• İşletme Bilgi Sistemleri Deneme Ara Sınavları – Deneme 10

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 10
1.

Aşağıdakilerden hangisi bilginin elde edildiği kaynağa göre sınıflandırılmasıdır?

Doğru Cevap: "B" Dış kaynaklı bilgi – iç kaynaklı bilgi
Soru Açıklaması

Edildiği kaynağa göre bilgi, dış kaynaklı bilgi ve iç kaynaklı bilgi olmak üzere iki çeşittir. Dış bilgi işletmenin çevresinden sağlanan her türlü bilgiyken, işletmenin içinden elde edilen bilgiler iç kaynaklı bilgilerdir.

2.

I. Paralel dönüşüm

II. Pilot dönüşüm

III. Aşamalı dönüşüm

IV. Doğrudan dönüşüm

Yukarıdaki dönüşümlerden en riskli olan ve kullanılabilecek başkaca bir sistem olmadığından çalıştırılmasının durdurulması ve düzeltilmesiyle ilgili maliyetlerinin de oldukça yüksek olduğu dönüşüm hangisi/hangileridir?

Doğru Cevap: "D" IV
Soru Açıklaması

Eski sistemin yenisiyle doğrudan yer değiştirmesidir. Bu yeni sistem, ciddi bir sorun ortaya çıkması durumunda, iki sistemin paralel olarak çalıştırılmasından daha maliyetlidir. Riskli bir stratejidir. Kullanılabilecek başkaca bir sistem olmadığından, çalıştırılmasının durdurulması ve düzeltilmesiyle ilgili maliyetler de oldukça yüksek olabilmektedir. İşletme faaliyet ölçeği büyüdükçe zamanlama problemi de ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle bu strateji, daha çok küçük işletmeler ya da küçük çaplı sistemler için uygundur.

3.

....., bir sistemin enformasyon gereksinimlerini yerien getirmek için ne yapılması gerektiğini tanımlamaktadır. ..... ise sistemin bu amacı nasıl gerçekleştireceğini gösterir.

Yukarıdaki metinde yer alan boşlukları sırasıyla dolduran doğru ifadeler hangi seçenekte verilmiştir?

Doğru Cevap: "A" Sistem analizi - Sistem tasarımı
Soru Açıklaması

Sistem analizi bir sistemin enformasyon gereksinimlerini yerien getirmek için ne yapılması gerektiğini tanımlamaktadır. Sistem tasarımı ise sistemin bu amacı nasıl gerçekleştireceğini gösterir. Doğru cevap A'dır.

4.
İşletmelerin günlük işlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olan yöneticileri kapsayan yönetim düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Operasyonel yönetim
Soru Açıklaması
İşletmelerin günlük işlerinin ve iş süreçlerinin yürütülmesinden sorumlu olan alt düzey yöneticileri kapsayan yönetim düzeyi Operasyonel yönetim düzeyidir.
5.

Kullanım durumu diyagramları, sınıf diyagramları, durum diyagramları, sıra diyagramları, faaliyet diyagramları araçlarını içeren alternatif sistem geliştirme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "A" Nesne yönelimli yaklaşım
Soru Açıklaması

Bilgi sistem analistinin nesne yönelimli analiz ve tasarım için kullanabileceği birçok teknik bulunmaktadır. Bu teknikler ve gösterim biçimleri, standart bir nesne yönelim dili olan UML içinde bir araya getirilmiştir. UML, bir takım grafiksel diyagramları kullanarak, sistemin farklı perspektiflerini ifade etme imkanı vermektedir.

Bu diyagramlardan bazıları aşağıda açıklanmaktadır (Gökçen, 2011, s.290).

 • Kullanım durumu diyagramları: Bu diyagramlar ihtiyaç analizinde kullanılmaktadır. Amaç, sistem fonksiyonlarının, kullanıcıların bakış açısından ifade edilmesidir.
 • Sınıf diyagramları: Sistemde yer alan nesne ve sınıfların, tanımlamalarının, birbirleriyle ilişkilerinin gösterildiği diyagramlardır. Sistemin uygulanacağı program ve kodların tasarımında yardımcı olmaktadır.
 • Durum diyagramları: Gerçek nesnelerin, herhangi bir zaman içindeki durumunu gösteren diyagramlardır. Örneğin; Ömer nesnesinin, insan sınıfının gerçek bir örneği olduğunu düşünürsek, Ömer’in doğması, büyümesi ve gelişmesi bu tür diyagramlarla gösterilir.
 • Sıra diyagramları: Nesneler arası etkileşimleri ve nesnelerin birbirlerine gönderdikleri mesajların zaman sırasını gösteren diyagramlardır.
 • Faaliyet diyagramları: Sistem geliştirmede, en önemli unsurlardan biri, iş süreçleridir. İş akışı olarak da adlandırılan iş sürecinin ifade edilmesi, sistemin daha iyi anlaşılması, analizi ve tasarımı bakımından oldukça etkilidir. Nesneler üzerindeki kontrol ya da nesneler arasındaki veri akışı gösterilmek istendiğinde, bu diyagramlar kullanılmaktadır.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

6.

Çeşitli metinler, rakamlar, şekiller, semboller kullanılarak hazırlanan, bilgi kaynaklarıyla bilgiye ihtiyaç duyanlar arasındaki bağlantıyı sağlayan erişim aracına ne ad verilir?

Doğru Cevap: "C" Bilgi haritaları
Soru Açıklaması

Bilgi kaynaklarını düzenleme sürecinin en önemli parçasını oluşturan bilgi haritaları çıkarılması işi bilginin bulunduğu yeri gösterir. Bilgi haritası, bilgi deposu değil, bilginin nerede olduğunu gösteren rehberdir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi nesne yönelimli yaklaşımın özelliklerindendir?

Doğru Cevap: "B" Süreçler, girdi alıp çıktı üretirler
Soru Açıklaması

Nesne yönelimli yaklaşımda süreçlerin girdi alıp çıktı üretmesi yerine; nesneler, mesaj yollarlar ve mesaj alırlar. Doğru cevap B'dir.

8.

Kullanıcılara yeni yöntemlerle anlaşılabilir ve faydalı olan verileri özetlemek ve veriler arasındaki beklenmeyen ilişkileri bulmak için, büyük ölçekli gözlemsel veri kümelerinin analiz edilmesine ne ad verilir?

Doğru Cevap: "B" Veri madenciliği
Soru Açıklaması

İşletmelerde her düzey karar vericinin karar vermede ihtiyaç duyabileceği iç ve dış veri kaynaklarını birleştiren geniş veritabanlarına veri ambarı denir. OLAP (Online Analytical Processing – Çevrimiçi Analitik İşleme) enformasyonun çeşitli açıdan görünüşlerine hızlı ve etkileşimli ulaşımı sağlayan yazılım teknolojisidir. Normalleştirme veri kayıplarını engellemek, verinin tekrarını azaltmak, silme, güncelleme ve ekleme işlemlerinde ortaya çıkabilecek zorlukları en aza indirmek için gerçekleştirilen düzenlemeler olarak tanımlanabilir. Veri sözlüğü, “veri hakkında veri” ya da üstveri (metadata) olarak adlandırılan, tablo ismi, veri ilişki ve kısıtlamaları, alan türleri, indeks verileri gibi veritabanı hakkındaki bilgileri içeren veritabanı bileşenidir.

9.

Elde edildiği kaynağa göre bilgi, dış kaynaklı bilgi ve iç kaynaklı bilgi olmak üzere iki başlık altında incelenir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi dış kaynaklı bilgi kapsamındadır?

Doğru Cevap: "E" İşletme yöneticilerinin diğer işletmelerin yöneticileriyle yaptığı iş görüşmelerinden elde edilen bilgiler
Soru Açıklaması

İşletme yöneticilerinin diğer işletmelerin yöneticileriyle yaptığı iş görüşmelerinden elde edilen bilgiler dış kaynaklı bilgi kapsamındadır. Çünkü; dış kaynaklı bilgi işletmenin çevresinden sağlanan her türlü bilgidir.

10.
 • Başlangıç prototipinin geliştirilmesi
 • Kullanıcıların temel gereksinimlerinin belirlenmesi
 • Prototipin gözden geçirilmesi ve geliştirilmesi
 • Prototipin kullanılması
Yukarıda verilen sistem geliştirme yaklaşımlarından prototiplemenin adımları hangi seçneekte doğru olarak sıralanmıştır?
Doğru Cevap: "C" II-I-IV-III
Soru Açıklaması

Prototipleme yaklaşımında öncelikle kullanıcıların temel gereksinimleri belirlenir, sonra sırasıyla başlangıç prototipi geliştirilir, prototip kullanılır, prototip gözden geçirilir ve geliştirilir. Doğru cevap C'dir.

logo
İşletme Bilgi Sistemleri
Ara Sınav - Deneme 10
11.

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde bilgi akışında kullanılan görsel ve işitsel iletişim araçlarından biridir?

Doğru Cevap: "A" Slayt
Soru Açıklaması

Tek başlarına kullanıldıklarında pek fazla etkili olmayan, fakat diğer iletişim araçlarını destekleyici bir görev üstlenen görsel, işitsel araçlar, genellikle ses ve görüntüden oluşur. Bu tür iletişim araçlarına verilebilecek örnekler video, slayt, tepe göz, episkop biçiminde sıralanabilir. (Ada, Alver ve Atlı, s.493).

Bilindiği gibi video, sesli ya da sessiz hareketli görüntü olup, özellikle hizmet içi eğitimde kullanılan bir iletişim aracıdır. Slayt, saydam bir yüzey üzerine alınmış ya da bilgisayar yazılımlarıyla oluşturulmuş görüntülerdir. Bu görüntüler, yansıtıcı görevi yapan araçlar (projektör) yardımıyla bir duvara ya da beyaz perdeye yansıtılır.

Tepegöz, saydam asetat levha üzerine yazılan yazı ya da çizilen resim, şekil, tablo gibi öğeleri, karanlık ortama ihtiyaç duymaksızın büyüterek duvara ya da beyaz perdeye aktaran projeksiyonlu araçlara denilmektedir.

Episkop, küçük boyutlu ve saydam olmayan her türlü yazı, resim, fotoğraf, grafik vb. çizimlerin büyütülerek perdeye ya da duvara yansıtılmasına imkan sağlayan araçlar olup, opak projektör olarak da adlandırılır.

Daha çok çalışanlara yönelik hizmet içi eğitimlerde kullanılan bu araçlar, aktarılan bilgilerin daha anlaşılır ve kalıcı olmasına destek verir.

Bu nedenle doğru yanıt a) seçeneğidir.

12.

I. Teknik

II. Operasyonel

III. Çizelgeleme

IV. Ekonomik

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri fizibilitenin boyutlarındandır?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Teknik fizibilite, operasyonel fizibilite, çizelgeleme fizibilitesi, ekonomik fizibilite fizibilitenin boyutlarıdır.

13.
Kurumsal faaliyetlerin karmaşıklaşması, yazılım ve uygulamaların geliştirilmesinin zorlaşması, geleneksel yazılım geliştirme araçlarının yetersiz kalması durumlarında kullanılan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Nesne yönelimli yaklaşım
Soru Açıklaması
14.
Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Bilgisayar Donanımı
Soru Açıklaması
Bilgi işlem sürecinde kullanılan tüm aygıt ve malzemelere bilgisayar donanımı denir.
15.

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar ağ tiplerinden biri değildir?

Doğru Cevap: "A" Küçük alan ağı
Soru Açıklaması

Eğer ağ bir bina için ise yerel alan ağı, bir kampüs içinse metropol alan ağı, tüm ülke için ise geniş alan ağı denir. Sanal özel ağ ise farklı konumdaki ağa bağlanmayı sağlayan ağlardır. Küçük alan ağı bilgisayar ağ tiplerinden biri değildir.

16.

Aşağıdakilerden hangisi sistem yazılımlarına örnek olarak verilemez?

Doğru Cevap: "C" Ofis yazılım paketleri
Soru Açıklaması

Ofis yazılım paketi genel amaçlı uygulama yazılımlarıdır. Diğer seçenekler ise bilgisayar sistemini desteklemek için geliştirilmiş sistem yazılımlarıdır.

17.

Aşağıdakilerden hangisi bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması için gerekli adımlardan biri değildir?

Doğru Cevap: "B" Bilginin satılması
Soru Açıklaması

İşletmelerde bilgi kaynaklarının belirlenmesi ve tanımlanması bilginin sınıflandırılmasını içermektedir. Bu ilk adımı izleyen adımlarsa bilginin çeşitli yaklaşımlarla edinilmesi, depolanması, yayılması, kullanılması, uygulanması, son olarak bilginin değerlendirilmesi ve ölçülmesi biçimindedir. Ancak bilginin satılması işletme için yanlıştır ve zararlı olacaktır.

18.

Aşağıdakilerden hangisi sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetlerden biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Sistemi revize etme
Soru Açıklaması

Sistem geliştirmeye ilişkin faaliyetler; planlama sistem araştırması, sistem analizi, sistem tasarımı, sistemi yürütme, sistemi kullanma, sistemin bakımı olarak sıralanabilir.

19.
Aşağıdaki sistem dönüşüm stratejilerinden hangisi yeni sistem çalıştırılana kadar eski sistemle aynı anda çalıştırılmasıdır?
Doğru Cevap: "B" Paralel strateji
Soru Açıklaması
20.
 • Tepegöz                                   K. Elektronik iletişim aracı
 • İnternet                                   L. Sözlü iletişim aracı
 • Konferans                                M. Görsel ve işitsel iletişim aracı
 • Broşürler                                 N. Yazılı iletişim aracı
 • Yukarıda verilen iletişim aracı türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru biçimde eşleştirilmiştir?

  Doğru Cevap: "B" 1-M, 2-K, 3-L, 4-N
  Soru Açıklaması

  Verilen örneklerden tepegöz bir görsel ve işitsel iletişim aracı, internet elektronik iletişim aracı, konferans sözlü iletişim aracı ve broşür ise yazılı iletişim aracıdır. Doğru cevap B'dir.

  TEST BİTTİ.
  CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
  Test Bulunamadı.
  YORUMLAR
  Arşivler
  Kategoriler