• İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku Deneme Final Sınavları – Deneme 21

logo
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
1.

Aşağıdakilerden hangisi "kısmen sigortalı sayılanlar" arasında yer alır?

Doğru Cevap: "D" Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde
oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular

Soru Açıklaması

5510 sayılı Kanunun 5. maddesinde, kısa ve uzun vadeli sigorta kolları bakımındankısmen sigortalı sayılacak olanlar sıralanmıştır. Buna göre, Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile analık sigortası uygulanır ve bunlar 4. maddenin 1. fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılırlar.

2.

İş Kanununa göre, takım sözleşmesi ne zaman kurulmuş sayılır?

Doğru Cevap: "B" İşçilerin işe başlamasıyla
Soru Açıklaması

İş Kanunu’nun 16. maddesinde yer alan “…takım sözleşmesinde ismi yazılı işçilerden her birinin işe başlamasıyla, o işçi ile işveren arasında takım sözleşmesinde belirlenen şartlarla bir iş sözleşmesi yapılmış sayılır” hükmüyle (İK m.16/3) takım sözleşmesinin işçilerin işe başlamalarıyla kurulacağı düzenleme altına alınmıştır.

3.

I. Sosyal Sigortalar Kurumu

II. Bağ-Kur

III. T.C. Emekli Sandığı

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile yukarıda verilenlerden hangisinin ya da hangilerinin hukuki varlıkları sona ermiştir?

Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması

Sosyal güvenlik reformu çerçevesinde 16.05.2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal GüvenlikKurumu Kanunu (RG, T.20.05.2006, S.26173) ile sosyal güvenlik hizmetlerini yerine getirmekte olanSosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’nın hukuki varlıkları sona ermiş ve SosyalGüvenlik Kurumu çatısı altında birleştirilmişlerdir.

4.

Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında hangi sigortalar uygulanır? 

Doğru Cevap: "A" İş kazası ve meslek hastalığı ile analık
Soru Açıklaması

Hizmet akdi ile çalışmamakla birlikte cezainfaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeoluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile analıksigortası uygulanır

5.
Aşağıdakilerden hangisi “Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme” olarak tanımlanmıştır?
Doğru Cevap: "B" Çevre sözleşme
Soru Açıklaması
“Çerçeve Sözleşme” iş hukuku sistemimize 6356 sayılı Kanunun getirdiği yeni bir kavramdır. Kanunun 2. maddesinin 1. fıkrası (b) bendinde çerçeve sözleşme, “Ekonomik ve Sosyal Konseyde temsil edilen işçi ve işveren sendikaları arasında işkolu düzeyinde yapılan sözleşme” olarak tanımlanmıştır.
6.
Aşağıdakilerden hangisi iş hukukunun resmi iç hukuk kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Toplu iş sözleşmesi
Soru Açıklaması
Toplu iş sözleşmesi iş hukukunun özel kaynaklarındandır.
7.
İsteğe bağlı sigortalılık bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için 16 yaşını doldurmuş olmak gerekir.
Soru Açıklaması
İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türkiye'de ikamet edenler işe Türkiye'de ikamet etmekte iken iş sözleşmesi imzalanmamış ülkelerdeki Türk vatandaşlarından 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak, kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak, 18 yaşını doldurmuş bulunmak ve isteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle birlikte Kuruma başvuruda bulunmak gereklidir. İsteğe bağlı sigorta primi ödenmiş süreler malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulamasında dikkate alınır ve bu süreler, 4. maddenin 1. fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edilir (SSGSSK m.51).İsteğe bağlı sigortalılar için prim oranı, prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında sigortalı tarafondan belirlenen prime esas aylık kazancın %32'sidir. Sorunun Doğru Cevabı A şıkkıdır.
8.

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk sanayileşme hareketleri hangi dönemlerde başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemleri
Soru Açıklaması

Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk sanayileşme hareketleri, Tanzimat ve Meşrutiyet dönemlerinde başlamıştır. Doğru cevap C'dir.

9.
01.01.2016 tarihinde (A) işçi sendikası ile (B) işveren sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalanmış ve 15.01.2016 tarihinde sözleşme yürürlüğe girmiştir. İşçi (İ), 10.01.2016 tarihinde, iş sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle çalışmakta olduğu işletmeden ayrılmıştır. Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur.
Doğru Cevap: "A" (İ), toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.
Soru Açıklaması
Toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için toplu iş sözleşmesinin tarafı olan işçi sendikasına üye olmanın yanı sıra toplu iş sözleşmesinin uygulanacağı işyerinde çalışmak da gereklidir. İşçi, artık toplu iş sözleşmesinin uygulandığı işyerinde çalışmadığı için toplu iş sözleşmesinden yararlanamaz.
10.
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, işçi sendikaları en az kaç kişi ile kurulabilir?
Doğru Cevap: "B" 7
Soru Açıklaması
İşçi Sendikası: Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’na göre “işçi sendikaları, işkolu esasına göre bir işkolunda ve bu işkolundaki işyerlerinde çalışan en az yedi işçi tarafından kurulur”. Madde hükmünden de anlaşılabileceği üzere, ülkemizde işçi sendikaları ancak, • İşkolu esasına göre, • Bir işkolundaki işyerlerinde çalışan işçiler tarafından ve • En az yedi işçinin bir araya gelmesi ile kurulabilmektedir.
logo
İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Deneme Final Sınavları - Deneme 21
11.
Sosyal güvenliğin finansmanına ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Dağıtım yöntemi uzun vadeli sigorta kollarında başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı c şıkkdır. Dağıtım yöntemi kısa vadeli sigorta kollarında başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
12.
İşçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında çalışma koşullarının belirlenmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi ya da geliştirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İş uyuşmazlığı
Soru Açıklaması
İş uyuşmazlıkları, işçiler veya işçi sendikaları ile işverenler veya işveren sendikaları arasında çalışma koşullarının belirlenmesi, uygulanması, yorumlanması, değiştirilmesi ya da geliştirilmesi ile ilgili olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklardır. İş uyuşmazlıkları, mevzuattan veya toplu iş sözleşmesinden veya iş sözleşmesinden kaynaklanan bir hakkın ihlal edilmesinden dolayı ortaya çıkabileceği gibi bazen de yeni çalışma koşullarının belirlenmesi sırasında tarafların anlaşamamaları nedeniyle ortaya çıkabilir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi sendikaların isteğe bağlı organlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Temsilciler Kurulu
Soru Açıklaması
Temsilciler kurulu isteğe bağlı bir organdır.
14.

Aşağıdakilerden hangisi ILO’nun 28.06.1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşmesi’nde yer verilen sosyal risklerden biri değildir?

Doğru Cevap: "D" Parasızlık
Soru Açıklaması

ILO’nun 28.06.1952 tarih ve 102 sayılı Sosyal Güvenliğin Asgari Şartlarına İlişkin Sözleşmesi’nde9 tane sosyal risk tanımlanmakta ve bunların tümüne ya da bir bölümüne karşı üye devletlerinsosyal koruma sağlaması istenmektedir. Sözleşmeye göre bu riskler iş kazaları ve meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaşlılık ve ölüm, işsizlik ve ailevi yüklerdir.

15.

Belirli ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?