• İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Deneme Final Sınavları – Deneme 23

logo
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
1.

Toplu iş sözleşmesi en çok kaç yıl süre ile yapılır ? 

Doğru Cevap: "A" 3
Soru Açıklaması

Toplu iş sözleşmesi en az bir ve en çok üç yıl süreli olarak yapılabilir. Toplu iş sözleşmesinin süresi, sözleşmenin imzalanmasından sonra taraflarca uzatılamaz, kısaltılamaz ve sözleşme süresinden önce sona erdirilemez (m. 35/2).

2.
Aşağıdaki durumlardan hangisinde iş sözleşmesi iptal edilebilir?
Doğru Cevap: "E" Yanılma, aldatma ve korkutma etkisi altında yapılması
Soru Açıklaması
İş sözleşmesi yanılma, aldatma, korkutma etkisi altında yapılmışsa, iptali mümkündür.
3.
Bugünkü anlamda iş hukuku disiplini hangi olaydan sonra ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Sanayi devrimi
Soru Açıklaması
Bugünkü anlamda bir iş hukuku disiplininin, hızlı teknolojik gelişmenin sanayi alanına uygulanması sonucunda ülkelerin endüstrileşmesine yol açan Sanayi Devrimi ile birlikte ortaya çıktığını söylemek yanlış olmayacaktır. Sanayi Devrimi’nin koşulları altında oluşan ortam, işçi kesiminin doğmasına yol açmış ve bu kesimin çalışma hayatında korunma zorunluluğunun duyulması ile de iş hukuku disiplini ortaya çıkmıştır.
4.
İşçi (İ) ve işveren (A), 01.01.2016 tarihinde 1 yıl süreli iş sözleşmesi yapmıştır. (İ); 03.03.2016 tarihinde sözleşmeyi bildirimli fesih yoluyla sona erdirmek istediğini beyan etmiştir. Bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Belirli süreli iş sözleşmelerinde bildirimli fesih yapılamaz.
Soru Açıklaması

C şıkkı doğrudur.  Belirli süreli iş sözleşmeleri, sürenin dolması ile kendiliğinden sona erer ve işçi kıdem tazminatı alamaz. Belirli süreli iş sözleşmelerinde bildirimli fesih yapılamaz.

5.

Yaşlılık aylığı bağlanma yaş şartı hangi yıldan itibaren erkek ve kadın için 65 olacaktır?

Doğru Cevap: "D" 2048
Soru Açıklaması

Ayrıca sosyal güvenlik sistemindeki finansman zorlukları nedeniyle ilerideki yıllarda aylık bağlama koşulları ağırlaşacak ve 2036 yılından itibarenbugün için 58 ve 60 olan yaş sınırı her yıl artacak 2048 yılından itibaren kadın ve erkek için 65 olarak uygulanacaktır.

6.

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için; 4/1-a kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az kaç gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olmalıdır?

Doğru Cevap: "E" 120
Soru Açıklaması

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzir- me ödeneği verilebilmesi için; 4/1-a kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olmalıdır. Doğru cevap E'dir.

7.

Aşağıdakilerden hangisi sendika ve konfederasyonların kendiliğinden sona erme sebeplerinden birini teşkil etmez?

Doğru Cevap: "B" Sendika ve konfederasyonun Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslara
aykırı faaliyetlerde bulunması

Soru Açıklaması

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nagöre sendika ve konfederasyonların kapatılma yolu ile sona erdirilmesi, “sendika vekonfederasyonun Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerine ve demokratik esaslaraaykırı faaliyetlerde bulunması” hali ile sınırlıdır.

8.
Toplu iş sözleşmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra sürenin uzatılması, kısaltılması ve süre bitmeden toplu iş sözleşmesinin sona erdirilmesi mümkündür.
Soru Açıklaması
6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 2. maddesinin 1. fıkrası (h) bendinde toplu iş sözleşmesinin tanımı verilmiştir. Buna göre, “Toplu iş sözleşmesi, iş sözleşmesinin (hizmet akdinin) yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenlemek üzere işçi sendikası ile işveren sendikası veya sendika üyesi olmayan işveren arasında yapılan sözleşmedir”. 33. maddenin 2. fıkrasında da “toplu iş sözleşmelerinde, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümü için başvurulacak yolları düzenleyen hükümlere de yer verebileceği” belirtilmektedir. Toplu iş sözleşmesinin işçi tarafı mutlaka bir işçi sendikası olmalıdır. İşveren tarafı ise, bir işveren sendikası olabileceği gibi, sendika üyesi olmayan bir işveren de olabilir.
9.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre hem işçilerin hem de işverenlerin kurabileceği tek sendikal üst kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Konfederasyon
Soru Açıklaması

2821 sayılı Sendikalar Kanunu gibi, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre de işçi ve işverenlerin kurabileceği tek sendikal üst kuruluş konfederasyondur.

10.
En önemli sosyal risklerden dolayı sosyal sorunlardan birisi olan işsizliğe karşı bir ölçüde ekonomik destek sağlayan bir sigorta kolu olarak “işsizlik sigortası” ortaya çıkmıştır. Aşağıdakilerden hangisi “işsizlik sigortası” için yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" İşsizlik sigortası cenaze ve evlenme ödeneği ile ilgilidir.
Soru Açıklaması

En önemli sosyal risklerden dolayısıyla sosyal sorunlardan birisi olan işsizliğe karşı bir ölçüde ekonomik destek sağlayan bir sigorta kolu olarak işsizlik sigortası ortaya çıkmıştır. Ülkemizde diğer sigorta kollarından epeyce sonra devreye giren işsizlik sigortası esas itibariyle kısa vadeli bir sigorta koludur. Ancak diğer kısa vadeli sigorta kollarından farklı olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun kapsamında değil, 4447 sayılı ayrı bir Kanun kapsamında düzenlenmiştir. İşsizlik sigortası ile görevlendirilen  kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye İş Kurumu’dur.

logo
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Deneme Final Sınavları - Deneme 23
11.
İş sözleşmesinde şekil ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Süreksiz iş sözleşmeleri yazılı şekilde yapılmalıdır.
Soru Açıklaması
E şıkkı yanlıştır. Süreksiz iş sözleşmeleri herhangi bir şekil şartına bağlanmamıştır. Diğer bir ifadeyle bu sözleşmeler yazılı veya sözlü yapılabilir.
12.
Aynı iş kolunda bulunan ve aynı bölgede yer alan işveren (A), (B) ve (C)'ye ait olan toplam sekiz işyerinde uygulanmak üzere iş sözleşmesi yapılmıştır. Bu bilgiler ışığında, olaydaki iş sözleşmesinin niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Grup toplu iş sözleşmesi
Soru Açıklaması

B şıkkı doğrudur. 6356 sayılı Kanunun 34/3. maddesi uyarınca, “grup toplu iş sözleşmesi”, tarafların anlaşması üzerine bir işçi sendikası ile bir işveren sendikası arasında, birden çok üye işverene ait aynı işkolunda kurulu işyerleri ve işletmeleri kapsamak üzere yapılan bir toplu iş sözleşmesi türüdür. Aynı işveren sendikasına üye olan işverenlerin işyerleri için bu işveren sendikası ile bu işyerlerinin herbiri için gereken şartları ayrı ayrı yerine getirmiş olan işçi sendikası tek bir toplu iş sözleşmesi yapmaktadır. Aynı işkolunda ve aynı bölgede faaliyet gösteren, yapısı ve kapasiteleri birbirlerine yakın olan işyerlerinde ücret ve diğer çalışma koşulları bakımından aynı hükümlerin uygulanması hem işçiler, hem işverenler, hem de işçi sendikaları açısından yararlı olmaktadır. 

13.

İşçi sendikası üyesi işçinin "........" yılı geçmemek üzere işsiz kalması sendika üyeliğini etkilemez.

Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması

İşçi sendikası üyesi işçinin bir yılı geçmemek üzere işsiz kalması sendika üyeliğini etkilemez.

14.
İş ilişkisinin sona erdiği bazı hallerde işsiz kalanlara yapılan bir ödeme olan “İşsizlik ödeneği” ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İşsiz kalan kişinin yerel bir gazeteye haber vererek iş ilişkisinin sona erdiği tarihi bildirmesi gereklidir.
Soru Açıklaması

İş sözleşmesi işçinin herhangi bir kusuru olmaksızın sona ermişse, sona ermeden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışmak ve işsizlik sigortası primi ödemek şartlarını yerine getirmiş olmak ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak gerekmektedir. Son olarak da işsiz kalan kimse, işverenden alacağı işten ayrılma bildirgesi ile birlikte, iş ilişkisinin sona erdiği tarihten itibaren 30 gün içinde İşKur’a başvurmuş olmalıdır.

15.
İsteğe bağlı sigortayla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" İsteğe bağlı sigortadan 18 yaşını doldurmuş bulunanlar yararlanabilir.
Soru Açıklaması
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye’de ikamet edenler ile Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından 5510 sayılı Kanununa tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 18 yaşını doldurmuş bulunmak ve isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle Kuruma başvuruda bulunmak gereklidir. Sorunun Doğru Cevabı E şıkkıdır.
16.

Yetkili organın çıkarma kararına karşı üye kararın tebliğinden itibaren kaç gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir?

Doğru Cevap: "B" 30
Soru Açıklaması

Yetkili organın çıkarma kararına karşı üye kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde iş davalarına bakmakla görevli mahalli mahkemeye itiraz edebilir. Doğru cevap B'dir.

17.

Çerçeve sözleşme, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az ........., en çok ............... yıl için yapılır.

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerleri aşağıdakilerden hangileri doğru olarak tamamlar?

Doğru Cevap: "B" Bir-üç
Soru Açıklaması

“Çerçeve Sözleşme” iş hukuku sistemimize 6356 sayılı Kanunun getirdiği yeni bir kavramdır. Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrası (b) bendinde çerçeve sözleşme, “Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.Çerçeve sözleşme, taraflardan birinin çağrısı ve karşı tarafın çağrıya olumlu cevap vermesi ile en az bir, en çok üç yıl için yapılır (m. 33/4).

18.
80 işçinin çalıştığı bir işyerinde toplu işçi çıkarmanın geçekleşmiş sayılması için en az kaç işçinin çıkarılmış sayılması gerekir?
Doğru Cevap: "E" 10
Soru Açıklaması
İşyerinde çalışan işçi sayısı, a. 20 ila 100 arasında ise en az 10 işçinin b. 101 ila 300 işçi arasında ise en az %10 oranında işçinin c. 301 ve daha fazla ise en az 30 işçinin işine süreli fesih koşulları uyarınca ve bir ay içinde aynı veya ayrı tarihlerde son veilmesi toplu işçi çıkarma sayılır. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı en az 10 işçi olucak
19.

Zonguldak ve Ereğli Kömür Havzası’nda kömür üretiminden sağlanan tozların açık arttırma suretiyle satılarak bedelinin işçilerin yararına kullanılmak üzere  bankaya yatırılmasını öngören hukuki düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuhuna Dair Kanun
Soru Açıklaması

Zonguldak ve Ereğli Havzai Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amele Menafii Umumiyesine Olarak Füruhtuhuna Dair Kanun

20.

Konfederasyonların kurulabilmesi için en az kaç sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir?

Doğru Cevap: "E" 5
Soru Açıklaması

Konfederasyonların kurulabilmesi için en az beş sendikanın bir araya gelmesi gerekmektedir. 

Doğru cevap E'dir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler