• İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Deneme Final Sınavları – Deneme 22

logo
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
1.

Bir toplu iş sözleşmesinin yapılmasında "yetki aşamasından sonra aşağıdakilerden hangisine geçilir?

Doğru Cevap: "A" Toplu görüşmeye çağrı
Soru Açıklaması

Bir toplu iş sözleşmesinin yapılmasında belirli aşamalardan geçilmesi gerekir. Öncelikle yetkili bir işçi sendikası olmalıdır. Yetki aşamasından sonra toplu görüşmeye çağrı ve arkasından toplu görüşme aşamasına geçilir.

2.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının ana hizmet birimlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Soru Açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığın ana hizmet birimleri Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’dır (SGKK m.12). Danışma birimleri Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği’dir (SGKK m.19). Yardımcı hizmet birimleri ise İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı ve İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı’dır (SGKK m.23). Sorunun Doğru Cevabı B Şıkkıdır.
3.
Sosyal güvenlik sistemi tamamen vergilerle finanse edilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yeni Zelanda
Soru Açıklaması
Sorunun doğrı cevabı B şıkkkıdır. Yeni Zellanda sosyal güvenlik sistemi tamamen vergilerle finanse edilen devlet yardımlarına dayanan katılımsız sistemdir.
4.

I. Sağlık hizmetleri

II. Yurt dışında tedavi

III. Yol gideri, gündelik ve refakatçi gideri ödenmesi

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri genel sağlık sigortasından sağlanan hizmetlerdendir?

Doğru Cevap: "E" Hepsi
Soru Açıklaması

Genel sağlık sigortasından başlıca üç grup hizmet sağlanmaktadır. Bunlar, “sağlık hizmetleri”, “yol gideri, gündelik ve refaketçi gideri ödenmesi” ve“yurt dışında tedavi” şeklindedir.

5.
Çırakların hukuki durumları mesleki açıdan hangi kanuna tabi tutulmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Mesleki Eğitim Kanunu
Soru Açıklaması
6.
Prim Belgeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından verilmediği Kurum tarafından tespit edilirse, hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılmaz.
Soru Açıklaması
Sigortalının çalıştığı bir veya birden fazla işte, Kanunda yazılı şartları yerine getirmiş olmasına rağmen işveren tarafından sigortalı için verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin işveren tarafından verilmediği veya verilen aylık prim ve hizmet belgesinde kazançların veya prim ödeme gün sayılarının eksik gösterildiği Kurum tarafından tespit edilirse hastalık ve analık sigortalarından gerekli ödemeler yapılır. Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır.
7.
İş sözleşmesini diğer sözleşmelerden ayıran en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir? 
Doğru Cevap: "B" Bağımlılık  
Soru Açıklaması
8.
Bir işyerinin iş güvencesi kapsamına girebilmesi için en az kaç işçi çalışması gerekir?
Doğru Cevap: "D" 30
Soru Açıklaması
30
9.
Toplu bir iş sözleşmesinde, iş sözleşmesinin nasıl sona ereceği ile ilgili bir hüküm yer almaktadır. Bu hükme ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Doğru Cevap: "B" Toplu iş sözleşmesinin zorunlu unsurlarından biridir.
Soru Açıklaması
Toplu iş sözleşmelerinde yer alan, iş sözleşmesinin yapılması, muhtevası ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümlere toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri denilir. Bu hükümler toplu iş sözleşmelerinin zorunlu unsurlarındandır. Bir başka ifadeyle iş sözleşmesinin yapılması, içeriği veya sona ermesiyle ilgili düzenleme bulunmayan bir sözleşme toplu iş sözleşmesi olarak kabul edilemez. Fesih bildirimi sürelerinin Kanunda belirtilen sürelerin üzerine çıkarılması, iş sözleşmesinin sona ermesine ilişkin normatif hükümlere bir örnektir. Toplu iş sözleşmelerinde borç doğuran (borçlar hukukuna ilişkin) hükümler ise, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, sözleşmenin uygulanmasını ve denetimini, uyuşmazlıkların çözümünde başvurulabilecek yolları düzenleyen hükümlerdir ve toplu iş sözleşmelerinin zorunlu hükümleri olmadıkları için sadece taraf işçi sendikası ile taraf işveren ya da işveren sendikasını bağlar
10.
Aşağıdakilerden hangisi 5510 Sayılı Kanun anlamında sigortalı sayılmaz?
Doğru Cevap: "C" Ev hizmetlerinde çalışanlar
Soru Açıklaması
5510 sayılı Kanunun 4. maddesinde kısa ve uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılanlar sıralanmıştır. Buna göre, a. Hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar sigortalı sayılırlar. Ayrıca sigortalılığa ilişkin hükümler, işçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve yönetim kurullarına seçilenler, bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılan film, tiyatro, sahne, gösteri, ses ve saz sanatçıları ile müzik, resim, heykel, dekoratif ve benzeri diğer uğraşları içine alan bütün güzel sanat kollarında çalışanlar ile düşünürler ve yazarlar, mütekabiliyet esasına dayalı olarak uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış ülke uyruğunda olanlar hariç olmak üzere yabancı uyruklu kişilerden hizmet akdi ile çalışanlar, 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanunu’na göre çalıştırılanlar, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nda belirtilen umumi kadınlar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen kurslarda usta öğretici olarak çalıştırılanlar, kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (C) bendi kapsamında çalıştırılanlar hakkında da uygulanacaktır.
logo
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Deneme Final Sınavları - Deneme 22
11.
Sigorta kolları için öngörülen prim oranlarına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Devlet, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ay itibarıyla tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin 1/2’i oranında Kuruma katkı yapar.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı E şıkkıdır. Devlet, kurumun tahsil ettiği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası priminin 1/4'ü oranında Kuruma katkı yapar.
12.
Aşağıdakilerden hangisi Sendikalar ve Toplu İŞ Sözleşmesi Kanununa göre, sendikal kuruluşların zorunlu organlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Başkanlar Kurulu
Soru Açıklaması
Genel kurul, yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu sendikal kuruluşların zounlu organlarıdır.
13.

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde tamamen vergilerle finanse edilen, devlet yardımlarına dayanan, katılımsız sosyal güvenlik sistemi uygulanmaktadır?

Doğru Cevap: "D" Yeni Zelanda
Soru Açıklaması

Yeni Zelanda sosyal güvenlik sistemi, tamamen vergilerle finanse edilen devlet yardımlarına dayanan, katılımsız sistemdir.

14.

İşin karşılığı olan ücret ile ücret eki konumundaki prim, ikramiye ve sosyal yardımların oluşturduğu ücrete ne ad verilir?

Doğru Cevap: "A" Giydirilmiş ücret
Soru Açıklaması

İş Kanunu’ndaki maddede düzenlenmiş olan ve asıl ücret olarak nitelenen ücretin para (nakit) olarak ödenen tutar olması ücretin ikinci unsurudur. Asıl ücretin, ayni (mal) olarak ödenmesi söz konusu değildir. Ancak prim, ikramiye ve sosyal yardımların para veya ayni olarak ödenmesinde bir engel yoktur. İşin karşılığı olan ücret ile ücret eki konumundaki prim, ikramiye ve sosyal yardımların oluşturduğu ücrete “geniş ücret” veya “giydirilmiş ücret” adı verilir.

15.
Sosyal Güvenlik Kurumu’na ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Kurum Bakanlar Kurulu’nun denetimine tabidir.
Soru Açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu, kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali açıdan özerk bir kuruluş olup Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili kuruluşudur (SGKK m.1/2). Ayrıca Kurum, Sayıştay’ın denetimine tabidir (SGKK m.1/3).
16.
Aşağıdaki iş sözleşmesinin sona erme şekillerinden hangisi işçiye kıdem tazminatına hak kazandırmaz?
Doğru Cevap: "E" İşçinin, işverenin namusuna dokunacak sözler söylemesi
Soru Açıklaması
İş sözleşmesinin İş Kanunu’nun 25. maddesine göre sağlık sebepleri, zorunlu sebepler ve işçinin gözaltına alınması veya tutuklanması sebebiyle işveren tarafından haklı nedenle derhal sona erdirilmiş olması, işçiye kıdem tazminatı hakkı kazandırır. İş sözleşmesinin işveren tarafından sadece ahlak ve iyi niyet kuralları ve benzerleri nedeniyle derhal sona erdirilmesi durumunda işçi kıdem tazminatına hak kazanamaz.
17.
Grev ve lokavtın ertelenmesine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Erteleme süresi sonunda taraflar anlaşamamışlarsa, altı işgünü içinde taraflardan birinin başvurması üzerine , uyuşmazlık yetkili iş mahkemesinde çözülür.
Soru Açıklaması
Karar verilmiş veya başlanmış olan kanuni bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise Bakanlar Kurulu bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. Erteleme süresi, kararın yayımı tarihinde başlar (m.63/1). Erteleme kararının yürürlüğe girmesi üzerine, 60. maddenin 7. fıkrasına göre belirlenen arabulucu, uyuşmazlığın çözümü için erteleme süresince her türlü çabayı gösterir. Erteleme süresi içerisinde taraflar aralarında anlaşarak uyuşmazlığı özel hakeme de götürebilir (m.63/2). Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanamazsa, altı iş günü içinde taraflardan birinin başvurusu üzerine uyuşmazlık Yüksek Hakem Kurulunca çözülür. Aksi takdirde işçi sendikasının yetkisi düşer (m.63/3).
18.
Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir toplu iş sözleşmesinde taraflardan birinin veya ikisinin yetki şartlarına sahip olmadığı ve bu nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü, Bakanlıkça durumun tespitinden itibaren kaç gün içinde mahkemede dava yolu ile ileri sürülebilir?
Doğru Cevap: "A" 45
Soru Açıklaması

Yetki belgesi bulunmaksızın yapılan bir topluiş sözleşmesinde taraflardan birinin veya ikisininyetki şartlarına sahip olmadığı ve bu nedenle sözleşmenin hükümsüzlüğü, Bakanlıkça durumuntespitinden itibaren kırk beş gün içinde, ilgililerceveya Bakanlıkça mahkemede dava yolu ile ileri sürülebilir

19.
İş Kanunu’nda engelli ve eski hükümlülerin istihdam etmelerine yönelik kota yöntemine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları kamu işyerleri %4 engelli çalıştırmak zorundadır.
Soru Açıklaması
İş Kanunu’nda engelli ve eski hükümlülerin istihdam edilebilmelerine yönelik kota yöntemine ilişkin hükme yer verilmiştir. Kanuna göre işverenler, 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde %3 engelli, kamu işyerlerinde ise %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. İşverenin, aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri varsa bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanacaktır.
20.

Analık halinde, sigortalı kadının doğumdan önceki ve sonraki kaç haftalık süre boyunca, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir?

Doğru Cevap: "C" 8
Soru Açıklaması

Analık halinde, sigortalı kadının doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık süre boyunca, eğer çoğul gebelik söz konusu ise doğumdan önceki süreye iki hafta ilave edilerek çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği ödenir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler