgi sağlanmalıdır?

Doğru Cevap: "E" II, III, IV
Soru Açıklaması

Finansal muhasebenin temel amaçları kapsamında devlet, hissedarlar, kredi verenler vb. işletme dışı bilgi kullanıcılarına faydalı bilgiler sağlanmalıdır. İşletme çalışanları ve işletme yöneticileri işletme içi bilgi kullanıcılarıdır.

12.

Kalite kontrol sistemlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Büyük maliyetlere yol açan hatalı ürün üretimini engellemek
Soru Açıklaması

Kalite kontrol sistemlerinin temel amacı büyük maliyetlere ve kayıplara yok açan hatalı ürün üretimini engellemektir.

13.

Üretim kaynaklarının, üretim hızının arttırılmasına yönelik olarak bir hat doğrultusunda dizilmesini öngören yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ürüne göre yerleşim
Soru Açıklaması

Ürüne göre yerleşim düzeni, üretim kaynaklarının, üretim hızının arttırılmasına yönelik olarak bir hat doğrultusunda dizilmesini öngörür. Ürüne göre yerleşim montaj hattı olarak da bilinir ve üretilen ürünler ve parçalar bir taşıcıyı bant üzerinde sabit konumlu makine ya da personelin önünden akar.

14.

İşletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgili olan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Finans Fonksiyonu
Soru Açıklaması

işletmelerde finans fonksiyonu, işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgilidir. İşletmenin nakit, hisse senedi, tahvil gibi finansal varlıklara yapmış olduğu yatırımlarından maksimum getiriyi sağlayabilmesi için, bu varlıkların yönetiminden finans fonksiyonu sorumludur.

15.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Satış bölgelerine ait istatistik özetleri
Soru Açıklaması

Dosya tasarımı, amaçların belirlenmesi, işletme misyon ve strateji ifadesinin oluşturulması ile girdi ve çıktıların tasarımı pazarlama bilgi sisteminin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biridir.

16.
Aşağıdaki işlemlerden hangisi harcama döngüsünde yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Tahsilatın yapılması
Soru Açıklaması
Harcama döngüsü, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin sipariş edilmesi, siparişlerin kontrolü, teslim alınması, depolanması, alışa ilişkin faturaların doğruluğunun onaylanması, harcamaların doğru bir şekilde kaydedilmesi, borç hesaplarının izlenmesi, yapılan ödemelerin onaylanmış faturalarla ilgili olmasının sağlanması, nakit ödemelerinin doğru şekilde kaydedilmesi, edinilen mal ya da hizmetlerle ilgili tüm belgelerin ve raporların hazırlanması işlemlerini kapsar.
17.

“En güçlü rakiplerimiz kimlerdir?” sorusu aşağıdakilerden hangisine ilişkin sorudur?

Doğru Cevap: "A" Pazara ilişkin sorular
Soru Açıklaması

“En güçlü rakiplerimiz kimlerdir?” sorusu pazara ilişkin bir sorudur çünkü pazardaki rakiplerimizi tanımamızı ve ona göre enformasyon elde etmemizi sağlar.

18.
Aşağıdakilerden hangisi finans bilgi sistemlerinin odaklandığı karar alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yasaların zorunlu kıldığı raporların oluşturulması
Soru Açıklaması
Finans bilgi sistemleri; bütçelerin organize edilmesine, nakit akışlarının yönetilmesine, yatırımların analizine, finansman işlemlerine ilişkin faiz ödemelerinin azaltıllmasına ve faiz gelirlerinin artırılması kararlarına odaklanır.
19.

Bir hesap döneminde gerçekleşen nakit girdi ve çıkışlarını, kaynakları, kullanım yerleriyle birlikte gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Nakit Akım Tablosu
Soru Açıklaması

Bir hesap döneminde gerçekleşen nakit girdi ve çıkışlarını, kaynakları, kullanım yerleriyle birlikte gösteren tablodur. Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı, nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder.

20.

“İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik kararlara enformasyon sağlamak üzere, bütünleşik bir sistem olan  ….. tasarlanmıştır.” cümlesindeki boş bırakılan yere en uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları bilgi sistemi
Soru Açıklaması

İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik bir çalışma olmasından dolayı insan kaynakları bilgi sistemi yukarıdaki cümle için en uygun kavramdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler