• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 3

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
1.

İnsan Kaynakları yöneticilerin insan kaynakları yönetimine ilişkin karar almada ihtiyaç duydukları enformasyonlar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal girdiler – Çevresel girdiler
Soru Açıklaması

İK yöneticileri, İK yönetimine ilişkin faaliyetlerle ilgili kararların alınmasında ve fonksiyonların yerine getirilmesinde çeşitli enformasyonlara ihtiyaç duyarlar. Bu enformasyonlar kurumsal ve çevresel olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

2.

Hiyerarşik yapı göz önüne alınmadan farklı hiyerarşik düzeyde yer alan birimler ya da işgörenler arasında gerçekleşen iletişim biçimi hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çapraz iletişim
Soru Açıklaması

Hiyerarşik yapı göz önüne alınmadan farklı hiyerarşik düzeyde yer alan birimler ya da işgörenler arasında gerçekleşen iletişim biçimine çapraz iletişim adı verilir. Doğru cevap C'dir.

3.

I. ERPII. MRP III. MRP IIYukarıdaki planlama sistemlerini geniş kapsamlıdan dar kapsamlıya doğru sıralanırsa doğru sıra aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "E" I-III-II
Soru Açıklaması

İşletme bilgi sistemlerinin temelinde MRP sistemleri yer alır. MRP II, MRP’ye ek olarak üretim kaynaklarının planlama faaliyetlerini de gerçekleştirir. ERP ise bu faaliyetleri tüm işletmeyi kapsayacak genişlikte gerçekleştirir.

4.

Ürün yöneticisine marka bağlılığı ve marka değiştirme açısından müşteri davranışları konusunda fikir veren model olarak da tanımlanabilen model aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Marka değiştirme modeli
Soru Açıklaması

Marka değiştirme modeli, ürün yöneticisine marka bağlılığı ve marka değiştirme açısından müşteri davranışları konusunda fikir veren modeli anlatmaktadır.

5.

 Üretim sisteminde kullanılan yazılım modüllerinden olan FEA ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Sonlu Elemanlar Analizi
Soru Açıklaması

Ürün geliştirme ve üretim sistemi tasarlamada kullanılabilecek birçok yazılım ve donanım geliştirilmiştir. Ürünün fiziksel tasarımı genel olarak bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided Design - CAD) olarak adlandırılan yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilir. Tasarımcının elle oluşturduğu ilk taslaklar bir grafik tablet, kamera ya da tarayıcı kullanılarak CAD yazılımlarına aktarılır. CAD yazılımları ürünlerin sayısal ortamda tasarlanmalarına olanak sağlayacak bilgisayar destekli mühendislik (Computer Aided Engineering - CAE), sonlu elemanlar analizi (Finite Element Analysis - FEA), bilgisayar destekli imalat (Computer Aided Manufacturing - CAM) gibi yazılım modüllerini de içerirler.

6.

Aşağıdakilerden hangisi İK yöneticilerin yönetime ilişkin ihtiyaç duyduğu çevresel enformasyonlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" İş gücü piyasasına ilişkin enformasyon
Soru Açıklaması

İş gücü piyasasına ilişkin enformasyon çevresel girdidir. İş gücünün yaş, cinsiyet, ırk, dil, yetenek ile ilgili analiz sonuçlarıdır. Diğer şıklarda verilen enformasyon ise kurumsal girdilerdir.

7.
Aşağıdakilerden hangisi harcama işlemleri döngüsünde yararlanılmayan bir alt sistemdir?
Doğru Cevap: "A" Maliyet Muhasebesi Sistemi
Soru Açıklaması
Harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemler; * Satın Alma ve Borçlar Sistemi * Nakit Ödemeler Sistemi * Bordrolama Sistemi * Sabit Kıymetler Sistemi biçiminde sıralanır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi "Tedarik Zinciri Yönetimi"ni ifade eder? 

Doğru Cevap: "E" TZY
Soru Açıklaması

MRP: Malzeme ihtiyaç planlaması

MRP II: İmalat Kaynak Planlaması

CAD: Bilgisayar Destekli Tasarım

CAE: Bilgisayar Destekli Mühendislik

TZY: Tedarik zinciri yönetimi

9.
Aşağıdakilerden hangisi sabit kıymetler sisteminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Faydası tükenen sabit kıymetlerin uygun bir şekilde depolanmasını sağlamak
Soru Açıklaması
Sabit Kıymetler Sisteminin amaçlarından biri faydası tükenen sabit kıymetlerin uygun bir şekilde depolanması değil kayıtlardan ve elden çıkartılmasını sağlamaktır.
10.
Aşağıdaki İKBS uygulamalarından hangisi çalışlanlara, açık işler için araştırma yapma, inceleme ve başvurma imkanı vermektedir?
Doğru Cevap: "C" Yedekleme planlaması
Soru Açıklaması
Yedekleme planlaması doğru cevap
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 3
11.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sistemlerini kapsayan alt sistemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama stratejisi sistemi
Soru Açıklaması

Pazarlama bilgi sistemleri; içsel raporlama sistemi, pazarlama istihbarat sistemi, pazarlama araştırma sistemi, pazarlama araştırma sistemi ve pazarlama karar destek sistemi kapsayan dört alt sistemden oluşmaktadır.

12.

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri hangi disiplinlerin birleşiminden oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe, finans ve bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri üç ayrı disiplin olan muhasebe, finans ve bilgi sistemlerinin ara kesitinde yer almaktadır. Dolayısıyla üç bileşenin bir araya gelmesi ile oluşacaktır.

13.
Finansal Raporlama Sistemi ve Yönetsel Raporlama Sistemleri için girdi kaynağını aşağıdakilerden hangisi oluşturur?
Doğru Cevap: "A" Büyük Defter
Soru Açıklaması
Kayıt işleme sisteminde harcama, hasılat ve üretim işlem döngüleri, dönem içinde gerçekleşen her bir olayın özel yevmiye defterlerindeki alt hesaplarda işlenmesini sağlar. Bu işlemlerin özetlenmiş toplamları, Büyük Defter sistemine aktarılır, Finansal Raporlama Sistemi ve Yönetsel Raporlama Sistemleri için girdi kaynağını oluşturur.
14.
İşletmelerin bilgi edinimi iç ve dış bilgi kaynaklarını kullanarak, çevresel değişimlere yönelik veri ve enformasyonun sağlanmasını, bu veri ve enformasyonu ortaya çıkarabilmek, bunlardan yeni bilgiler üretebilmek için çeşitli tekniklerin kullanılmasını içermektedir. Buna göre kapalı bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm hangi yolla yapılır?
Doğru Cevap: "A" Sosyalleştirme
Soru Açıklaması

Kapalı bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm; bireylerin, sahip olduğu kişisel bilgiyi, başka bireylerle paylaşması sürecidir. Bu paylaşım, gözlem, taklit ve uygulamayla gerçekleşir. Bu şekilde edinilen bilgi, bilgiyi alan kişinin kendi kapalı bilgilerine yenilerini eklemesi biçiminde olup, kapalı bilgi yeni bir kapalı bilgiye dönüşmüş olur. Bu süreç sosyalleştirme olarak adlandırılmaktadır.

15.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi bilgi sistemlerinin kurulma ya da yenileme nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Sistem yenilemenin zorunlu olması
Soru Açıklaması
16.
İşletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının gözlendiği, döneme ait net kar ya da zararı gösteren finansal tabloya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gelir tablosu
Soru Açıklaması
Gelir tablosu işletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarınn özetlendiği finansal tablodur. Gelir tablosunda işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kâr, gider, zarar unsurları yer alır ve işletmenin döneme ait net kâr ya da zarar büyüklüğünü gösterir.
17.

Kelimeler, rakamlar, bilimsel formüller, çeşitli görsel-işitsel ya da benzer araçlarla ifade edilebilen bilgi türü hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Açık bilgi
Soru Açıklaması

Kitap, belge, rapor ve notlarda yer alan ya da işletmenin hizmet içi eğitim çalışmalarında oluşturulan bilgiler açık bilgi kapsamında değerlendirilir.

18.

I. ERPII. MRP III. MRP IIYukarıdaki planlama sistemlerini geniş kapsamlıdan dar kapsamlıya doğru sıralanırsa doğru sıra aşağıdakilerden hangisi olur?

Doğru Cevap: "E" I-III-II
Soru Açıklaması

İşletme bilgi sistemlerinin temelinde MRP sistemleri yer alır. MRP II, MRP’ye ek olarak üretim kaynaklarının planlama faaliyetlerini de gerçekleştirir. ERP ise bu faaliyetleri tüm işletmeyi kapsayacak genişlikte gerçekleştirir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar tarafından kontrol edilen yarı bağımsız iş istasyonlarını tanımlayan esnek imalat sistemleridir?

Doğru Cevap: "A" FMS
Soru Açıklaması

Esnek imalat sistemleri (Flexible Manufacturing Ssytem – FMS) bilgisayar tarafından kontrol edilen yarı bağımsız iş istasyonlarıdır. Kısaltması FMS olarak gösterilir.

20.

Personel ihtiyaçlarının analizi aşağıdaki işletme bilgi sistemlerinden hangisine ait bir konudur?

Doğru Cevap: "D" İnsan kaynakları yönetimi
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetimi, ücret analizi, beceri envanteri, personel ihtiyaç tahmini gibi konularla alakalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler