• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 13

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
1.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminde işletme içi-kurumsal bir girdidir?
Doğru Cevap: "C" Fiyatlama Standartları
Soru Açıklaması

Fiyatlama standartları işletme içi-kurumsal girdiler arasındadır. Doğru cevap C'dir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Halkla ilişkiler
Soru Açıklaması

Pazarlama, üretim, insan kaynakları ve muhasebe, işletme bilgi sistemlerini oluşturmaktadır.

3.

Yukarıdaki cümlede boşlukla gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama bilgi sistemi (PBS)
Soru Açıklaması

PBS, pazarlama karar alıcılarının gerekli analizleri yapmak, karar almada kullanmak üzere elverişli enformasyonu elde edip düzenleyerek, sağlıklı bilgi akışını sağlamak temel amacıyla tasarlanmış sistemdir.

4.
Finansal Muhasebe süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Geçici ve kesin mizan finansal muhasebe sürecinin çıktısını oluşturur.
Soru Açıklaması
Mizan finansal muhasebe sürecinin işleme kapsamındadır.
5.

Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin pazara ilişkin sorduğu sorulardan biri değildir?

Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması

Potansiyel müşterimiz kimdir sorusu, işletmenin müşterilere ilişkin sorduğu sorulardan biridir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi işletme dışı enformasyon kaynaklardandır?

Doğru Cevap: "C" Enformasyon aracıları
Soru Açıklaması

Satış sipariş girişleri, araştırma ve geliştirme, pazarlama ve satış, devlet ilişkileri işletme içi kaynaklardandır.

7.

Aşağıdakilerden hangisi Bilgisayar destekli tekniklerden değildir?

Doğru Cevap: "E" Bilgisayarlı sayısal kontrollü tezgâhlar
Soru Açıklaması

Bilgisayar destekli teknikler;- Bilgisayar destekli tasarım (CAD),- Bilgisayar destekli imalat (CAM),- Bilgisayar destekli süreç planlaması (CAPP),- Bilgisayar destekli kalite güvence (CAQ).• Bilgisayar kontrollü makine ve teçhizat;- Bilgisayarlı sayısal kontrollü tezgâhlar (CNC),- Robotik ve otomatik taflama sistemleri,- Otomatik rehberli araçlar (AGV),- Otomatik depolama ve boşaltma sistemi (ASRS),- Çizelgeleme ve üretim kontrol yazılımları

8.

Aşağıdakilerden hangisi üretim sürecinin girdilerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Hizmetler
Soru Açıklaması

GİRDİLER• Sermaye• Hammadde• Ekipman• Tesis• Malzeme• İşgücü• Bilgi• Zaman• Enerji

9.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları sistemindeki çevresel girdilerdendir?
Doğru Cevap: "A" İşgücü piyasasına ilişkin enformasyon
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları sistemindeki çevresel girdiler şunlardır: • İşgücü piyasasına ilişkin enformasyon • Yasal düzenlemeler • Rakiplerle ilgili enformasyon
10.
İşletmede gereksinim duyulan fonların tedarik edilmesi, uygun varlıklara aktarılması ve kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlayan bilgi sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Finans bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Finans bilgi sistemi, işletmede gereksinim duyulan fonların tedariğine, bu fonların uygun varl›klara yat›r›lmas›na, bunlar›n kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistemdir.
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 13
11.
Aşağıdakilerden hangisi Finansal Muhasebenin işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Finansal Muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri doğrular.
Soru Açıklaması
Finansal Muhasebe, işletmede gerçekleşen ve parayla ifade edilebilen finansal nitelikli işlemleri doğrular.
12.

Yasal düzenlemeler

Rakiplerle ilgili enformasyon

İşten ayrılma enformasyonu

İletişim enformasyonu

Sendika enformasyonu

Yukarıdaki enformasyonlardan hangileri kurumsal girdiler arasındadır?

Doğru Cevap: "D" III-IV-V
Soru Açıklaması

Çevresel Girdiler:• İş gücü piyasasına ilişkin enformasyon: İş gücünün yaş, cinsiyet, ırk, dil, din, milliyet, eğitim ve öğretim, yetenek, meslek itibariyle dağılımı, geleceğe yönelik değişim eğilimleriyle ilgili analiz sonuçları, benzer diğer işlerdeki ortalama ücret, çalışanların eğitim düzeyi, personel devir oranı, kaza sıklık oranı vb.• Yasal düzenlemeler: Özellikle insan kaynakları alanında karar vericileri sınırlandıran yasal zorunluluklara ilişkin enformasyon.• Rakiplerle ilgili enformasyon: Rakiplerin nicel ve nitel olarak iş gücüne ilişkin enformasyonu; açık pozisyonlarına ilişkin olarak iş unvanı, iş gerekleri, ücretdüzeyine ilişkin enformasyon vb. Kurumsal Girdiler• Özlük enformasyonu: Ad soyad, doğum tarihi, TC kimlik, vergi numarası ve SSK sicil numarası, işe giriş bildirgesi, fotoğraf, nüfus cüzdanı ve evlilik cüzdanı fotokopileri ve ikametgâh belgesi, adli sicil kaydı, askerlik durumuna ilişkin belgeler (tecil ya da tezkere) vb.• Personel tedarik ve seçimine ilişkin enformasyon: Hangi tedarik kaynaklarından ve hangi tedarik yöntemleri kullanılarak başvuruların sağlandığı, başvuru tarihi, görüşme tarihi ve görüşmeye ilişkin sonuçlar, test değerlemeleri, işe alma nedenleri vb.• İş deneyimine ilişkin enformasyon: Daha önce çalıştığı iş yerleri, bulunduğu pozisyonlar ve süreleriyle ilgili iş bilgisi ve yetenekler, önceki işyerinden (varsa) tavsiye mektubu vb.• İş analizine ilişkin enformasyon: Özellikle iş ve iş gören arasında uyumun sağlanması, bu çerçevede doğru seçim kararlarının verilebilmesi, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi gibi amaçlarla yapılan iş analizi sonuçları• Eğitim ve öğrenim durumuna ilişkin enformasyon: Öğrenim düzeyi, mezuniyet dereceleri, eğitim aldığı kurumlar, diploma, sertifika ve transkriptler vb.• Ücret enformasyonu: Mevcut ücreti, ücret tipi, iş kodu, özel kesintiler vb.• Performans değerlendirme enformasyonu: Değerlendirme dönemleri, puanları, raporları ve geri bildirim sonuçları, disiplin notları, özel ödüller vb.• Çalışma süresine ilişkin enformasyon: İşe başlama tarihi, işten ayrılma tarihi vb.• Çalışanların tutumlarına ilişkin enformasyon: İşe karşı tutumlar, iş tatmini endeksleri, işe bağlılık endeksleri, devamsızlık ve işe geç gelme durumları vb. • Sendika enformasyonu: Çalışanların sendika üyesi olup olmadıkları, üye olmaları halinde hangi sendikaya üye oldukları vb.• İletişim enformasyonu: Ev adresi ve telefonu, cep telefonu, e-posta adresi, acil durumlarda iletişim kurulabilecek kişilerin iletişim enformasyonu vb.• Sağlık ve kaza enformasyonu: Sağlık muayene kayıtları, kan grubu, hastane sevk tarihleri ve sonuçları, yaralanma nedenleri ve kayıtları, kayıp iş zamanı, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin enformasyon vb.•Pozisyon enformasyonu: İşin organizasyon hiyerarşisindeki yeri, pozisyon kodu vb.• Sosyal yardım ve yan ödemelere ilişkin enformasyon: Çalışanların aldığı sosyal yardım türleri ve parasal değerleri vb. • Diğer ücret dışı haklara ilişkin enformasyon: Yıllık izin süreleri ve yıllık iznin kullanım tarihleri, tatil izni, hastalık izni ve emeklilik planları vb.• İşten ayrılma enformasyonu: İşten ayrılma tarihi, ayrılma nedenleri vb.

13.

Yönetim muhasebesinin işletmenin özellikle alış, işleme, dağıtım ve satış aktiviteleriyle bağlantılı maliyetlerin ölçülmesi ve kontrol edilmesinde yönetime yardımcı olan parçasına ne ad verilmektedir?

Doğru Cevap: "D" Maliyet muhasebesi
Soru Açıklaması

Genel muhasebe finansal muhasebenin diğer bir adıdır. Bütçeleme ve planlama ise yönetim muhasebesinde yöneticilerin yaptıkları etkinliklerdendir.

14.
Aşağıdakilerden hangisi biyometri olarak adlandırılan otomatik sistemlerin kullanıldıkları alanlara bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" İmza taraması
Soru Açıklaması
Biyometri, bireyin ölçülebilir fiziksel ve davranışsal özelliklerini tanıyarak kimlik saptamak üzere geliştirilmiş otomatik sistemler için kullanılan bir terimdir. İmza taraması da buna örnek olarak verilebilir.
15.

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin sakıncaları arasında yer almaktadır?

Doğru Cevap: "D" Yüksek yazılım maliyetine sahip olması
Soru Açıklaması

Verinin tekrar edilmesi, verinin soyutlanması ve yedekleme ve kurtarma işlevlerinin sınırlı olması geleneksel dosya işleme sistemlerinin sakıncalarıdır. Yetkisiz erişimin sınırlandırılması ise veritabanı yönetim sisteminin üstünlükleri arasındadır. Veritabanı yönetim sistemleri getirdiği üstünlüklerin yanında yüksek yazılım maliyetlerine sahiptir. Doğru cevap D.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler