• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 7

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 7
1.
Aşağıdakilerden hangisi Muhasebe/finans bilgi sisteminin ilgilendiği konulardandır?
Doğru Cevap: "B" Nakit yönetimi
Soru Açıklaması
Muhasebe Finans bilgi sistemi, sipariş süreci, envanter kontrolü, alacak ve borç hesaplarının izlenmesi, maaş bordrolarının düzenlenmesi, günlük ve büyük defter kayıtlarının tutulması, nakit yönetimi, kredi yönetimi, yatırımların yönetimi, sermaye bütçelemesi finansal tahmin ve analiz konularıyla ilgilenir.
2.

Metodoloji araçları, diyagram çizme araçları, ekran ve rapor üreteçleri, analiz ve kontrol araçları, merkezi depo, dokümantasyon üreteçleri ve program geliştirme araçlarını içeren alternatif sistem geliştirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
Soru Açıklaması

Başlıca CASE araçları aşağıda sıralanmaktadır

  • Metodoloji araçları: Sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim imkânı verir. Örneğin; kaydedilen bir kullanıcı mülakatının sonuçlarını, tüm ekip üyeleri görebilmektedir.
  • Diyagram çizme araçları: Sistemde yer alan süreçlerin, verilerin ve kontrol yapılarının grafiksel olarak gösterilmesini sağlar.
  • Ekran ve rapor üreteçleri: Sistemin kullanıcılara nasıl görüneceğiyle ilgili prototiplerin (kullanıcı ara yüzleri, ekran ve rapor üreteçleri) oluşturulmasını sağlar.
  • Analiz ve kontrol araçları: Diyagramlar, formlar ve raporlardaki eksik, tutarsız ya da doğru olmayan tanımlamaları, otomatik olarak kontrol eder.
  • Merkezi depo: Sistem geliştirme süresince, bilgi sistemi uzmanları tarafından tanımlanan enformasyonları, bütünleşik olarak depolamaya imkân verir.
  • Dokümantasyon üreteçleri: Hem teknik, hem de kullanıcı dokümantasyonunun standart bir şekilde üretilmesine yardımcı olur.
  • Program geliştirme araçları: Yapısal şemaları, kod üreteçlerini, program hata kontrolcülerini ve test verisi üreteçlerini kapsar.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

3.

Yapısal işleyiş açısından iletişim, biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim biçiminde iki başlık altında incelenebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi biçimsel olmayan iletişime bir örnektir?

Doğru Cevap: "C" Ustanın çırağına bir işi anlatması
Soru Açıklaması

Biçimsel olmayan iletişim; işletme içinde çalışanların doğal olarak kurdukları resmi olmayan iletişim türüdür. Bunun için, bu tür iletişime, resmi olmayan iletişim de denir. Ustanın çırağına bir işi anlatması resmi olmayan bir iletişim türüdür, dolayısıyla biçimsel olmayan iletişime bir örnektir.

4.

Bilgi kullanımının verimliliğinin gözden geçirildiği aşama hangisidir

Doğru Cevap: "D" Bilginin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

bilginin değerlendirilmesi aşamasında bilgi kullanımının verimliliği gözden geçirilir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi içsel bilgi ediniminde kapalı bilgiden kapalı bilgiye dönüştürme sürecinin adıdır?

Doğru Cevap: "A" Sosyalleştirme
Soru Açıklaması

Kapalı bilgi kişilerin akıllarında yer edinmiş bilgidir. Kapalı bilgiden kapalı bilgiye dönüşüm, bireylerin sahip olduğu kişisel bilgiyi başka bireylerle paylaşma sürecidir ve bu da sosyalleştirme olarak adlandırılır.

6.

Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Donanım
Soru Açıklaması

Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere bilgisayar donanımı adı verilir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi merkezi işlem biriminin işlevlerindendir?

Doğru Cevap: "D" Veri ve komutları alır, komutları çalıştırır daha sonra kullanılmak üzere sonuçları bellek birimine depolar.
Soru Açıklaması

Merkezi işlem birimi, veri ve komutları alır, komutları çalıştırır ve daha sonra kullanılmak üzere sonuçları bellek birimine depolar.

8.

I. Bilginin depolanması

II. Bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesi

III. Bilginin kullanılması ve uygulanması

IV. Bilginin edinilmesi

V. Bilginin yayılması

Bilgi yönetim sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" IV-I-V-III-II
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması bilginin sınıflandırılmasını içermektedir. Bu ilk adımı izleyen adımlarsa bilginin çeşitli yaklaşımlarla edinilmesi, depolanması, yayılması, kullanılması, uygulanması, son olarak bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesi biçimindedir.

9.

Direkt yaklaşım ya da soğuk duş yaklaşımı olarak da adlandırlabilen dönüşüm stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Doğrudan dönüşüm
Soru Açıklaması

Doğrudan dönüşüm stratejisi, direkt yaklaşım ya da soğuk duş yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır.

10.

Çevresinden girdi alan, girdi üzerinde faaliyetler gerçekleştirip çıktıya dönüştüren ve bu çıktıyı çevresine ileten yapı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Açık sistem
Soru Açıklaması

Çevresinden girdi alan, girdi üzerinde faaliyetler gerçekleştirip çıktıya dönüştüren ve bu çıktıyı çevresine ileten sistem açık sistemdir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 7
11.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin kullanımının ve kabulünün garanti altına alınmasını sağlayan yararlı bir çıktının oluşmasına destek veren sistem tasarımıdır?

Doğru Cevap: "A" Çıktı tasarımı
Soru Açıklaması

Sistem analizi bir sistemin enformasyon gereksinimleri için ne yapılacağını tanımlarken, bilgi sistemi tasarımı sistem için kapsamlı bir planı tanımlar. Sistem tasarımı çıktı tasarımı, girdi tasarımı, veri tabanı tasarımı ve ara yüz tasarımını kapsamaktadır. Bilgi sisteminin kullanımını ve kabulünü sağlayan yararlı bir çıktının oluşmasına destek veren tasarım çıktı tasarımıdır.

12.

Veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bu verileri işleyerek enformasyon çıktısına dönüştüren sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Bilgi sistemleri, veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bu verileri işleyerek enformasyon çıktısına dönüştüren sistemlerdir. Bir bilgi sistemi; faaliyetlerini sürdürebilmek için insan kaynaklarına, donanıma, yazılıma, veri kaynaklarına ve ağlara bağımlıdır.

13.

Veri yoluYıldızMelezHalkaKablosuzYukarıdaki örnekler aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile ilintilidir?

Doğru Cevap: "E" Kablosuz Ağlar
Soru Açıklaması

Ağ topolojisi, bir ağdaki bilgisayarların fiziksel organizasyonunun geometrik planlamasını ifade eden bir terimdir. Topolojiler işlevlerine ve maliyetlerine göre farklılaşırlar. En çok bilinen veri yolu (bus), yıldız (star), melez (hybrid), halka(ring) ve kablosuz(wireless) topolojilerinin yerleşimleri gösterilmiştir.

14.

İşletmede, aynı düzeyde bulunan farklı birimlerin kendi çalışanları arasında ve birimler arasında gerçekleşen iletişimdir. Temel olarak koordinasyon sağlama ve yönlendirme işlevlerine ilişkin bilgi paylaşılır. 

Mesajın akış yönü açısından yukarıda tanımı verilen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Yatay iletişim
Soru Açıklaması

Yatay iletişim; işletmede, aynı düzeyde bulunan farklı birimlerin kendi çalışanları arasında ve birimler arasında gerçekleşen iletişimdir. Temel olarak koordinasyon sağlama ve yönlendirme işlevlerine ilişkin bilgi paylaşılır.

15.

İşletmelerin, sistem geliştirme faaliyeti sonucunda iş olanaklarını elde edip edemeyecekleri, önceliklerinin neler olduğu, bilgi teknolojilerinin, iş önceliklerine eğilen bilgi sistemi çözümlerini nasıl karşılayacağı sorularının araştırıldığı sistem geliştirme faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Planlama sistem araştırması
Soru Açıklaması

İşletmeler, sistem geliştirme faaliyeti sonucunda iş olanaklarını elde edip edemeyecekleri, önceliklerinin neler olduğu, bilgi teknolojilerinin, iş önceliklerine eğilen bilgi sistemi çözümlerini nasıl karşılayacağı sorularını sistem araştırması aşamasında cevaplamaktadır. Bu aşama, bir planlama sürecinde tanımlandığı gibi, işletmenin iş önceliklerini ve olanaklarını karşılamak için, önerilen bilgi sistemi çözümlerinin başlangıç niteliğindeki fizibilite çalışmasını da kapsamaktadır.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

16.
Ortak uygulama tasarımı (JAD-Joint Application Design), yüz yüze görüşme yöntemine alternatif olarak, ayrı mülakatlar yerine bilgi sistemi personeli ve bir kullanıcı grubuyla 4 saatten 1 haftaya kadar süren bir ya da birden fazla çalışma oturumundan oluşmaktadır.Bu durumda Ortak Uygulama Tasarımı kullanılmasıyla sağlanacak avantajlardan biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Katılımcılar, sistem tasarımını yönlendirdiğini hissedecek ve dolayısıyla sistemin sahibi hissini kazanacaktır.
Soru Açıklaması
17.
Hızlı uygulama geliştirme aşağıdaki sistem geliştirme alternatiflerinden hangisi ile benzerlik göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" Prototipleme 
Soru Açıklaması
18.

Bir bilgi sistemi faaliyetlerini sürdürebilmek için aşağıdakilerden hangisine bağımlı değildir?

Doğru Cevap: "E" Girişimcilere
Soru Açıklaması

Bir bilgi sistemi; faaliyetlerini sürdürebilmek için insan kaynaklarına, donanıma, yazılıma, veri kaynaklarına ve ağlara bağımlıdır.

19.

Fortran, Cobol, Basic, Pascal, RPG ve C programlama dilleri hangi üçüncü nesil programlama diline örnektir?

Doğru Cevap: "A" Yordamsal programlama dilleri
Soru Açıklaması

Fortran, Cobol, Basic, Pascal, RPG ve C programlama dilleri üçüncü nesil yordamsal programlama dillerinin en bilinen örneklerindendir.

20.
Ortak uygulama tasarımı ( JAD ) aşağıdaki sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerden hangisi içerisinde uygulanır?
Doğru Cevap: "D" Bilgi ihtiyaçları analizi
Soru Açıklaması
Ortak uygulama tasarımı ( JAD ) sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerden bilgi ihtiyaçları analizi içerisinde uygulanır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
BENZER YAZILAR
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler
  • Kategori yok