• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 6

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
1.
Aşağıdakilerden hangisi iş değerleme ilkelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Personelin değerlenmesi
Soru Açıklaması
İş Değerlemesi İlkeleri: Personelin değil işin değerlenmesi Eşit işe eşit ücret verilmesi Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması Gizliliğin olmaması Çalışmaların ilgili taraflarca benimsenmesi İş değerlemesi sonucunda elde edilen verilerin ücretlendirmeyle ilgili kararlarda kullanılması İş değerleme verilerinin güncelleştirilmesi
2.

İşletmelerde etkin bir disiplin uygulamasını gerçekleştirebilmek için hangi aşamaların yerine getirilmesi gerekir?I. Sistemin kurulmasıII. Sistemin tanıtımıIII. Disiplin eyleminin uygulanmasıIV. Karşılıklı anlaşma

Doğru Cevap: "B" I – II -III
Soru Açıklaması

İşletmelerde etkin bir disiplin uygulamasını gerçekleştirebilmek için; sistemin kurulması, sistemin tanıtımı ve disiplin eyleminin uygulanması gereklidir. Karşılıklı anlaşma bu aşamalardan biri değildir.

3.
İçsel işe almanın yararlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Terfilerin sıralandırılması
Soru Açıklaması
4.
Bir işletmede işe almada işletmeyi hatalı öz geçmiş ya da yanlış bilgilerden korumak için aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "A" Referans Kontrolü
Soru Açıklaması
Sorunun doğru cevabı "A" seçeneğidir. İşletmeyi hatalı öz geçmişl ve yanlış bilgilerden koruman›n yolu, referans kontrolüdür.
5.
"Bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adımadım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanması" olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kariyer
Soru Açıklaması
E şıkkı. Kariyer: Bir insanın çalışabileceği yıllar boyunca herhangi bir iş alanında adım adım ve sürekli olarak ilerlemesi, deneyim ve beceri kazanmasıdır.
6.
Çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hal ve hareketlerine öngörülen ceza türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ücret kesme
Soru Açıklaması
Ücret kesme: çalışanların genelde işletmeyi maddi zarara uğratıcı ve güvenlik riski yaratıcı hâl ve hareketlerine öngörülen bir ceza türüdür. Örneğin, devamsızlık yapma, işe geç gelme veya işten erken ayrılmayı alışkanlık hâline getirmek, makine ve tesisata hasara uğratmak veya kaybetmek, bilgisayarları amaç dışı kullanmak, sigara içme yasa¤› bulunan yerlerde sigara içmek vb. İş Kanunu’muzun 38. maddesine göre işveren, toplu iş sözleşmesi veya iş akitlerinde gösterilmiş bulunan nedenler dışında işçiye ücret kesintisi cezası veremez. Ücret kesme cezası bir ayda iki gündelikten fazla olamaz.
7.

“Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya yıllık) olmalıdır.” ifadesi dikkate alındığında hangi performans standart özelliği tanımlanmaktadır?

Doğru Cevap: "E" T-Time-Bound
Soru Açıklaması

T-Time-Bound: Hedeflerin gerçekleştirilmesi “zaman sınırlı” (altı aylık veya yıllık) olmalıdır.

8.

Adayın nasıl tepki vereceğini görmek için endişe ve baskı oluşturan, mülakatı yapan kişinin aşırı agresif ve küçümseyici bir tavır takındığı ve Sigortacılık ve bankacılık gibi finans sektöründe işe alımlarında tercih edilen mülakat aşağıdakilerden hangisidir?

Doğru Cevap: "C" Stres mülakatı
Soru Açıklaması

Stres mülakatında, adayın nasıl tepki vereceğini görmek için endişe ve baskı oluşturulur. Stres mülakatında, mülakatı yapan kişi aşırı agresif ve küçümseyici bir tavır takınır. Bu yaklaşım, yüksek stres seviyesini anlamak için kullanılır. İşin gerekleri stresle başa çıkmayı gerektiriyorsa kullanılmalıdır. Sigortacılık ve bankacılık gibi finans sektöründe, havacılık sektöründe daha çok tercih edilmektedir. Stres mülakatı mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır.

9.
Bir örgüt insan kaynakları planlamasını tam anlamıyla yapmaya yeni başlıyorsa planlama süresi nasıl olmalıdır?
Doğru Cevap: "E" Kısa dönemli
Soru Açıklaması
10.

I- U¨cret yönetimi

II- Faaliyet giderlerinin düşürülmesi

III- Stratejik planlama

IV- Eğitim gereksiniminin belirlenmesi

V- Vergi tasarrufları

Yukarıdakilerden hangileri performans değerlemenin kullanım alanları içindedir?

Doğru Cevap: "A" I, III ve IV
Soru Açıklaması
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 6
11.
Endüstri devrimi ile başlayan yeni yaşam ve onun koşulları bir sonuç olarak sendikaları ortaya çıkartırken endüstri devriminin yaşam koşulları göz önüne alındığında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İşçilerin içinde bulundukları kötü yaşam koşulları ve ağır çalışma ortamları onların diğer işçilere ve uluslararası kurumlara karşı mücadele içine girmelerine sebep olmuştur.
Soru Açıklaması

Sendikacılık hareketi ve sendikalar Endüstri Devrimi ve endüstrileşmenin yarattığı ekonomik ve toplumsal koşulların bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Endüstri Devrimi ve onu izleyen yıllarda hakim olan liberal ekonomi anlayışı, çalışma koşullarının devletin hiçbir müdahalesi ve düzenleyici bir rolü olmaksızın işçi ve işveren arasında karşılıklı olarak serbestçe belirlenmesini ve çalışma ilişkilerinin bireysel sözleşmelerle yürütülmesini öngörüyordu. İşçilerin işverenle toplu halde pazarlık yapmaları mümkün olmadığı gibi örgütlenmeleri de yasaklanmıştı. Bu dönemde çalışma hayatı ve çalışma koşulları, özellikle iş sağlığı ve güvenliği ve geçim düzeyi açısından son derece kötü ve sağlıksız bir yapıya sahipti.

12.

Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri işletmelerde personelin disipline edilmesi için uygulanan temel disiplin yaklaşımlarından değildir? I. Önleyici disiplinII. Öğretici disiplinIII. Yapıcı disiplin

Doğru Cevap: "D" Yalnız II
Soru Açıklaması

İşletmelerde personelin disipline edilmesi için uygulanan temel disiplin yaklaşımları, önleyici disiplin, düzeltici disiplin ve yapıcı disiplindir. Öğretici disiplin şeklinde bir tanımlama yapılmamıştır.

13.

Aşağıdakilerden hangisi toplu pazarlık sürecinin başlangıç aşamasıdır?

Doğru Cevap: "C" Pazarlık için hazırlık ve taleplerin belirlenmesi
Soru Açıklaması

Toplu pazarlık süreci temelde hazırlık ve taleplerin belirlenmesi ile başlamaktadır.  

14.

Sendikaların işçilerin ekonomik ve toplumsal durumlarını düzeltme amacıyla kurulmuş olmaları, onların hangi özelliğini ortaya çıkartır?

Doğru Cevap: "A" Kendi kendine bir yardım mekanizmasıdır.
Soru Açıklaması

İşçi sendikaları, işçilerin ekonomik ve toplumsal durumunu düzeltmek amacıyla oluşturdukları kendi kendine bir yardım mekanizmasıdır. İşçi sendikalarının başta gelen amacı üyelerinin ekonomik ve toplumsal çıkarlarını işveren karşısında korumak olduğundan, sendikalar mesleki kuruluşlardır. 

15.
"Bir çalışan hiç devamsızlık yapmadığı ya da işe hiç geç kalmadığı için güvenilebilir olarak değerlendirilmekte ve bu davranışından dolayı çok dürüst olduğu, asla örgütün varlıklarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayacağı gibi bir sonuç çıkarılabilmektedir." Bu örnek performans değerleme hatalarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Halo etkisi
Soru Açıklaması
Halo Etkisi: Değerleyicinin değerlenen personelin üstün bir niteliğine bakarak diğer niteliklerinin de mükemmel olduğunu düşünerek yaptığı yanlış değerlemelerdir. Soruda verilen örnek halo etkisi kavramına verilebilir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi mülakat hatalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Referans kontrolü
Soru Açıklaması
17.

Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarını önleme mekanizmalarından biri değildir?

Doğru Cevap: "E" Konferanslar
Soru Açıklaması

İş kazalarını önleme mekanizmaları eğitim, beceri kursları,teknik destek ve yaptırımlardır. Doğru cevap E'dir.

18.
Aşağıdakilerden hangisi normal düzeyde yerine getirilebilmesi için, o işi yapacak personelde bulunması  gerekli nitelikleri içerir?
Doğru Cevap: "D" İş gerekleri
Soru Açıklaması
19.
Bir işletmede kısa sürede ve az maliyetle performans değerlemesi yapılmak istenmesi durumunda aşağıdakilerden hangisinin performans değerleme yapması uygun değildir?
Doğru Cevap: "E" Danışman ve uzmanlar
Soru Açıklaması
Danışmanların ve uzmanların işletme dışından olması nedeniyle işletmeyi ve çalışanları tanıması zaman almakta ve maliyetli olmaktadır. Doğru yanıt E şıkkıdır.
20.
Günümüzde ve özellikle son on beş yılda küreselleşme, teknolojik gelişmeler, kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması ve işletmelerde yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlamasıyla hem ulusal ekonomilerde, hem liberal ekonomide hem de işletmelerde önemli değişimler olmuştur bu değişimler sendikaları nasıl etkilemiştir?
Doğru Cevap: "D" Olumsuz etkilemiştir bütün dünyada sendikalar zayıflamıştır ve üye kaybetmiştir.
Soru Açıklaması

Sendikaların yapısı, faaliyetleri ve üye sayıları her ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasi yapısına bağlı olarak değişmektedir. Avrupa ülkelerinde sendikalaşma oranı, ABD ve Japonya’ya göre oldukça yüksektir. Son on beş yirmi yıl içinde küreselleşme, teknolojik gelişmeler, kalite ve verimliliğin rekabette ön plana çıkması, yeni üretim ve yönetim tekniklerinin uygulanmaya başlaması gibi gelişmeler sendikaların bütün dünyada zayıflamasına ve üye kaybetmesine yol açmıştır.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler