• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 7

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
1.

İşyeri sendikaları nerede yaygındır?

Doğru Cevap: "C" ABD
Soru Açıklaması

İşyeri sendikacılığı ABD ve Japonya’da yaygındır.

2.
Bir otel işletmesinde çalışan Zeynep Hanım misafirin isteğini yerine getirme konusunda sıkıntılar yaşamaktadır. Bunu fark eden amir düzeleceğini umarak ve insiyatif kullanarak Zeynep hanıma herhangi bir yaptırımda bulunmamıştır. Ancak Zeynep hanımın bu davranışı tekrarlanınca cezalandırıcı disiplin sistemi kapsamında kendisine ceza verilmiştir. Zeynep hanımın bu kural ihlalinin tekrarlanmaması için ne yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Cezanın hemen uygulanması gerekirdi.
Soru Açıklaması
Kural ihlali ile ceza arasında belirli bir sürenin geçmesi personelin sebep-sonuç ilişkisini kurmasını güçleştirecektir. Söz konusu sürenin uzunluğu cezanın etkisini olumsuz yönde etkiler. Dolayısıyla cezanın hemen uygulanması gerekmektedir.
3.

“Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar olması” hangi performans unsuru ile ilişkilidir?

Doğru Cevap: "B" Yetkinliklere dayalı kriterler
Soru Açıklaması

Yetkinliklere dayalı kriterler: Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar. Performans değerleme sisteminde kullanılan liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi yetkinlikler, bir örgütte mükemmelliği yaratacak şeyin ne olduğuna bağlı olarak tanımlanır.

4.
‘İşverenin işe aldığı kişiyi, bir an önce en yüksek katkı sağlaması için işlerin nasıl yapıldığını, iş yeri kurallarını öğrenmesini istemesi; buna karşın çalışanın da benzer şekilde işletmedeki hakları, sorumlulukları, görevleri, işletmenin özellikleri vb. konuları öğrenmek için geçen süreçte uygulanan eğitim.’ Yukarıdaki ifadenin karşılığı olan terim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İşe alıştırma eğitimi
Soru Açıklaması
‘İşverenin işe aldığı kişiyi, bir an önce en yüksek katkı sağlaması için işlerin nasıl yapıldığını, iş yeri kurallarını öğrenmesini istemesi; buna karşın çalışanın da benzer şekilde işletmedeki hakları, sorumlulukları, görevleri, işletmenin özellikleri vb. konuları öğrenmek için geçen süreçte uygulanan eğitime işe alıştırma eğitimi denir.
5.
Aşağıdakilerden hangisi ücret yönetiminin temel amaçlarından değildir?
Doğru Cevap: "D" Personel devir hızını yükseltmek
Soru Açıklaması
Personel devir hızını yükseltmek değil, düşürmek ücret yönetiminin temel amaçları arasındadır.
6.

...............kavramı bir işletmede çalışmakta olan herkesi kapsar. Bu tanımlamada ön plana çıkarılan temel unsur insanlarla kurulan istihdam ilişkisidir.

Cümlesinde boşluğa aşağıdaki kelimelerden hangisi gelecektir?

Doğru Cevap: "C" Personel
Soru Açıklaması

Personel kavramı bir işletmede çalışmakta olan herkesi kapsar. Bu tanımlamada ön plana çıkarılan temel unsur insanlarla kurulan istihdam ilişkisidir.

7.

Belirli bir bölgede ya da şehirde farklı iş kollarındaki sendikaların bir araya gelerek kurdukları üst örgütler aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

Doğru Cevap: "D" Birlik
Soru Açıklaması

Birlik: Belirli bir bölgede ya da şehirde farklı iş kollarındaki sendikaların biraraya gelerek kurdukları üst örgütlerdir. Günümüzde pek çok ülkede önemini yitirmekle birlikte, Fransa’da önem taşıyan bir örgütlenme modelidir.

8.
İşyerine ilişkin 2. grup suçlarda ikinci defa suç işleyen personele aşağıdaki ceza türlerinden hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "E" Geçici işten uzaklaştırma
Soru Açıklaması
9.
Zeynep kendisine verilen işi zamanında yapamamıştır ancak amiri tarafından disiplin cezası veya herhangi bir uyarı almamıştır. Ancak aynı işi yapan Mehmet daha önce aynı sebepten ceza aldığından dolayı bu duruma itiraz etmiştir. Zeynep’in ceza almamasının nedeni ne olabilir?
Doğru Cevap: "D" Zeynep’in bu işi yapabilecek niteliği bulunmamaktadır.
Soru Açıklaması
Çalışanın istenmeyen davranışının (kural ihlalinin) disiplin eylemine konu olabilmesi için personelin kendisinden bekleneni başaracak niteliklere sahip olmalıdır. Dolayısıyla Zeynep’in bu işi yapabilecek nitelikte olmaması ya da yetersiz olması bunun nedeni olabilir.
10.

İnisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb, unsurlarla ilgili olan performans unsuru aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "E" Davranışlara dayalı kriterler
Soru Açıklaması

Davranışlara dayalı kriterler: İyi ya da kötü olarak görülen kritik insan davranışlarını içerir, Bu kriterler, inisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme, iş birliği yapma vb, unsurlarla ilgilidir.

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 7
11.
İşletme dışındaki vasıflı kişiye düşük maliyetle ulaşma olanağı sağlaması açısından işe alımda en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çalışan tavsiyeleri
Soru Açıklaması
Çalışan tavsiyelerinden yararlanma, dışarıdaki çoğu vasıflı kişiye düşük maliyetle ulaşma olanağı sağlaması bakımından işe alımda en etkili yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok sayıda çalışanı olan bir işletmede, bu yaklaşım potansiyel adaylardan oldukça büyük bir aday havuzunun gelişmesine neden olacaktır.
12.
Aşağıdakilerden hangisi performans değerlemenin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Rakip işletmelerin insan kaynaklarını takip etmek
Soru Açıklaması
Diğer şıkların hepsi performans değerlemenin amaçlarındandır. Ancak D şıkkındaki "rakip işletmelerin insan kaynaklarını takip etmek" performans değerlemenin amaçlarından değildir.
13.
Aşağıdakilerden hangisi personelin potansiyelini belirlemeye dayalı yöntemlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Psikolojik Değerleme Yöntemi
Soru Açıklaması
Bir grup personelin performanslarının birbirleriyle karşılaştırılarak değerlenmesi amacıyla sıralama ve zorunlu dağıtım yöntemi; kişilik özelliklerini değerlemek için geleneksel değerleme skalaları; işle ilgili davranışları değerlemek için davranışsal değerleme skalaları, kritik olaylar ve kontrol listesi yöntemleri; bazı çıktıların ya da sonuçların elde edilip edilmediğini değerlemek için direkt indeks yöntemi ve personelin potansiyelini değerlemek için de amaçlara göre yönetim, değerleme merkezi ve psikolojik değerleme yöntemleri kullanılır.
14.
Bir personelin kurallara uymamasının sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "D" Kurallardan haberdar olma
Soru Açıklaması
Personelin kurallara uymaması farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu nedenlerden başlıcaları şöyle sıralanabilir: • Kurallardan habersiz olma • Kuralları yanlış anlama • Dikkatsizlik • Sorumsuzluk • Kasıtlı davranış • İş doyumsuzluğu • Motivasyon eksikliği • Stres
15.
2. gruptaki suçlarda 2. suçta aşağıdaki cezalardan hangisi uygulanır?
Doğru Cevap: "A" Geçici işten uzaklaştırma
Soru Açıklaması
16.
Çalışanlara birden fazla iş yapma becerisi kazandırmak amacıyla uygulanan bir işbaşı eğitim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İş rotasyonu
Soru Açıklaması
17.
  • Kurallar ya da iş yeri disiplinine yönelik çizelge olmadığında, bir durumu nasıl ele alırsın?

  • Niçin bu yaklaşımı seçersin?

  • İlk amirin tepkisi ne olur?

İşe alım sürecinde yapılan mülakatta adaya yukarıdakilere benzer sorular sorulmuştur. Size göre bu mülakat türü aşağıdakilerden hangisidir?