• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 9

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
1.
Gerçekleşen etkinliklerin genellikle miktarı ya da ne kadar az girdiyle ne kadar çok çıktı üretildiği üzerinde duran performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çıktılara dayalı kriterler
Soru Açıklaması
D şıkkı
2.

Sendikacılık hareketi ilk hangi ülkede başlamıştır?

Doğru Cevap: "C" İngiltere
Soru Açıklaması

Sendikacılık hareketi, endüstrileşmenin ilk başladığı ülke olan İngiltere’de orta- ya çıkmıştır

3.

Ayşe Hanım on yıldan beri yürütmüş olduğu şef pozisyonundan Birim Müdürlüğü görevine terfi etmiştir. Size göre bu kariyer yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Geleneksel Kariyer Yolu
Soru Açıklaması

Çalışanların kendileri için seçebileceği dört farklı kariyer yolu aşağıda kısaca özetlenmiştir:

  • Geleneksel Kariyer Yolu: Kariyer gelişiminde herhangi bir işten diğer bir işe dikey olarak geçilmesidir. Bir anlamda bireyin bir üst makama terfi etmesidir.

  • Ağ Kariyer Yolu: Kariyer gelişimi sırasında dikey ve yatay fırsatlardan ya- rarlanılması anlamına gelmektedir.

  • Yatay Kariyer Yolu: Kariyer gelişiminde sadece yatay fırsatların olduğunu açıklamaktadır. Bunun da çalışanlara yeni sorumluluklar ve ek görevler verilmesiyle sağlandığı belirtilmektedir. Fakat bu ek sorumluluk ve görevlerden dolayı herhangi bir maaş veya terfi yapılmamaktadır.

  • İkili Kariyer Yolu: Bu yöntemde ise genelde, teknik uzmanlar ve profesyonellere, yönetici olmamalarına rağmen işletmeye katkı yapmaları için sorumluluk ve yetki verilmesi olarak açıklanmaktadır.

4.
İşletmelerde disiplin sisteminin kurulması aşamasına dahil olmayan özellik hangisidir ?
Doğru Cevap: "E" İşletme için disiplin sorunu yaratmayacak konuları değerlendirmek
Soru Açıklaması
E şıkkı disiplin sisteminin ana aşamaları arasında yer almaz
5.
Kişiliği tüm yönleriyle inceleyen, özellikle polis memurluğu, pilotluk gibi diğer insanların hayatlarını etkileyebilecek pozisyonlara aday olan kişilerde davranış bozuklukları veya yatkınlık olup olmadığını ortaya koyan test aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" MMPI -Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri
Soru Açıklaması
Doğru cevap A seçeneğidir.
6.
Aşağıdakilerden hangisi personele tahakkuk ettirilen ücrettir?
Doğru Cevap: "C" Brüt ücret 
Soru Açıklaması
Brüt ücret, personele tahakkuk ettirilen toplam ücrettir.
7.

Eğitim ve iş geliştirme sürecinin aşamaları aşağıdakilerden hangisi ya da hangileridir?I. Eğitim ihtiyacının analiziII. Eğitim içeriğinin tasarlanmasıIII. Eğitimin yapılmasıIV. Sonuçların değerlendirilmesi

Doğru Cevap: "D" I – II – III –IV
Soru Açıklaması

Eğitim ve iş geliştirme; Eğitim ihtiyacının analizi, Eğitim içeriğinin tasarlanması, Eğitimin yapılması ve Sonuçların değerlendirilmesinden oluşur.

8.
Çalışanların performansına ortalama bir puan verme suretiyle ortaya çıkan bir hata türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Merkezi eğilim hatası
Soru Açıklaması
9.

İşlenen suçun çok ağır olması ve işgörenin davranışlarının düzeltilme umudunun kalmaması hâlinde kullanılan, çalışanın davranışları nedeniyle iş ilişkisine devam, ahlak ve iyi niyet kuralları gereği işveren için katlanılmaz (çekilmez) hâle gelmişse hangi ceza gündeme gelir?

Doğru Cevap: "A" İşten Çıkarma
Soru Açıklaması

İşten çıkarma, işlenen suçun çok ağır olması ve işgörenin davranışlarının düzeltilme umudunun kalmaması hâlinde kullanılır. Çalışanın davranışları nedeniyle iş ilişkisine devam, ahlak ve iyi niyet kuralları gereği işveren için katlanılmaz (çekilmez) hâle gelmişse işten çıkarma cezası gündeme gelir. Kumar, alkol ve yasalarca kullanılması suç sayılan uyuşturucuların müptelası olmak, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik yapmak ve diğer yüz kızartıcı suçlardan birini işlemek vb. durumlarda personelin işten çıkarılması her iki taraf içinde yararlı olabilir. İşten çıkarma kararları disiplin kurulu kararı ve yönetimin onayı ile alınır. İşletmelerde işten çıkarma cezası uygulanırken izlenen süreç yasalara ve sözleşmelere uygun olmalı, tüm kararlar belgelendirilmelidir.

10.
Kişinin kariyerini oluşturan işlerin sıralanışı olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kariyer yolu
Soru Açıklaması
Cevap: Kariyer yolu, kişinin kariyerini oluşturan işlerin sıralanışı olarak tanımlanmaktadır. Kariyer hedeflerine ulaşabilmek için çalışanların, kariyer seçimleri ve fırsatları hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Bunun bir yolu da her bir iş için kariyer yolu ile ilgili bilgilerin elde edilmesidir. Kişinin kariyer hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle kariyer yolunu iyi bir şekilde belirlemesi gerekmektedir.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 9
11.

Geleneksel yüz-yüze sınıf eğitiminin benzerinin ağ üzerinden sanal ortamda gerçekleştirilmesine .......................................adı verilir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Doğru Cevap: "D" senkron e-öğrenme
Soru Açıklaması

Senkron e-O¨ğrenme geleneksel yüz-yüze sınıf eğitimi- nin benzerinin ağ üzerinden sanal ortamda gerçekleştirilmesidir. Senkron ders sunumunda öğretim elemanı ders İnternet üzerinden canlı (eş zamanlı) olarak gerçekleştirir. Sanal derslik (virtual classroom) olarak da adlandırılan bu uygula- mada öğrencileri bir meka^nda toplanarak dersi tek bir (büyük) ekran üzerinden takip edebilecekleri gibi her bir öğrenci farklı meka^ndan kişisel bilgisayarı üze- rinden derse dahil olabilir. O¨ğretim elemanı dersi senkron (canlı) olarak; yansı (slayt) sunumu, video konferans, uygulama paylaşımı (application sharing) veya paylaşımlı beyaz tahta (ekran) (shared white board) araçlarını kullanarak yapa- bilir. O¨ğrencilerin ders sunumu sırasında veya sunum sonunda sesli olarak ya da anlık mesajlaşma yoluyla öğretim elemanı ile etkileşime girebilirler. O¨ğretim ele- manı ders sunumu sırasında yoklama yapabilir, küçük sınav uygulayabilir veya öğrencilerin küçük gruplar ha^linde çalışmalarını isteyebilir.

12.
Aşağıdakilerden hangisi personel değerlemesi yapacak kişilerden değildir?
Doğru Cevap: "D" Eski çalışanlar
Soru Açıklaması
D şıkkı
13.

90 kişinin çalıştığı bir iş yerinde kaç işyeri temsilcisi olabilir?

Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması

Yönetim ile sendika arasında bir köprü görevi yerine getiren işyeri sendika temsilciliği Türk sendikacılık sistemine 3008 sayılı İş Kanunu’nda yer alan “işçi temsilciliği” kurumuyla girmiştir. İş yerlerinde sendikal faaliyetlerin etkin bir biçimde yürütülmesinde önemli rol oynayan sendika temsilcileri, sendikanın işyerinde çalışan üyeleri arasından sendika tarafından atanırlar. 6356 sayılı STİK’na göre, toplu iş sözleşmesinin tarafı olan sendika, işçi sayısı 50’ye kadar olan iş yerlerinde 1, 51- 100 arasında işçi çalıştıran işyerlerinde en çok iki; 101- 500 arasında işçi çalıştıran iş yerlerinde en çok 3; 501-1000 arasında en çok 4; 1001-2000 arasında en çok 6; 2000’den fazla ise en çok 8 temsilci tayin edebilir (m. 27/1).

14.
I. Dikkatsizlik II. Kurallardan habersiz olma III. Kuralları yanlış anlama IV. SorumsuzlukBir gece güvenlik görevlisinin görevi esnasında uyuduğu, gelen vatandaşlara nazik ve güler yüzlü davranmadığı tespit edilirse söz konusu personelin kurallara uymamasının nedenleri yukarıdakilerden hangisi/hangileri olabilir?
Doğru Cevap: "D" Yalnız IV
Soru Açıklaması
yukarıda sıralanan söz konusu nedenlerin hepsi personelin işyerinde kurallara uymama nedenleridir. Ancak bu nedenlerden sadece "sorumsuzluk" belirtilen duruma en uygundur.
15.
Mesai bitmeden iş bırakma hangi tür suçlara örnektir?
Doğru Cevap: "A" 1. grup
Soru Açıklaması
Tablo 7.1 Suçlar ve suç grupları Tablosunu İnceleyiniz.
16.
"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelikte yapılan ve yürürlüğe giren değişiklikle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine ilişkin hususlarda değişikliğe gidildi."Yukarıdaki metne göre disiplin sisteminde kuralların konulması ile ilgili çıkarımlardan hangisine varılabilir?
Doğru Cevap: "C" Kurallarda her şey gibi gün gelir eskir
Soru Açıklaması
Kurallarda sürekliliğin temel unsur olması onların hiç kaldırılmayacağı anlamına gelmez. Kurallarda her şey gibi gün gelir eskir, kullanılamaz hâle gelir ve uygulamadan kaldırılır. Bir kuralın uygulamadan kaldırılması için gerekli olan ölçüt, o kuralın artık örgütsel etkinlik ile dolaylı veya dolaysız bağlantısının kalmamasıdır. Yasalarda meydana gelen değişiklikler, imzalanan yeni toplu sözleşmeler, işletmenin politikalarında, disiplin anlayışında ve üretim teknolojisinde gözlenen değişiklikler ve personelin eğitim düzeylerindeki artışlar zaman içinde bazı kuralların değişimi veya tümüyle kaldırılmasını zorunlu kılar.
17.
Aşağıdakilerden hangisi sayısal iş değerleme yöntemlerinden biri olan “Puan Verme Yöntemi” nde kullanılan iş faktörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Sosyal sermaye
Soru Açıklaması
Sosyal sermaye bir çalışanın sahip olduğu bireysel ve sosyal ilişkilerdir. Bir iş faktörü olarak ölçülebilmesi mümkün değildir. Doğru yanıt C şıkkıdır.
18.

Ahmet Bey, şirketinde çalışan personelinin iş sırasında meydana gelen başarı veya başarısızlıkları kaydedip bu kayıtlara göre performansı ölçmeye çaba harcamaktadır. Ahmet Bey, bir personelin başarısının yeterli ölçüsünü elde etmek için en iyi yolun olağandışı davranışların iyi ya da kötü kaydının tutulması olduğuna inanmaktadır.

Size gore Ahmet Bey, aşağıdaki yöntemlerden hangisini kullanmaktadır?