• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 6

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 6
1.
Aşağıdakilerden hangisi enformasyon işleme sürecinde gerçekleştirilen faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" soyutlama
Soru Açıklaması
2.
Bilgisayar bileşenlerinde hem girdi, hem de çıktı işlevine sahip aygıtlar da bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi hem girdi, hem de çıktı işlevine sahip aygıtlara bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Modem
Soru Açıklaması

Modem hem girdi hem de çıktı işlevine sahip aygıtlar için bir örnektir. Doğru cevap A'dır.

3.
Aşağıdakilerden hangisi prototipleme yaklaşımının adımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Son kullanıcı geliştirme
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi, işletmelerde bir problemi analiz etme ve çözüm bulma ile ilgili karşılıklı ilişki faaliyetlerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Rastgele bir sistem çözümü seçmek
Soru Açıklaması
İşletmelerde bir problemi analiz etme ve çözüm bulma ile ilgili karşılıklı ilişki faaliyetleri; Bir problemin varlığını kabul etmek,Alternatif çözümler geliştirmek, En uygun bir sistem çözümü seçmek,Seçilen sistem çözümünü tasarlamak, Tasarlanmış sistemi uygulamak.
5.
Bir organizasyonun bilgi ve bilgi süreçleri ihtiyaçlarını destekleyen bireylerin kullandığı her türlü bilgisayara dayalı araçlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar Teknolojisi
Soru Açıklaması
Bir organizasyonun bilgi ve bilgi süreçleri ihtiyaçlarını destekleyen bireylerin kullandığı her türlü bilgisayara dayalı araçlara Bilgisayar Teknolojisi denir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi veritabanı yönetim sisteminin sağladığı üstünlüklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yedekleme ve kurtarma sağlayamaması
Soru Açıklaması
Veritabanı yönetim sistemi, verilerin yedeklenmesini ve kurtarılmasını sağlar.
7.

Sistemi bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş anlamsız parçalar yığını olmaktan kurtaran ögeye ... adı verilir.

Yukarıdaki tanımda boşluğu en iyi tamamlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bileşenler arasındaki ilişki
Soru Açıklaması

Bileşenler arasındaki ilişki; sistemi bileşenlerin bir araya getirilmesiyle oluşmuş anlamsız parçalar yığını olmaktan kurtaran ögedir. Bileşenleri birbirine bağlayan ve bütünleştiren, sistemin bileşenleri arasında var olan (ya da var olması gereken) ilişkilerdir.

8.

Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin yerine getirdiği temel görevlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" İnternete bağlanma
Soru Açıklaması

İşletim sisteminin temel görevleri arasında kullanıcı ara yüzü sağlama, bellek yönetimi, tak ve çalıştır ve çoklu görev vardır. İnternete bağlanma ise işletim sisteminin temel görevleri arasında yer almaz.

9.

Aşağıdakilerden hangisi bir genel amaçlı uygulama yazılımıdır?

Doğru Cevap: "A" Kişisel bilgi yöneticisi yazılımları
Soru Açıklaması

Sayfa 26, Şekil 2.2 “Bilgisayar Yazılım Türleri ve Örnekleri” şeklinde verilen tabloya göre “Kişisel bilgi yöneticisi” yazılımlar birer genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

10.

Aşağıdakilerden hangisi bireylerin sahip olduğu kişisel bilgiyi başka bireylerle paylaşması sürecidir?

Doğru Cevap: "A" Kapalı bilgiden kapalı bilgiye bilgi üretimi
Soru Açıklaması

İçsel bilgi ediniminde, açık ve kapalı bilgi türlerinin birbirine dönüştürülmesi ile de yeni bilgi üretimi gerçekleştirilebilir. Söz konusu bilgi üretimi dört biçimde oluşturulabilir:

 • Kapalı Bilgiden Kapalı Bilgiye: Bireylerin, sahip olduğu kişisel bilgiyi, başka bireylerle paylaşması sürecidir. Bu paylaşım, gözlem, taklit ve uygulamayla gerçekleşir. Bu şekilde edinilen bilgi, bilgiyi alan kişinin kendi kapalı bilgilerine yenilerini eklemesi biçiminde olup, kapalı bilgi yeni bir kapalı bilgiye dönüşmüş olur. Bu süreç sosyalleştirme olarak adlandırılmaktadır. Usta-çırak ilişkileri, bu tür bilgi transferi ya da bilgi üretimine örnektir.
 • Açık Bilgiden Açık Bilgiye: Yeni bilginin, farklı, ancak birbiriyle ilişkilendirildiğinde uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde açık bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulması sürecidir. Çeşitli enformasyonları toplayıp, bir rapor biçimine dönüştürmek, bu tür bilgi dönüşümüne örnek olarak verilebilir. Bu tür dönüşüm süreci birleştirme olarak ifade edilir.
 • Kapalı Bilgiden Açık Bilgiye: Kapalı bilginin kelimeler, rakamlar, görsel ya da işitsel araçlar yardımıyla açık bilgiye dönüştürülmesi, diğer kişi ve birimlerle paylaşılması sürecidir. Örneğin; bir fabrikada gözlem yapan denetçinin gözlemlerini rapor biçimine getirmesi, kapalı bilginin açık bilgiye dönüştürülmesidir. Bu süreç dışsallaştırma olarak adlandırılır.
 • Açık Bilgiden Kapalı Bilgiye: Açık bilgi kaynaklarını kullanıp deneyim elde etme biçimindeki bilgi üretme sürecidir. Yaparak öğrenme sözkonusudur. Açık bilginin özümsenmesiyle becerinin, deneyimin arttırılması ya da yenilerinin eklenmesi biçiminde açık bilgiyi uygulayanın kendi kapalı bilgilerini arttırmasıdır. Bu süreç de içselleştirme olarak tanımlanmaktadır
 • Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  logo
  İşletme Bilgi Sistemleri
  Ara Sınav - Deneme 6
  11.

  Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin bileşenlerinden biri değildir?

  Doğru Cevap: "E" Hammaddeler
  Soru Açıklaması

  Bilgi sistemi, verinin kaynaklarından toplanarak kullanılabilir yararlı bilgiye dönüştürülmesi ve işletme içinde ilgili kişi ve birimlere yayılması amacıyla bir araya getirilen bilgisayar donanımı, yazılım, veri kaynakları, ağ teknolojileri ve insan bileşenlerinden oluşan bir bütün olarak tanımlanabilir. 

  12.
  Aşağıdakilerden hangisi özel uygulama yazılımlarından biridir?
  Doğru Cevap: "A" Elektronik ticaret yazılımı
  Soru Açıklaması
  Elektronik ticaret yazılımı özel amaçlı yazılımlardan biridir.
  13.

  Dışsallaştırma olarak da adlandırılan bilgi üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "A" Kapalı bilgiden açık bilgiye
  Soru Açıklaması

  dışsallaştırma, kapalı bilgiden açık bilgiye bilgi üretimine verilen diğer addır.

  14.
  Aşağıdakilerden hangisi açık sistemde süreç kavramına karşılık gelmektedir?
  Doğru Cevap: "D" Girdiyi çıktıya dönüştürmek için gerekli olan faaliyetler dizisi
  Soru Açıklaması
  15.
  Aşağıdakilerden hangisi İş Süreçlerini Destekleyen Bilgi Sistemlerinden biri değildir?
  Doğru Cevap: "D" Karar Destek Sistemleri
  Soru Açıklaması
  16.

  Aşağıdakilerden hangisi en eski alternatif sistem kurma yaklaşımıdır?

  Doğru Cevap: "A" Sistem geliştirme yaşam döngüsü
  Soru Açıklaması

  Bilgi sistemlerinin kurulmasında kullanılan en eski yaklaşım sistem geliştirme yaşam döngüsüdür. Orta ya da büyük karmaşık sistem projeleri için hala kullanılmaktadır.

  17.

  Telefon, telekonferans ve telekominakasyon sözcüklerinde yer alan yunan kökenli “tele”nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

  Doğru Cevap: "C" Mesafe
  Soru Açıklaması

  Telekomünikasyon, genel olarak, verinin ve enformasyonun bir noktadan diğerine taşınması olarak tanımlanmaktadır. Mesafe anlamına gelen yunan kökenli “tele” sözcüğü, telefon, telekonferans ve diğer benzer kelimeler, mesafeli iletişime izin veren teknolojileri ifade etmektedir.

  18.

  Aşağıdakilerden hangisi kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgidir?

  Doğru Cevap: "A" Kapalı bilgi
  Soru Açıklaması

  Niteliğine göre bilgi sınıflandırması kapalı (örtülü) bilgi ve açık bilgi biçiminde yapılan sınıflandırmadır. Kapalı Bilgi; kişilerin akıllarına deneyim ve iş uygulamaları aracılığıyla oturttuğu, belleklerinde, davranışlarında ve algılamalarında yerleşik olan bilgidir. Kimi çalışmalarda bu bilgiye örtülü bilgi olarak başvurulmaktadır. Bu bilgi sezgi, duygu, beceri, değer ve inançları içerir, aynı zamanda açık bilgiyi oluşturmak için kullanılır. İnsan bilincinde, davranışlarında, algılarında yer aldığı için kişiye özel olup, nitelendirilebilirliği ve paylaşımı güçtür (Güçlü ve Sotirofski s.4).İnsanın sözcüklere ya da rakamlara yansıtabildiğinden daha fazlasını bildiği ama tamamını ifade edemediği bir gerçektir. Bu nedenle kapalı bilgi, belirli bir biçime, formülasyona bağlı olarak açıklanamayan, ancak uzun bir usta-çırak sürecinden sonra sahip olunabilen bilgidir (Uzun ve Durna s.34). Bu tür bilgi tamamen işin uygulamasına ilişkindir. iş performansı gösterilirken mantık ve vücudun eş zamanlı olarak kullanımından oluşur. Kapalı bilgi, bir bütün olarak, içgüdüsel biçimde edinildiği için, belirli kurallara ya da unsurlara ayrılamaz. Bu nedenle ifade edilmesi ve yazılı biçime dökülüp farklı durumlar için genellenmesi zordur.

  Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

  19.
  Temel olarak koordinasyonu sağlama ve yönlendirme işlevine ilişkin bilgi paylaşımı aşağıdakilerden hangi iletişimle sağlanır?
  Doğru Cevap: "A" Yatay iletişim
  Soru Açıklaması
  Temel olarak koordinasyonu sağlama ve yönlendirme işlevine ilişkin bilgi paylaşımı yatay iletişimle sağlanır.
  20.

  İşletmenin çevresinden sağlanan her türlü bilgiye dış kaynaklı bilgi, işletmenin içinden sağlanan elde edilen bilgilere ise iç kaynaklı bilgi adı verilir.

  Aşağıdakilerden hangisi iç bilgi kaynaklarındandır?

  Doğru Cevap: "E" Dökümantasyon
  Soru Açıklaması

  İşletmelerin birincil iç bilgi kaynağı işletme çalışanlarıdır. Bunları işletmenin kütüphanesi, dökümantasyonu, belgeleri ve arşivi takip eder. Sosyal iletişim ortamları, deri, gazete, bağımsız araştırmacılar vb. dış bilgi kaynakları arasındadır. Doğru cevap E'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler