• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Final Sınavları – Deneme 1

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
1.

İşletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgili olan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Finans Fonksiyonu
Soru Açıklaması

İşletmelerde finans fonksiyonu, işletmenin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmesi için gerekli olan fonların sağlanması, sağlanan fonların uygun şekilde değerlendirilmesiyle ilgilidir. İşletmenin nakit, hisse senedi, tahvil gibi finansal varlıklara yapmış olduğu yatırımlarından maksimum getiriyi sağlayabilmesi için, bu varlıkların yönetiminden finans fonksiyonu sorumludur.

2.

Aşağıdakilerden hangisi işletme yönetiminin bir PBS geliştirmesini gerekli kılan faktörlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Üretim süreçlerindeki güncellemeler
Soru Açıklaması

PBS’nin niteliği, önemli ölçüde sistemin tasarımına bağlıdır. Müşteri beklentilerinde ve taleplerindeki değişiklikler, rakiplerin pazardaki eğilimleri, dağıtım kanalındaki yeni ilişkiler, tedarik zincirlerindeki işbirlikleri, işletme yönetiminin bir PBS geliştirmesini gerekli kılmaktadır. Böylece PBS, işletmenin dinamik rekabet koşulları nda, bilgi yokluğu ya da yetersizliğinin olumsuz sonuçlarından kurtulmasını sağlar.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

3.

Verilen seçeneklerin kaç tanesinde insan kaynakları yönetiminin öneminin artmasının nedenleri doğru ifade edilmiştir?

İş gücü ile ilgili maliyetlerin artması

Verimliliğin önem kazanması

Toplumsal, kültürel, yasal, eğitsel ve teknolojik alanlarda hızlı değişimlerin gözlenmesi

İş gücü devri, devamsızlık gibi göstergelerde artan olumsuzluklar

Motivasyon yetersizliği

Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar kontrollü makine ve teçhizatlardan biridir?

Doğru Cevap: "E" CNC
Soru Açıklaması

CAD, CAM, CAPP ve CAQ bilgisayar destekli tekniklerdir. CNC ise bilgisayar kontrollü makinelerdir.

5.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi karar destek sisteminde kullanılan modellerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Durum Raporu
Soru Açıklaması
6.

Aşağıdakilerden hangisi işletmede gereksinim duyulan fonların tedariğine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistemdir?

Doğru Cevap: "A" Finans bilgi sistemi
Soru Açıklaması

Finans bilgi sistemi, işletmedeki finans yöneticilerine, gereksinim duyulduğunda en uygun maliyetle kaynak bulunması, bu kaynakların tahsisi ve kontrolü ile ilgili destek sağlayan bir sistemdir (O’Brien, Marakas, s.296). Esas itibarıyla finans bilgi sistemi, işletmede gereksinim duyulan fonların tedariğine, bu fonların uygun varlıklara yatırılmasına, bunların kontrol ve denetiminin sağlanmasına yönelik bütünleşik bir sistemdir (Sürmeli, s.31). Finans bilgi sistemi fonların etkin ve verimli bir şekilde sağlanması ve kullanımına ek olarak nakit yönetimi, portföy yönetimi, sermaye bütçelemesi, finansal tahmin ve finansal planlama gibi konular üzerine odaklanmaktadır.

7.
  • Veri yolu
  • Yıldız
  • Melez
  • Halka
  • Kablosuz
 Yukarıdaki verilenler aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisinin türlerini oluşturmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Topoloji
Soru Açıklaması

Ağ topolojisi, bir ağdaki bilgisayarların fiziksel organizasyonunun geometrik planlamasını ifade eden bir terimdir. Topolojiler işlevlerine ve maliyetlerine göre farklılaşırlar. En çok bilinen veri yolu (bus), yıldız (star), melez (hybrid), halka(ring) ve kablosuz(wireless) topolojilerinin yerleşimleri gösterilmiştir. Doğru cevap A'dır.

8.

I. Finansal nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil etmekII. Verileri işlemekIII. Verileri biriktirmekHangisi / hangileri muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler arasında sayılabilir ?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Muhasebe bilgi sisteminde karar vericilerin bilgi gereksinimlerini karşılayacak bilgileri üretmek için yapılacak işlemler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Finansal nitelikli işlemler ve bunlarla ilgili verileri toplamak ve bunları muhasebe bilgi sistemine girdi olarak dahil etmek,

Verileri işlemek,

Verileri biriktirmek,

Bilgi kullanıcılarının gereksinimlerine uygun olarak belirlenmiş rapor ve bilgileri oluşturmak,

Biriktirilmiş veri ya da bilgileri sorgulayıp kullanarak, gereksinimlere göre çeşitli raporlar, tablolar hazırlamak, Bilgileri doğru ve güvenilir olarak üretebilmek amacıyla verilerin toplanmasından, raporların hazırlanmasına kadar olan süreçlerin bütününü kontrol etmek.

9.

Aşağıdakilerden hangisi İKBS’nin stratejik yönetim düzeyinde desteklediği İK sürecidir?

Doğru Cevap: "A" İnsan kaynakları planlaması
Soru Açıklaması

İKSB, işletmelerin İK süreçlerini stratejik, taktik ve Operasyonel olmak üzere üç düzeyde desteklemektedir. Seçeneklerden yalnızca insan kaynakları planlaması stratejik yönetim düzeyi uygulamasıdır.

10.

İşletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "E" Bütçeleme
Soru Açıklaması

Bütçeleme, işletmenin toplam planlama etkinliklerinin bir parçası olarak işletme planlarının sayısal olarak ifade edilmesidir. Bütçelemeyle planlama, birbirini tamamlayan iki işlev olarak bilinir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Deneme Final Sınavları - Deneme 1
11.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin aktivitelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Kadrolama
Soru Açıklaması
Çeldirici seçeneklerin hepsi muhasebe ve finans bilgi sistemlerinin alt sistemlerindendir.
12.
Aşağıdakilerden hangisi İK planlama sürecinde yer alan adımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Görüşme yapmak
Soru Açıklaması
Görüşme yapmak, İK planlama sürecinin adımlarından biri değildir.
13.

Ürün tasarımı ve bu ürünün üretilmesi için gerekli aracın, montaj hattının ya da sistemin tasarlanması ve geliştirilmesi sürecine ………… demir.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

Doğru Cevap: "C" Ürün mühendisliği
Soru Açıklaması

Ürün mühendisliği, bir ürün fikrinin oluşturulmasından, ürünün, üretilip müşteriye teslimine kadar geçirdiği sürecin tasarlanması olarak tanımlanır.

14.
Yazılım seçiminin yapıldığı pazarlama bilgi sisteminin tasarımı ve uygulama adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Dosya tasarımı
Soru Açıklaması
15.

I. Biçimsel iletişim

II. Biçimsel olmayan iletişim

III. Dikey iletişim

IV. Yatay İletişim

V. Çapraz İletişim

Yukarıdakilerden hangileri mesajın akış yönü açısından iletişim türlerine girer?

Doğru Cevap: "D" III-IV-IV
Soru Açıklaması

Yapısal işleyiş açısından iletişim, biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim biçiminde iki başlık altında incelenebilir. İşletmenin içinde gerçekleşen iletişimde, mesajın akış yönü açısından iletişim, dikey, yatay ve çapraz, biçiminde üç başlık altında ele alınabilir.

16.
Pazarlama bilgi sisteminde her stratejik düzey için farklı pazarlama enformasyon ihtiyacı vardır. Buna göre  şirket düzeyindeki yöneticinin pazarlama enformasyon ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pazar yapısının analizi
Soru Açıklaması

Pazar yapısının analizi; şirket düzeyi stratejik düzeyindeki yöneticinin pazarlama enformasyon ihtiyacıdır. Ürün konumlama, pazar bölümleme ve potansiyel pazar stratejik işletme biriminin; talep analizleri ise pazarlama bölümünün enformasyon ihtiyaçlarıdır. Doğru cevap A'dır.

17.

Satış Tahmin Enformasyonu, Satış Değerleme Enformasyonu, Tüketici Profili ve Yeni Ürün Enformasyonu başlıklarında tanımlanan veri gereksinimleri aşağıdaki pazarlama enformasyon gereksinimleri kategorilerinden hangisine aittir?

Doğru Cevap: "A" Pazarlama Araştırması ve Analizi
Soru Açıklaması

Pazarlama araştırması ve analizleri, pazarlama araştırmalarından sorumlu bulunan personelin veri gereksinmelerini tanımlamayı kapsar. Aşağıda bunlara ilişkin başlıklar sıralanmıştır:

Satış Tahmin Enformasyonu: Geçmiş dönemlerdeki eğilimlere, pazar potansiyeline, kişisel psikolojik etkilere, endüstriyel büyüme istatistiklerine, demografik değişkenlere ve benzeşim modellerine bağlı satış kestirimlerine dayalı enformasyonları,

Satış Değerleme Enformasyonu: Toplam harcamaların net satışlara oranına (etkinlik indeksi), satışlardan elde edilen toplam net hasılata, net satışlara, satış harcamalarına, satış bölgesinin geçmişi, satış bölgesinin geçmiş dönemler potansiyeline ve ürünlerin geçmiş dönemlerdeki satış eğilimlerine dayalı satış değerleme enformasyonları,

Tüketici Profili: Demografik enformasyon gibi ortak özelliklerin yanı sıra portföy kapsamındaki müşterilerle ilgili ayrıntılı incelemeleri,

Yeni Ürün Enformasyonu: Mevcut ürün dizileriyle birlikte değerlendirilen yeni ürün enformasyonunu; ürün kalite genişliğini, fiyatlamayı, pazarlama iletişimini, dağıtımı, satış yöntemlerini, pazar payı potansiyelini ve katkı payı potansiyeli (yatırımın geri dönüş oranı) konularını kapsamaktadır.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

18.

"..... , belirli bir (ya da daha fazla) amaca (ya da sonuca) ulaşabilmek için bir araya getirilmiş, aralarında ilişki bulunan kavramsal ya da fiziksel bileşenlerden meydana gelen bir bütündür."

Yukarıdaki boşluğu en doğru şekilde tamamlayacak olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Sistem
Soru Açıklaması

Belirli bir (ya da daha fazla) amaca (ya da sonuca) ulaşabilmek için bir araya getirilmiş, aralarında ilişki bulunan kavramsal ya da fiziksel bileşenlerden meydana gelen bir bütüne sistem adı verilir. 

19.
Aşağıdakilerde hangisi İKBS’nde kullanılan çevresel girdilerden birisidir?
Doğru Cevap: "D" Rakiplerle ilgili enformasyon
Soru Açıklaması
Rakiplerle ilgili enformasyon çevresel bir girdidir.
20.
Aşağıdakilerden hangisi şirket planlama fonksiyonel alanına pazarlama bilgi sistemi için sağlanan girdilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Şirket amaçları
Soru Açıklaması

PBS'de şirket planlama fonksiyonel alanına PBS için sağlanan girdilerden biri; şirket amaçlarıdır. Doğru cevap B'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler