• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 11

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
1.
Pazarlama bilgi sisteminden elde edilmesi beklenen çıktı gereksinimini karşılamak üzere kullanılabilecek "işletme içi" kaynak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Araştırma ve geliştirme
Soru Açıklaması
İşletme içi kaynaklar; Satış sipariş girişleri, müşteri hizmetleri, imalat, mühendislik, araştırma ve geliştirme, personel,veri işleme, devlet ilişkileri, pazarlama ve satış
2.

Aşağıdakilerden hangisi MRP II siteminin temel modüllerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Kontrol Çizelgesi
Soru Açıklaması
3.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminde olması gereken yeteneklerdir?

Doğru Cevap: "B" Girdi-Süreç-Çıktı
Soru Açıklaması

İKBS’de diğer tüm bilgi sistemleri gibi, girdiler üzerinde önceden tasarlanan süreçleri gerçekleştirip, hedeflenen çıktıların elde edilmesi amacıyla kullanılır. Girdi, süreç ve çıktı da İKBS’de olması gereken yeteneklerdir.

4.

Aşağıdakilerden hangisi imalat sistemlerinde bilgisayar destekli sistemlerin kullanılmasının temel nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Bütün süreçleri ayrı ayrı yapmak
Soru Açıklaması

Bilgisayarla tümleşik imalat, bilgisayarla donatılmış farklı üretim ortamlarının bütünleştirilmesiyle ortaya çıkan bir kavramdır. Bu bütünleştirmenin nedeni imalat süreci ve ürün tasarımını kolaylaştırmak, iş fonksiyonlarını otomatikleştirmek ve bilgisayar teknolojilerini kullanarak üretim ve destek süreçlerini bütünleştirmektir. Bu süreçleri ayrı ayrı yapmak ise bilgisayar destekli sistemlerin nedenlerinin tam tersidir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal girdilerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İş Gücü Piyasasına İlişkin Enformasyon
Soru Açıklaması

Kurumsal girdiler; Özlük enformasyonu, Personel tedarik ve seçimine ilişkin enformasyon, iş deneyimine ilişkin enformasyon, iş analizine ilişkin enformasyon, Eğitim ve öğrenim durumuna ilişkin enformasyon, Ücret enformasyonu, Performans değerlendirme enformasyonu, Çalışma süresine ilişkin enformasyon, Çalışanların tutumlarına ilişkin enformasyon, Sendika enformasyonu, iletişim enformasyonu, Sağlık ve kaza enformasyonu, Pozisyon enformasyonu, Sosyal yardım ve yan ödemelere ilişkin enformasyon, Diğer ücret dışı haklara ilişkin enformasyon, işten ayrılma enformasyonudur.

6.
Aşağıdakilerden hangisi sabit kıymetler sisteminin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Faydası tükenen sabit kıymetlerin uygun bir şekilde kayıtlardan ve elden çıkartılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
Faydası tükenen sabit kıymetlerin uygun bir şekilde kayıtlardan ve elden çıkartılmasını sağlamak abit kıymetler sisteminin amaçlarından biridir.
7.
Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları planlama sürecindeki adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İş Portalı Entegrasyonu
Soru Açıklaması
Doğru seçenekteki İş Portalı Entegrasyonu seçeneği İKBS uygulamalarındaki İşe Alma Süreçleri adımıdır.
8.

Aşağıdakilerden hangisi çevresel girdilerden biridir?

Doğru Cevap: "B" İş Gücü Piyasasına İlişkin Enformasyon
Soru Açıklaması

Çevresel Girdiler; iş gücü piyasasına ilişkin enformasyon: iş gücünün yaş, cinsiyet, ırk, dil, din, milliyet, eğitim ve öğretim, yetenek, meslek itibariyle dağılımı, geleceğe yönelik değişim eğilimleriyle ilgili analiz sonuçları, benzer diğer işlerdeki ortalama ücret, çalışanların eğitim düzeyi, personel devir oranı, kaza sıklık oranı vb. • Yasal düzenlemeler: Özellikle insan kaynakları alanında karar vericileri sınırlandıran yasal zorunluluklara ilişkin enformasyon. • Rakiplerle ilgili enformasyon: Rakiplerin nicel ve nitel olarak iş gücüne ilişkin enformasyonu; açık pozisyonlarına ilişkin olarak iş ünvanı, iş gerekleri, ücret düzeyine ilişkin enformasyon vb.

9.

Üretim sisteminde kullanılan yazılım modüllerinden olan FEA ne anlama gelmektedir?

Doğru Cevap: "D" Sonlu Elemanlar Analizi
Soru Açıklaması

Ürün geliştirme ve üretim sistemi tasarlamada kullanılabilecek birçok yazılım ve donanım geliştirilmiştir. Ürünün fiziksel tasarımı genel olarak bilgisayar destekli tasarım (Computer Aided Design - CAD) olarak adlandırılan yazılımlar kullanılarak gerçekleştirilir. Tasarımcının elle oluşturduğu ilk taslaklar bir grafik tablet, kamera ya da tarayıcı kullanılarak CAD yazılımlarına aktarılır. CAD yazılımları ürünlerin sayısal ortamda tasarlanmalarına olanak sağlayacak bilgisayar destekli mühendislik (Computer Aided Engineering - CAE), sonlu elemanlar analizi (Finite Element Analysis - FEA), bilgisayar destekli imalat (Computer Aided Manufacturing - CAM) gibi yazılım modüllerini de içerirler.

10.
Hasılat işlemleri döngüsü aşağıdakilerden hangisini kapsar?
Doğru Cevap: "A" Mal ya da hizmetin satılmasını ve satış bedelinin tahsil edilmesini
Soru Açıklaması
Hasılat işlemleri döngüsü, mal ya da hizmetin satılmasını ve satış bedelinin tahsil edilmesini kapsar.
logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 11
11.

Bir işletmedeki “Nakit hesaplarını yönetme” iş süreci hangi faaliyet alanına girmektedir?

Doğru Cevap: "A" Muhasebe ve Finans
Soru Açıklaması

İnsan Kaynakarı

12.

Muhasebe bilgi sisteminin bileşenleri nelerdir?

Doğru Cevap: "E" Muhasebe verisinin elde edilmesi, gelecekteki kullanımlar için saklanması ve son kullanıcılar için bilgiye dönüştürülmesi
Soru Açıklaması

Bir bilgi sisteminin bileşimlerinde yola çıkılarak muhasebe bilgi siteminin bileşenlerine ulaşılabilir. Muhasebe bilgi sistemi, muhasebe verisinin elde edilmesi, gelecekteki kullanımlar için saklanması ve son kullanıcılar için bilgiye dönüştürülmesi bileşenlerinden oluşan bir bütün olarak tanımlanabilir.

13.

Anadolu Üniversitesi’nin çalışanları için tasarladığı;

kişiye özel enformasyonun (kişi enformasyonu, laboratuvar arşiv enformasyonu, izinler, görevlendirmeler, vs.) yanı sıra çalışanları ilgilendiren duyurular (rektörlük duyuruları, kampus haritası, hava durumu, saat, telefon rehberi vs) genel enformasyonun yer verildiği hizmete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Portal
Soru Açıklaması

Blog, internet kullanıcılarının, kendi istediklerini serbestçe yazdıkları ve bunları diğer kullanıcılarla paylafltıkları günlük benzeri bir platformdur. Kısaca, internette günlük tutmak şeklinde de tanımlanabilir. Wiki’ler, herkesin üzerinde istediği düzenlemeleri yapmasına izin verilen ya da birden fazla yazarın katkısıyla oluşturulmuş bilgi sayfaları topluluğudur. Yaygın örneği Wikipedia’dır. Rapor; ‹KBS, eğitim ve geliştirmeyle ilgili farklı analiz türlerinin kullanılmasına ve rapor türlerinin üretilmesine imkan tanır. Bu raporlar, farklı işletme düzeyi yöneticilerine farklı biçimlerde ulaştırılır. İçerik yönetimi, sayısal enformasyonun bütününü oluşturma, yayınlama, düzenleme, paylaşma, depolama ve raporlama süreçlerini içerir. Bu süreçleri kolaylaştırmak üzere veritabanı altyapısı üzerine kurulan sistemlere, içerik Yönetim Sistemleri denir. Portal, pek çok içeriği bir arada bulunduran internet siteleridir. Burada canlı haberler, söyleşi odaları, elektronik posta, alışveriş, çeşitli rehberler gibi birçok bölüm aynı anda yer alabilmektedir.

14.

Dağıtıcıların ve müşteri hesaplarının yönetimi, satışların izlenmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu gibi faaliyetler pazarlama bilgi sisteminin temel alt sistemlerinden hangisi içinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "E" Pazarlama ve satış verimliliği ve destek sistemleri
Soru Açıklaması

Dağıtıcıların ve müşteri hesaplarının yönetimi, satışların izlenmesi, satış faaliyetlerinin koordinasyonu gibi faaliyetler pazarlama bilgi sisteminin temel alt sistemlerinden pazarlama ve satış verimliliği ve destek sistemleri içerisinde yer almaktadır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sisteminde olması gereken yeteneklerdir?

Doğru Cevap: "B" Girdi-Süreç-Çıktı
Soru Açıklaması

İKBS’de diğer tüm bilgi sistemleri gibi, girdiler üzerinde önceden tasarlanan süreçleri gerçekleştirip, hedeflenen çıktıların elde edilmesi amacıyla kullanılır. Girdi, süreç ve çıktı da İKBS’de olması gereken yeteneklerdir.

16.
Amortismana tabi sabit kıymetlerin, uygun amortisman yöntemine göre amortisman kaydını gerçekleştirmek, aşağıdaki sistemlerden hangisinin amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Sabit Kıymetler Sistemi
Soru Açıklaması
Amortismana tabi sabit kıymetlerin, uygun amortisman yöntemine göre amortisman kaydını gerçekleştirmek, Sabit Kıymetler Sisteminin amaçlarından biridir.
17.

İşletme bilgi sistemleri, işletmenin faaliyetlerine ilişkin bilgi üreten alt sistemlerden oluşan bir bütündür. Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden birisi değildir?

Doğru Cevap: "E" Sosyal medya bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Muhasebe/finans, insan kaynakları, üretim ve pazarlama bilgi sistemleri işletme bilgi sistemleri dahilindedir. Ancak sosyal medya bilgi sistemleri diye bir şey yoktur.  

18.

Aşağıdakilerden hangisi işletme operasyonlarına doğrudan katkı sağlayan muhasebe ve finans aktiviteleri arasında sayılamaz? I. Stok kontrolüII. Maliyet muhasebesi,III. Verileri işlemekIV. Borçlar ve borçların ödenmesiV. Alacaklar ve alacakların tahsili

Doğru Cevap: "C" III
Soru Açıklaması

İşletme operasyonlarına doğrudan katkı sağlayan bazı muhasebe ve finans aktiviteleri aşağıdaki gibi sıralanabilir  • Stok kontrolü, • Maliyet muhasebesi, • Bordrolama, • Borçlar ve borçların ödenmesi, • Alacaklar ve alacakların tahsili, • Faturalama, • Müşteri kredi onayları ve kredi koşulları, • Sabit kıymet muhasebesi,• Bankalara kredi başvuruları, • Gayrimenkul vergi değerlendirmeleri, • Hisse senedi ve portföy işlemleri, • Finansal nakit akış raporları, • İşletme tahminleri, • Banka hesapları mutabakatı, • Büyük defter. Vergileri işlemek muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler arasında sayılmaktadır.

19.

Küçük boyutlu ve saydam olmayan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik vb. çizimlerin büyütülerek perdeye ya da duvara yansıtılmasına imkan sağlayan, opak projektör olarak da adlandırılan araca ne denir?

Doğru Cevap: "C" Episkop
Soru Açıklaması

-

20.
İnsan Kaynakları ile ilgili çözüm bekleyen problemler arasında "daha fazla değişmez bir iş gücü elde etmede iş gören seçim kriteri geliştirme ihtiyacı"nı tanımlayan fonksiyonel alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Aday seçimi ve iyileştirme
Soru Açıklaması
daha fazla değişmez bir iş gücü elde etmede iş gören seçim kriteri geliştirme ihtiyacı aday seçimi ve iyileştirme fonksiyonel alanı içinde yer alır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler