• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 4

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
1.
İşletmedeki finans yöneticilerine gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Finans bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Finans bilgi sistemi, işletmedeki finans yöneticilerine, gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bir sistemdir.
2.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasının oluşturduğu olumlu sonuçlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Devamsızlık oranının artması
Soru Açıklaması
İnsan kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması devamsızlık oranının düşmesini sağlayacaktır.
3.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasıyla ortaya çıkan olumlu sonuçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Maliyetlerin artması
Soru Açıklaması

İnsan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması olumlu sonuçlar doğurmalıdır. Maliyetlerin artması ise olumsuz bir durumdur.

4.

Mektup, makale, kitap ve diğer metin belgelerini bilgisayar kullanarak yazmalarını, düzeltmelerini ve gözden geçirmelerini sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Kelime işlemciler
Soru Açıklaması

Mektup, makale, kitap ve diğer metin belgelerini bilgisayar kullanarak yazmalarını, düzeltmelerini ve gözden geçirmelerini sağlayan genel amaçlı uygulama yazılımlarına kelime işlemciler denir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tarafından kontrol edilen yarı bağımsız iş istasyonlarını tanımlayan esnek imalat sistemleridir?

Doğru Cevap: "A" FMS
Soru Açıklaması

Esnek imalat sistemleri (Flexible Manufacturing Ssytem – FMS) bilgisayar tarafından kontrol edilen yarı bağımsız iş istasyonlarıdır. Kısaltması FMS olarak gösterilir.

6.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel sistemin kurulduğu alternatif sistem kurma yaklaşımıdır?
Doğru Cevap: "C" Prototipleme
Soru Açıklaması
7.

Aşağıdakilerden hangisi esnek imalat sistemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Bilgisayarlı Sayısal Kontrollü Tezgâh
Soru Açıklaması

Esnek imalat Sistemleri:

CAM: Bilgisayar Destekli imalat - GT: Gurup Teknolojisi benzer parçaların gruplanarak işlendiği ve hazırlık sürelerinden ve malzeme taşınma sürelerinden tasarruf sağlayan imalat teknolojisidir.

CAPP: Bilgisayar Destekli Süreç Planlama ürün mühendisliği üretim süreci tasarımıyla üretim planları arasındaki bağlantıyı sağlar. CAPP muhtemelen karmaşık ve çoklu üretim ortamlarında süreç planlarını düzenleyerek işlem ve maliyetleri en aza indirecek optimizasyonu gerçekleştiren yazılımlardır.

CNC: Bilgisayarlı Sayısal Kontrollü Tezgâh.  Otomatik Veri Toplama: Barkod, RFID ve diğer teknolojiler yardımıyla üretim sürecinden otomatik bilgi toplama faaliyetidir. Bu sayede üretim sürecinde anlık bilgilere ulaşılabilmekte ve parçaların yönlendirilmesi sağlanabilmektedir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama enformasyon veri tabanından elde edilen raporlarda yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Kurumsal hazırlıkların yapılması
Soru Açıklaması
Pazarlama enformasyon veri tabanından elde edilen raporlarda; Müşterilerle ilgili istatistik özetleri, Satış bölgelerine ait istatistik özetleri, Uluslararası rekabet özetleri, endüstri rekabet özetleri,
9.

Ürün ya da hizmetin, tedarikçiden müşteriye kadar ulaştırılması sürecinde sistemin planlanması ve yönetilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Tedarik zinciri yönetimi (TZY)
Soru Açıklaması

Tedarik zinciri yönetimi (TZY), ürün ya da hizmetin tedarikçiden müşteriye ulaştırılması sürecinde örgüt, işgücü, teknoloji, faaliyet ve kaynaklardan oluşan sistemin planlanması ve yönetilmesi anlamına gelmektedir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi eğitim ve geliştirme ile ilgili yeteneklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Yedekleme Planlama
Soru Açıklaması

Eğitim ve geliştirme uygulamasıyla ilgili yetenekler; Kayıt, Ders kataloğu, Bir eğitmen eşliğinde yapılan eğitim uygulamalarını programlama, Eğitimi finansal olarak destekleme, izleme, içerik yönetimi, Katılımcının değerlendirilmesi, iş birliği, Raporlardır.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 4
11.
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ortamdan yararlanmanın geleneksel eğitim yöntemlerine göre sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Katılımcının değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
Verilen enformasyonun kolaylıkla güncellenmesi, fırsat eşitliği sağlaması, mekan kısıtlılığından bağımsız olması ve maliyet tasarrufu sağlaması elektronik ortamdan yararlanmanın geleneksel eğitim yöntemlerine göre sağladığı üstünlüklerden bazılarıdır.
12.
Bir PBS'nin başarılı olabilmesi ve enformasyona erişim imkanı tanıyarak değer yaratabilmesi için analiz gerektiren konulardan hangisi " Ürün Analizi" ile ilgilidir?
Doğru Cevap: "C" Rakiplere kıyasla ürün farklılıklarının sorgulanması
Soru Açıklaması
Ürün analizi; Rakiplere kıyasla ürün farklılıklarının sorgulanması, Herbir ürün dizisi için harcama türlerinin belirlenerek hesaplanması, Müşterileregöre yeni ürün satışlarının hesaplanması, Ürün fiyatlama politikalarının satışlar üzerindeki etkisinin ölçülmesi
13.
Aşağıdakilerin hangisinde bireyin ölçülebilir ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kan taraması
Soru Açıklaması
Kan taraması
14.
Aşağıdakilerden hangisi PBS'nin genel görünümü içerisinde İşletme İçi-Kurumsal girdiler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Reklam faaliyetleri
Soru Açıklaması
PBS'nin genel görünümü içerisinde İşletme İçi-Kurumsal girdiler ; Satış kayıtları, telepazarlama kayıtları, promosyon karşılıkları,alacak hesapları,fiyatlama standartları,stok kayıtlar
15.

Son okuduğunuz kitabın adı nedir?

Bize güçlü ve zayıf yönlerinizi söyler misiniz?

Hobileriniz nelerdir?

Kendinize kimi örnek alırsınız?

Gelecekle ilgili ne tür hedefleriniz var?

Yukarıdaki sorular işe alma sürecinin hangi aşamasında yer alan bilgilerdir?

Doğru Cevap: "B" Mülakat
Soru Açıklaması

İş gücü planlama: İKBS, insan sayısı, personel giderlerinin planlanması ve analizini gerçekleştirir. Kurum geliştirme stratejilerine, yetenek ihtiyaçlarına dayanan uzun vadeli insan kaynakları planlarını modelleme yeteneklerine sahiptir. Mülakat: Mülakat saatinin çizelgelenmesi, mülakatın yapılacağı yere karar verilmesi, mülakat mantığının düzenlenmesi, mülakatın gerçekleştirilip görüşmeci tarafından sonlandırılması ve son olarak mülakat geri bildiriminin kaydedilmesi gibi faaliyetleri içerir. Önerilen adaylar ya da kişisel başvurular, iş gören talebinde bulunan bölümce bir ön mülakata tabi tutulur. Mülakat sonuçları, yönetimin erişimine imkan verecek şekilde sisteme girilir.

Seçme: Mülakat sonuçlarına dayanarak adayların seçilmesidir. Aday inceleme sistemi, önceden tanımlanmış belirli ölçütlere dayalı niteliksel özetlere göre, başvurular arasında eleme yapar. Kişilerin özgeçmişleri ve seçim sürecinde gerekli olan tüm belgeleri aday enformasyonu olarak İKBS’nde depolanır. Aday işe kabul edildiğinde bu enformasyon, pozisyon durumu dışında aynen korunur. Dolayısıyla işe kabul edilenlerle ilgili enformasyonun sisteme tekrar girilmesi gerekmez.

İş teklifi: Son iş teklifinin adaylara yapıldığı aşamadır. İKBS, tüm belgeler hazır olacak bir biçimde, teklif oluşturma sürecini hızla gerçekleştirir. Tüm süreleri ve

şartları ifade eden önceden tanımlanmış bir şablonla iş teklifini yapabilir. İşe alma ve İşe alıştırma: En fazla verimlilikle yeni işe almaları ifade eden süreçtir.

Bu süreç, iş teklifiyle başlar, İK, sosyal yardımlar, bordro kayıtları, olanaklar, ekipman tahsisi, kimlik kartları ve kurum oryantasyonu gibi çeşitli faaliyetleri içerir. İKBS, yeni çalışanların işe alma sürecindeki bir sonraki adıma otomatik olarak yönlendirilmesi için iş akışlarını otomatikleştirebilir.

16.
Pazarlama bilgi sisteminde aşağıdakilerden hangisi çevresel girdidir?
Doğru Cevap: "E" Reklam maliyetleri
Soru Açıklaması

PBS'de reklam maliyetleri çevresel girdidir. Doğru cevap E'dir.

17.
Pazarlama bilgi sisteminin tasarımının ilk adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İşletme misyon ve stratejisi ifadesinin oluşturulması
Soru Açıklaması

Pazarlama bilgi sistemi tasarımı sırasında ilk yapılması gereken; İşletme misyon ve stratejisinin oluşturulmasıdır. Doğru cevap A'dır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi esnek imalat sistemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "A" Bilgisayarlı Sayısal Kontrollü Tezgâh
Soru Açıklaması

Esnek imalat Sistemleri: CAM: Bilgisayar Destekli imalat - GT: Gurup Teknolojisi benzer parçaların gruplanarak işlendiği ve hazırlık sürelerinden ve malzeme taşınma sürelerinden tasarruf sağlayan imalat teknolojisidir.CAPP: Bilgisayar Destekli Süreç Planlama ürün mühendisliği üretim süreci tasarımıyla üretim planları arasındaki bağlantıyı sağlar. CAPP muhtemelen karmaşık ve çoklu üretim ortamlarında süreç planlarını düzenleyerek işlem ve maliyetleri en aza indirecek optimizasyonu gerçekleştiren yazılımlardır. CNC: Bilgisayarlı Sayısal Kontrollü Tezgâh. Otomatik Veri Toplama: Barkod, RFID ve diğer teknolojiler yardımıyla üretim sürecinden otomatik bilgi toplama faaliyetidir. Bu sayede üretim sürecinde anlık bilgilere ulaşılabilmekte ve parçaların yönlendirilmesi sağlanabilmektedir.

19.

Bir işletmenin yönetilmesi için gerekli olan işletme içi finansal bilgileri sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yönetsel Raporlama Sistemi
Soru Açıklaması

Yönetsel raporlama sistemi, bir işletmenin yönetilmesi için gerekli olan işletme içi finansal bilgileri sağlar ve işletme içi kullanım amacıyla özel amaçlı raporlar üretilmesini gerçekleştirir. Yönetsel raporlama sistemi, iç bilgi kullanıcılarına yönelik karar alma süreci için gerekli olan sorumluluk raporları, bütçeler, sapma analizi ve özel amaçlı çeşitli raporları üreten bir alt sistemdir.

20.

Personel ihtiyaçlarının analizi aşağıdaki işletme bilgi sistemlerinden hangisine ait bir konudur?

Doğru Cevap: "D" İnsan kaynakları yönetimi
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetimi, ücret analizi, beceri envanteri, personel ihtiyaç tahmini gibi konularla alakalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler