• İnsan Kaynakları Yönetimi Deneme Final Sınavları – Deneme 5

logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
1.
I- İşten ÇıkarmaII- UyarmaIII- Geçici işten uzaklaştırmaIV- Kınamaİşletmelerin uyguladıkları ceza türlerinin doğru kademelendirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" II-IV-III-I
Soru Açıklaması
Cezalandırma, giderek artan oranda olmalıdır.
2.
Çalışanın pozisyon olarak aynı düzeyde kalarak başka bir yerdeki göreve veya mevcut işyerinde aynı iş ailesinden benzer nitelikteki bir göreve atanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Transfer veya yer değiştirme
Soru Açıklaması
A şıkkı. Çalışanın pozisyon olarak aynı düzeyde kalarak başka bir yerdeki göreve veya mevcut işyerinde aynı iş ailesinden benzer nitelikteki bir göreve atanmasına transfer veya yer değiştirme denir.
3.
Aşağıdakilerden hangisi seçim için değerlendirilecek mevcut çalışanlar, önceki çalışanlar ve önceki adayları ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "C" İç kaynaklar
Soru Açıklaması
4.

Aşağıdakilerden hangisi işçilerin sendikalara üye olmaları nedenleri arasında değildir?

Doğru Cevap: "E" mecburi üyelik isteği
Soru Açıklaması

İşçilerin sendikaya katılma nedenleri birbirinden çok farklı olabilir. Ancak çalışanların çoğunluğu üye olmak koşuluyla bazı yararlar elde edebileceklerine inandıkları için sendikaya üye olmaktadır. Buna bağlı olarak, işçilerin sendikalara üye olma nedenlerini birkaç başlık hâlinde genellemek mümkündür (Bingöl, 2003, ss.390-391; De Cenzo; Robbins, 1999, ss. 483-484).

1. Ekonomik Yararlar: Sendikalar, işverenle yaptıkları toplu pazarlıklar sonucunda üyelerine, bireysel olarak pazarlık yapan işçilere göre genellikle daha yüksek ücretler ve sosyal haklar sağlamaktadırlar. Özellikle genel ekonomik koşulların olumsuz olduğu durumlarda, çalışanları sendikaya üye olmaya iten en önemli neden ekonomik faktörler olmaktadır. Ekonomik ve sosyal bir güç olarak kabul edilen sendika, işçinin refahını arttırmak ya da en azından mevcut durumunu korumak için mücadele etmektedir. Sendikaların bu işlevi çalışanların sendikaya üye olma isteğini arttırmaktadır.

2. İş Güvencesi: Sendikalar, işverenle yaptıkları toplu iş sözleşmelerine çalışanların işten çıkarılma koşullarını zorlaştırıcı hükümler koyma yönünde mücadele vermektedirler. Sendikaların, yönetimin işe alma, terfi ve işten çıkarmadaki keyfi tutumunu sınırladığı düşüncesi çalışanlara bir güvence teşkil etmektedir. Bu nedenle, iş güvencesi çalışanların sendikaya üye olmalarında önemli rol oynamaktadır.

3. Yönetimin Tutumuna Karşı Güvence: Sendikalı olma, çalışanlara yönetimle ilişkilerinde ek bir güvenlik ve destek sağlamaktadır. Sendikalar, işçileri yönetimin haksız ve keyfi tutumuna karşı koruyacak mekanizmaların kurulması için işverene baskı yapmaktadırlar. Örneğin, üçüncü tarafın ara buluculuğu ya da disiplin kurulları, çalışanlara işi hakkında duygularını özgürce ifade edebilme ve uygun görmediği tutumlar karşısında itiraz etme imkânı vermektedir.

4. Sosyal İhtiyaçları Karşılama: Sendikalar, işçilere yeni ilgi kaynaklarını, boş zamanlarını değerlendirme imkânı sağlarken statü, tanınma ve bir gruba ait olma arzularını da tatmin etme olanağı yaratmaktadır. Sendika üyeliği sayesinde işçiler, daha iyi tanınmış olma ve benzer arzulara, ilgilere, sorunlara ve sıkıntılara sahip diğer kişilerle dostluk kurma fırsatı bulmaktadır. 1 214 İnsan Kaynakları Yönetimi

5. Sendikanın Sunduğu Hizmetlerden Yararlanma: İşçiler, sendikaların üyelerine direkt sağladığı bazı yararlar nedeniyle de sendikaya üye olmak istemektedir. Özellikle Avrupa ülkelerinde birçok sendika, üyeleri ve onların aileleri için kişisel yarar ve hizmetler sunabilmektedir. Örneğin tatil olanakları, klinikler, hukuki yardım, ev kiralama, kreşler, düşük faizle kredi temin etme, spor yapma olanakları gibi. Sendikaların sundukları yarar ve hizmetler, işçilerin sendikaya üye olmalarını özendirebilmektedir.

5.

Tablodaki işe alma ile ilgili kavramlar ile aşağıdaki ifadeler nasıl eşleştirilir?a) Yeni personel işe fiilen başlamadan önce, işine ve işletmeye uyumunun sağlanması için oryantasyon programına tabi tutulmalıdır.b) Örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma sürecidir. c) Seçme ise aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi anlamındadır.

Doğru Cevap: "B" Bulma :b, seçme: c, işe alıştırma: a
Soru Açıklaması

İnsan kaynağı bulma, örgüt yapısındaki boş pozisyonlar için nitelikli adaylardan bir havuz oluşturma sürecidir. Seçme ise aday havuzundan iş gereklerine uygun adayın belirlenip işe yerleştirilmesi anlamındadır. Seçme faaliyeti sonuçlandıktan sonra, yeni personel işe fiilen başlamadan önce, işine ve işletmeye uyumunun sağlanması için oryantasyon programına tabi tutulmalıdır. Böylece insan kaynakları planlamasında belirlenen açık pozisyonda çalışabilecek duruma gelecektir, kısacası artık o pozisyona yerleştirilmiş olacaktır.

6.
Aşağıda sıralanan performans değerleme unsurlardan hangileri hizmet çalışanlarının performanslarının değerlemesinde kullanılması uygundur?1– Güler yüz2- Nezaket3- İnsiyatif sahibi olma4-Hizmet edilen müşteri sayısı5-Dış görünüm
Doğru Cevap: "C" 1-2-5
Soru Açıklaması
7.
Doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikler hangi tür performans unsurlarına örnektir?
Doğru Cevap: "A" Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Soru Açıklaması
Doğru cevap: A'dır.
8.
Düşünsel ve-veya fiziksel emeğini katan iş gücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve-veya nakdi değere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Ücret
Soru Açıklaması
Düşünsel ve-veya fiziksel emeğini katan iş gücünün yerine getirdiği iş karşılığında aldığı ayni ve-veya nakdî değere ücret denir.
9.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik özelliklerine dayalı performans kriterlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Dış görünüm
Soru Açıklaması
İnisiyatif sahibi olma, ortak çalışma, takım ruhunu hissetme ve işbirliği yapma Davranışlara Dayalı Performans Kriterleridir. Dış görünüm ise Kişilik Özelliklerine Dayalı Kriterdir. Doğru cevap A şıkkıdır.
10.
"Personelin istenen performans düzeyini belirlemeye yardımcı olacak doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikleri kapsayan özellikleri" performans unsurlarından hangisinin tanımıdır?
Doğru Cevap: "C" Kişilik özelliklerine dayalı kriterler
Soru Açıklaması
Kişilik özelliklerine dayalı kriterler, personelin istenen performans düzeyini belirlemeye yardımcı olacak kişilik özellikleri üzerinde durmaktadır.Bunlar doğruluk, dürüstlük, güvenirlik, nezaket, zekâ, hız, dayanıklılık, dış görünüm vb. özellikleri kapsar.
logo
İnsan Kaynakları Yönetimi
Deneme Final Sınavları - Deneme 5
11.
Organizasyonun iş amaçlarıyla bu amaçları gerçekleştirmeyi sağlayacak stratejiler, stratejileri destekleyecek kültür ve istenen davranışları ortaya çıkaracak ve sürdürecek ödül sistemleri arasındaki ilişkiler tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?
Doğru Cevap: "B" Ücret stratejileri
Soru Açıklaması
Organizasyonun iş amaçlarıyla bu amaçları gerçekleştirmeyi sağlayacak stratejiler, stratejileri destekleyecek kültür ve istenen davranışları ortaya çıkaracak ve sürdürecek ödül sistemleri arasındaki ilişkiler ücret stratejileridir
12.
Bir işletmede çalışanlara ödenen ücretlerin oluşturduğu genel ortalama aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Ücret düzeyi
Soru Açıklaması
A şıkkı
13.
İçsel insan kaynakları arzının belirlenmesinde başvurulan araçlardan personel beceri envanterini karşılayan ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Mevcut personelin yetenek, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan bir çalışmadır.
Soru Açıklaması
Personel beceri envanteri; mevcut personelin yetenek, beceri, eğitim, deneyim gibi kişisel özelliklerini yansıtan bir çalışmadır.Beceri envanteri; eğitim, yabancı dil düzeyi, katıldığı hizmet içi eğitimler, iş deneyimi, yaş, cinsiyet, kıdem durumu, alınan ödül ve cezalar, bugüne dek çalıştığı işletmeler ve pozisyonlar, ileride üstlenebileceği işler gibi bilgileri içermektedir. Doğru cevap C şıkkıdır.
14.
Performansın en önemli unsurlarından biri olan "yetkinliklere dayalı kriterler"in tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar.
Soru Açıklaması
Yetkinliklere dayalı kriterler, personelin bilgisini, becerisini ve davranışlarını içeren sergilenebilir özelliklerini tanımlar. Performans değerleme sisteminde kullanılan liderlik, inisiyatif alma, ekip çalışması, karar verme ve sorun çözme, esneklik gibi yetkinlikler, bir örgütte mükemmelliği yaratacak şeyin ne olduğuna bağlı olarak tanımlanır.
15.
Önceden belirlenmiş bir puanın personel arasında dağıtılmasına ve en iyi puandan en kötü puan alana doğru sıralanmasına dayalı performans değerleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Puan verme
Soru Açıklaması
Önceden belirlenmiş bir puanın (örneğin 100 puan) personel arasında dağıtılmasına ve en iyi puandan en kötü puan alana doğru sıralanmasına puan verme sıralı yöntemi denir.
16.
Aşağıdakilerden hangisi çeşitli böbrek hastalıkları, merkezi sinir sistemi bozuklukları ve kısırlık gibi meslek hastalıklarına sebep olan maddedir?
Doğru Cevap: "C" Kurşun
Soru Açıklaması

Benzen çeşitli böbrek hastalıkları, merkezi sinir sistemi bozuklukları ve kısırlık gibi meslek hastalıklarına sebep olan etkendir. Doğru cevap C'dir.

17.

Aşağıdakilerden hangileri kariyerdeki ortak noktalardandır?I. Sadece üst düzeyde, yüksek statülü işler için değil, her meslek için kariyer vardır. Bir genel müdürün, bir işçinin ya da bir akademisyenin kendilerine özgü birer kariyer yaşantıları vardır.II. Dikey hareketlilik yanında, aynı örgütsel kademede kalarak çeşitli bilgi, beceri ve yetenekler elde edinilerek de kariyer kazanılabilir.III. Bireyin kariyerinde söz sahibi olan sadece yöne-tim değildir. Birey kendi kariyerini kendisi planlayabilmektedir.IV. Kariyeri bir örgüte üye olmakla kazanılan bir edinim şeklinde sınırlamamak gerekir. Birey iş dışındaki faaliyet ve yaşantıları ile kariyerine katkı yapabilmekte hatta hızla değişen dünyada birden fazla kariyere sahip olan kişilerin sayısı hızla artmaktadır.

Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması

Kariyerdeki ortak noktaları aşağıdaki şekilde sıralamak mümkündür:Sadece üst düzeyde, yüksek statülü işler için değil, her meslek için kariyer vardır. Bir genel müdürün, bir işçinin ya da bir akademisyenin kendilerine özgü birer kariyer yaşantıları vardır.Dikey hareketlilik yanında, aynı örgütsel kademede kalarak çeşitli bilgi, beceri ve yetenekler elde edinilerek de kariyer kazanılabilir.Bireyin kariyerinde söz sahibi olan sadece yönetim değildir. Birey kendi kariyerini kendisi planlayabilmektedir.Kariyeri bir örgüte üye olmakla kazanılan bir edinim şeklinde sınırlamamak gerekir. Birey iş dışındaki faaliyet ve yaşantıları ile kariyerine katkı yapabilmekte hatta hızla değişen dünyada birden fazla kariyere sahip olan kişilerin sayısı hızla artmaktadır.

18.
İşgücüne ödenen ücretin ülkede o an geçerli olan fiyatlar düzeyi dikkate alınarak hesaplanan satın alma gücü temel alınarak belirlenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Reel ücret
Soru Açıklaması
D şıkkı
19.

I. Aşağıdan yukarıya tahmin yöntemiII. Yukarıdan aşağıya tahmin yöntemiIII. Delphi YöntemiYukarıda bulunan İnsan kaynakları talep tahmin yöntemlerinden olan sezgisel yöntemlerin hangisinde/hangilerinde “üst düzey yöneticiler, tahminleri en iyi ve en kötü durum senaryoları oluşturarak en yakın biçimde belirlemeye çalışırlar”?

Doğru Cevap: "B" Yalnız II
Soru Açıklaması

Deneyimli üst yöneticiler tarafından yukarıdan aşağıya doğru yapılan bir tahmindir. Bu uzmanlar, eğilimlerin nasıl olduğunu, işletme planlarını ekonomiyi ve diğer faktörlerin organizasyonun değişik düzeylerindeki ihtiyaca etkisini tartıştıkları toplantılar düzenlerler.

20.

İşe alıştırma eğitimi aşağıdaki konulardan hangisi ya da hangilerini kapsar?I. İşletmen geçmişiII. İşletme kültürüIII. İşlerdeki davranış biçimlerineIV. Fiziki ve sosyal alt yapı

Doğru Cevap: "D" I – II – III – IV
Soru Açıklaması

İşe alıştırma yeni çalışana işletmenin geçmişine, kültürüne, işlerdeki davranış biçimlerine, fiziki ve sosyal altyapısına ilişkin temel bilgilerin verildiği bir işe alıştırma uyumlaştırma sürecidir.

TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
Test Bulunamadı.
YORUMLAR
Arşivler
Kategoriler