• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 8

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 8
1.

Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Donanım
Soru Açıklaması

Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere bilgisayar donanımı adı verilir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinin kurulması ya da yenilenmesinin nedenlerinden biri değildir? 
Doğru Cevap: "B" Fayda-maliyet analizinin yapılmasının gerekliliği
Soru Açıklaması
3.

Bir bilgi sistemi faaliyetlerini sürdürebilmek için aşağıdakilerden hangisine bağımlı değildir?

Doğru Cevap: "E" Girişimcilere
Soru Açıklaması

Bir bilgi sistemi; faaliyetlerini sürdürebilmek için insan kaynaklarına, donanıma, yazılıma, veri kaynaklarına ve ağlara bağımlıdır.

4.
İlişkisel veritabanında varlıkların özellikleri hangi veri düzeyinde temsil edilir?
Doğru Cevap: "E" Sütun
Soru Açıklaması
5.

Aşağıdakilerden hangisi İşletmelerde bilgi yönetimi adımlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Eskimiş bilginin imha edilmesi
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması bilginin sınıflandırılmasını içermektedir. Bu ilk adımı izleyen adımlarsa bilginin çeşitli yaklaşımlarla edinilmesi, depolanması, yayılması, kullanılması, uygulanması, son olarak bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesi biçimindedir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

6.
Seçeneklerden hangisi merkezi işlem biriminin işlevlerinden birisidir?
Doğru Cevap: "E" Veri ve komutları alır, komutları çalıştırır daha sonra kullanılmak üzere sonuçları bellek birimine depolar.
Soru Açıklaması

Merkezi işlem birimi, veri ve komutları alır, komutları çalıştırır ve daha sonra kullanılmak üzere sonuçları bellek birimine depolar. Doğru cevap E'dir.

7.

İşletme yöneticilerinin diğer işletmelere yaptığı iş ziyaretleri, telefon görüşmeleri, telekonferans yoluyla yaptığı toplantılar sonucunda elde ettiği bilgiler, bilgi türlerinden hangisi içerisinde yer almaktadır?

Doğru Cevap: "B" Dış kaynaklı bilgi
Soru Açıklaması

Dış kaynaklı bilgiler stratejik planlamalarda ve kararlarda önem taşımakta olup, bu nedenle daha çok üst yönetimin ihtiyaç duyduğu bilgilerdir. Dış kaynaklardan elde edilen bilginin maliyeti yüksek olup, risk içermekte, işletmeye uyarlanmasında ve kullanımında güçlükler yaşanabilmektedir. Bu tanımlar çerçevesinde bahsedilen bilgi türü dış kaynaklı bilgidir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Sistemi durdurarak inceleme
Soru Açıklaması

Sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler planlama sistem araştırması, sistem analizi, sistem tasarımı, sistemi yürütme, sistemi kullanma ve sistemin bakımı faaliyetlerinden oluşur.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

9.

Yönetim düzeylerine göre karar yapıları ele alındığında, “Çalışanların performansını değerlendirme” ve “Program bütçeleme” şeklindeki taktik yönetim kararlarının karar yapısı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Yarı yapılandırılmış kararlar
Soru Açıklaması

Çözüm:

Sayfa 12’deki Tablo 1.2’ye göre yönetim düzeylerine göre karar yapıları ele alındığında, “Çalışanların performansını değerlendirme” ve “Program bütçeleme” şeklindeki taktik yönetim kararlarının karar yapısı “yarı yapılandırılmış kararlardır”.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

10.

"C¸evresiyle ya da çevresinde bulunan diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan sisteme.... denir."

Yukarıdaki tanımda boşluğa gelecek olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Kapalı sistem
Soru Açıklaması

C¸evresiyle ya da çevresinde bulunan diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan sisteme kapalı sistem denir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 8
11.
Yeni sistemin parça parça uygulamaya konulması hangi dönüşüm stratejisidir?
Doğru Cevap: "A" Aşamalı dönüşüm
Soru Açıklaması
12.
Alternatif sistem kurma yaklaşımlarından hangisi, sistem kurmayı ve sistem geliştirmeyi uygun bir biçimde adımlara bölen çok aşamalı yaklaşımdır?
Doğru Cevap: "D" Sistem geliştirme yaşam döngüsü yaklaşımı
Soru Açıklaması
Bilgi sistemlerinin kurulmasında kullanılan en eski yaklaşımdır. Orta ya da büyük, karmaşık sistem projeleri için günümüzde de halâ kullanılmaktadır. Yaşam döngüsü metodolojisi, sistem kurmayı ve sistem geliştirmeyi uygun bir biçimde adımlara bölen, çok aşamalı bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımda bir adımın sonucu, bir sonraki ya da diğer takip eden adımlara girdi sağlamaktadır.
13.
Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Son kullanıcı geliştirme
Soru Açıklaması
Sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler şunlardır: • Planlama sistem araştırması, • Sistem analizi, • Sistem tasarımı, • Sistemi yürütme eğitim, dönüşüm), • Sistemi kullanma, • Sistemin bakımıdır.
14.
Açık sistemde, sistemin çevresiyle ilişkisi sırasında, çevreden sisteme doğru olan akışa ya da çevreden sisteme dahil edilen unsura ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Girdi
Soru Açıklaması
Açık sistemde, sistemin çevresiyle ilişkisi sırasında, çevreden sisteme doğru olan akışa ya da çevreden sisteme dahil edilen unsura girdi adı verilir.
15.

Çeşitli enformasyonları toplayıp, bir rapor biçimine dönüştürmek hangi bilgi üretim sürecine örnektir?

Doğru Cevap: "C" Açık bilgiden açık bilgiye
Soru Açıklaması

Çeşitli enformasyonları toplayıp, bir rapor biçimine dönüştürmek açık bilgiden açık bilgiye örnektir.

16.
Hiyerarşik yapıyı dikkate almaksızın farklı hiyerarşik düzeyde yer alan birimler ya da işgörenlerin arasında gerçekleşen iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çapraz iletişim
Soru Açıklaması
Çapraz iletişim, hiyerarşik yapıyı dikkate almaksızın farklı hiyerarşik düzeyde yer alan birimler ya da işgörenlerin arasında gerçekleşen iletişim biçimidir.
17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde Bilgi Yönetimi başlığı altındaki çalışmalardan biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İşletmenin artık kullanmadığı bilgilerin belirlenmesi ve imha edilmesi
Soru Açıklaması

Buna göre, işletmelerde günlük iş süreçlerinin sağlıklı olarak yerine getirilebilmesi, farklı yönetim düzeylerindeki karar vericilerin gerektiği zamanda doğru kararlar verebilmeleri için, ihtiyaçlar doğrultusunda, bireysel bilginin kurumsal bilgiye ve tersine kurumsal bilginin bireysel bilgiye dönüştürülmesi, yeniden şekillendirilmesi, işletme içinde bilgi akışının sistemli bir biçimde sağlanması gereklidir. Bu amaçla, işletmenin sahip olduğu bilgi kaynaklarını saptaması, bilgi kaynaklarının nerede ve ne şekilde bulunduğunu, içeriğinin ne olduğunu, ulaşılabilirliğini, yararlılığını belirlemesi, bilginin işletmede ihtiyaç duyan kişi ve birimlere iletilmesini sağlayan bir yapı ortaya koyması gerekir. Söz konusu bu amaçlara yönelik çalışmalar bütünü bilgi yönetimi başlığı altında incelenmektedir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

18.
İşletmelerde her düzey karar vericinin karar vermede ihtiyaç duyabileceği iç ve dış veri kaynaklarını birleştiren geniş veritabanlarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Veri ambarı
Soru Açıklaması
19.

Bilgi teknolojilerinin en temel iki bileşeni hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Donanım ve yazılım
Soru Açıklaması

Bilgi teknolojisi, bir organizasyonun bilgi ve bilgi süreçleri ihtiyaçlarını destekleyen bireylerin kullandığı her türlü bilgisayara dayalı araçlar olarak tanımlanır ve en temel bileşenleri donanım ve yazılımdır.

20.

Aşağıdakilerden hangisi işletmede aynı düzeyde bulunan farklı birimlerin kendi çalışanları arasında ve birimler arasında gerçekleşen iletişimdir?

Doğru Cevap: "A" Yatay iletişim
Soru Açıklaması

Bilgi akışında iletişim yapısal işleyiş açısından; biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim olarak ikiye ayrılır. Mesajın akış yönü açısından ise dikey, yatay ve çapraz olmak üzere üçe ayrılır. Aynı düzeyde bulunan farklı birimlerin çalışanları ve birimler arasındaki iletişim ise yatay iletişimdir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler