• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 4

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 4
1.

I. Tarayıcı

II. Yazıcı

III. Hoparlör

IV. Klavye

Dış ortamdan verilerin alınmasını ve bilgisayara aktarılmasını sağlayan donanımlar girdi aygıtları; bilgisayarın kullanıcılarına bilgi aktarmada kullanılan araçlar ise çıktı aygıtları olarak adlandırılır. Buna göre yukarıda verilen örneklerden hangileri çıktı aygıtlarıdır?

Doğru Cevap: "B" II ve III
Soru Açıklaması

Tarayıcı ve klavye dış ortamdan bilgisayara veri aktarılmasını sağlayan girdi aygıtları, yazıcı ve hoparlör ise bilgisayardan dış ortama bilgi aktaran çıktı aygıtlarıdır. Doğru cevap B'dir.

2.

Kullanım durumu diyagramları

Sınıf diyagramları

Durum diyagramları

Sıra diyagramları

Faaliyet diyagramları

Yukarıdaki diyagramlar aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle ilgilidir?

Doğru Cevap: "D" UML
Soru Açıklaması

Bilgi sistem analistinin nesne yönelimli analiz ve tasarım için kullanabileceği bir çok teknik bulunmaktadır. Bu teknikler ve gösterim biçimleri, standart bir nesne yönelim dili olan UML içinde bir araya getirilmiştir. UML yukarıda belirtilen diyagramları içermektedir.

3.

Dijital işletmelere yönelik sistem kurma yaklaşımları arasında çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen vb. taşınabilir yazılım yapıtaşlarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Bileşen tabanlı yaklaşım
Soru Açıklaması

Bileşen tabanlı geliştirme, çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen vb. taşınabilir yazılım yapıtaşlarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bileşen tabanlı geliştirme yaklaşımında iki temel süreç vardır: Yeniden kullanım amaçlı bileşen oluşturma ve hazır bileşenlerden ürün oluşturma.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

4.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi sistemleri kurulması ya da yenilenmesinin nedenlerinden biri olamaz?
Doğru Cevap: "A" Mevcut sistem yeterli fayda maliyet yönünden yeterli iken rakip işletmeler fark atmak için son teknolojiye geçilmesi
Soru Açıklaması
5.
 • Klavye
 • Fare
 • Mikrofon
 • Tarayıcı
 • Kamera
 Yukarıda verilenler bilgisayarın hangi bileşenlerine aittir?
Doğru Cevap: "B" Girdi aygıtları
Soru Açıklaması

Dış ortamdan verilerin alınmasını ve bilgisayara aktarılmasını sağlayan donanımlar, girdi aygıtları olarak tanımlanır. Klavye, fare, mikrofon, tarayıcı, kamera, parmak izi okuyucu ve benzeri aygıtlar, girdi aygıtları olarak sıralanır. Doğru cevap B'dir.

6.
Veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bu verileri işleyerek enformasyon çıktısına dönüştüren sistemlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Bilgi sistemleri, veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bu verileri işleyerek enformasyon çıktısına dönüştüren sistemlerdir. Bir bilgi sistemi; faaliyetlerini sürdürebilmek için insan kaynaklarına, donanıma, yazılıma, veri kaynaklarına ve ağlara bağımlıdır. Bu nedenle doğru cevap C'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirmenin ilk aşamasıdır?

Doğru Cevap: "A" Problemlerin, fırsatların ve amaçların tanımlanması
Soru Açıklaması

Problemlerin, fırsatların ve amaçların tanımlanması sistem geliştirmenin ilk aşamasını oluşturur.

8.

I. Bilgi teknolojilerinin en temel iki bileşeni donanım ve yazılımdır.II. İşletmelerde, bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını belirlemede karar verilmesi gereken ilk konu yazılım değil donanım olmalıdır.III. Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere bilgisayar donanımı denir.Bilgisayar donanımı ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangisi/hangileri doğru ifade edilmiştir?

Doğru Cevap: "E" I-III
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi teknolojileri ihtiyaçlarını belirlemede karar verilmesi gereken ilk konu donanım değil yazılımdır.

9.

Fortran, Cobol, Basic, Pascal, RPG ve C programlama dilleri hangi üçüncü nesil programlama diline örnektir?

Doğru Cevap: "A" Yordamsal programlama dilleri
Soru Açıklaması

Fortran, Cobol, Basic, Pascal, RPG ve C programlama dilleri üçüncü nesil yordamsal programlama dillerinin en bilinen örneklerindendir.

10.

Sistem geliştirmede kullanılan ve sistemin grafiksel olarak gösterimine imkân sağlayan araçlara ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Veri akış diyagramları
Soru Açıklaması

Veri akış diyagramları, sistem geliştirmede kullanılan ve sistemin grafiksel olarak gösterimine imkân sağlayan çok yaygın bir araçtır. Veri akışı, dışsal birim, veri deposu ve süreç olmak üzere dört öğeden oluşur.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 4
11.

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel yaklaşım ile nesne yönelimli yaklaşımın karşılaştırılması durumunda bir nesne yönelimli yaklaşım özelliğidir?

Doğru Cevap: "A" Sistem geliştirmede aşağıdan yukarıya yaklaşımı kullanır.
Soru Açıklaması

Geleneksel yaklaşımın özellikleri

 • Ya veri ya da süreç merkezlidir.
 • Sistem geliştirmede yukarıdan aşağıya yaklaşımı kullanır.
 • Sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında, adım adım yaklaşımı benimser.
 • Her aşamanın sonunda, spesifik dokümanlar üretilir.
 • Üç temel model ya da diyagram kullanılır. (Birim - ilişki diyagramı, veri akış diyagramı, veri sözlüğü)
 • Sistemin tasarımı ve geliştirilmesi için gerekli veriler, tek bir veri sözlüğündedir.
 • Sistem girdi ve çıktıları, veri akış diyagramından belirlenir.
 • Süreçler, veri birimleriyle etkileşimlidir. Nesneler, insanlarla ve birbirleriyle etkileşimlidir.

Nesne yönelimli yaklaşımın özellikleri

 • Sistemi, hem veri hem de süreci içeren bağımsız nesneler grubu olarak görür.
 • Sistem geliştirmede aşağıdan yukarıya yaklaşımı kullanır.
 • Aşamalar arası geçişte kesin adımlar yoktur.
 • Her aşamanın sonunda spesifik doküman yoktur.
 • Yaklaşık on üç model ya da diyagram kullanılır.
 • Veri için tek bir saklama yeri yoktur.
 • Girdi ve çıktılar, pek çok sıra diyagramında dağınık olarak yer almıştır.
 • Süreçler, girdi alıp çıktı üretirler. Nesneler, mesaj yollarlar ve mesaj alırlar.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

12.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi sistemlerinin kurulması ya da yenilenmesinin nedenlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" İşletme değişen pazar koşulları nedeniyle adresini başka bir kente taşımak zorunda kalabilir.  Bu durum teknolojik altyapısını değiştirmek için bir fırsat yaratabilir.
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi sistemlerinin kurulması ya da yenilenmesinin pek çok nedenleri olabilir. Bu nedenler:

Gelişen teknoloji, önceleri saklanması ve işlenmesi ekonomik olmayan bilgilerin işlenme maliyetlerinin önemli ölçüde düşmesine neden olmaktadır. Gelişmiş teknolojiden faydalanan işletmeler rakiplerine göre avantaj elde ederler.

İşletmenin büyümesi ve sisteme yeni bilgi türlerinin katılması da bilgi işlem talebinin artmasına neden olmaktadır. Bu durum ihtiyaçların karşılanmasında var olan bilgi sisteminin yetersiz kalması sonucunu doğurabilir.

Eskiyen teknolojinin işletme maliyetlerini yükseltmesi ve benzer işlemlerin yeni teknolojiyle daha ucuza yapılabilir olmasıdır.

Var olan bilgi sisteminin yenilenmesi ihtiyacı, işletmenin ya da teknolojinin gelişmesiyle ilgili olmaksızın, yasalar ya da yönetmeliklerdeki değişmeler sonucu ortaya çıkabilmektedir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

13.

Aşağıdakilerden hangisi başlıca CASE (Computer Aided Software Engineering) araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Pratik bilgi sistemleri depolama araçları
Soru Açıklaması

CASE araçları, metodoloji araçları, diyagram çizme araçları, ekran ve rapor üreteçleri, analiz ve kontrol araçları, merkezi depo, dökümantasyon üreteçleri ve program geliştirme araçları olmak üzere yedi başlık altında sıralanabilir. Pratik bilgi sistemleri depolama araçları CASE araçları içinde yer almaz.

14.

Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim araçlarından biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Broşürler
Soru Açıklaması

Broşürler az sayfadan oluşan bol resimli işletmeyi tanıtma amacı güden yazılı iletişim araçlarıdır.

15.

Dışsallaştırma olarak da adlandırılan bilgi üretim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kapalı bilgiden açık bilgiye
Soru Açıklaması

Dışsallaştırma, kapalı bilgiden açık bilgiye bilgi üretimine verilen diğer addır.

16.
Aşağıdakilerden hangisi nesnel yönelimli analiz yaklaşımında kullanılan UML diyagramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Aralık diyagramları
Soru Açıklaması
UML, bir takım grafiksel diyagramları kullanarak, sistemin farklı perspektiflerini ifade etme imkanı vermektedir. Bu diyagramlardan bazıları aşağıda açıklanmıştır: Kullanım durumu diyagramları: Bu diyagramlar ihtiyaç analizinde kullanılmaktadır. Amaç, sistem fonksiyonlarının, kullanıcıların bakış açısından ifade edilmesidir. Sınıf diyagramları: Sistemde yer alan nesne ve sınıfların, tanımlamalarının, birbirleriyle ilişkilerinin gösterildiği diyagramlardır. Sistemin uygulanacağı program ve kodların tasarımında yardımcı olmaktadır. Durum diyagramları: Gerçek nesnelerin, herhangi bir zaman içindeki durumunu gösteren diyagramlardır. Sıra diyagramları: Nesneler arası etkileşimleri ve nesnelerin birbirlerine gönderdikleri mesajların zaman sırasını gösteren diyagramlardır. Faaliyet diyagramları: Sistem geliştirmede, en önemli unsurlardan biri, iş süreçleridir. İş akışı olarak da adlandırılan iş sürecinin ifade edilmesi, sistemin daha iyi anlaşılması, analizi ve tasarımı bakımından oldukça etkilidir. Nesneler üzerindeki kontrol ya da nesneler arasındaki veri akışı gösterilmek istendiğinde, bu diyagramlar kullanılmaktadır.
17.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi sisteminin kullanımının ve kabulünün garanti altına alınmasını sağlayan yararlı bir çıktının oluşmasına destek veren sistem tasarımıdır?

Doğru Cevap: "A" Çıktı tasarımı
Soru Açıklaması

Sistem analizi bir sistemin enformasyon gereksinimleri için ne yapılacağını tanımlarken, bilgi sistemi tasarımı sistem için kapsamlı bir planı tanımlar. Sistem tasarımı çıktı tasarımı, girdi tasarımı, veri tabanı tasarımı ve ara yüz tasarımını kapsamaktadır. Bilgi sisteminin kullanımını ve kabulünü sağlayan yararlı bir çıktının oluşmasına destek veren tasarım çıktı tasarımıdır.

18.

Veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bu verileri işleyerek enformasyon çıktısına dönüştüren sistemlere ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Bilgi sistemleri, veri kaynaklarını girdi olarak kabul eden ve bu verileri işleyerek enformasyon çıktısına dönüştüren sistemlerdir. Bir bilgi sistemi; faaliyetlerini sürdürebilmek için insan kaynaklarına, donanıma, yazılıma, veri kaynaklarına ve ağlara bağımlıdır.

19.

Aşağıdakilerden hangisi yazılı iletişim araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "C" Bülten
Soru Açıklaması

Bülten yazılı iletişim aracıyken diğerleri sözlü iletişim araçlarındandır.

20.

Üçüncü nesil programlama dillerinde Fortran, Cobol, Basic, Pascal, RPG ve C, hangi özellikteki dillere örnektir?

Doğru Cevap: "E" Yordamsal programlama dilleri
Soru Açıklaması

Fortran, Cobol, Basic, Pascal, RPG ve C programlama dilleri üçüncü nesil yordamsal programlama dillerinin en bilinen örneklerindendir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler