• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 14

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 14
1.
Aşağıdaki ifedelerden hangisi veritabanı yönetim sistemlerinin üstünlüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Basit kullanıma sahip olması
Soru Açıklaması
Basit kullanıma sahip olması üstünlüklerinden biri değildir.
2.

Aşağıdakilerden hangisi ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde verinin yönetimi için kullanılan bir sorgulama dilidir?

Doğru Cevap: "A" SQL
Soru Açıklaması

İlişkisel veri tabanı yönetim yazılımlarının veri yapılarını yönetmek, veri eklemek, silmek, güncellemek ve sorgulamak gibi işlevleri yerine getiren sorgulama diline Yapılandırılmış Sorgulama Dili (SQL) denir. SQL ilişkisel veri tabanı sistemlerinde verinin yönetimi için kullanılan bir standarttır.

3.
......, çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen vb. taşınabilir yazılım yapı tafllarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Yukarıdaki cümlede boşluğa gelen ifade aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Bileşen tabanlı geliştirme
Soru Açıklaması

Bileşen tabanlı geliştirme, çalışma süresince tekrar kullanılabilen, bağımsız olarak planlanan, geliştirilen, yayınlanan, düzenlenen vb. taşınabilir yazılım yapı tafllarını ve bloklarını oluşturmayı ve bu yapıtaşlarını bir araya getirerek yazılım uygulamalarını en hızlı şekilde oluşturmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Doğru cevap C'dir.

4.

“Son kullanıcı” ve “bilgi teknolojisi uzmanı” bilgi sistemleri bileşenlerinden hangisine ait kavramlardır?

Doğru Cevap: "E" İnsan kaynakları
Soru Açıklaması

İnsan, tüm bilgi sistemlerinin başarıya ulaşabilmesi için temel kaynaktır. Bilgi sistemleri açısından insan kaynakları son kullanıcılar ve bilgi teknolojisi uzmanları olmak üzere ikiye ayrılır.

5.

Kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulmasına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Prototipleme
Soru Açıklaması

Prototip üretme, kullanıcıların değerlendirme yapması için hızlı ve ucuz bir şekilde deneysel bir sistemin kurulması olarak adlandırılır.

6.
Aşağıdakilerden hangisinde sistemin teknik olarak içerdiği riskler ve teknik olanaklar araştırılmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Teknik fizibilite
Soru Açıklaması
7.
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi belirli bilgilerin elde edilmesi için tasarlanan özel hazırlanmış belgeler ile bilgi toplama yöntemidir?
Doğru Cevap: "B" Anketler
Soru Açıklaması
8.

Yazılım paketleri, web tarayıcılar, elektronik posta gibi öğelerden oluşan yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Uygulama yazılımları
Soru Açıklaması

Bilgisayar yazılımları; uygulama yazılımları ve sistem yazılımları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yazılım paketleri, web tarayıcılar ve elektronik posta gibi öğeler, uygulama yazılımlarından genel amaçlı uygulama programları içerisinde yer almaktadır.

9.

Aşağıdakilerden hangisi ortak uygulama tasarımına başvurulabilecek durumlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "E" İşletmenin pazar araştırması yaptığı dönemlerde
Soru Açıklaması

İşletmenin Pazar araştırması yaptığı dönemler, ortak uygulama tasarımına başvurulabilecek durumlardan biri değildir.

10.

Bir işletmede “çalışan”, “yönetici”, “bölüm” ve “proje” varlıklarına ait varlık-ilişki diyagramında bire bir ilişki aşağıdakilerden hangisi arasında bulunur?

Doğru Cevap: "A" “yönetici” ve “bölüm”
Soru Açıklaması

Her bölümün sadece bir yöneticisi olduğu için “yönetici” ve “bölüm” arasındaki ilişki bire – bir ilişkidir. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 14
11.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağ tiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Küçük alan ağı
Soru Açıklaması

Eğer ağ bir bina için ise yerel alan ağı, bir kampüs içinse metropol alan ağı, tüm ülke için ise geniş alan ağı denir. Sanal özel ağ ise farklı konumdaki ağa bağlanmayı sağlayan ağlardır. Küçük alan ağı bilgisayar ağ tiplerinden biri değildir.

12.

Kelimeler, rakamlar, bilimsel formüller, çeşitli görsel-işitsel ya da benzer araçlarla ifade edilebilen bilgi türü hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Açık bilgi
Soru Açıklaması

Kelimeler, rakamlar, bilimsel formüller, çeşitli görsel-işitsel ya da benzer araçlarla ifade edilebilen bilgiye açık bilgi denir.

13.

Farklı hiyerarşik düzeyde yer alan birimler ya da işgörenlerin arasında gerçekleşen iletişim biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Çapraz iletişim
Soru Açıklaması

Çapraz iletişim, hiyerarşik yapıyı dikkate almadan farklı hiyerarşik düzeyde yer alan birimler ya da işgörenlerin arasında gerçekleşen iletişim biçimidir.

14.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sisteminin veri, ağ, yazılım ve donanım kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılmasına olanak veren yazılımlardır?

Doğru Cevap: "A" Sistem yönetim programları
Soru Açıklaması

Bilgisayar sisteminin veri, ağ, yazılım ve donanım kaynaklarını etkin bir şekilde kullanmamızı sağlayan yazılımlar sistem yönetim programlarıdır. Sistem geliştirme programları ise uygulama programlarının oluşturulmasını sağlar. Diğer seçenektekiler ise uygulama yazılımlarıdır.

15.

Aşağıdakilerden hangisi özel amaçlı uygulama yazılımlarındandır?

Doğru Cevap: "A" Kayıt işleme sistemleri
Soru Açıklaması

Kayıt işleme sistemleri işletmelerde gerçekleşen günlük hareketleri toplayan, depolayan, düzenleyen ve sorgulayan bilgi sistemleridir. Kayıt işleme sistemleri özel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Diğer seçenekteki yazılımlar ise genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır.

16.

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklarının ilgilendiği konulardan biridir?

Doğru Cevap: "D" İş tanımları ve görevlerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

İnsan kaynakları bilgi sistemleri, temel olarak çalışanların seçimi ve temini, istihdam edilmesi, iş tanımları ve görevlerin belirlenmesi, performans değerlendirmesi, ücret ve diğer ödemelerin analizi, eğitim programları konularıyla ilgilenirler.

17.

Kapalı bilgiden kapalı bilgiye

Açık bilgiden açık bilgiye

Kapalı bilgiden açık bilgiye

Açık bilgiden kapalı bilgiye

Yukarıdaki içsel bilgilerin aşağıdaki süreçlerle doğru sıralanması hangisidir?

Doğru Cevap: "B" Sosyalleştirme- Birleştirme – Dışsallaştırma- İçselleştirme
Soru Açıklaması

Kapalı Bilgiden Kapalı Bilgiye bireylerin, sahip olduğu kişisel bilgiyi, başka bireylerle paylaşması sürecidir. Bu süreç ‘sosyalleştirme’ olarak adlandırılmaktadır. Açık Bilgiden Açık Bilgiye yeni bilginin, farklı, ancak birbiriyle ilişkilendirildiğinde uyumlu bir bütün oluşturacak şekilde açık bilgilerin bir araya getirilmesiyle oluşturulması sürecidir. Bu tür dönüşüm süreci ‘birleştirme’ olarak ifade edilir. Kapalı Bilgiden Açık Bilgiye, kapalı bilginin kelimeler, rakamlar, görsel ya da işitsel araçlar yardımıyla açık bilgiye dönüştürülmesi, diğer kişi ve birimlerle paylaşılması sürecidir. Bu süreç ‘dışsallaştırma’ olarak adlandırılır. Açık Bilgiden Kapalı Bilgiye, açık bilgi kaynaklarını kullanıp deneyim elde etme biçimindeki bilgi üretme sürecidir. Bu süreç de ‘içselleştirme’ olarak tanımlanmaktadır.

18.
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bir bilgi sistemini oluşturan bileşenlerden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Enformasyon
Soru Açıklaması
Soru metnindeki ifadeden en uzak olan ifade enformasyondur.
19.

Aşağıdakilerden hangisi bir iş süreçleri destek sistemi değildir?

Doğru Cevap: "A" Karar Destek Sistemleri
Soru Açıklaması

Sayfa 9. daki Şekil 1.8, “Bilgi Sistemlerinin Sınıflandırılması” şekline göre “Karar Destek Sistemler”, “Yönetim Destek Sistemleri” sınıfına dahildir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

20.

I. LAN

II. MAN

III. WAN

IV. VPN

Bir üniversite ya da işletmenin farklı yerel alan ağlarını birleştiren ağ yukarıdaki ağ çeşitlerinden hangisine/hangilerine örnektir?

Doğru Cevap: "B" Yalnızca II
Soru Açıklaması

Yerel alan ağları, bir bina ya da bir grup bina ile sınırlı alanlarda iki ya da daha fazla bilgisayarı bağlamak için kablolu ya da kablosuz sinyallerin kullanıldığı bilgisayar ağlarıdır. Bir ev, ofis binası, okul genellikle tek bir yerel alan ağı içerir. Metropol alan ağları, yerel alan ağlarına göre daha büyük, geniş alan ağlarına göreyse daha küçük bir bölge ya da coğrafi alanın veri iletişimini sağlayan ağlardır. Bir üniversite ya da işletmenin farklı yerel alan ağlarını birleştiren ağlar, bu tür ağlara örnek verilebilir. Geniş alan ağlarıysa coğrafi olarak dağınık (bir ülke ya da kıtalar gibi) olan bölgelerde veri iletişimini sağlayan bilgisayar ağlarıdır. İnternet, bütün dünyaya yayılan bir geniş alan ağıdır. İşletme bilgi sistemlerinde kullanılan bir diğer ağ türü de sanal özel ağlardır (VPN- Virtual Private Network). VPN teknolojisi sayesinde bir işletmenin coğrafi olarak farklı noktadaki birim ya da paydaşları, internet gibi bir geniş alan ağı üzerinden güvenli olarak işletme ağına bağlanabilmektedirler. VPN sayesinde uzak noktadaki kullanıcılar, işletme yerel ağındaki kaynaklara kolayca ulaşabilmektedirler. Bu teknoloji, işletmenin mobil teknolojilerini kullanmada esneklik sağlarken iletişim maliyetlerini de düşürebilmektedir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler