• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
Pazarlama Bilgi Sistemi, pazarlama karar alıcılarının gerekli analizleri yapmak, karar almada kullanmak üzere elverişli enformasyonu elde edip düzenleyerek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak temel amacıyla tasarlanmış bir sistemdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi PBS için yanlış bir ifadedir?
Doğru Cevap: "E" PBS karar alma eyleminden ziyade operasyonel yönetime katkı sağlar.
Soru Açıklaması

PBS operasyonel yönetimden ziyade, karar alma eylemine vurgu yapar. Doğru cevap E'dir.

2.

I. Enformasyon gereksinimini saptama, II. İçsel verilerin elde edilmesi, III. Pazarlama istihbaratı IV. Pazarlama araştırmasıEnformasyon doğru biçimde ve doğru zamanda hazır olması için PBS tasarımı hangi sırayla olmalıdır?

Doğru Cevap: "C" I-II-III-IV
Soru Açıklaması

PBS ilk olarak enformasyon ihtiyaçlarının saptanması için tüm kullanıcılarla bağlantı kurar. Daha sonra, işletme içi veri tabanları, pazarlama istihbarat sistemi ve pazarlama araştırması aracılığıyla ihtiyaç duyulan enformasyonu sağlamak üzere, pazarlama çevresi bileşenleriyle etkileşime geçer. Son olarak PBS, müşteri iç görüleri geliştirme, pazarlama kararları alma, müşteri ilişkilerini yöneterek enformasyon analizi ve kullanımında karar alıcılara destek olur.

3.

I. BluetoothII. Ultra Geniş BantIII. Wi-FiIV. Oyun konsoluV. Akıllı telefonYukarıdaki seçeneklerden hangileri kısa mesafe kablosuz ağlara örnektir?

Doğru Cevap: "A" I-II
Soru Açıklaması

Kısa mesafe kablosuz ağlar, bir aygıtın diğer bir aygıta bağlanmasını sağlayan, bu aygıtları kullananların rahatlıkla hareket etmelerine olanak sağlayan, yaklaşık 30 m civarında etkili olan ağlardır. Bluetooth, Ultra Geniş Bant (UWB: Ultra-Wideband), Yakın Alan İletişimi (NFC: Near-Field Communications) ağları, kısa mesafe kablosuz alanlara örnek verilebilir. Orta mesafe kablosuz ağlar kablosuz yerel alan ağları (WLAN) olarak bilinirler. En yaygın kullanıma sahip orta mesafe kablosuz ağ türü kablosuz bağlantı alanıdır (Wi-Fi: Wireless Fidelity). Wi-fi ağları kişisel bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu, el terminali, kişisel medya oynatıcısı gibi mobil aygıtların ağa bağlanmasında yaygın olarak kullanılır.

4.

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan kalite kontrol araçlarından değildir? 

Doğru Cevap: "E" Sebep akış diyagramı
Soru Açıklaması

En yaygın kullanılan kalite kontrol araçları sıralanmıştır.• Neden sonuç diyagramı (balık kılçığı diyagramı),• Kontrol çizelgesi,• Kontrol grafiği,• Histogram,• Pareto grafiği,• Serpilme Diyagramı,• Tabakalama analizi (akış diyagramı).

5.

“En güçlü rakiplerimiz kimlerdir?” sorusu aşağıdakilerden hangisine ilişkin sorudur?

Doğru Cevap: "A" Pazara ilişkin sorular
Soru Açıklaması

“En güçlü rakiplerimiz kimlerdir?” sorusu pazara ilişkin bir sorudur çünkü pazardaki rakiplerimizi tanımamızı ve ona göre enformasyon elde etmemizi sağlar.

6.
Ülkemizde muhasebe mesleği ile ilgili olarak hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "D" YMM, SM gibi bir işletmenin defterlerini tutarlar.
Soru Açıklaması
YMM, SM' nin yaptığı faaliyetleri yapmazlar. Örneğin YMM'ler işletmenin defterlerini tutamazlar.
7.

Aşağıdakilerden hangisi "Malzeme İhtiyaç Planlaması"nı ifade eder?

Doğru Cevap: "A" MRP
Soru Açıklaması

MRP: Malzeme ihtiyaç planlaması

MRP II: İmalat Kaynak Planlaması

CAD: Bilgisayar Destekli Tasarım

CAE: Bilgisayar Destekli Mühendislik

TZY: Tedarik zinciri yönetimi

8.

Eğitim alanların öğrenme düzeylerinin test edilmesine ilişkin yetenek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Katılımcının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Katılımcının değerlendirilmesi uygulaması, eğitim alanların öğrenme düzeylerinin test edilmesine ilişkindir. Eğitim ve geliştirme programlarına katılan iş görenlerin eğitim sonrasındaki performanslarına ilişkin değerlendirme kayıtları da sistem içerisinde depolanacağı için, eğitimin etkililiğinin değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.

9.

Aşağıdaki işlemlerden hangisi bir Pazarlama Bilgi Sisteminin Veri İşleme (Süreç) öğelerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Karar Destek Sistemleri
Soru Açıklaması

Dersimizin kitabında Sayfa 105’deki Şekil 5.1: bir PBS’in Genel Görünümü’ne göre Karar Destek Sistemleri Pazarlama Bilgi Sisteminin Veri İşleme (Süreç) öğelerinden biridir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

10.

Bir bilgi sisteminin işleyiş sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

Doğru Cevap: "E" Girdiler – İşleme Süreçleri - Çıktılar
Soru Açıklaması

Sayfa 182 şekil 8.2 de görebileceğimiz üzere Muhasebe işlemlerinin çoğu, girdi işleme çıktı şeklinde ifade edilen, üç aşamalı bir süreçte işlenir ham veriler, girdi olarak kabul edilir. Sistemde gerçekleştirilen süreçler yardımıyla veri işleme gerçekleşir ve çıktı olarak anlamlı bilgiler elde edilir. Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe verisinin elde edilmesi, gelecekteki kullanımlar için saklanması ve son kullanıcılar için bilgiye dönüştürülmesi ile ilgili bileşenlerden oluşan bir bütün olarak tanımlanabilir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.

Aşağıdakilerden hangisi enformasyona ulaşmadaki güçlüklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yeterli miktarda enformasyonun olması
Soru Açıklaması

Pazarlamada karar almak için enformasyona ihtiyaç duyulur. Pek çok işletmede enformasyona ulaşımın güç olduğu bilinmektedir. Ancak yeterli miktarda enformasyonun olması bir güçlük değil bir kolaylıktır.

12.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans bilgi sistemindeki işlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Hasılat süreçleri, sistemler ve kontrol işlemleri
Soru Açıklaması
Hasılat süreçleri, sistemler ve kontrol işlemleri; muhasebe ve finans bilgi sistemindeki süreçler kapsamındadır. Diğer seçenekler ise muhasebe ve finans bilgi sistemindeki işlemlerdir.
13.
İKBS’nin alt sistemi olan eğitim ve geliştirme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İlave personele ihtiyaç duyulduğunda eğitimin gerekliliği ortaya çıkar.
Soru Açıklaması
İlave personele ihtiyaç duyulup duyulmaması insan kaynakları planlamasının konusudur.
14.
I. Az sayıda ancak yüksek nitelikli pahalı iş gücü ihtiyacının artması II.Motivasyon yetersizliği III.Küreselleşme IV.Hatalı üretimin artması V.İşçi işveren çatışmasının azalması Yukarıda verilen ifadelerden hangileri insan kaynakları yönetiminin öneminin artmasının nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "D" I-I-III
Soru Açıklaması
Az sayıda ancak nitelikli ve pahalı iş gücünün artması ile insan kaynakları maliyeti de artmaktadır. Küreselleşme ile birlikte işletmelerin faaliyetleri, mülkiyetleri, pazarları ve üretimleri açısından sınırları genişlemektedir. Ayrıca iş gücünün yeterince motive olamaması insan kaynakları yönetiminin önemini artırmaktadır.
15.

Anadolu Üniversitesi’nin çalışanları için tasarladığı;

kişiye özel enformasyonun (kişi enformasyonu, laboratuvar arşiv enformasyonu, izinler, görevlendirmeler, vs.) yanı sıra çalışanları ilgilendiren duyurular (rektörlük duyuruları, kampüs haritası, hava durumu, saat, telefon rehberi vs) genel enformasyonun yer verildiği hizmete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Portal
Soru Açıklaması

Blog, internet kullanıcılarının, kendi istediklerini serbestçe yazdıkları ve bunları diğer kullanıcılarla paylafltıkları günlük benzeri bir platformdur. Kısaca, internette günlük tutmak şeklinde de tanımlanabilir. Wiki’ler, herkesin üzerinde istediği düzenlemeleri yapmasına izin verilen ya da birden fazla yazarın katkısıyla oluşturulmuş bilgi sayfaları topluluğudur. Yaygın örneği Wikipedia’dır. Rapor; ‹KBS, eğitim ve geliştirmeyle ilgili farklı analiz türlerinin kullanılmasına ve rapor türlerinin üretilmesine imkan tanır. Bu raporlar, farklı işletme düzeyi yöneticilerine farklı biçimlerde ulaştırılır. İçerik yönetimi, sayısal enformasyonun bütününü oluşturma, yayınlama, düzenleme, paylaşma, depolama ve raporlama süreçlerini içerir. Bu süreçleri kolaylaştırmak üzere veritabanı altyapısı üzerine kurulan sistemlere, içerik Yönetim Sistemleri denir. Portal, pek çok içeriği bir arada bulunduran internet siteleridir. Burada canlı haberler, söyleşi odaları, elektronik posta, alışveriş, çeşitli rehberler gibi birçok bölüm aynı anda yer alabilmektedir.

16.

Eğitim alanların öğrenme düzeylerinin test edilmesine ilişkin yetenek aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Katılımcının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Katılımcının değerlendirilmesi uygulaması, eğitim alanların öğrenme düzeylerinin test edilmesine ilişkindir. Eğitim ve geliştirme programlarına katılan iş görenlerin eğitim sonrasındaki performanslarına ilişkin değerlendirme kayıtları da sistem içerisinde depolanacağı için, eğitimin etkililiğinin değerlendirilmesi de söz konusu olabilecektir.

17.

Amaç belirleme

Kendi kendini değerlendirme

360 derece değerlendirme

Yukarıdaki seçenekler İKBS içinde hangi uygulamalar içinde değerlendirilir?

Doğru Cevap: "A" Performans yönetimi
Soru Açıklaması

Performans yönetimi: İKBS içinde performans yönetimi uygulamaları olarak amaç belirleme, kendi kendini değerlendirme, yöneticiler tarafından yapılan performans değerlendirmeleri, 360 derece değerlendirme ve performansa dayalı ücretlendirme yer almaktadır.

18.

I. İnsan

II. İşletme

III. Bilgisayar

Yukarıdakilerden hangileri sistem özelliği gösteren varlıklar arasında sayılabilir?

Doğru Cevap: "E" I-II-III
Soru Açıklaması

sistem kavramı kendisiyle birlikte doğrudan kullanılmasa da insan, işletme, bilgisayar da sistem özelliği gösteren varlıklardır. 

19.
Aşağıdakilerden hangisi harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Satışlar işleme sistemi
Soru Açıklaması
Harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemler; * Satın Alma ve Borçlar Sistemi * Nakit Ödemeler Sistemi *Bordrolama Sistemi *Sabit Kıymetler Sistemi
20.

Aşağıdakilerden hangisi büyük bir işletmedeki tipik bir muhasebe ve finans bilgi sisteminin, sistem- hizmet verilen grup eşleşmesinde doğrudur?

Doğru Cevap: "C" Alacaklar - Operasyonel yönetim
Soru Açıklaması

Kitabın 185. Sayfasında da görebileceğimiz üzere o, büyük bir işletmedeki tipik bir muhasebe ve finans bilgi sisteminin, bazı alt sistemler tablolaştırılacak olursa; alacaklar sisteminin hizmet verdiği grup operasyonel yönetim; bütçelemenin orta kademe yönetim, kar planlaması ise üst kademe yönetimine hizmet verir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler