• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 20

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
1.

Geçmiş dönmelerdeki eğilimlere, Pazar potansiyeline, kişisel psikolojik etkilere bağlı satış kestirimlerine dayalı enformasyonlar pazarlama araştırması ve analizi çeşitlerinden hangisini kapsamaktadır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Satış tahmin enformasyonu, geçmiş dönemlerdeki eğilimlere, Pazar potansiyeline, kişisel psikolojik etkilere, endüstriyel büyüme istatistiklerine, demografik değişkenlere ve benzeşim modellerine bağlı satış kestirimlerine dayalı enformasyonları konularını kapsamaktadır.

2.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetiminin öneminin artmasının nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İş gücü devir oranının azalması
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları yönetiminin öneminin giderek artmasının birçok nedeni vardır. Bu önemin artması genellikle işletmedeki olumsuzluklar ve yeni gelişmelere ayak uydurmakla alakalıdır. İş gücü devrinin azalması ise işletme için olumlu bir durumdur.

3.

Aşağıdakilerden hangisi yeni sisteme geçişte dönüşüm stratejilerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Zorunlu dönüşüm
Soru Açıklaması

Dönüşüm stratejileri eski sistemden vazgeçme derecelerine göre paralel dönüşüm, pilot dönüşüm, aşamalı dönüşüm ve doğrudan dönüşüm olmak üzere dört farklı şekilde gerçekleştirilir. Zorunlu dönüşüm ise bu stratejilerden biri değildir.

4.

Özellikle iş ve iş gören arasında uyumun sağlanması, bu çerçevede doğru seçim kararlarının verilebilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi amaçlarla yapılan enformasyon türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" İş Analizine İlişkin Enformasyon
Soru Açıklaması

İş analizine ilişkin enformasyon, özellikle iş ve iş gören arasında uyumun sağlanması, bu çerçevede doğru seçim kararlarının verilebilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi amaçlarla yapılan iş analizi sonuçlarıdır.

5.

Aşağıdakilerden hangisi bir PBS’nin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Rakiplerin saf dışı bırakılması
Soru Açıklaması

PBS’nin tasarlama ve yürütmeye yönelik altı adet temel adım vardır. Bunlar; işletmenin misyon ve strateji ifadesinin oluşturulması, amaçların belirlenmesi, kurumsal hazırlıkların yapılması, girdi ve çıktıların tasarımı, dosya tasarımı ve PBS’nin uygulanması ve test edilmesidir. Rakiplerin saf dışı bırakılması ise etik olmayan bir davranıştır.

6.

Bir hesap döneminde gerçekleşen nakit girdi ve çıkışlarını, kaynakları, kullanım yerleriyle birlikte gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Nakit Akım Tablosu
Soru Açıklaması

Bir hesap döneminde gerçekleşen nakit girdi ve çıkışlarını, kaynakları, kullanım yerleriyle birlikte gösteren tablodur. Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı, nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder.

7.

Üretim sisteminde kullanılan MRP ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "A" Malzeme İhtiyaç Planlaması
Soru Açıklaması

Malzeme ihtiyaç planlaması (Material Requirements Planning - MRP), üretim sürecinin yönetilmesi için kullanılan üretim planlama ve stok kontrol sistemidir.

8.

“Üst yönetim desteğinin alınması; İletişim (aşağıda belirtilenleri iletme); Eğitim; PBS’ni oluşturma ve yürütmede gerek duyulan finansal ve insan kaynaklarına yatırım.“ adımları bir PBS’nin tasarlama ve yürütmeye yönelik aşağıdaki temel adımlarından hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Kurumsal Hazırlıkların Yapılması
Soru Açıklaması

PBS uygulamalarında istenen kurumsal başarının elde edilebilmesi için aşağıda sıraladığımız adımların atılması gerekir:

  • Üst yönetim desteğinin alınması,
  • İletişim (aşağıda belirtilenleri iletme);

- PBS’nin amaç ve hedeşeri,

- PBS’nin gerekleri,

- PBS’nin üstünlükleri,

- PBS’nin karar alma yaklaşımlarında meydana getirdiği değişiklikler,

- PBS’nin kurum yapısı ve kültürü üzerindeki etkisi,

- PBS’inin unsurları,

- PBS’nin işletme çalışanları ve çevre üzerinde etkisi.

  • Eğitim;

- Kurum elemanlarında PBS ile ilgili endişeleri giderme,

- PBS’ni yürütme (kullanma),

- PBS’nde yenilikler.

  • PBS’ni oluşturma ve yürütmede gerek duyulan finansal ve insan kaynakları- na yatırım.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama Bilgi Sisteminin tasarım ve uygulamasında izlenecek adımlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Endüstriyel çevre tasarımı,
Soru Açıklaması
10.

Ürün ya da hizmetin, tedarikçiden müşteriye kadar ulaştırılması sürecinde sistemin planlanması ve yönetilmesi aşağıdaki kavramlardan hangisini tanımlamaktadır?

Doğru Cevap: "A" Tedarik zinciri yönetimi (TZY)
Soru Açıklaması

Tedarik zinciri yönetimi (TZY), ürün ya da hizmetin tedarikçiden müşteriye ulaştırılması sürecinde örgüt, işgücü, teknoloji, faaliyet ve kaynaklardan oluşan sistemin planlanması ve yönetilmesi anlamına gelmektedir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 20
11.
İnsan kaynaklarına ilişkin karar süreçlerinde başarılı olmak için aşağıdaki enformasyondan hangisine gerek duyulmaz?
Doğru Cevap: "A" Ürün enformasyonu
Soru Açıklaması
Ürün enformasyonu insan kaynakları ile ilgili değil üretim fonksiyonu ile ilgili bir konudur.
12.

Bilgi teknolojilerinin en temel iki bileşeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Donanım ve yazılım
Soru Açıklaması

Bilgi teknolojisi, bir organizasyonun bilgi ve bilgi süreçleri ihtiyaçlarını destekleyen bireylerin kullandığı her türlü bilgisayara dayalı araçlar olarak tanımlanır ve en temel bileşenleri donanım ve yazılımdır.

13.

I. İş teklifi II. İş gücü tahmini III. Görüşme IV. Adayın teminiİşe alma sürecinde yukarıdaki adımlar hangi sıraya göre uygulanır?

Doğru Cevap: "D" II-IV-III-I
Soru Açıklaması

İşe alma sürecinin adımları; iş gücü tahmini, yeni pozisyonlar yaratma, adayın temini, inceleme uygulama izleme, görüşme, seçme, iş teklifi, işe alım ve işe alıştırma şeklindedir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi  "Bilgisayarlı Sayısal Kontrollü Tezgâh"ı ifade eder?

Doğru Cevap: "A" CNC
Soru Açıklaması

CAM: Bilgisayar Destekli imalatGT: Gurup Teknolojisi benzer parçaların gruplanarak işlendiği ve hazırlıksürelerinden ve malzeme taşınma sürelerinden tasarruf sağlayan imalatteknolojisidir.CAPP: Bilgisayar Destekli Süreç Planlama ürün mühendisliği üretim sürecitasarımıyla üretim planları arasındaki bağlantıyı sağlar. CAPP muhtemelenkarmaşık ve çoklu üretim ortamlarında süreç planlarını düzenleyerek işlemve maliyetleri en aza indirecek optimizasyonu gerçeklefltiren yazılımlardır.CNC: Bilgisayarlı Sayısal Kontrollü Tezgâh.

MPS: Ana Üretim Program› (Master Production Plan - MPS) iflletmeninhangi ürünü hangi miktarda ve hangi tarihte üretece¤ini gösteren planlaraverilen isimdir.

15.

Pazarlama karar alıcılarının gerekli analizleri yapmak, karar almada kullanmak üzere elverişli enformasyonu elde edip düzenleyerek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak temel amacıyla tasarlanmış bir sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama Bilgi Sistemi
Soru Açıklaması

PBS, pazarlama karar alıcılarının gerekli analizleri yapmak, karar almada kullanmak üzere elverişli enformasyonu elde edip düzenleyerek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak temel amacıyla tasarlanmış bir sistemdir.

16.
Muhasebe ve finans bilgi sistemleri aşağıda verilen hangi disiplinlerin ara kesitinde yer alır? I- Muhasebe II- Finans III- Yönetim IV- Karar V-Bilgi Sistemleri
Doğru Cevap: "B" I-II-III
Soru Açıklaması
Muhasebe ve finans bilgi sistemleri üç ayrı disiplin olan muhasebe, finans ve bilgi sistemlerinin ara kesitinde yer almaktadır.
17.

Kayıt

Ders kataloğu

İzleme

İş birliği

Raporlar

Yukarıdaki seçenekler İKBS’nin hangi uygulamaları içinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Eğitim ve Geliştirme
Soru Açıklaması

-

18.

Hangisi bilgisayarlı sayısal kontrollü tezgâhların İngilizcesinin kısaltmasıdır? 

Doğru Cevap: "E" CNC
Soru Açıklaması

Bilgisayar kontrollü makine ve teçhizat:

- Bilgisayarlı saysal kontrollü tezgâhlar (CNC)

- Robotik ve otomatik taşıma sistemleri

- Otomatik rehberli araçlar (AGV)

- Otomatik depolama ve boşaltma sistemi (ASRS)

- Çizelgeleme ve üretim kontrol yazılımları

19.
İşletmelerin amaçlarını gerçekleştirmek, bir ürün ya da hizmet üretmek için düzenlenen, koordine edilen faaliyetlerden oluşan, birbirleriyle mantıksal olarak ilişkili görev ve davranışlar nasıl adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" İş Süreçleri
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi İKBS'nin çevresel girdilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" İş gücü piyasalarına ilişkin enformasyon
Soru Açıklaması
İş gücü piyasalarına ilişkin enformasyon doğru cevap
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler