• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 12

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
1.

Aşağıdakilerden hangisi PBS’nin başarılı olabilmesi için analiz gerektiren konulardan biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Vergi analizi
Soru Açıklaması

Bir PBS’nin başarılı olabilmesi ve enformasyona erişim imkânı tanıyarak değer yaratabilmesi için analiz gerektiren konular Pazar planlaması, Pazar araştırması, Pazar analizi, müşteri analizi, ürün analizi olarak sıralanabilir. Vergi analizi ise bu konulardan biri değildir.

2.

Aşağıdakilerden hangisi PBS’nin bileşenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Dışsal veri sistemi
Soru Açıklaması

PBS’nin bileşenleri dört ana grupta incelenir. Bular içsel veri sistemi, pazarlama istihbarat sistemi, pazarlama araştırma sistemi ve pazarlama karar destek sistemidir. Dışsal veri sistemi PBS’nin bileşenlerinden biri değildir.

3.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Çalışanların işletme kültüründen bağımsız olarak hareket etmelerini sağlamak.
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları bilgi sistemi insan kaynaklarını verimli şekilde yönetmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda çalışanların işletme kültüründen bağımsız olabilmeleri söz konusu değildir.
4.

Ürün ya da hizmetin, tedarikçiden müşteriye kadar ulaştırılması sürecinde örgüt, işgücü, teknoloji, faaliyet ve kaynaklardan oluşan sistemin planlanması ve yönetilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Tedarik Zinciri Yönetimi
Soru Açıklaması

Tedarik zinciri yönetimi (TZY); ürün ya da hizmetin, tedarikçiden müşteriye kadar ulaştırılması sürecinde örgüt, işgücü, teknoloji, faaliyet ve kaynaklardan oluşan sistemin planlanması ve yönetilmesi olarak tanımlanabilir.

5.

Tedarik zinciri yönetimi sistemleri hammaddenin ürün haline gelmesinden müşteriye teslimine kadar ki iş süreçlerini gerçekleştirirler. “Ekonomik sipariş miktarı modeli” aşağıdaki süreçlerden hangisi için geliştirilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Stok yönetimi
Soru Açıklaması

Maliyetlerin en aza indirilmesi için stok yönetimi, her malzemeden ne zaman ne kadar sipariş verilmesi gerektiğini belirlemeye çalışır. Bu kararın verilmesi için geliştirilen en bilindik model ekonomik sipariş miktarıdır.

6.

"Verinin bir anlam oluşturacak şekilde düzenlenmiş halidir.”

Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Enformasyon
Soru Açıklaması

Enformasyon

7.
Bir sistemin geliştirilmesi için gerekli olan tekrarlı işlerin sayısını azaltmak için adım adım metodolojilerin otomatikleştirilmesi olarak tanımlanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
Soru Açıklaması
8.

Kalite kontrol sistemlerinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Büyük maliyetlere yol açan hatalı ürün üretimini engellemek
Soru Açıklaması

Kalite kontrol sistemlerinin temel amacı büyük maliyetlere ve kayıplara yok açan hatalı ürün üretimini engellemektir.

9.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans bilgi sisteminin işletme fonksiyonlarına göre yapılan alt sınıflandırmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Pazar araştırması
Soru Açıklaması
Pazar araştırması, Muhasebe ve Finans Bilgi Sisteminin değil Pazarlama Bilgi Sisteminin alt sistemidir.
10.

Aşağıdakilerden hangisi imalat sistemlerinde bilgisayar destekli sistemlerin kullanılmasının temel nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bütün süreçleri ayrı ayrı yapmak
Soru Açıklaması

Bilgisayarla tümleşik imalat, bilgisayarla donatılmış farklı üretim ortamlarının bütünleştirilmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Bu bütünleştirmenin nedeni imalat süreci ve ürün tasarımını kolaylaştırmak, iş fonksiyonlarını otomatikleştirmek ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak üretim ve destek süreçlerini bütünleştirmektir. Bu süreçleri ayrı ayrı yapmak ise bilgisayar destekli sistemlerin nedenlerinin tam tersidir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 12
11.

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde verinin yönetimi için kullanılan bir sorgulama dilidir?

Doğru Cevap: "A" SQL
Soru Açıklaması

İlişkisel veri tabanı yönetim yazılımlarının veri yapılarını yönetmek, veri eklemek, silmek, güncellemek ve sorgulamak gibi işlevleri yerine getiren sorgulama diline Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL) denir. SQL ilişkisel veri tabanı sistemlerinde verinin yönetimi için kullanılan bir standarttır.

12.

Aşağıdakilerden hangisi  "İşletme kaynak planlaması"nı ifade eder?

Doğru Cevap: "E" CAD
Soru Açıklaması

MRP: Malzeme ihtiyaç planlaması

MRP II: İmalat Kaynak Planlaması

CAD: Bilgisayar Destekli Tasarım

CAE: Bilgisayar Destekli Mühendislik

TZY: Tedarik zinciri yönetimi

ERP:  İşletme kaynak planlaması

13.

Verilen seçeneklerin kaç tanesinde insan kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasının yarattığı olumlu sonuçlar doğru ifade edilmiştir?

İşçi işveren çatışmasının artması

Hatalı üretimin artması

İş kazalarının neden olduğu kayıpların artması

Ürün niteliğinin yükselmesi

İşyeri ortamında  moral ve motivasyonun yükselmesi

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
14.

 Yeni bilginin, farklı ancak birbiriyle ilişkilendirildiğinde uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde açık bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulması süreci bilgi üretiminin hangi basamağıdır?

Doğru Cevap: "B" Açık bilgiden açık bilgiye
Soru Açıklaması

Açık bilgiden açık bilgiye; yeni bilginin, farklı ancak birbiriyle ilişkilendirildiğinde uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde açık bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulması sürecidir.

15.
Aşağıdakilerden hangisi, pazarlama bilgi sisteminden elde edilmesi beklenen çıktı gereksinimini karşılamak üzere kullanılabilecek "işletme dışı" kaynaklardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Enformasyon aracıları
Soru Açıklaması
İşletme dışı kaynaklar; Yıllık raporlar,ticari dergiler,pazar araştırmaları,özel araştırma raporları, Veritabanından bilgi geri çağırma sistemleri, enformasyon aracıları, enformasyon kaynak kitapları, devlet raporları,referanslar,veri tabanları
16.
Aşağıdakilerden hangisi harcama işlem döngüsünü çalıştıran alt sistemlerden biri değildir ?
Doğru Cevap: "D" Tahsilat işleme sistemi
Soru Açıklaması
Tahsilat işleme sistemi hasılat döngüsü kapsamındadır.
17.
Aşağıda verilen insan kaynakları bilgi sistemi kadrolama uygulamaları ile işletme yönetim düzeyleri eşleştirmesinden hangileri doğrudur? I. Taktik yönetim düzeyi- Personel devir hızı II. Stratejik yönetim düzeyi- İş gücü izleme III. Operasyonel yönetim düzeyi- ödül planlama IV.Stratejik Yönetim düzeyi- Ücret tahmini V. Operasyonel yönetim düzeyi-İşe alma VI. Taktik yönetim düzeyi- Kariyer eşleştirme
Doğru Cevap: "A" I-II-V
Soru Açıklaması
İKBS uygulamaları işletmelerde stratejik, taktik ve operasyonel yönetim düzeylerine destek verir. Bu destekler kadrolama, eğitim geliştirme ve ücret düzeyi kapsamında gerçekleştirilir. Kadrolama kapsamında stratejik yönetim düzeyinde; insan kaynakları planlaması iş gücü izleme,işe alma süreç tasarımı,taktik yönetim düzeyinde işgücü maliyet analizi ve bütçeleme, personel devir hızı analizi,operasyonel yönetim düzeyi analizinde; işe alma, iş gücü programlama, çalışanların kaydının yapılması uygulamaları ile destek sağlar.
18.

Aşağıdakilerden hangisi çevresel girdilerden biridir?

Doğru Cevap: "B" İş Gücü Piyasasına İlişkin Enformasyon
Soru Açıklaması
19.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal girdilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İş Gücü Piyasasına İlişkin Enformasyon
Soru Açıklaması

Kurumsal girdiler; özlük enformasyonu, personel tedarik ve seçimine ilişkin enformasyon, iş deneyimine ilişkin enformasyon, iş analizine ilişkin enformasyon, eğitim ve öğrenim durumuna ilişkin enformasyon, ücret enformasyonu, performans değerlendirme enformasyonu, çalışma süresine ilişkin enformasyon, çalışanların tutumlarına ilişkin enformasyon, sendika enformasyonu, iletişim enformasyonu, sağlık ve kaza enformasyonu, pozisyon enformasyonu, sosyal yardım ve yan ödemelere ilişkin enformasyon, diğer ücret dışı haklara ilişkin enformasyon, işten ayrılma enformasyonudur.

20.

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama Bilgi Sisteminin (PBS) içerdiği farklı yönlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" PBS pazarlanacak ürün ve hizmetlerin tasarım, geliştirme ve üretilmesi süreçlerine yer verir.
Soru Açıklaması

PBS kavramının içerdiği farklı yönler şunlardır:

Birinci yön; tanımın PBS kavramı içinde, bilgisayar donanım ve yazılımları içerdiğini ifade etmektedir. Başka bir ifadeyle PBS, bilgisayara dayalı olarak yapılanmaktadır. Ancak burada başlı başına bilgisayar kullanımından ziyade, elverişli enformasyonun elde edilmesi ve düzenlenmesi ön plandadır. Daha açık bir ifadeyle sistemde elektronik hesaplama teknikleri ya da yazılım becerilerinden çok, pazarlama enformasyon gereksinimi ve karar alma süreçleri önem kazanmaktadır.

İkinci yön; karar almada elverişli enformasyonun organize edilmesini ve ilgili birimler arasında düzenli bilgi akışının gerekliliğini işaret etmektedir. PBS farklı bir yönetsel beklentiye hizmet etmek üzere geçici olarak geliştirilmiş bir sistem değildir. PBS doğru karar almada, içerik, biçim, bileşenler ve anlam açılarından düzenli enformasyon akışıyla bir öngörü ya da kestirim yapmak için oluşturulur. Burada vurgulanmaya çalışılan nokta, PBS’ni pazarlama araştırmalarıyla birinci elden veri toplamaktan ayırmaktır. Bu arada, pazarlama araştırmalarından elde edilen birinci elden verilerin, PBS veritabanları için önemli bir kaynak olduğu da unutulmamalıdır.

Üçüncü yön; pazarlama karar alıcıları için toplanan ve organize edilen enformasyonun elverişli olmasını kapsar. Üst düzey pazarlama karar alıcıları, gereksinim duydukları enformasyonun neleri içereceğini planlama evresinde ele alıp belirlemelidir. PBS’nin başarısı bu düzeydeki yöneticilerin becerileriyle doğru orantılıdır.

Dördüncü yön; PBS tarafından sağlanan enformasyonun, daha ileri aşamalara taşınabilmesinin pazarlama yöneticilerinden beklenmesidir. PBS, tekrarı olan sorgular ve analizler için, pazarlama karar alıcılarının gereksinim duyduğu analitik kaynakları sağlar. Pazarlama yöneticilerinden, bu bulguları yorumlama, raporlar hazırlama, sonuçları tasarlama ve önerilerde bulunmanın yanı sıra, istatistiksel ve matematiksel modelleme ve niteliksel analizler yapmaları da beklenir.

Beşinci ve son yön; PBS’nin operasyonel yönetimden ziyade, pazarlama karar alma eylemine vurgu yapmasıdır. Bu haliyle PBS, bir planlama ve karar destek sistemi olarak telepazarlama, sipariş hazırlama, satış desteği gibi lojistik destek sistemlerinden ayrılmaktadır.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler