• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 16

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
1.

Bir Pazarlama Bilgi Sisteminde siparişler, fiyatlar, maliyetler, stok düzeyleri vb. gibi kayıtlardan elde edilen enformasyonun yer aldığı sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" İçsel kayıt sistemi
Soru Açıklaması

İçsel kayıt sistemi: İşletme içi kayıt sistemi olarak da tanınır. Siparişler, fiyatlar, maliyetler, stok düzeyleri vb. gibi kayıtlardan elde edilen enformasyonun yer aldığı sistemdir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

2.
Muhasebe bilgi sistemleri, malzeme ya da hizmet alışları, ürünlerin satışı gibi rutin işletme işlemlerinin kayıtlarını aşağıdakilerin hangisinden elde eder?
Doğru Cevap: "A" Kayıt işleme sistemlerinden
Soru Açıklaması
Muhasebe bilgi sistemleri, malzeme ya da hizmet alışları, ürünlerin satışı gibi rutin işletme işlemlerinin kayıtlarını kayıt işleme sistemlerinden elde eder.
3.
Kaydedilen bir kullanıcı mülakatının sonuçlarının tüm ekip üyeleri tarafından görülmesine olanak sağlamak gibi, sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim imkânı veren CASE aracı seçeneklerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "E" Metodoloji araçları
Soru Açıklaması

Sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim imkanı veren CASE araçları, metodoloji araçlarıdır. Doğru cevap E'dir.

4.

I. Yasal düzenlemeler

II. Rakiplerle ilgili enformasyon

III. İşten ayrılma enformasyonu

IV. İletişim enformasyonu

V. Sendika enformasyonu

Yukarıdaki enformasyonlardan hangileri kurumsal girdiler arasındadır?

Doğru Cevap: "D" III-IV-V
Soru Açıklaması
5.

Belirlenen zaman kısıtları içerisinde sistemi yürütmenin mümkün olup olmadığı üzerinden yürütülen fizibilite hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Çizelgeleme
Soru Açıklaması

Çizgileme fizibilitesi zaman kısıtları içerisinde sistemi yürütmenin mümkün olup olmadığını sorgular. Bu amaçla Gantt ve PERT gibi teknikler de kullanılır.

6.
Aşağıdakilerden hangisi bir PBS'nin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından değildir?
Doğru Cevap: "E" Ürün analizi
Soru Açıklaması
Bir PBS'nin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımları; İşletme misyon ve stratejisinin oluşturulması, Amaçların belirlenmesi, Girdi ve çıktıların tasarımı, Kurumsal hazırlıkların yapılması, Dosya tasarımı, PBS'nin uygulanmazsı ve tst edilmesi.
7.

Aşağıdakilerden hangisi en yaygın kullanılan kalite kontrol araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Stok Grafiği
Soru Açıklaması
8.

Üretim kaynaklarının, üretim hızının arttırılmasına yönelik olarak bir hat doğrultusunda dizilmesini öngören yerleşim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ürüne göre yerleşim
Soru Açıklaması

Ürüne göre yerleşim düzeni, üretim kaynaklarının, üretim hızının arttırılmasına yönelik olarak bir hat doğrultusunda dizilmesini öngörür. Ürüne göre yerleşim montaj hattı olarak da bilinir ve üretilen ürünler ve parçalar bir taşıcıyı bant üzerinde sabit konumlu makine ya da personelin önünden akar.

9.

Aşağıdakilerden hangisi üretim maliyetlerini düşürmek için sağlanması gereken alt amaçlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Çalışma sürelerinin artırılması
Soru Açıklaması

Üretim maliyetlerini düşürmek için üretim hatlarının doğru dengelenmesi gerekmektedir. Çalışma sürelerinin artırılması üretim maliyetlerini azaltmaktan ziyade masrafları artıracaktır.

10.
Muhasebe ve finans kapsamına giren faaliyetler fonksiyonlar temelinde değil de süreçler halinde gruplandığında aşağıdakilerden hangisi en doğru gruplamadır?
Doğru Cevap: "B" Hasılat işlemleri ya da satış işlemleri döngüsü
Soru Açıklaması
Hasılat işlemleri ya da satış işlemleri döngüsü doğru cevap.
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 16
11.

İşletmedeki finans yöneticilerine, gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bir sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Finans Bilgi Sistemi
Soru Açıklaması

Finans bilgi sistemi, işletmedeki finans yöneticilerine, gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bir sistemdir.

12.
Sistem yazılımları, bilgisayar sistemini ve onun enformasyon işleme faaliyetlerinidesteklemek ve yönetmek için geliştirilmiş programlardır. Buna göre sistem yönetim programları ile sistem geliştirme programları arasındaki temel fark aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sistem yönetim programları, bilgisayar sisteminin veri, ağ, yazılım ve donanım kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesine olanak verirken geliştirme programları uygulama yazılımlarının programlanmasını sağlayan ortamları sunarlar.
Soru Açıklaması
Sistem yazılımlarının işlevleri dikkate alındığında sistem yönetim programları ve sistem geliştirme programları olarak iki kategori halinde incelenebilir. Sistem yönetim programları, bilgisayar sisteminin veri, ağ, yazılım ve donanım kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılabilmesine olanak verir. Geliştirme programları ise uygulama yazılımlarının oluşturulmasını diğer bir deyişle uygulama yazılımlarının programlanmasını sağlayan ortamları sunarlar.
13.

Hangisi malzeme taşıma sürelerinden tasarruf sağlayan imalat teknolojisidir?

Doğru Cevap: "C" GT
Soru Açıklaması

GT: Gurup Teknolojisi benzer parçaların gruplanarak işlendiği ve hazırlıksürelerinden ve malzeme taşınma sürelerinden tasarruf sağlayan imalatteknolojisidir.

14.
Aşağıdaki İKBS içinde yer performans yönetimi uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Kariyer geliştirme planlaması
Soru Açıklaması
Kariyer geliştirme planlaması doğru cevap
15.
Etkin karar almayı sağlamak üzere pazarlamayı ilgilendiren verileri toplayarak kapsamlı istatistiksel ve modelleme araçları kullanma ve elde edilen çıktıların uygun bir kullanıcı ara yüzle sunumunu sağlayan pazarlama bilgi sisteminin alt sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pazarlama Karar Destek Sistemleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarına duyulan ihtiyacın nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Teknolojik alanlarda hızlı değişimlerin gözlenmesi
Soru Açıklaması
Teknolojik alanlarda hızlı değişimlerin gözlenmesi insan kaynaklarına duyulan ihtiyacın nedenlerinden biridir.
17.

Tedarik zinciri yönetimi sistemleri hammaddenin ürün haline gelmesinden müşteriye teslimine kadar ki iş süreçlerini gerçekleştirirler. “Ekonomik sipariş miktarı modeli” aşağıdaki süreçlerden hangisi için geliştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Stok yönetimi
Soru Açıklaması

Maliyetlerin en aza indirilmesi için stok yönetimi, her malzemeden ne zaman ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini belirlemeye çalışır. Bu kararın verilmesi için geliştirilen en bilindik model ekonomik sipariş miktarıdır.

18.
I. Planlama sistem araştırması II. Sistem analizi III. Sistem tasarımı IV. Son kullanıcı geliştirme V. Sistemi yürütme Yukarıdaki maddeler dikkate alındığında hangisinin sistem geliştirme faaliyetleri içerisinde yer almadığı söylenebilir?
Doğru Cevap: "E" Sadece IV
Soru Açıklaması
19.

Üretim sisteminde kullanılan ERP ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

Günümüzde büyük ölçekli işletmeler, işletme kaynak planlaması (Enterprise Resource Planning - ERP) sistemlerini kullanmaktadırlar. ERP bir işletmenin imalat, lojistik, dağıtım, muhasebe, finans ve insan kaynakları fonksiyonlarına ait bilgi sistemlerini, çoğu içsel iş süreçlerini otomatikleştiren ve birleştiren fonksiyonlar arası iş omurgası sunan bilgi sistemidir.

20.

Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı yönetim sistemlerinde işletmelerin farklı yönetim düzeylerinde ihtiyaç duyulan enformasyon ve verinin kullanıcıya iletilmesi için geliştirilmiş araç ve modüllerden değildir?

Doğru Cevap: "B" Program yazma
Soru Açıklaması

Program yazma veri tabanı yönetim sistemlerinin araç ve modüllerinden biri değildir. Program yazma sistem geliştirme programlarının bir alt dalıdır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler