• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 2

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
1.
Özellikle hissedarlar, kredi verenler, devlet kurumları gibi işletme dışı bilgi kullanıcıları işletmenin hangi büyüklükte bir işletme olduğunu öğrenmek isteğinde bu bilgiyi nereden sağlayabilirler ?
Doğru Cevap: "C" Büyük defter ve finansal raporlama sistemi
Soru Açıklaması
Özellikle hissedarlar, kredi verenler, devlet kurumları gibi işletme dışı bilgi kullanıcıları işletmenin hangi büyüklükte bir işletme olduğunu öğrenmek isteğinde büyük defter ve finansal raporlama sisteminden sağlayabilirler
2.

CIM sürecinde kullanılan ve bilgisayarlar tarafından kontrol edilen üretimdekullanılan araçlar kaç kısımda incelenebilir?

Doğru Cevap: "E" 3
Soru Açıklaması

CIM sürecinde kullanılan ve bilgisayarlar tarafından kontrol edilen üretimdekullanılan araçlar; sayısal kontrollü makinalar, endüstriyel robotlar ve otomatik taşıyıcılar olarak üç kısımda incelenebilir.

3.

Birçok tesis yerleşim türü kaç temel yerleşim türünden üretilmiştir?

Doğru Cevap: "C" 4
Soru Açıklaması
4.
Pazarlama karar alıcılarının gerekli analizleri yapmak, karar almada kullanmak üzere elverişli enformasyonu elde edip düzenleyerek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak temel amacıyla tasarlanmış sistemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama bilgi sistemleri
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi enformasyon kaynaklarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Devlet ilişkileri
Soru Açıklaması

Ticari dergiler, Pazar araştırmaları, enformasyon kaynak kitapları ve enformasyon aracıları işletme dışı kaynaklardandır.

6.

İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması

Bilanço, (finansal durum tablosu) işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablodur.

7.
Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirmede bir problemi analiz etme ve çözüm bulmada yer alan faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Alternatif sistem çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek
Soru Açıklaması
Bir problemi analiz etme ve çözüm bulma,aşağıdaki karşılıklı ilişkili faaliyetleri içermektedir: Sistem düşüncesini kullanarak bir problemin ya da olanağın var olduğunu kabul etmek ve tanımlamak. Alternatif sistem çözümleri geliştirmek ve değerlendirmek. İhtiyaçları en iyi karşılayan sistem çözümünü seçmek. Seçilen sistem çözümünü tasarlamak. Tasarlanmış olan sistem çözümünü başarılı bir şekilde uygulamak ve değerlendirmek.
8.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerden biridir?

Doğru Cevap: "C" Veri tutarlılığı
Soru Açıklaması

Veri tekrarının ve tutarsızlığının kontrol edilmesi, yetkisiz erişimin sınırlandırılması, programlama dilleriyle etkili iletişim platformunun oluşturulması,sonuç çıkarmaya elverişli olması, çok kullanıcılı ara yüz olması, veriler arasındaki karmaşık ilişkilerin tanımlanması, veri tutarlılığı ve yedekleme ve kontrol fonksiyonları bilgi sistemlerinde veritabanı yönetim sistemlerinin kullanılmasının sağlayacağı üstünlüklerdendir.

9.

Çalışanın yeteneklerini yöneticinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirerek kurumsal esnekliği sağlamak

Toplam kalite felsefesi çerçevesinde çalışanların karar süreçlerine  daha çok katkıda bulunmalarını sağlamak

Personel eğitimlerini, iş tanımlarına ve personelin yetkinlik beceri gereksinimlerine göre planlamak ve bütçelemek

Çalışanlara yönelik veri ve insan kaynakları

Faaliyetlerinin derlenmesiyle ilgili etkinliği geliştirmektir.

İnsan kaynakları planlaması, verilere erişilebilmesinden çok yönetsel algı ve sezgilere, daha üst seviyede enformasyona dayanmaktadır. Böylelikle İKBS yönetsel karar verme imkanı sağlamaktadır.

Yukarıda sıralanmış olan İKBS’nin amaçlarından hangileri yönetsel ve operasyonel amaçlardır?

Doğru Cevap: "E" IV-V
Soru Açıklaması

İKBS işletmelerde iki temel amaca hizmet etmektedir. Bunlar, yönetsel ve operasyonel etkililiklerdir. İlk amaç, çalışanlara yönelik veri ve insan kaynakları faaliyetlerinin derlenmesiyle ilgili etkinliği geliştirmektir. İnsan kaynakları faaliyetinin pek çoğunun otomatikleştirilmesiyle daha az kağıt kullanımı söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra, insan kaynakları faaliyetleri, daha etkin bir şekilde yerine getirilebilecektir. Diğer amaç, daha stratejik olup insan kaynakları planlamasıyla ilgilidir. İnsan kaynakları planlaması, verilere erişilebilmesinden çok yönetsel algı ve sezgilere, daha üst seviyede enformasyona dayanmaktadır. Böylelikle İKBS yönetsel karar verme imkanı da sağlamaktadır. I-II-III İKBS’nin genel amaçları arasındadır.

10.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kontrollü makine ve teçhizat sınıfına girmektedir?

Doğru Cevap: "C" Çizelgeleme Ve Üretim Kontrol Yazılımları
Soru Açıklaması

Bilgisayar kontrollü makine ve teçhizatlar; Bilgisayarlı sayısal kontrollü tezgâhlar (CNC), Robotik ve otomatik taşıma sistemleri, Otomatik rehberli araçlar (AGV), Otomatik depolama ve boşaltma sistemi (ASRS), Çizelgeleme ve üretim kontrol yazılımları.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 2
11.
Aşağıdakilerden hangisi işletme içi raporlama sistemi olarak da adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" İçsel veri sistemi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlaması içerisinde yer almaz ?
Doğru Cevap: "B" İşgücü yokluğuna çare bulur.
Soru Açıklaması
İşgücü yokluğuna çare bulur doğru cevap
13.

Gantt ve PERT teknikleri hangi fizibilite boyutunda kullanılan tekniklerdir?

Doğru Cevap: "C" Çizelgeleme fizibilitesi
Soru Açıklaması

Çizelgeleme fizibilitesi belirlemen zaman kısıtlarında sistemi yürütmenin mümkün olup olmayacağı ile ilgilidir. Bu amaçla Gannt ve PERT gibi teknikler çizelgeleme fizibilitesi kapsamında kullanılmaktadır.

14.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans aktivitelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Müşteri memnuniyeti
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans aktiviteleri aşağıdaki gibidir; Stok kontrolü, Maliyet muhasebesi, Bordrolama, Borçlar ve borçların ödenmesi, Alacaklar ve alacakların tahsili, Faturalama, Müşteri kredi onayları ve kredi koşulları, Sabit kıymet muhasebesi, Bankalara kredi başvuruları, Gayrimenkul vergi değerlendirmeleri, Hisse senedi ve portföy işlemleri, Finansal nakit akış raporları, işletme tahminleri, Banka hesapları mutabakatı, Büyük defter.

15.

I) Satın alma ve borçlar sistemiII) Kayıt işleme sistemiIII) Nakit ödemeler sistemiVerilenlerden hangileri harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemlerdendir?

Doğru Cevap: "B" I ve III
Soru Açıklaması

Harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemler gibi şöyle sıralanmaktadır:• Satın Alma ve Borçlar Sistemi,• Nakit Ödemeler Sistemi,• Bordrolama Sistemi,• Sabit Kıymetler Sistemi.

16.

Bilgisayarların bakımının yapılması, güvenliğinin sağlanması, iyileştirilmesi ve yedeklenmesi gibi amaçlar için tasarlanmış yazılımlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Sistem araçları
Soru Açıklaması

Bilgisayarların bakımının yapılması, güvenliğinin sağlanması, iyileştirilmesi ve yedeklenmesi gibi amaçlar için tasarlanmış yazılımlara sistem araçları ya da yardımcı yazılımlar adı verilir.

17.

Bir Pazarlama Bilgi Sisteminde Pazarlama Karar Destek Sistemi’nin sağlamış olduğu, Şirket Düzeyi karar alma konumundaki bir yöneticinin ihtiyaç duyduğu enformasyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kârlılığa katkıda bulunan iş türleri ya da birimleri; Ulusal ya da uluslararası pazarlara yönelik eğilimler
Soru Açıklaması

Dersin kitabının sayfa 115’deki Tablo 5.2: PBS’inde Her Stratejik Düzey İçin Farklı Pazarlama Enformasyon İhtiyacı’na göre “Kârlılığa katkıda bulunan iş türleri ya da birimleri; Ulusal ya da uluslar arası pazarlara yönelik eğilimler” bir Pazarlama Bilgi Sisteminde Pazarlama Karar Destek Sistemi’nin sağlamış olduğu, Şirket Düzeyi karar alma konumundaki bir yöneticinin ihtiyaç duyduğu enformasyondur.

18.

Aşağıdakilerden hangisi tesis yerleşim türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Fiyata Göre Yerleşim
Soru Açıklaması

Birçok tesis yerleşim türü, dört temel yerleşim türünden üretilmiştir. Bunlar sabit konumlu yerleşim, sürece göre yerleşim, ürüne göre yerleşim ve hücresel yerleşim düzenidir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi MRP II siteminin temel modüllerinden biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
20.
I. Marka değiştirme modeliII. Müşteri hesap durumlarıIII. Pazar araştırmasıIV. Varyans analizleriV. Satış görüşmeleriPazarlama Karar Destek Sistemleri, etkin karar almayı sağlamak üzere pazarlamayı ilgilendiren verileri toplayarak kapsamlı istatistiksel ve modelleme araçları kullanma ve elde edilen çıktıların uygun bir kullanıcı ara yüzle sunumunu içermektedir. Buna göre yukarıda yer alan maddeler incelendiğinde; hangileri pazarlama karar destek sistemi içerisinde kullanılan yöntem ve modellere örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "B" I ve IV
Soru Açıklaması
Marka değiştirme modeli ve varyans analizleri pazarlama karar destek sistemi içerisinde kullanılan yöntem ve modellere örnek olarak verilebilir. Müşteri hesap durumları ve satış görüşmeleri Pazarlama Raporlama Sistemleri, pazar araştırması ise pazarlama araştırma sistemleri için örnek olarak verilebilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler