• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 14

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
1.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bölümü stratejik düzeyinde yöneticinin pazarlama enformasyon ihtiyacıdır?
Doğru Cevap: "C" Talep analizleri
Soru Açıklaması

Talep analizleri;  pazarlama bölümü stratejik düzeyinde yöneticini pazarlama enformasyon ihtiyacıdır. Doğru cevap C'dir.

2.

I. LANII. MANIII. WANIV. VPNBir üniversite ya da işletmenin farklı yerel alan ağlarını birleştiren ağ yukarıdaki ağ çeşitlerinden hangisine/hangilerine örnektir?

Doğru Cevap: "B" Yalnızca II
Soru Açıklaması

Ağları tiplerine göre Yerel Alan Ağı (LAN-Local Area Network), Metropol Alan Ağı (MAN-Metropolitan Area Network) ve Geniş Alan Ağı (WAN-Wide Area Network) olmak üzere üçe ayırmak mümkündür. Yerel alan ağları, bir bina ya da bir grup bina ile sınırlı alanlarda iki ya da daha fazla bilgisayarı bağlamak için kablolu ya da kablosuz sinyallerin kullanıldığı bilgisayar ağlarıdır. Bir ev, ofis binası, okul genellikle tek bir yerel alan ağı içerir. Metropol alan ağları, yerel alan ağlarına göre daha büyük, geniş alan ağlarına göreyse daha küçük bir bölge ya da coğrafi alanın veri iletişimini sağlayan ağlardır. Bir üniversite ya da işletmenin farklı yerel alan ağlarını birleştiren ağlar, bu tür ağlara örnek verilebilir. Geniş alan ağlarıysa coğrafi olarak dağınık (bir ülke ya da kıtalar gibi) olan bölgelerde veri iletişimini sağlayan bilgisayar ağlarıdır. İnternet, bütün dünyaya yayılan bir geniş alan ağıdır. İşletme bilgi sistemlerinde kullanılan bir diğer ağ türü de sanal özel ağlardır (VPN- Virtual Private Network). VPN teknolojisi sayesinde bir işletmenin coğrafi olarak farklı noktadaki birim ya da paydaşları, internet gibi bir geniş alan ağı üzerinden güvenli olarak işletme ağına bağlanabilmektedirler. VPN sayesinde uzak noktadaki kullanıcılar, işletme yerel ağındaki kaynaklara kolayca ulaşabilmektedirler. Bu teknoloji, işletmenin mobil teknolojilerini kullanmada esneklik sağlarken iletişim maliyetlerini de düşürebilmektedir.

3.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans sisteminin alt sistemlerinden biridir?

Doğru Cevap: "C" Alacaklar
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans sisteminin alt sistemleri; alacaklar, bütçeleme, kâr planlamasıdır.

4.

Verilen seçeneklerin kaç tanesinde insan kaynakları yönetiminin öneminin artmasının nedenleri doğru ifade edilmiştir?

İş gücü ile ilgili maliyetlerin artması

Verimliliğin önem kazanması

Toplumsal, kültürel, yasal, eğitsel ve teknolojik alanlarda hızlı değişimlerin gözlenmesi

İş gücü devri, devamsızlık gibi göstergelerde artan olumsuzluklar

Motivasyon yetersizliği

Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
5.
İşlem döngüleri ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır ?
Doğru Cevap: "B" İşlem döngüleri işletmeden işletmeye farklılık gösterir.
Soru Açıklaması
Her türlü işletmede ortak olarak gerçekleşen işlemler işlem döngüleri olarak gruplandırılır. Bunlar; Harcama, Hasılat ve Üretim döngüleri şeklinde üçe ayrılır. Dolayısıyla işlem döngüleri her türlü işleme için ortaktır. işletmeden işletmeye farklılık göstermez.
6.
İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tabloya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bilanço
Soru Açıklaması
İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tabloya bilanço denir.
7.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Satış bölgelerine ait istatistik özetleri
Soru Açıklaması

Dosya tasarımı, amaçların belirlenmesi, işletme misyon ve strateji ifadesinin oluşturulması ile girdi ve çıktıların tasarımı pazarlama bilgi sisteminin tasarlama ve yürütmeye yönelik temel adımlarından biridir.

8.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin potansiyel çıktılarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Ürün satış özetleri
Soru Açıklaması
9.
İşletmelerin gereksinim duydukları fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan sağlanması ve sağlanan bu fonların en uygun alanlara yatırılarak yönetilmesi sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Finansal yönetim
Soru Açıklaması
Finansal yönetim, işletmelerin gereksinim duydukları fonların belirlenerek en uygun kaynaklardan sağlanması ve sağlanan bu fonların en uygun alanlara yatırılarak yönetilmesidir.
10.

Çalışanlara yapılacak ücret ve ikramiye ödemeleri ile ilgili muhasebe harcama işlemleri döngüsünün bir parçası olan siteme hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bordrolama sistemi
Soru Açıklaması

Çalışanlara yapılacak ücret ve diğer ödemeler, ücretlerden kesilen vergiler ve primler bordrolama sisteminin konusudur.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 14
11.

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sistemlerini kapsayan alt sistemlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama stratejisi sistemi
Soru Açıklaması

Pazarlama bilgi sistemleri; içsel raporlama sistemi, pazarlama istihbarat sistemi, pazarlama araştırma sistemi, pazarlama araştırma sistemi ve pazarlama karar destek sistemi kapsayan dört alt sistemden oluşmaktadır.

12.

İşletme aktiviteleri hammadde, malzeme, sabit kıymet varlıkları ve işgücünün sağlanmasıyla başlayan döngü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Harcama Döngüsü
Soru Açıklaması

Harcama Döngüsü, işletme aktiviteleri hammadde, malzeme, sabit kıymet varlıkları ve işgücünün sağlanmasıyla başlar. 

13.

İşletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Bütçeleme
Soru Açıklaması

Bütçeleme, işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmesidir. Bütçelemeyle planlama, birbirini tamamlayan iki işlev olarak bilinir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi işletme içi enformasyon kaynaklarına örnek olarak verilebilir?
Doğru Cevap: "D" Satış sipariş girişleri
Soru Açıklaması
15.
İşletmenin faaliyetlerini yerine getirebilmesinde gerekli olan hammadde ve malzeme, makine gibi üretim faktörlerinin edinilmesi aşağıdaki hangi döngünün ortaya çıkmasına yol açar?
Doğru Cevap: "D" Harcama döngüsü
Soru Açıklaması
Soru metni içindeki açıklama harcama döngüsünün açıklamasıdır.
16.

İşletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bilanço
Soru Açıklaması

Bilanço, (finansal durum tablosu) işletmenin belirli bir andaki finansal durumunu, yani varlıklarını ve kaynaklarını bir arada gösteren tablodur. Gelir tablosu, işletmenin bir döneme ait faaliyet sonuçlarının özetlendiği finansal tablodur. Gelir tablosunda işletmenin faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan tüm hasılat, gelir, kâr, gider, zarar unsurları yer alır ve işletmenin döneme ait net kâr ya da zarar büyüklüğünü gösterir. Nakit akım tablosu, bir hesap döneminde gerçekleşen nakit girdi ve çıkışlarını, kaynakları, kullanım yerleriyle birlikte gösteren tablodur. Nakit akım tablosunda yer alan nakit kavramı, nakit ve nakde eşdeğer kalemlerin toplamını ifade eder. Öz kaynaklarda değişim tablosu, bir hesap döneminde, öz kaynaklarda oluşan değişmeleri, nedenleriyle birlikte gösteren tablodur. Yönetsel raporlama sistemi, iç bilgi kullanıcılarına yönelik karar alma süreci için gerekli olan sorumluluk raporları, bütçeler, sapma analizi ve özel amaçlı çeşitli raporları üreten bir alt sistemdir.

17.

Hangisi yoğun mühendislik faaliyetlerini içeren ürün tasarımında dikkate alınan ölçütlerden birisi değildir?

Doğru Cevap: "C" Fiyat
Soru Açıklaması

Yoğun mühendislik faaliyetlerini içeren ürün tasarımında maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti, performans, güvenirlilik, fiziksel özellikler dikkate alınan ölçütlerdir.

18.

Aşağıdakilerden hangisi fizibilite çalışmasında önerilen sistem çözümü için dikkate alınması gereken fizibilite boyutu değildir?

Doğru Cevap: "E" Kültürel fizibilite
Soru Açıklaması

Fizibilite çalışmasında önerilen sistem çözümü için genellikle teknik, Operasyonel, çizelgeleme ve ekonomik olmak üzere dört fizibilite boyutunun dikkate alınması gerekmektedir. Kültürel fizibilite ise bunlara dâhil değildir.

19.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Pazarlama zaman yönetimi sistemi
Soru Açıklaması

Pazarlama zaman yönetimi sistemi PBS'nin bileşenlerinden değildir. Doğru cevap E'dir.

20.

Finansal tabloların hazırlanması hangi sistemde gerçekleşmektedir?

Doğru Cevap: "E" Büyük defter ve Finansal Raporlama Sistemi
Soru Açıklaması

Bilanço vb. gibi finansal tablolar büyük defter ve finansal raporlama sisteminde gerçekleşmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler