• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 5

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 5
1.

Bilgi kullanımının verimliliğinin gözden geçirildiği aşama hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Bilginin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması

Bilgiyi değerlendirmek ve ölçmek, kısaca bilginin işletmeye ne ölçüde katkı yaptığını hesaplamak bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesi aşamasıdır. Bu yolla bilginin kullanımının verimliliği de gözden geçirilmiş olur.

2.

Kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Prototipleme
Soru Açıklaması

Prototip üretme, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması olarak adlandırılır.

3.

Sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim imkânı veren araçlarına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Metodoloji araçları
Soru Açıklaması

Sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim imkanı veren araçlar metodoloji araçları olarak adlandırılır.

4.

İşletmelerde bilgi akışını sağlamak için farklı iletişim araçları kullanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi kullanılan bu bilgi araçlarından değildir?

Doğru Cevap: "E" Sosyal medya
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi akışını sağlamak için farklı iletişim araçları kullanılmaktadır. Bunlar; yazılı iletişim araçları, sözlü iletişim araçları, görsel  ve işitsel iletişim araçlarıdır. Sosyal medya bu iletişim araçlarından biri değildir.

5.

Aşağıdakilerden hangisi sistem yazılımlarına örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: "C" Ofis yazılım paketleri
Soru Açıklaması

Ofis yazılım paketi genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Diğer seçenekler ise bilgisayar sistemini desteklemek için geliştirilmiş sistem yazılımlarıdır.

6.

“Önümüzdeki 5 yıl için nasıl bir üretim hattı geliştirmeliyiz?” sorusuna verilecek cevap, aşağıdakilerden hangi tür karar örneğidir?

Doğru Cevap: "A" Yapılandırılmamış
Soru Açıklaması

Yapılandırılmamış

7.
Dış ortamdan verilerin alınmasını ve bilgisayara aktarılmasını sağlayan donanımlar,girdi aygıtları olarak tanımlanır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi girdi aygıtlarına bir örnektir?
Doğru Cevap: "E" Parmak izi okuyucu
Soru Açıklaması

Monitör, yazıcı, hoparlör ve çizici çıktı aygıtlarına; parmak izi okuyucu ise girdi aygıtlarına bir örnektir. Doğru cevap E'dir.

8.

I. Çevirici diller

II. Makine dilleri

III. Programlama dilleri

IV. Yordamsal programlama dilleri

Programlama dilleri 1940'lardan başlayarak günümüze kadar evrilerek geliştirilmiştir. Yukarıda verilen programlama dilleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en eskiden yeniye doğru biçimde sıralanmıştır?

Doğru Cevap: "A" II-I-IV-III
Soru Açıklaması

1940'lı yıllarda bilgisayarların programlamasında makine dilleri geliştirlmiştir. 1950'li yıllarda makine dillerinin yerini çevirici diller almış. İlerleyen senelerde sırasıyla yordamsal programlama dilleri ve dördüncü nesil programlama dilleri geliştirilmiştir. Doğru cevap A'dır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının ilgilendiği konulardan biridir?

Doğru Cevap: "D" İş tanımları ve görevlerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları bilgi sistemleri, temel olarak çalışanların seçimi ve temini, istihdam edilmesi, iş tanımları ve görevlerin belirlenmesi, performans değerlendirmesi, ücret ve diğer ödemelerin analizi, eğitim programları konularıyla ilgilenirler.

10.

Aşağıdakilerden hangisi işletmede aynı düzeyde bulunan farklı birimlerin kendi çalışanları arasında ve birimler arasında gerçekleşen iletişimdir?

Doğru Cevap: "A" Yatay iletişim
Soru Açıklaması

Bilgi akışında iletişim yapısal işleyiş açısından; biçimsel ve biçimsel olmayan iletişim olarak ikiye ayrılır. Mesajın akış yönü açısından ise dikey, yatay ve çapraz olmak üzere üçe ayrılır. Aynı düzeyde bulunan farklı birimlerin çalışanları ve birimler arasındaki iletişim ise yatay iletişimdir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 5
11.
Veri hakkında veri ya da üstveri olarak adlandırılan, tablo ismi, veri ilişki ve kısıtlamaları, alan türleri, indeks verileri gibi veritabanı hakkındaki bilgileri içeren veritabanı bileşenine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Veri Sözlüğü
Soru Açıklaması
Veri Sözlüğü, Veri hakkında veri ya da üstveri olarak adlandırılan, tablo ismi, veri ilişki ve kısıtlamaları, alan türleri, indeks verileri gibi veritabanı hakkındaki bilgileri içeren veritabanı bileşenleridir.
12.

"....., harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlerdir."

Yukarıdaki boşluğu en doğru şekilde tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir? 

Doğru Cevap: "A" Veri
Soru Açıklaması

Veri, harf, rakam, çeşitli sembol ve işaretlerle temsil edilen, ham, işlenmemiş gerçekler ya da izlenimlerdir. Olaylara ilişkin nesnel gerçekler olup birbiriyle ilişkilendirilmemiştir. Veri, kurumsal amaçlara ba¤lı olarak faaliyetlerin yapılandırılmamış bir biçimde kaydıdır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi en sık kullanılan uygulama sunucuları arasında yer alır?

Doğru Cevap: "A" .Net Framework
Soru Açıklaması

Uygulama sunucuları (application server) uygulama yazılımlarıyla işletim sistemi arasında ara katman görevi yapan yardımcı sistem yazılımlarıdır. Uygulama sunucuları sistemde çalışan herhangi bir uygulama için uygun ortam sağlar. Uygulama yazılımının ihtiyaçlarına cevap veren program, prosedür ve metotları barındıran uygulama sunucuları, özellikle web servislerinin yürütülmesinde önemli altyapı hizmeti sunarlar. En sık kullanılan uygulama sunucuları arasında “Java Application Server”, “.NET Framework”, “PHP Application Server” yer almaktadır. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

14.

İçsel bilgi ediniminde, açık ve kapalı bilgi türlerinin birbirine dönüştürülmesi ile de yeni bilgi üretimi gerçekleştirilebilir. Buna göre bir fabrikada gözlem yapan bir denetçinin gözlemlerini rapor biçimine getirmesi hangi bilgi dönüşüm türüne örnektir?

Doğru Cevap: "C" Dışsallaştırma
Soru Açıklaması

Bir denetçi gözlemlerini rapor haline getirdiğinde, kendisine ait kapalı bir bilgiyi kelimeler, rakamlar veya görsel ve işitsel araçlar yardımıyla diğer kişilerle paylaşmış olur. Diğer bir ifade ile kapalı bilgi açık bilgiye dönüşür. Kapalı bilginin açık bilgiye dönüştürülmesi sürecine dışsallaştırma adı verilir. Doğru cevap C.

15.

Veritabanlarında aynı anda verileri okuyan, güncelleyen çok sayıda sorguların çalışması gerektiği durumlarda ortaya çıkabilecek tutarsızlıkların çözümü için geliştirilmiş mekanizmalara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "D" Eşzamanlı işlem kontrolü
Soru Açıklaması

Veri sözlüğü, “veri hakkında veri” ya da üstveri (metadata) olarak adlandırılan, tablo ismi, veri ilişki ve kısıtlamaları, alan türleri, indeks verileri gibi veritabanı hakkındaki bilgileri içeren veritabanı bileşenidir. Kullanıcı yetkilendirme, veriye erişim, düzenleme ve yapılandırmaya yönelik kullanıcı rollerinin tanımlanması işlemidir. Bu sayede veri güvenliğinin sağlanması ve izlenmesi mümkün olabilmektedir. Yedekleme ve kurtarma hizmetleri meydana gelebilecek bir arıza ya da hata durumunda verinin geri getirilmesi ile ilgili servislerdir. Rapor üreteçleri bilgi sistemlerinin farklı tür ve formattaki rapor ihtiyaçlarını karşılayan VTYS hizmetleridir.

16.
Aşağıdakilerden hangisinde sistem geliştirme çalışmasının olabilirliğini araştırmak amaçlanmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Fizibilite çalışması
Soru Açıklaması
Fizibilite çalışmasında amaç, sistem geliştirme çalışmasının olabilirliğini araştırmaktır.
17.
Bir sistemin enformasyon gereksinimlerini yerine getirmek için ne yapılması gerektiği tanımlamaktır?
Doğru Cevap: "D" Sistem analizi
Soru Açıklaması
18.

Kullanıcıların tüm bilgi sistemini test verileriyle test etmelerine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Alfa testi
Soru Açıklaması

Kullanıcıların tüm bilgi sistemini test verileriyle test etmelerine alfa testi denir

19.
İlişkisel veritabanı modellerinde bir varlığın özellikleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisi ile temsil edilir?
Doğru Cevap: "D" Tablo
Soru Açıklaması

İlişkisel veritabanı modellerinde "tablo", bir varlığın özelikleri arasındaki ilişkiyi temsil eder. Doğru cevap D'dir.

20.
Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Bilgisayar donanımı
Soru Açıklaması
Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere bilgisayar donanımı adı verilir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler