• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 19

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
1.

Aşağıdakilerden hangisi ortak uygulama tasarımına başvurulabilecek durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin pazar araştırması yaptığı dönemlerde
Soru Açıklaması

İşletmenin pazar araştırması yaptığı dönemler, ortak uygulama tasarımına başvurulabilecek durumlardan biri değildir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletme içi enformasyon kaynaklarından biridir?

Doğru Cevap: "D" Devlet ilişkileri
Soru Açıklaması

Ticari dergiler, Pazar araştırmaları, enformasyon kaynak kitapları ve enformasyon aracıları işletme dışı kaynaklardandır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetlerini düşürmek için sağlanması gereken alt amaçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çalışma sürelerinin artırılması
Soru Açıklaması

Üretim maliyetlerini düşürmek için üretim hatlarının doğru dengelenmesi gerekmektedir. Çalışma sürelerinin artırılması üretim maliyetlerini azaltmaktan ziyade masrafları artıracaktır.

4.
Aşağıdakilerden hangisi İKBS'nin genel amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş kazalarını önlemek
Soru Açıklaması
İş kazalarını önlemek doğru cevap
5.
Muhasebe bilgi sistemi süreç işleme odaklı bir sistem olduğundan hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarına işletme hakkında bilgi verir. Aşağıdakilerden hangisi bu bağlamda muhasebe ve finans bilgi sisteminin alt sistemleridir ?
Doğru Cevap: "A" Kayıt işleme sistemi
Soru Açıklaması
Muhasebe bilgi sistemi süreç işleme odaklı bir sistem olduğundan hem işletme içi hem de işletme dışı bilgi kullanıcılarına işletme hakkında bilgi verir. Bunlar : Kayıt işleme sistemi, Büyük defter ve finansal raporlama sistemi ve yönetsel raporlama sistemidir.
6.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans bilgi sistemindeki süreçler ile alakalıdır?

Doğru Cevap: "D" Hasılat süreçleri, sistemler ve kontroller
Soru Açıklaması

Sayfa 190 Şekil 8.5 te görebileceğimiz üzere

Alış, iade ve nakit çıkışlarına ilişkin günlük işlemler Bordrolar ve ücret ile sabit kıymet alış işlemleri

İlk madde ve malzeme,

Yarı mamüllere ilişkin günlük işlemler

Muhasebe ve Finans Bilgi Sisteminde İşlemler grubunda yer almaktadır. ; Hasılat süreçleri, sistemler ve kontroller ise süreçler grubunda yer almaktadır.

7.
İşletme içi bilgi kullanıcıları olarak nitelendirilen işletme yöneticilerinin işletme hakkında daha ayrıntılı ve finansal bilgilerin yanı sıra finansal olmayan bilgilere de gereksinimlerinin olması seçeneklerden hangisinin temel amacıdır?
Doğru Cevap: "B" Yönetim Muhasebesi
Soru Açıklaması
Soru metnindeki açıklama muhasebe fonksiyonlarından yönetim muhasebesinin tanımını ve temel amacını içermektedir.
8.

Geçmiş dönmelerdeki eğilimlere, Pazar potansiyeline, kişisel psikolojik etkilere bağlı satış kestirimlerine dayalı enformasyonlar pazarlama araştırması ve analizi çeşitlerinden hangisini kapsamaktadır?

Doğru Cevap: "D" Satış tahmin enformasyonu
Soru Açıklaması

Satış tahmin enformasyonu, geçmiş dönemlerdeki eğilimlere, Pazar potansiyeline, kişisel psikolojik etkilere, endüstriyel büyüme istatistiklerine, demografik değişkenlere ve benzeşim modellerine bağlı satış kestirimlerine dayalı enformasyonları konularını kapsamaktadır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların gerçekleştirdiği görevlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Verinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Bilgisayarların hepsi gerçekleştirdikleri görevler, büyüklükleri, hızları ve yetenekleri farklı olmasına rağmen verinin alınması, komut ve verinin depolanması, verinin işlenmesi ve veri ya da enformasyonun elde edilmesi işlemlerini gerçekleştiren bir yapıya sahiptir.

10.
Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" Finansal planlama yapmak
Soru Açıklaması
Muhasebe ve finansal bilgi sisteminin amacı, finansal planlama ve finansman işlerine yardımcı olmaktır.
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 19
11.

Aşağıdakilerden hangisi İKBS’nin stratejik yönetim düzeyinde desteklediği İK sürecidir?

Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları planlaması
Soru Açıklaması

İKSB, işletmelerin İK süreçlerini stratejik, taktik ve operasyonel olmak üzere üç düzeyde desteklemektedir. Seçeneklerden yalnızca insan kaynakları planlaması stratejik yönetim düzeyi uygulamasıdır.

12.

İşletmenin amaçları doğrultusunda, belirli kurallar çerçevesinde gerçekleştirilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Biçimsel iletişim
Soru Açıklaması

Bilgi akışının hiyerarşik bir düzen içinde gerçekleştiği, resmi iletişim olarak da adlandırılan bu iletişim türü biçimsel iletişimdir.

13.

Ürün ya da hizmetin, tedarikçiden müşteriye kadar ulaştırılması sürecinde örgüt, işgücü, teknoloji, faaliyet ve kaynaklardan oluşan sistemin planlanması ve yönetilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Tedarik Zinciri Yönetimi
Soru Açıklaması

Tedarik zinciri yönetimi (TZY); ürün ya da hizmetin, tedarikçiden müşteriye kadar ulaştırılması sürecinde örgüt, işgücü, teknoloji, faaliyet ve kaynaklardan oluşan sistemin planlanması ve yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

14.
Bir işletmede, çok farklı türdeki bilginin üretilmesini ve dağıtımını sağlayan, işletmenin bütününü kapsayan muhasebe ve finans bilgi sistemi, aşağıdakilerden hangisine odaklı bir sistemdir.
Doğru Cevap: "C" Süreç ve işleme
Soru Açıklaması
Muhasebe ve finans bilgi sistemi, bir işletmede, çok farklı türdeki bilginin üretilmesini ve dağıtımını sağlayan, işletmenin bütününü kapsayan süreç ve işleme odaklı bir sistemdir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminde bütünleşmenin sağladığı yaralardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Zaman yönetimin sağlanması
Soru Açıklaması

PBS'ni sağladığı yararlar içinde zaman yönetiminin sağlanması yoktur.

16.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi müşteriler, rakipler ve pazarlama çevresindeki gelişmelerle ilgili erişilebilir yayınlanmış enformasyonun sistematik olarak toplanmasını ve analizini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Rekabetçi pazarlama istihbaratı
Soru Açıklaması

Pazarlama istihbarat sistemi, rakipler, pazarlama çevresindeki eğilimleri, değişikliklerle ilgili elde edilebilir enformasyonun sistematik olarak toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu bilgilerin elde edilmesine Rekabetçi pazarlama istihbaratı denir.

17.

Aşağıdakilerden hangisi PBS’nin ilk ve en önemli amacıdır?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama için rapor oluşturabilme yeterliliğinin sağlanması
Soru Açıklaması

PBS belli başlı birkaç temel amaç için geliştirilir ve bunlardan ilki ve en önemlisi pazarlayama ilişkin raporları sağlama yeteneği bulunan bir pazarlama enformasyon veri tabanının oluşturulmasıdır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi alternatif sistem kurma yaklaşımlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Uygulama yazılım paketleri
Soru Açıklaması

Alternatif sistem kurma yaklaşımları; geleneksel sistem geliştirme yaşam döngüsü, prototipleme, uygulama yazılım paketleri, son kullanıcı geliştirme, bilgisayar destekli yazılım mühendisliği ve nesne yönelimli yaklaşımlardan oluşmaktadır.

19.

İşletmedeki finans yöneticilerine, gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bir sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Finans Bilgi Sistemi
Soru Açıklaması

Finans bilgi sistemi, işletmedeki finans yöneticilerine, gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bir sistemdir.

20.
Müşteriler, rakipler ve pazarlama çevresindeki gelişmelerle ilgili erişilebilir yayınlanmış enformasyonun sistematik olarak toplanması ve analizini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Rekabetçi pazarlama istihbaratı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler