• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 11

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 11
1.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi sistem geliştirme ile ilgili proje bilgilerine doğrudan erişim veren CASE aracıdır?
Doğru Cevap: "C" Metodoloji araçları
Soru Açıklaması
2.

Aşağıdakilerden hangisi işletme bilgi sistemlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Piyasa bilgi sistemleri
Soru Açıklaması

Bütünsel olarak işletme bilgi sistemleri; pazarlama bilgi sistemleri, üretim bilgi sistemleri, insan kaynakları bilgi sistemleri ve muhasebe-finans bilgi sistemlerinden oluşmaktadır.

3.

Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sistemi revize etme
Soru Açıklaması

Sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler; planlama sistem araştırması, sistem analizi, sistem tasarımı, sistemi yürütme, sistemi kullanma, sistemin bakımı olarak sıralanabilir.

4.
Sistemin bakımı faaliyetlerinden en düşük önceliği olan bakım faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Önleyici bakım
Soru Açıklaması
5.

Yüz yüze görüşme yöntemine alternatif olarak IBM tarafından geliştirilen, grup mülakatı olarak da adlandırılan bilgi ihtiyacı analizi yöntemi hangisidir?

Doğru Cevap: "D" Ortak uygulama tasarımı
Soru Açıklaması

Ortak uygulama tasarımları (JAD) IBM tarafından geliştirilen bir ihtiyaç analizi türüdür. Doğru cevap D'dir.

6.

Aşağıdakilerden hangisi işletmenin üretim ögelerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "C" Rakipler
Soru Açıklaması

İnsan ihtiyaçlarını karşılamada bir araç olan işletme; üretim ögeleri olan işgücü, sermaye, enerji ve teknolojinin belirli amaçlar çerçevesinde planlı ve uyumlu bir biçimde bir araya getirilmesiyle ekonomik mal ya da hizmet üreten birimler olarak tanımlanır.

7.

KlavyeFareMikrofonTarayıcıKameraYukarıdaki seçenekler bilgisayarın hangi bileşenlerine aittir?

Doğru Cevap: "A" Girdi aygıtları
Soru Açıklaması

Dış ortamdan verilerin alınmasını ve bilgisayara aktarılmasını sağlayan donanımlar, girdi aygıtları olarak tanımlanır. Klavye, fare, mikrofon, tarayıcı, kamera, parmak izi okuyucu ve benzeri aygıtlar, günlük hayatta hepimizin sıkça kullandığı girdi aygıtları olarak sıralanabilir.

8.
Veritabanı yönetim sistemleri, işletmelerin farklı yönetim düzeylerinde ihtiyaç duyulan enformasyon ve verinin kullanıcıya iletilebilmesi için geliştirilmiş araçları bünyesinde barındırır.Aşağıda verilen veritabanı yönetim sistemi araçlarından hangisi veriye erişim, düzenleme ve yapılandırmaya ilişkin kullanıcı rollerinin tanımlanması işlemini yerine getirir?
Doğru Cevap: "B" Kullanıcı yetkilendirme
Soru Açıklaması

Kullanıcı yetkilendirme; veriye erişim, düzenleme ve yapılandırmaya ilişkin kullanıcı rollerinin tanımlanması işlemidir. Doğru cevap B'dir.

9.
Bir bilgi sisteminin faaliyetlerinin sürdürülebilmesi aşağıdakilerden hangisine bağımlı değildir?
Doğru Cevap: "C" Girişimcilik
Soru Açıklaması

Bir bilgi sistemi; faaliyetlerini sürdürebilmek için insan kaynaklarına, donanıma, yazılıma, veri kaynaklarına ve ağlara bağımlıdır. Doğru cevap C'dir.

10.

“Bireylerin, sahip olduğu kişisel bilgiyi, başka bireylerle paylaşması sürecidir. Bu paylaşım, gözlem, taklit ve uygulamayla gerçekleşir.”

Yukarıdaki bilgiler aşağıdaki hangi içsel bilgi üretimine aittir?

Doğru Cevap: "A" Kapalı bilgiden kapalı bilgiye
Soru Açıklaması

Bahsedilen tanım kapalı bilgiden kapalı bilgiye içsel bilgi edinimidir. Bu şekilde edinilen bilgi, bilgiyi alan kişinin kendi kapalı bilgilerine yenilerini eklemesi biçiminde olup, kapalı bilgi yeni bir kapalı bilgiye dönüşmüş olur. Bu süreç sosyalleştirme olarak adlandırılmaktadır. Usta-çırak ilişkileri, bu tür bilgi transferi ya da bilgi üretimine örnektir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 11
11.

Yazılımlar işlevleri itibariyle uygulama yazılımlar› ve sistem yazılımları olarak iki başlık altında ele alınabilir. Uygulama yazılımları son kullanıcıların bilgi işlem ihtiyaçlarını gidermek üzere tasarlanmış bilgisayar programlarıdır. Sistem yazılımlarıysa uygulama yazılımlarının bilgisayarda çalıştırılmasını sağlayan  yazılım türüdür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi uygulama yazılımlarına örnektir?

Doğru Cevap: "E" Elektronik posta
Soru Açıklaması

Elektronik posta uygulama yazılımlarına örnektir.

12.

1950’lerin sonlarında ortaya çıkan ve İngilizce diline uyumlu, Problem yönelimli,  Öğrenmesi ve kullanması önceki nesle göre daha kolay olan Fortran, Cobol, C gibi diller hangi bilgisayar dilleri nesline aittir?

Doğru Cevap: "A" Üçüncü nesil
Soru Açıklaması

Üçüncü nesil programlama dilleri, programcının çok daha az süre harcayarak kodlama yapmasını sağlayan, problemi ifade etmekte mantıksal ifadelerin kullanılmasına izin veren bir yapı sağlamışlardır. Programcının yazdığı bir ifade 5 ile 10 derleyici komutuna dönüştürülürdü. Yüksek düzey dillerin ilk örneklerinden olan bu nesilde, üretilen program komutlarında makine bağımsızdı. Fortran, Cobol, Basic, Pascal, RPG, C programlama dilleri üçüncü nesil yordamsal programlama dillerinin en bilinen örnekleridir. Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

13.
Aşağıdakilerden hangisi sadece girdi aygıtıdır?
Doğru Cevap: "A" Parmak izi okuyucu
Soru Açıklaması
Girdi çıktı aygıtları tanımlarını hatırlamak seçenekler arasından doğru olanı bulmayı sağlayacaktır.
14.
Genel olarak yönetim kurulu, icra kurulu ve üst düzey yöneticilerden oluşan yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Stratejik Yönetim
Soru Açıklaması
Genel olarak yönetim kurulu, icra kurulu ve üst düzey yöneticilerden oluşan stratejik yönetim düzeyi, stratejik planlama sürecinin bir parçası olarak tüm kurumsal hedefleri, stratejileri, politikaları ve amaçları geliştirir.
15.

Genel olarak, verinin ve enformasyonun bir noktadan diğerine taşınması olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Telekomünikasyon
Soru Açıklaması

Genel olarak, verinin ve enformasyonun bir noktadan diğerine taşınması olarak tanımlanan kavram; telekomünikasyondur.

16.

Gantt ve PERT teknikleri hangi fizibilite boyutunda kullanılan tekniklerdir?

Doğru Cevap: "C" Çizelgeleme fizibilitesi
Soru Açıklaması

Çizelgeleme fizibilitesi belirlemen zaman kısıtlarında sistemi yürütmenin mümkün olup olmayacağı ile ilgilidir. Bu amaçla Gannt ve PERT gibi teknikler çizelgeleme fizibilitesi kapsamında kullanılmaktadır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerdeki bilgi akışı türlerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Karmaşık iletişim
Soru Açıklaması

Bilgi akışına olanak sağlayan iletişim değişik açılardan ele alındığında, yapısal işleyiş açısından iletişim, mesajın akış yönü açısından iletişim gibi sınıflandırmalar söz konusu olmaktadır.

Yapısal işleyiş açısından iletişim, biçimsel iletişim ve biçimsel olmayan iletişim biçiminde iki başlık altında incelenebilir.

Mesajın Akış Yönü Açısından İletişim İşletmenin içinde gerçekleşen iletişimde, mesajın akış yönü açısından iletişim, dikey, yatay ve çapraz, biçiminde üç başlık altında ele alınabilir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

18.

Veritabanı Yönetim Sistemi (VYS) kullanıcıların veritabanı oluşturmayı ve bakımını yapmalarını sağlayan programlar bütünüdür. Aşağıdakilerden hangisi veri tiplerinin yapılarını ve veri sınırlarını belirlemeyi sağlayan veritabanı yönetim sistemi sürecidir?

Doğru Cevap: "B" Tanımlama
Soru Açıklaması

Tanımlama; veri tiplerinin yapılarını ve veri sınırlarını belirlemeyi sağlayan veritabanı yönetim sistemi sürecidir.

19.

Çevresiyle ya da çevresinde bulunan diğer sistemlerle hiçbir etkileşimi olmayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Kapalı Sistem
Soru Açıklaması

Kapalı Sistem

20.
Kullanıcının sahip olduğu aracın bilgisayar ya da cep telefonu olmasına ve işletim sisteminin bakmaksızın iletişim kurabilen, veri paylaşabilen yazılım bileşenlerinden oluşan sisteme ne ad verilmektedir?
Doğru Cevap: "D" Web servisleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler