• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 10

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
1.
Tüketici araştırmalarından sağlanan verilere ek olarak gözlem, daha önceden sahip olunan enformasyon ve deneyimlerin birleştirilerek, tüketici, dış çevre ve eğilimler hakkında sahip olunan daha kapsamlı enformasyon, müşterinin ürünle hizmeti nasıl gördüğü, ürünü nasıl algıladığıyla nasıl kullandığıyla ilgili olarak toplanan enformasyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" müşteri içgörüsü
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları bilgi sistemi tarafından yerine getirilen başlıca faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Aile planlaması
Soru Açıklaması

Aile planlaması işletmeden bağımsız olarak devlet yasaları ve bireylerin ilişkileri ile bağlantılı bir durumdur. Diğer seçenekler ise İKBS’nin faaliyetlerindendir.

3.

Kayıt

Ders kataloğu

İzleme

İş birliği

Raporlar

Yukarıdaki seçenekler İKBS’nin hangi uygulamaları içinde yer alır?

Doğru Cevap: "C" Eğitim ve Geliştirme
Soru Açıklaması

-

4.
Seçeneklerden hangisi üretim süreçleri döngüsünün bir aşaması değildir?
Doğru Cevap: "B" Faturalama
Soru Açıklaması
Çeldirici seçeneklerin hepsi üretim süreçleri döngüsünün aşamalarıdır.
5.

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı uygulama yazılımlarındandır?

Doğru Cevap: "A" Kayıt işleme sistemleri
Soru Açıklaması

Kayıt işleme sistemleri işletmelerde gerçekleşen günlük hareketleri toplayan, depolayan, düzenleyen ve sorgulayan bilgi sistemleridir. Kayıt işleme sistemleri özel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Diğer seçenekteki yazılımlar ise genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır.

6.
İşletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların kaydedilmesine, periyodik finansal tabloların hazırlanmasına, yasaların zorunlu kıldığı raporların oluşturulmasına yardım eden bilgi sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Muhasebe bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Muhasebe bilgi sistemleri işletmede gerçekleşen finansal nitelikli olayların kaydedilmesine, periyodik finansal tabloların hazırlanmasına, yasaların zorunlu kıldığı raporların oluşturulmasına yardım eder.
7.

Amaç belirleme

Kendi kendini değerlendirme

360 derece değerlendirme

Yukarıdaki seçenekler İKBS içinde hangi uygulamalar içinde değerlendirilir?

Doğru Cevap: "A" Performans yönetimi
Soru Açıklaması

Performans yönetimi: İKBS içinde performans yönetimi uygulamaları olarak amaç belirleme, kendi kendini değerlendirme, yöneticiler tarafından yapılan performans değerlendirmeleri, 360 derece değerlendirme ve performansa dayalı ücretlendirme yer almaktadır.

8.

Ülke düzeyinde satış, sponsorluk girişimleri, reklam etkinliklerinin ölçülmesi gibi içsel veri sisteminden ve pazarlama istihbarat sisteminden üretilen enformasyonun yetersiz kaldığı durumlarda hangi sistemden yararlanılmalıdır?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama araştırmaları
Soru Açıklaması

Pazarlama yöneticileri için sadece içsel veri sisteminden ve pazarlama istihbarat sisteminden üretilen enformasyon yeterli değildir. Örneklerde verildiği gibi geniş kapsamlı bilgiler için pazarlama araştırmalarından yararlanılması gerekmektedir.

9.

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri zaman açısından kaç farklı boyutta incelenebilir?

Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, zaman açısından, üç boyutlu bir sistem olarak nitelendirilebilir. Muhasebe ve finans bilgi sistemleri, “geçmişe ait olaylara”,“halen yapılmakta olan faaliyetlere”, “plan ve bütçelerle gelecekte olabilecek olaylara ya da gelinecek durumlara” ait bilgiler sağlar.

10.

Bilginin açıklık, ayrıntı, düzen, sunum, ortam (iletişim aracı) boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Biçim boyutu
Soru Açıklaması

Bilginin açıklık, ayrıntı, düzen, sunum, ortam (iletişim aracı) boyutu bilginin biçim boyutu olarak adlandırılır.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 10
11.

Yoğun mühendislik faaliyetleri içeren ürün tasarımında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

Doğru Cevap: "E" Reklam
Soru Açıklaması

Yoğun mühendislik faaliyetlerini içeren ürün tasarımında maliyet, kalite, müşteri memnuniyeti, performans, güvenirlilik, fiziksel özellikler dikkate alınan ölçütlerdir.

12.

I. İş gücü devir oranının düşmesiI. İş gücü devir oranının düşmesiII. Hatalı üretimin azalmasıIII. Ürün niteliğinin yükselmesiIV. İşçi-işveren çatışmasının azalmasıV. Devamsızlık oranın düşmesiYukarıdaki seçenekler hangi bilgi sistemlerinin olumlu sonuçlarındandır?

Doğru Cevap: "C" İnsan Kaynakları Bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

İnsan kaynaklarının (İK) etkin bir şekilde kullanılması, aşağıda sıralanan olumlusonuçları yaratmaktadır:• İş gücü devir oranının düşmesi,• Devamsızlık oranının düşmesi,• İş kazalarının neden olduğu kayıpların azalması,• Hatalı üretimin azalması,• Ürün niteliğinin yükselmesi,• İşyeri ortamında moral ve motivasyonun yükselmesi,• İşçi işveren çatışmasının azalması.

13.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin analitik alt sistemi olan karar destek sisteminin içinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İhtiyaç analizi
Soru Açıklaması
14.
Dış pazarlama çevresindeki problem, fırsat ve değişikliklerin belirlenmesi olarak tanımlanan pazarlama bilgi sistemi bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pazarlama İstihbarat Sistemi
Soru Açıklaması

Dış pazarlama çevresindeki problem, fırsat ve değişikliklerin belirlenmesi olarak tanımlanan PBS bileşeni; pazarlama istihbarat sistemleridir. Doğru cevap A'dır.

15.
Canlı haberler, söyleşi odaları, elektronik posta, alışveriş, çeşitli rehberler gibi birçok bölümün aynı anda yer aldığı, pek çok içeriği bir arada bulunduran internet sitelerine ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "A" Portal
Soru Açıklaması
Canlı haberler, söyleşi odaları, elektronik posta, alışveriş, çeşitli rehberler gibi birçok bölümün aynı anda yer aldığı, pek çok içeriği bir arada bulunduran sitelere portal denilmektedir.
16.

Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans aktivitelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Müşteri memnuniyeti
Soru Açıklaması

Muhasebe ve finans aktiviteleri aşağıdaki gibidir; stok kontrolü, maliyet muhasebesi, bordrolama, borçlar ve borçların ödenmesi, alacaklar ve alacakların tahsili, faturalama, müşteri kredi onayları ve kredi koşulları, sabit kıymet muhasebesi, bankalara kredi başvuruları, gayrimenkul vergi değerlendirmeleri, hisse senedi ve portföy işlemleri, finansal nakit akış raporları, işletme tahminleri, banka hesapları mutabakatı, büyük defter.

17.

İşletme dışındaki kullanıcıların kullanımına da kısmen açık olan işletme web sitelerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Extranet
Soru Açıklaması

İşletme dışındaki kullanıcıların kullanımına da kısmen açık olan işletme web sitelerine extranet adı verilir. Yetkili bayilerin ve üreticilerin erişebildiği, sıklıkla işletmenin üretim süreçlerindeki malzeme ve hareketlerini koordine etmek için kullandıkları web siteleri extranet’e örnektir.

18.
"Müşteriler, rakipler ve pazarlama çevresindeki gelişmelerle ilgili erişilebilir yayınlanmış enformasyonun sistematik olarak toplanması ve analiz edilmesi" ifadesi, aşağıda verilenlerden hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "B" Rekabetçi pazarlama istihbaratı
Soru Açıklaması
Rekabetçi pazarlama istihbaratı; Müşteriler, rakipler ve pazarlama çevresindeki gelişmelerle ilgili erişilebilir yayınlanmış enformasyonun sistematik olarak toplanması ve analiz edilmesini ifade eder.
19.
İşletmede gereksinim duyulan fonların tedariğine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistem aşağıdakilerden hangi kavram tanımıdır?
Doğru Cevap: "A" Finans bilgi sistemi
Soru Açıklaması
Soru metnindeki açıklama finans bilgi sistemi tanımıdır.
20.
Üst kademe yöneticileri muhasebe ve finans bilgi sistemini hangi amaçla kullanır?
Doğru Cevap: "D" İşletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek
Soru Açıklaması
Üst kademe yönetim, muhasebe ve finans bilgi sistemini, işletmenin uzun dönemli yatırım hedeflerini belirlemek ve işletmenin uzun dönemli finansal performansını tahmin etmek için kullanır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler