• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 8

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
1.

Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinde problemlere neden olabilecek örgütsel faktörlerden biridir?

Doğru Cevap: "E" Eğitim yetersizliği
Soru Açıklaması

E seçeneği haricindeki yanıtlar insani nedenleri belirtmektedir. Örgütsel nedenlerden biri olan tek yanıt E seçeneğinde verilmektedir. 

2.
Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapılmasının amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin yeni pazarlara açılmasını sağlamak
Soru Açıklaması
B şıkkı
3.
1. Ücret politikalarının ve stratejilerin belirlenmesi 2. İşlerin analiz edilmesi ve tanımlamaların yapılması 3. İş değerlemelerin yapılması 4. Piyasa ücret verisinin elde edilmesi 5. Ücret yapısının oluşturulması 6. Personelin bilgilendirilmesi 7. Sistemin uygulanmasıÜcret sistemi kurulması sırasında izlenen yukarıdaki aşamaların hangileri dış çevreyle yakın ilişkilidir?
Doğru Cevap: "B" 1-4-5
Soru Açıklaması
Dış ekonomik faktörler işletmelerin ödeme güçlerini doğrudan etkiler. Örneğin rekabet, entegrasyon, ekonomik durgunluk gibi. Bu nedenle işletmeler bu dış ekonomik faktörlerin durumuna bağlı olarak, ücret politikaları ve stratejileri, piyasadaki hakim ücret verilerine bağlı olarak ücret yapılarını düzenleyip ya da değiştirebilirler.
4.
Aşağıdakilerden hangisi iş değerlemesi yapma nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sadece ücret yapısının düzenlenmesini sağlamak 
Soru Açıklaması
İş değerlemesi yapılması sonucunda ulaşılmak istenen amaçların başında organizasyondaki diğer işlere göreceli olarak her bir işin değerini sistematik olarak tanımlamak ve bu yolla ücret yapısına daha basit ve daha akılcı bir temel sağlamak gelir. Diğer amaçlar arasında da yeni ya da değişen işleri organizasyondaki diğer işlere göreceli değerleriyle ilgili tüm üyeler arasında bir fikirbirliği oluşturmak; organizasyondaki işleri ve ücret oranlarını diğer organizasyonlarınkilerle karşılaştırmada kullanılabilecek bir araç elde etmek; performans değerlemesine bir dayanak sağlamak; tartışma yaratan durumları azaltacak ve varolan tartışmaların çözülmesini sağlayacak bir ortam yaratmak; personelin daha yüksek düzeydeki işlere ulaşma çabalarını artıracak teşvikler sağlamak, sendikalarla yapılacak toplu pazarlıklar için bilimsel ve objektif veri sağlamak; iç ve dış kaynaktan personel bulmada ve seçmede, insan kaynakları planlamasında, eğitim ve geliştirmede, kariyer yönetiminde ve diğer insan kaynakları işlevlerinde kullanılmak üzere işler arasındaki ilişkiler hakkında bilgi elde etmek yer alır.
5.
Aşağıdakilerden hangisi işbaşı eğitim yöntemlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" İşe alıştırma eğitimi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi 1. grup suçlardandır?
Doğru Cevap: "C" Mesai bitmeden işi bırakma
Soru Açıklaması
Mesai bitmeden işi bırakma 1. grup suçlardandır.
7.
I.Ücret oranlarının nasıl belirleneceği II. Ücret artışlarının neye göre ve nasıl yapılacağı III. Transfer ve yükseltme durumunda ücret artışının nasıl yapılacağıYukarıdaki hususlar aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
Doğru Cevap: "D" Ücret konusunda belirlenecek politikalar
Soru Açıklaması
D şıkkı. Ücret politikası, ücretlendirme kriterlerini ve şekillerini düzenleyen ücret yönetimi sistemine ilişkin bir yol haritasıdır. Temel ücret politikaları işletmenin vizyonu, misyonu, hedefleri ve bunlara bağlı olarak tanımlananinsan kaynakları politikaları doğrultusunda belirlenir.
8.

I. İşe AlıştırmaII. BulmaIII. SeçmeYukarıda sıralanan işe alma sürecinin doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir?

Doğru Cevap: "D" II-III-I
Soru Açıklaması

İşe alma, temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla insan kaynağını bulma, seçme ve işe alıştırmadır. 

9.

..........................................: Bireysel ve örgütsel performansı artırmak için bireysel kariyer hedefleri ve beklentileri ile örgütün ileriye dönük ihtiyaçlarının bütünleştirildiği bir terfi ve kariyer planlaması yapılmalıdır. Bu bireyler için tek tek kariyer planlaması yapılmalı ve geliştirmek için her türlü destek verilmelidir.

Tanımında boşluğa hangi başlık gelecektir?

Doğru Cevap: "B" kariyer planlama ve geliştirme
Soru Açıklaması

Kariyer planlama ve geliştirme: Bireysel ve örgütsel performansı artırmak için bireysel kariyer hedefleri ve beklentileri ile örgütün ileriye dönük ihtiyaçlarının bütünleştirildiği bir terfi ve kariyer planlaması yapılmalıdır. Bu bireyler için tek tek kariyer planlaması yapılmalı ve geliştirmek için her türlü destek verilmelidir.

10.
Bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün sayı, tür ve nitelik olarak belirlenmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" İnsan kaynakları talep tahmini
Soru Açıklaması
İnsan kaynakları talep tahmini: Bir işletmenin kısa ve uzun vadede ihtiyacı olan iş gücünün say›, tür ve nitelik olarak belirlenmesidir
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 8
11.
Bir bireyin performansını sağlayan bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yetkinlik
Soru Açıklaması
Yetkinlik: Bir bireyin performansını sağlayan bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özellikleridir.
12.
Bireysel kariyer planlamasından örgütsel kariyer planlamasına geçişte aşağıda sıralanan ifadelerden hangisi veya hangileri örgüt tarafından yapılmadır?I. Çalışanın bilgi ve becerilerinin geliştirilmesiII. Eğitim gereksinimlerinin değerlendirilmesiIII. Personele gerekli yetkinliklerin kazandırılmasıIV. Personelin yeteneklerinin değerlendirilmesi
Doğru Cevap: "E" I-II-III-IV
Soru Açıklaması
Örgütsel kariyer planlaması, çalışanın sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesiyle çalıştığı örgüt içindeki ilerleyişininplanlanmasıdır. Bu kapsamda, gelecekteki pozisyonuna uygun yetkinliklere sahip olabilmesi için personele gerekli yeterlilikleri kazanması yer almaktadır. Dolayısıyla yukarıda soruda sıralanan ifadelerin hepsinin örgütsel kariyer planlamasına geçişte yapılması gerekmektedir.
13.
Bir işletmede Genel müdür çalışanların istenen davranışları sergilemesi için bazı disiplin kuralları ve bu kurallara uyulmadığı takdirde yapılan kural ihlallerine verilecek cezaların neler olabileceğini belirlemeye çalışmaktadır. Ancak cezaya başvurmadan çalışanlardan istenen davranışları sergilemeleri istenilmektedir. Bu durumda işletme tarafından hangi disiplin yaklaşım(ları) benimsenmelidir?
Doğru Cevap: "C" Önleyici ve yapıcı disiplin yaklaşımı
Soru Açıklaması
Önleyici disiplin adından da anlaşılacağı gibi çalışanların kural ve düzenlemeleri ihlal etmemesi için önceden yönlendirilmesi anlamına gelir. Yönlendirmekten kastedilen personelin öz disiplinini sağlamaktır. Yapıcı disiplin yaklaşımı ise, Personelin kural dışı davranışlarını ceza vermeden düzeltmeyi amaçlar. Ceza yerine danışmanlık (rehberlik) yöntemini kullanır. Dolayısıyla önleyici ve yapıcı disiplin yaklaşımlarıyla ceza vermeden çalışandan istenen davranışların sergilenmesi beklenmektedir
14.
Aşağıdakilerden hangisi, Performans Değerlemenin Kullanım Alanlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Taktik planlama
Soru Açıklaması
D şıkkı. Taktik planlama, performans değerlemenin kullanım alanlarından değildir.
15.
"......................... yaklaşımında işler, sınıflara ayrılır ve her bir sınıf için ücret basamakları oluşturulur. Sonuçta aynı ücret sınıfındaki işlere aynı ücretin verilmesini sağlayan merdiven görünümünde bir ücret yapısı ortaya çıkar." Yukarıdaki boşluğa getirebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ücret basamaklarının oluşturulması
Soru Açıklaması
Ücret basamaklarının oluşturulması yaklaşımında işler, sınıflara ayrılır ve her bir sınıf için ücret basamakları oluşturulur. Sonuçta aynı ücret sınıfındaki işlere aynı ücretin verilmesini sağlayan merdiven görünümünde bir ücret yapısı çıkar ortaya.
16.

Aşağıdakilerden hangisi katılımcıların öğretilen bilgiler ve ilkeler ışığında, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümünü oynadıkları dramatize edilmiş bir yöntemi ifade eder?

Doğru Cevap: "D" Rol oynama yöntemi
Soru Açıklaması

Rol Oynama Yöntemi: Katılımcıların öğretilen bilgiler ve ilkeler ışığında, eğiticinin rehberliğinde genellikle iş hayatındaki bir sorun ve çözümünü oynadıkları dramatize edilmiş bir yöntemdir. 

17.

Aşağıdaki suçlardan hangisinde kademeli cezalandırma sistemi uygulanmaz?

Doğru Cevap: "B" Hırsızlık
Soru Açıklaması

Kademeli cezalandırma sistemi işe geç kalma, işi aksatma, mazeretsiz bir gün işe gelmeme ve işi eksik yapma gibi hafif sayılabilecek türden suçlara uygulanır. İş yerinde uyuşturucu kullanma, hırsızlık ve tecavüz gibi ağır suçlarda kademeli disiplin uygulanmaz. Ağır suçların bir kez işlenmesi, işten çıkarma ile cezalandırılır.

18.
A işletmesi düzenli olarak çalışanların performans değerlemelerini yapmaktadırlar. Ancak işletmede çalışan verimliliğin azaldığı, ücret artışlarının durağan olması, personeller arasında çekişmelerin, çalışanların işletmeye karşı güvenlerinde azalmaların olduğu gözlenmektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
Doğru Cevap: "C" Performans değerleme sonuçlarının ilgili birimlerle paylaşılmaması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi bireyin iş yapış sürecinin her aşamasının en yakın hat yöneticisi (ilk amir), eşitleri, astları, üstleri, iç ve dış müşterileri ile kendi kendini değerlemesinden elde edilen sonuçların geri bildirimle bireye iletilmesi şeklinde bir değerlemedir?
Doğru Cevap: "E" Çoklu Değerleme (360 Derece Geri Bildirim)
Soru Açıklaması
Çoklu Değerleme (360 Derece Geri Bildirim) : Bir çalışanın davranışları ve bu davranışların etkileri hakkında o çalışanın üstlerinden, çalışma arkadaşlarından, üyesi olduğu proje takımlarının diğer üyelerinden, mümkün olduğu durumlarda müşterilerden ve tedarikçilerden, kısaca bulunduğu örgüt içi pozisyonda gerçekleştirdiği davranışlara tanıklık eden herkesten bilgi toplandığı bir sistemdir.
20.
I.Kıdem II. Performans III. Bilgi, beceri IV. YetkinlikBireysel ücret paketleri oluşturulurken yukarıdakilerden hangileri dikkate alınır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III, IV
Soru Açıklaması
E şıkkı. İşlerin ücretlendirilmesinden sonra bireysel ücretler belirlenir. Bu aşamada personelin kıdemi, performansı, bilgisi, becerisi ya da yetkinliği dikkate alınarak bireysel ücret paketleri oluşturulur.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler