• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 17

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
1.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kontrollü makine ve teçhizatlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" CNC
Soru Açıklaması

CAD, CAM, CAPP ve CAQ bilgisayar destekli tekniklerdir. CNC ise bilgisayar kontrollü makinelerdir.

2.

Ağ üzerinde, iletişim süresince uygulanacak kural ve veri biçimlerini düzenleyen standartlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Protokol
Soru Açıklaması

Protokol ağ üzerinde iletişim süresince uygulanacak kural ve veri biçimlerini düzenleyen standartlara verilen isimdir. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

3.
Muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin kapsamı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur ?
Doğru Cevap: "E" Bütçeleme işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmedir.
Soru Açıklaması
Finansal muhasebe işletmeye işletme içi ve dışı finans sağlar.Finansal muhasebe genel amaçlı finansal tablolar hazırlayarak işletme içi ve dışı bilgi kullanıcılarına bilgi sağlar.Maliyet muhasebesi işletmenin özellikle alış, işleme, dağıtım, satış aktiviteleriyle bağlantılı maliyetlerini kontrol eder.Yönetim muhasebesi kısa ve uzun dönemli bütçeler hazırlar.Bütçeleme işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmedir.
4.

Yoğun mühendislik faaliyetleri içeren ürün tasarımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması

Yoğun mühendislik faaliyetlerini içeren ürün tasarımında maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti, performans, güvenirlilik, fiziksel özellikler dikkate alınan ölçütlerdir.

5.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi çalışanların pazarlama faaliyetlerinin ve etkinliklerinin ve planlara göre performansının izlendiği pazarlama bilgi sisteminin temel alt sistemidir?
Doğru Cevap: "B" Pazarlama Kontrol Sistemleri
Soru Açıklaması
6.

Adı Soyadı: Ünver Bayramlı

Doğum Tarihi: 09.11.1969

İşe Giriş Tarihi: 01.01.1994

Öğrenim Düzeyi: Yüksek lisans

İşten Ayrılma Tarihi: 15.10.2018

Yukarıdaki kurumsal girdilerden hangileri özlük enformasyona ait verilerdir?

Doğru Cevap: "C" I-II-III
Soru Açıklaması

Özlük enformasyonu: Ad soyad, doğum tarihi, TC kimlik, vergi numarası ve SSK sicil numarası, işe giriş bildirgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı ve evlilik cüzdanı fotokopileri ve ikametgâh belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durumuna ilişkin belgeler (tecil ya da tezkere) vb.

7.

Yönetim muhasebesinin işletmenin özellikle alış, işleme, dağıtım ve satış aktiviteleriyle bağlantılı maliyetlerin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde yönetime yardımcı olan parçasına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Maliyet Muhasebesi
Soru Açıklaması

Genel muhasebe finansal muhasebenin diğer bir adıdır. Bütçeleme ve planlama ise yönetim muhasebesinde yöneticilerin yaptıkları etkinliklerdendir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan kalite kontrol araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Stok Grafiği
Soru Açıklaması

En yaygın kullanılan kalite kontrol araçları aşağıda sıralanmıştır. • Neden sonuç diyagramı (balık kılçığı diyagramı), • Kontrol çizelgesi, • Kontrol grafiği, • Histogram, • Pareto grafiği, • Serpilme Diyagramı, • Tabakalama analizi (akış diyagramı).

9.

Seçilen hedef pazarda tüketici gereksinimlerini tatmin için, belirlenen temel karar değişkenleri olarak da tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Pazarlama karması
Soru Açıklaması

Pazarlama karması, seçilen hedef pazarda tüketici gereksinimlerini tatmin için, belirlenen temel karar değişkenleri biçiminde ele alınabileceği gibi, işletmede kullanılan pazarlama değişkenlerinin türü ve miktarı olarak da tanımlanabilir.

10.
İşletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği finansal tabloya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gelir tablosu
Soru Açıklaması
İşletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği finansal tabloya gelir tablosu denir.
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 17
11.
Aşağıdakilerden hangisi bilançonun tanımını en iyi şekilde ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "E" İşletmenin belirli bir andaki varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablodur.
Soru Açıklaması
Bilanço, işletmenin belirli bir andaki varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablodur.
12.

Aşağıdakilerden hangisi alternatif sistem kurma yaklaşımlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Uygulama yazılım paketleri
Soru Açıklaması

Alternatif sistem kurma yaklaşımları; geleneksel sistem geliştirme yaşam döngüsü, prototipleme, uygulama yazılım paketleri, son kullanıcı geliştirme, bilgisayar destekli yazılım mühendisliği ve nesne yönelimli yaklaşımlardan oluşmaktadır.

13.
Üst kademe yönetimi muhasebe ve finans bilgi sistemini hangi amaçlar için kullanır?I- İşletmenin uzun dönemli yatırım hedeflerini belirlemek.II-Satıcılara yapılan ödemeleri takip etmekIII-İşletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek.IV-Fon hareketlerini izlemek.
Doğru Cevap: "C" I-III
Soru Açıklaması
Üst kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini, işletmenin uzun dönemli yatırım hedeflerini belirlemek ve işletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek için kullanır.
14.

Pazarlama kararlarının alınmasında kullanılmak üzere, enformasyonun düzenli ve planlı olarak toplanması, analizi ve sunulmasını sağlayan sisteme ………… demir.

Yukarıdaki cümlede boşlukla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama bilgi sistemi (PBS)
Soru Açıklaması

PBS, pazarlama karar alıcılarının gerekli analizleri yapmak, karar almada kullanmak üzere elverişli enformasyonu elde edip düzenleyerek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak temel amacıyla tasarlanmış sistemdir.

15.

Seçilen hedef pazarda tüketici gereksinimlerini tatmin için, belirlenen temel karar değişkenleri olarak da tanımlanabilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Pazarlama karması
Soru Açıklaması

Pazarlama karması, seçilen hedef pazarda tüketici gereksinimlerini tatmin için, belirlenen temel karar değişkenleri biçiminde ele alınabileceği gibi, işletmede kullanılan pazarlama değişkenlerinin türü ve miktarı olarak da tanımlanabilir.

16.
İşletmenin günlük operasyonlarını destekleyen ve finansal işlemlerin işlenmesi ile ilgilenen sisteme ne ad verilir ?
Doğru Cevap: "E" Kayıt İşleme Sistemi
Soru Açıklaması
Kayıt işleme Sistemi uygulamaları, işletmenin günlük operasyonlarını destekler ve finansal işlemlerin işlenmesiyle ilgilidir. Muhasebe bilgi sistemleri, malzeme ya da hizmet al›fllar›, ürünlerin satışı gibi rutin işletme işlemlerinin kayıtlarını, kayıt işleme sistemlerinden elde eder.
17.

Aşağıdakilerden hangisi enformasyona ulaşmadaki güçlüklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Yeterli miktarda enformasyonun olması
Soru Açıklaması

Pazarlamada karar almak için enformasyona ihtiyaç duyulur. Pek çok işletmede enformasyona ulaşımın güç olduğu bilinmektedir. Ancak yeterli miktarda enformasyonun olması bir güçlük değil bir kolaylıktır.

18.

Aşağıdaki kavramlardan hangisi müşteriler, rakipler ve pazarlama çevresindeki gelişmelerle ilgili erişilebilir yayınlanmış enformasyonun sistematik olarak toplanmasını ve analizini ifade etmektedir?

Doğru Cevap: "B" Rekabetçi pazarlama istihbaratı
Soru Açıklaması

Pazarlama istihbarat sistemi, rakipler, pazarlama çevresindeki eğilimleri, değişikliklerle ilgili elde edilebilir enformasyonun sistematik olarak toplanmasını ve analiz edilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu bilgilerin elde edilmesine Rekabetçi pazarlama istihbaratı denir.

19.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finansın kapsamına giren aktivitelerin işlem döngüleri arasındadır?

Doğru Cevap: "B" Harcama
Soru Açıklaması

İşletme aktiviteleri hammadde, malzeme, sabit kıymet varlıkları ve işgücünün sağlanmasıyla başlar. Sayfa 192 Şekil 8.7’den de görülebileceği gibi, bu varlıkların edinilebilmesi için, işletmeden, bu unsurları sağlayan taraflara doğru bir nakit çıkışı gerçekleşir. Ancak, alış işlemleri, bazen kredili olarak da yapılabilir. Kredili alış yapıldığında, varlık unsurlarının edinim tarihiyle nakit çıkışı arasında bir zaman farkı olacaktır. Bu nedenle sistem bakış açısıyla kredili alış işlemi iki yönlü- dür. Bir yönü işin fiziki tarafını (mal, hammadde gibi varlık unsurlarının gelmesini), diğer yönü de işin finansal tarafını (satıcıya ödeme yapılmasını) ifade eder.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar kontrollü makine ve teçhizatlardan değildir?

Doğru Cevap: "E" Bilgisayar destekli tasarım
Soru Açıklaması

Bilgisayar destekli teknikler;- Bilgisayar destekli tasarım (CAD),- Bilgisayar destekli imalat (CAM),- Bilgisayar destekli süreç planlaması (CAPP),- Bilgisayar destekli kalite güvence (CAQ).• Bilgisayar kontrollü makine ve teçhizat;- Bilgisayarlı sayısal kontrollü tezgâhlar (CNC),- Robotik ve otomatik taflama sistemleri,- Otomatik rehberli araçlar (AGV),- Otomatik depolama ve boşaltma sistemi (ASRS),- Çizelgeleme ve üretim kontrol yazılımları

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler