• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 18

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
1.

Aşağıdakilerden hangisi İK yöneticilerin yönetime ilişkin ihtiyaç duyduğu çevresel enformasyonlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" İş gücü piyasasına ilişkin enformasyon
Soru Açıklaması

İş gücü piyasasına ilişkin enformasyon çevresel girdidir. İş gücünün yaş, cinsiyet, ırk, dil, yetenek ile ilgili analiz sonuçlarıdır. Diğer şıklarda verilen enformasyon ise kurumsal girdilerdir.

2.
İşletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Finansal muhasebe
Soru Açıklaması
Finansal Muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri tanımlayan, kaydeden, sınıflandıran, özetleyen, analiz ve yoruma tabi tuttuktan sonra ilgili taraflara raporlayan bilgi sistemidir.
3.

Çeşitli enformasyonları toplayıp, bir rapor biçimine dönüştürmek hangi bilgi üretim sürecine örnektir?

Doğru Cevap: "C" Açık bilgiden açık bilgiye
Soru Açıklaması

Çeşitli enformasyonları toplayıp, bir rapor biçimine dönüştürmek açık bilgiden açık bilgiye örnektir.

4.
İşletmenin faaliyetlerini yerine getirebilmesinde gerekli olan hammadde ve malzeme, makine gibi üretim faktörlerinin edinilmesi aşağıdaki hangi döngünün ortaya çıkmasına yol açar?
Doğru Cevap: "A" Harcama döngüsü
Soru Açıklaması
İşletmenin faaliyetlerini yerine getirebilmesinde gerekli olan üretim faktörlerinin edinilmesi, işletmenin harcama yapmasına neden olacakt›r. Harcama döngüsü, ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin sipariş edilmesi, siparişlerin kontrolü, teslim alınması, depolanması, alışa ilişkin faturaların doğruluğunun onaylanması, harcamaların doğru bir şekilde kaydedilmesi, borç hesaplarının izlenmesi, yapılan ödemelerin onaylanmış faturalarla ilgili olmasının sağlanması, nakit ödemelerinin doğru şekilde kaydedilmesi, edinilen mal ya da hizmetlerle ilgili tüm belgelerin ve raporların hazırlanması işlemlerini kapsar.
5.

Ürün tasarımı ve bu ürünün üretilmesi için gerekli aracın, montaj hattının ya da sistemin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecine ………… demir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Doğru Cevap: "C" Ürün mühendisliği
Soru Açıklaması

Ürün mühendisliği, bir ürün fikrinin oluşturulmasından, ürünün, üretilip müşteriye teslimine kadar geçirdiği sürecin tasarlanması olarak tanımlanır.

6.

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri hangi disiplinlerin birleşiminden oluşmaktadır?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe, finans ve bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri üç ayrı disiplin olan muhasebe, finans ve bilgi sistemlerinin ara kesitinde yer almaktadır. Dolayısıyla üç bileşenin bir araya gelmesi ile oluşacaktır.

7.
Çalışanların çalışma saatini, işe devamlılığını, izinli ayrılmasını takip etmek adına günümüzde kullanılan otomatik sistemlere ne denir?
Doğru Cevap: "C" Biyometrik araçlar
Soru Açıklaması
Günümüzde delikli kartların yerini biyometrik mobil araçlar almıştır. Retina taraması, parmak izi, imza taraması gibi uygulamalar ile çalışanların yönetiminde yöneticilere yardımcı olan uygulamalardır.
8.

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri zaman açısından kaç farklı boyutta incelenebilir?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, zaman açısından, üç boyutlu bir sistem olarak nitelendirilebilir. Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, “geçmişe ait olaylara”, “halen yapılmakta olan faaliyetlere”, “plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek olaylara ya da gelinecek durumlara” ait bilgiler sağlar.

9.
İşlem döngüleriyle başlayan muhasebe sürecinin son adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Finansal raporlama
Soru Açıklaması
Finansal raporlama, işlem döngüleriyle başlayan muhasebe sürecinin son adımıdır.
10.
Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği araçlarından hangisi yapısal şemaları, kod üreteçlerini, program hata kontrolcülerini ve test verisi üreteçlerini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Program geliştirme araçları
Soru Açıklaması
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 18
11.
Sistemde bileşenleri birbirine bağlayan ve bütünleştiren öğe aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bileşenler arasındaki ilişki
Soru Açıklaması

Sistemde bileşenleri birbirine bağlayan ve bütünleştiren, sistemin bileşenleri arasında var olan ilişkilerdir.

12.
1.Satın alma ve borçlar sistemi2.Nakit ödemeler sistemi3.Bordrolama sistemi4.Sabit kıymetler sistemi5.Kayıt İşleme SistemiYukarıdakı bilgilere göre göre, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemlerin tümü verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 1-2-3-4
Soru Açıklaması
Harcama işlemleri döngüsünü çalıştıran alt sistemler şunlardır: • Satın Alma ve Borçlar Sistemi, • Nakit Ödemeler Sistemi, • Bordrolama Sistemi, • Sabit Kıymetler Sistemi.
13.
1. Serbest muhasebeci2. Serbest muhasebeci mali müşavir3. Yeminli mali müşavir4. DefterdarÜlkemizde muhasebe mesleği yukarıda belirtilen statülerden hangisinde gerçekleştirilir?
Doğru Cevap: "D" 1-2-3
Soru Açıklaması
Ülkemizde muhasebe mesleği; serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) ve yeminli mali müşavir (YMM) statüleriyle gerçekleştirilmektedir (3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu).
14.

Aşağıdakilerden hangisi yetenek ve performans yönetimi süreçlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Performansa dayalı ödeme
Soru Açıklaması

Yetenek Yönetimi ve Performans Yönetimi süreçleri yetenek değerlendirme, performans yönetimi, strateji, kariyer planlama, yedekleme planlamadır.

15.

Siparişler, fiyatlar, maliyetler, stok düzeyleri vb. gibi kayıtlardan elde edilen enformasyonun yer aldığı sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" İçsel kayıt sistemi
Soru Açıklaması

İşletme içi kayıt sistemi olarak da bilinen içsel kayıt sistemi, siparişler, fiyatlar, maliyetler, stok düzeyleri gibi kayıtlardan elde edilen enformasyonun yer aldığı sistemlerdir.

16.

I. Çalışanın yeteneklerini yöneticinin ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirerek kurumsal esnekliği sağlamak

II. Toplam kalite felsefesi çerçevesinde çalışanların karar süreçlerine  daha çok katkıda bulunmalarını sağlamak

III. Personel eğitimlerini, iş tanımlarına ve personelin yetkinlik beceri gereksinimlerine göre planlamak ve bütçelemek

IV. Çalışanlara yönelik veri ve insan kaynakları faaliyetlerinin derlenmesiyle ilgili etkinliği geliştirmektir.

V. İnsan kaynakları planlaması, verilere erişilebilmesinden çok yönetsel algı ve sezgilere, daha üst seviyede enformasyona dayanmaktadır. Böylelikle İKBS yönetsel karar verme imkanı sağlamaktadır.

Yukarıda sıralanmış olan İKBS’nin amaçlarından hangileri yönetsel ve operasyonel amaçlardır?

Doğru Cevap: "E" IV-V
Soru Açıklaması

İKBS işletmelerde iki temel amaca hizmet etmektedir. Bunlar, yönetsel ve operasyonel etkililiklerdir. İlk amaç, çalışanlara yönelik veri ve insan kaynakları faaliyetlerinin derlenmesiyle ilgili etkinliği geliştirmektir. İnsan kaynakları faaliyetinin pek çoğunun otomatikleştirilmesiyle daha az kağıt kullanımı söz konusu olacaktır. Bunun yanı sıra, insan kaynakları faaliyetleri, daha etkin bir şekilde yerine getirilebilecektir. Diğer amaç, daha stratejik olup insan kaynakları planlamasıyla ilgilidir. İnsan kaynakları planlaması, verilere erişilebilmesinden çok yönetsel algı ve sezgilere, daha üst seviyede enformasyona dayanmaktadır. Böylelikle İKBS yönetsel karar verme imkanı da sağlamaktadır. I-II-III İKBS’nin genel amaçları arasındadır.

17.

Dağıtıcıların ve müşteri hesaplarının yönetimi, satışların izlenmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu gibi faaliyetler pazarlama bilgi sisteminin temel alt sistemlerinden hangisi içinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Dağıtıcıların ve müşteri hesaplarının yönetimi, satışların izlenmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu gibi faaliyetler pazarlama bilgi sisteminin temel alt sistemlerinden pazarlama ve satış verimliliği ve destek sistemleri içerisinde yer almaktadır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sistemi tarafından yerine getirilen başlıca faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Aile planlaması
Soru Açıklaması

Aile planlaması işletmeden bağımsız olarak devlet yasaları ve bireylerin ilişkileri ile bağlantılı bir durumdur. Diğer seçenekler ise İKBS’nin faaliyetlerindendir.

19.

Hasılat işlemleri döngüsü ne zaman başlar?

Doğru Cevap: "C" Müşteriden siparişin alınması
Soru Açıklaması

Hasılat işlemleri döngüsü müşteriden siparişin alınması ile başlar. Sipariş hangi yolla alınırsa alınsın satış döngüsünü başlatan sipariş talepleri temel veri, müşterinin kendisi de veri kaynağıdır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Broşürler
Soru Açıklaması

Broşürler az sayfadan oluşan bol resimli işletmeyi tanıtma amacı güden yazılı iletişim araçlarıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler